Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Reactie op de brief van de president van de Algemene Rekenkamer Mw. Drs. S.J. Stuiveling
en de merkwaardige benoeming van Mw. Mr. M.C.M. de Kroon bij Gerechtshof Arnhem

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 15 oktober 2000.

De president van de Algemene Rekenkamer
Mw. Drs. S.J. Stuiveling,
Lange Voorhout 8,
Postbus 20015,
2500 EA Den Haag.

Betreft:

 • Mijn brief d.d. 22 augustus 2000 aan u
 • Uw schrijven gedateerd 4 oktober 2000; kenmerk 820R.


  Geachte president,

Uw schrijven gedateerd 4 oktober 2000 heb ik in goede orde ontvangen; ik dank u daarvoor. De inhoud echter overtuigt mij niet, niet in de laatste plaats door de ietwat overtrokken 'ik nie weet nie'-stijl. Het lijkt mij dat, als u echt totaal geen weet had van de door mij aan u voorgelegde kwesties, u al veel eerder, veel vollediger en veel eenduidiger gereageerd zou hebben.

Wellicht is een en ander ingegeven door de omstandigheid dat u toentertijd nog niet President van de Algemene Rekenkamer was, maar de kans dat u geheel geen weet heeft van deze kwestie(s) lijkt mij nihil. Op geen enkele wijze geeft u er blijk van dat u niet, misschien dan wel op meer indirecte wijze, betrokken bij c.q. geïnformeerd bent (geweest) over het bewuste onderzoek of over de bewuste projectgroep, c.q. over het duistere gebeuren hieromheen. Dat is zeer opmerkelijk omdat ik u om volledige opening van zaken verzocht.

Evenmin geeft u, op welke wijze dan ook, aan dat u niets zou weten van de escapades van de betrokken juristen, in het bijzonder van Mw. Mr. M.C.M. de Kroon of van haar achtergrond en functioneren c.q. van de merkwaardige benoemingen bij het Gerechtshof te Arnhem.

De gedachte dringt zich op dat het waarschijnlijk moet zijn dat ook uw voorganger Mr. H.E. Koning bij die kwesties, c.q. benoemingen betrokken is geweest, niet in de laatste plaats omdat ook hij Raadsheer bij het Gerechtshof in Arnhem is. Wellicht ten overvloede attendeer ik u op mijn overtuiging dat deze aangelegenheid uiteindelijk toch aan het daglicht zal treden.

Hierbij verzoek ik u dan ook nogmaals om volledige opening van zaken. Een spoedig antwoord zou ik erg waarderen. Eigener beweging neemt u het initiatief kopie van correspondentie aan derden te doen toekomen; ik zal mij de analoge vrijheid voorbehouden.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl