Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Aandacht voor 'n 8-tal briefwisselingen van Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
met de Staatssecretaris van Financiën van 22 juni tot 10 augustus 2000.

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 16 augustus 2000.

Minister van Financiën, Drs. G. Zalm,
Ministerie van Financiën,
Korte Voorhout 7,
Postbus 20201,
2500 EE 's-Gravenhage.

Betreft:

 • mijn brief aan u d.d. 22 juni 2000.
 • brief d.d. 13 juli 2000 van de fiscus aan Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
 • brief d.d. 13 juli 2000 van de Staatssecretaris van Financiën.
 • mijn brief aan u d.d. 25 juli 2000.
 • brief d.d. 31 juli 2000 van de Staatssecretaris van Financiën.
 • brief d.d. 5 augustus 2000 van Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA aan de fiscus.
 • brief d.d. 9 augustus 2000 van de fiscus aan Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA.
 • brief d.d. 10 augustus 2000 van de Staatssecretaris van Financiën.


Excellentie,

Uw brief van 10 augustus 2000 bevat enkele onduidelijkheden en heeft vragen opgeroepen. Zo lijkt een deel van de bedoelde tekst te zijn weggevallen. Mede daarom verzoek ik u de ambiguïteiten geheel uit de wereld te helpen.

Duidelijk is uw weigering, zoals door u in uw brief d.d. 10 augustus 2000 geformuleerd, ten aanzien van:

 • een brief gedateerd 14 januari 1992, waarvan de dagtekening niet kan kloppen.
 • het in de vorenvermelde brief genoemde FIOD-rapport.
 • het ontslagbesluit van mw. Mr. M.C.M. de Kroon.

Uw stellingname dat dit beschouwd moet worden als een kwestie die behoort tot de private sfeer heeft mij verbaasd, al was het alleen al vanwege het feit dat Mw. Mr. de Kroon inmiddels benoemd schijnt te zijn tot lid van de rechterlijke macht. Moet ik uw brief zo lezen en verstaan dat uw weigering(en) zich uitstrekt tot alle verzoeken tot opening van zaken en verstrekking van informatie, zoals in mijn brieven aan de orde gesteld?

Hierbij verzoek ik u om een concreet en duidelijk antwoord op mijn vragen. Deze antwoorden zie ik graag tegemoet binnen 14 dagen.

Daarbij neem ik aan dat:

 • de door u genoemde termijn van 6 weken opgeschort zal worden en eerst zal gaan lopen vanaf de datum van uw volgende brief.
 • de fiscale kwestie (zie de brieven van Mw. mr. Aalbers) opgeschort zal worden totdat de bezwaarprocedure geheel zal zijn afgehandeld.


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

E-mail: A.vanrooij@chello.nl