Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief van Justitie over inzagerecht registers

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Door het lid van de Tweede Kamer T.J.M. Hendriks, reeds vragen gesteld        Ministerie van Justitie
        Directie Rechtspleging
        Directoraat-generaal Wetgeving,
        Rechtshandhaving en Rechtspleging
        Postadres Postbus 20301.        Bezoekadres
        2500 EH Den Haag            Schedeldoekshaven 100
                           2511 EX Den Haag
        Drs N.C. Burhoven Jaspers MBA     Telefoon [070) 3707911
        Van Polanenpark 58           Fax (070) 3707969
        2241 RS WASSENAAR           Telex 34554 mvj nl


   Onderdeel Afdeling Beleid/JZ           Bij beantwoording
Contactpersoon M.M. den Boer             de datum en ons
 Doorkiesnr(s) (070-)3707579             kenmerk vermelden.
     Datum 16 februari 1999
  Ons kenmerk 747323/899
   Onderwerp vragen over scheidingsprocedure


   Geachte heer Burhoven Jaspers,

  in antwoord op uw brief van 2 februari 1999, waarin u aandacht vraagt voor bepaalde procedures waarbij u bent betrokken, merk ik het volgende op.

  Kern van de kwestie, waarop bovenbedoelde procedures betrekking hebben, is een individuele echtscheidingszaak. De - naar uw oordeel te wensen overlatende - behandeling van dit geschil door rechterlijke instanties is voor u aanleiding geweest tot uitgebreide correspondentie niet alleen met het Ministerie van Justitie, maar ook met rechterlijke instanties en de advocatuur. over deze procedure waarin u en uw ex-echtgenote zijn verwikkeld, zijn door u zelf en door het voormalige lid van de Tweede Kamer de heer T.J.M. Hendriks, reeds veel klachten geuit en vragen gesteld, die door mijn ambtsvoorganger zijn onderzocht en zijn beantwoord. Ik verwijs in dit verband naar antwoorden op kamervragen van 24 april 1997, van 26 juni 1997 en van 16 maart 1998. Ook breng ik aan u gerichte brieven van 12 en 13 mei 1998 over onderhavige kwestie in herinnering.

  De door u of namens u gestelde vragen, voorzover deze betrekking hadden op mijn beleidsterrein en gegeven de aan de Minister van Justitie ten dienste staande middelen (welke naar hun aard beperkt zijn vanwege de rechterlijke onafhankelijkheid), zijn mijns inziens uitputtend beantwoord. In meer algemene zin moge ik u ook wijzen op het beleid dat de laatste jaren is ingezet inzake openbare registers van nevenfuncties van rechters,

  Aangezien uw brief van 2 februari jl. naar mijn mening op de door u voorgelegde kwestie geen nieuw licht werpt, is er voor mij geen aanleiding opnieuw op de inhoud van de in die brief aangeduide kwestie in te gaan. Ik beschouw daarom de door ons over dit onderwerp gevoerde correspondentie als beëindigd.

  Hoogachtend,

  De Minister van Justitie,
  namens deze
  de directeur Rechtspleging,

  
  
  
                     J.A.A.A. Samson
  
  
  
  


   antecedenten-juristen.htm">Bijbanenregister van de magistratuur
   kinderen.htm">Overzicht Integriteit Kinderbescherming