Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden,
rechter Mw. Mr. M.D.J. Reenen-Stroebel en President Mr. H.F.M. Hofhuis

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Katholiek Nieuwsblad van 5 april 2002: 'Rechtsgeleerden moeten hoger mikken'

Aangetekend

Wassenaar, 20 mei 2002

AAN :
  De Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Prof. Mr. A.S. Hartkamp
  Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

KLACHT tegen :

 • de rechtbank te Den Haag
 • rechter van de rechtbank te Den Haag Mw. Mr. M.D.J. Reenen-Stroebel
 • rechter van de rechtbank te Den Haag Mr. L.P. Bosma
 • President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis

Aard van de klacht :

 • optreden in strijd met de wet en met fundamentele rechtsbeginselen, c.q. misbruik van macht.
  c.q. optreden als politieke rechtbank ter dekking van het Bestuur
 • mijn brief aan u d.d. 31 maart 2002
 • mijn brief aan u d.d. 23 april 2002
 • mijn brief aan u d.d. 5 mei 2002

Geachte Procureur-Generaal,

Bijgaand treft u aan:

 • kopie van de brief d.d. 7 mei 2002 van de rechtbank te den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis, aan het EKC, c.q. Ing. A.M.L. van Rooij
 • kopie van de brief d.d. 19 mei 2002 van het EKC, c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij aan de rechtbank te Den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis

Ik verzoek u de inhoud van deze brieven, die voor zich moge spreken, te beschouwen als geheel herhaald, ingelast en ook aan u gericht.

Het is weer meer van hetzelfde:

 1. President Mr. H.F.M. Hofhuis vermijdt iedere duidelijke beantwoording van gestelde vragen
 2. hij neemt niet zijn verantwoordelijkheid; abdicatie van verantwoordelijkheden is weer ruimschoots geëtaleerd
 3. hij misbruikt zijn bevoegdheden om confrontatie met herhaald eigen falen stelselmatig uit de weg te gaan.

Het ingesloten materiaal leg ik aan u voor als uitbreiding van de strafklachten gevat in mijn eerdere brieven van 31 maart 2002, 23 april 2002 en 5 mei 2002.

Nogmaals merk ik op dat het misbruik van macht, c.q. optreden als politieke rechtbank ter dekking van het Bestuur en het Rechtsbestel door het optreden van de rechtbank Den Haag, c.q. de President Mr. H.F.M. Hofhuis bij voortduring bevestigd is en wordt.

Wellicht ten overvloede verzoek ik u al het aan u toegezonden materiaal ook te beschouwen als een klacht tegen de Minister van Financiën, c.q. Drs. G. Zalm. Het is evident duidelijk dat deze de wetgeving betreffende de Openbaarheid van Bestuur niet respecteert en dat hij poogt misbruik te maken van bevoegdheden door zich te verschuilen achter een misplaatste kreet "persoonlijke levenssfeer" teneinde de voorgeschiedenis die te maken heeft met het handelen van de Minister van Financiën Drs. G. Zalm en Dhr. Wim Kok en Minister-President Wim Kok aan het oog te onttrekken in een geval waar het gaat om een duistere irreguliere gelijktijdige benoeming van drie raadsheren te weten de "Drie van Arnhem".

Die benoemingen stinken; de indruk bestaat dat er sprake is van zwijggeld. Naar mijn mening is het in het belang van iedere Nederlander dat hier de onderste steen bovenkomt.

Waarom is er eigenlijk anders een Wet Openbaarheid Bestuur?


  Hoogachtend,

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  e-mail: nc.burhovenjaspers@hccnet.nl
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar


BIJLAGE:

 • Brief d.d. 7 mei 2002 van de President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis aan het EKC , c.q. Ing. A.M.L. van Rooij
 • Brief d.d. 19 mei 2002 van het EKC, c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij aan de rechtbank Den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis

C.c: De voorzitter van het College van Procureurs-Generaal Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
  AAN :

   De Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
   Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
   Prins Clauslaan 16
   Postbus 20305 , 2500 EN Den Haag


  BETREFT :

  • klacht d.d. 31 maart 2002 tegen de rechtbank te Den Haag, ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp
  • mijn brief aan u d.d. 2 april 2002
  • mijn brief aan u d.d. 26 april 2002
  • mijn brief aan u d.d. 7 mei 2002

  Wassenaar, 21 mei 2002 _ _


  Geachte Voorzitter,

  Bijgaand treft u aan kopie van mijn brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp, inbegrepen kopie van de Bijlagen.

  De inhoud moge voor zich spreken.

  Ik verzoek u het ingesloten materiaal te beschouwen als herhaald, ingelast en ook aan u gericht.  Hoogachtend,
  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  e-mail: nc.burhovenjaspers@hccnet.nl
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar

  Bijlagen
  brief d.d. 7 mei 2002 van de President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis
  aan het EKC, c.q. Ing. A.M.L. van Rooij

  brief d.d. 19 mei 2002 van het EKC, c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij aan de rechtbank Den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis

  brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp

  Zie ook: www.sdnl.nl/burhoven.htm
  Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden I
  Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden II
  Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden III
  Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden IV
  Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn