Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Derde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Kok
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Stafmedewerker Erik W.T. Oltmans acht zich geroepen mij te dreigen met de deurwaarder

video/burhoven.wmv">drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


AAN:

  De Minister-president
  PER FAX en PER POST
  
  
  De heer W. Kok
  Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag
  Postbus 20001, 2500 EA Den Haag


BETREFT:
  mijn brief aan u d.d. 23 januari 1998 mijn brief aan u d.d. 28 januari 1998 mijn brief aan u d.d. 23 februari 1998 mijn brief aan u d.d. 10 mei 1998


Wassenaar, 15 juni 1998


Zeer geachte heer Kok,

Ten vervolge op de in de aanhef vermelde brieven vraag ik uw aandacht voor de hierbij gaande kopie van:

.. mijn brief d.d. 22 maart 1998 aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad
.. mijn brief d.d. 22 maart aan de President van de Hoge Raad
.. mijn brief d.d. 13 juni 1998 aan de Minister van Justitie

Met klem verzoek ik u de inhoud van de ingesloten brieven als herhaald en ingelast te beschouwen.

In het licht van de aard van de situatie en de ernst ervan meen ik u in deze te mogen vragen hier metterdaad in te treden. Hetgeen ik nu al 12 jaar meemaak, hoort in enig geciviliseerd land niet voor te komen.

Hierbij verzoek ik u om een adequate inhoudelijke reactie op mijn brieven van 23 januari 1998, 28 januari 1998, 23 februari 1998 en 10 mei 1998, zulks inbegrepen antwoord op door mij gestelde vragen. Normaliter redelijk geachte termijnen zijn ruimschoots overschreden en ik zou niet graag tot de conclusie gedwongen worden van een weigering in deze.

De door mij aan u voorgelegde problematiek verdwijnt niet door negeren en ik zou een positieve benadering van uw zijde gericht op het realiseren van werkelijke oplossingen, zeer waarderen. Vanzelfsprekend sta ik te uwer beschikking voor nadere toelichting.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlagen:

 • Met recht rot
 • Mijn curriculum vitae
 • Bief aan minister-president Kok
 • Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae