Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Een pittige brief aan de denken van Middelburg Mr. J.H. Brouwer

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Stafmedewerker Erik W.T. Oltmans acht zich geroepen mij te dreigen met de deurwaarder


video/burhoven.wmv">
AAN : De Algemeen Deken van de Orde van Advocaten
Mr. J.H. Brouwer
Neuhuyskade 94
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

per fax 070 3353531

BETREFT : Vademecum Advocatuur 2004
Mijn brief aan u d.d. 17 januari 2004

Wassenaar, 21 november 2004

Uw stafmedewerker Erik W.T. Oltmans acht zich geroepen mij te dreigen met de deurwaarder. Volstrekt ten onrechte. Wat ik bestelde, heb ik niet geleverd gekregen. Wat ik ongevraagd geleverd kreeg van uw organisatie, heb ik niet besteld.

Wat ik bestelde was het Vademecum Advocatuur 2004, één publicatie bestaande uit twee deeltjes (één deeltje 'Personen' en een tweede deeltje 'Wet- en regelgeving') Op basis van jarenlange ervaring (bestelling en levering vanaf 1998 zonder ellende), mocht ik verwachten dat mijn bestelling voor het gehele Vademecum Advocatuur 2004 geen problemen zou opleveren. Maar het bleek een probleem te worden, uitsluitend vanwege uw gebruik / misbruik van het pseudo-argument "Privacy". Daarmee was er voor de koop / verkoop van het Vademecum Advocatuur 2004 geheel geen wilsovereenstemming. Volledig als gevolg van uw optreden.

Eigener beweging, zonder voorafgaand overleg met mij of instemming, stuurde men mij het deeltje 'Wet- en regelgeving'. Ook voor de koop/verkoop van slechts dit deel van het Vademecum Advocatuur 2004 was er geen wilsovereenstemming. Daarom acht ik mij tot niets verplicht, en zeker niet tot betaling. Het optreden van uw organisatie getuigt van een benadering van 'over u , maar zonder u' , kennelijk ingegeven door een ruime dosis aan arrogantie van de macht. Natuurlijk staat het u vrij alsnog van het Vademecum Advocatuur 2004 mij het deeltje 'Personen' te doen toekomen. Dat vormt wellicht de beste oplossing van deze situatie.

Verder verzoek ik u bij deze reeds om toezending van het Vademecum Advocatuur 2005, waarbij ik aanneem dat de prijsstelling zal overeenkomen met die van vorige jaren.

Daar komt bij dat ik op mijn brief aan u d.d. 17 januari 2004 tot op de dag van vandaag helemaal geen inhoudelijk antwoord heb mogen ontvangen. Dat komt op mij over als kwalijk. Hierbij verzoek ik u mij alsnog een spoedig, volledig en eenduidig antwoord te sturen. Bij uitblijven daarvan zal ik na een week slechts tot de conclusie van een geëxpliciteerde weigering aan uw zijde kunnen komen. Voor alle verdere gevolgen stel ik u hierbij aansprakelijk.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaarvideo/burhoven.wmv">

AAN : De Algemeen Deken van de Orde van Advocaten
Mr. J.H. Brouwer
Neuhuyskade 94
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

per fax 055 5416103

BETREFT : Vademecum Advocatuur 2004

Wassenaar, 17 januari 2004

Geachte Deken,

Sinds 1998 heb ik ieder jaar het Vademecum Advocatuur besteld en geleverd gekregen via uw Bureau te Den Haag en aansluitend betaald; tot nu toe zonder problemen.

Op 8 januari 2004 informeerde ik bij uw Bureau telefonisch naar de editie 2004. De bejegening die ik ondervond heeft mij getroffen als bepaald onaangenaam; het leek wel alsof ik een onoirbaar voorstel deed. Er werd gesteld dat vanwege aangescherpte regels over privacy ik als niet-advocaat geen toegang meer zou kunnen hebben tot het Vademecum Advocatuur, of ik daarvoor nu zou betalen of niet. Als Nederlander hoef ik toch niet behandeld te worden als een soort tweederangs burger, alleen omdat ik geen advocaat ben?

Het Vademecum Advocatuur heb ik jaar na jaar op de plank staan evenals bijvoorbeeld de Staatsalmanak enz.. Voorzover ik kan zien bevat het Vademecum Advocatuur helemaal geen gegevens betreffende de private sfeer van advocaten. Het gebruik van het 'argument' privacy om de advocatuur maar af te schermen, lijkt mij verregaand misplaatst; waarom zou de burger niet recht hebben op toegang tot deze gegevens? Uw organisatie heeft toch ook publiekrechtelijke verantwoordelijkheden? Overigens worden vergelijkbare gegevens gepubliceerd door anderen, zoals de Gids voor de Rechterlijke Macht.

Als u inderdaad het Vademecum Advocatuur niet meer wilt leveren aan niet-advocaten, omdat daarmee schade zou worden toegebracht aan de private sfeer van advocaten , hetgeen mij bizar lijkt, dan moet dat ook betekenen dat u levering gaat weigeren aan bijvoorbeeld bibliotheken, geïnteresseerde kamerleden, juristen/niet-advocaat, hoofdredacteuren enz. Of gaat u discrimineren tussen verschillende groepen Nederlanders die niet advocaat zijn?

Het lijkt mij dat het Vademecum Advocatuur toegankelijk moet kunnen zijn voor de burger, al was het maar zodat die zelfstandig en onafhankelijk moet kunnen nagaan of iemand echt advocaat is of een charlatan. Of moet de individuele burger dom worden gehouden?

Hierbij verzoek ik u mij een exemplaar te doen toekomen van het Vademecum Advocatuur 2004; ik neem aan dat de prijs niet significant zal verschillen van eerdere jaren. Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar