Hoger beroep tegen uitspraak Awb 94/8909 van 17 september 1997

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

            Aantekenen + ontvangstbevestiging.

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 8 november 1997
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

   Verstuurd met Ontvangstbevestiging op 8 november 1997 Tevens (ex. bijlagen) verstuurd per fax: 070-3651380 op 9 november 1997

Betreft: Hoger beroep tegen uitspraak Awb 94/8498 van 17 september 1997 (verzonden op 1 oktober 1997) van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

Mijn kenmerk: BSR/016/HB.


  Aan: De Raad van State,
  Afdeling Bestuursrechtspraak,
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.


Geacht College,

Hierbij teken ik hoger beroep aan tegen de uitspraak Awb 94/8498 van 17 september 1997 (bijlage 1) van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en wel op grond van de volgende motivatie:

  Motivatie hoger beroep.

Ten onrechte gaat de rechtbank in haar overwegingen uit van het tijdstip van 20 juli 1992 van mijn bezwaarschrift. De rechtbank had in haar overwegingen uit moeten gaan van het tijdstip van 12 oktober 1994 van mijn in geding zijnde beroepschrift. Ten tijde van mijn in geding zijnde beroepschrift gold de Algemene Wet Bestuursrecht. Ingevolge die Algemene Wet Bestuursrecht had de rechtbank moeten overgaan tot vernietiging van de weigering om te beschikken van burgemeester en wethouders.

Ook de President van de rechtbank is die mening toegedaan. Om die reden heeft de President bij uitspraak Awb 94/8497 VV van 10 januari 1995 mijn bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening toegewezen en bepaald dat verweerder binnen 6 weken na verzending van genoemde uitspraak een beslissing moet nemen (bijlage 2). Bijgevoegd vindt U mijn artikel "opmars van diffuse vergiftiging van Europa vanuit Nederland niet meer te stuiten" van 7 juli 1997 (bijlage 3). Ik verzoek U kennis te nemen van die inhoud.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat de gebr. Van Aarle B.V. door de internationaal georganiseerde mens- en milieuvernietigende milieumaffia (Hickson Garantor B.V.) wordt gebruikt als dekmantelbedrijf om onder de dekmantel van het KOMO-productcertificaat met grote bedragen aan milieusubsidie van VROM via het door hem geproduceerde product "gewolmaniseerd hout" jaarlijks zo'n 6000 kg. arseenzuur en 9000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen), zijnde levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie, diffuus in ons milieu te dumpen. In de criminologische literatuur wordt dit verschijnsel van "poisoning for profit" collusie genoemd (zie brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk).

Juist om die reden hebben burgemeester en wethouders het termijn waarbinnen zij hadden moeten beslissen op mijn bezwaarschrift van 20 juli 1992 opzettelijk met maar liefst ruim 2 jaar overschreden. Dit alles met als doel de internationaal georganiseerde afvalmaffia (Hickson Garantor B.V.) te verrijken ten koste van het leefbaar houden van Nederland. Het zal u duidelijk zijn dat deze maffiapraktijken van burgemeester en wethouders via een hoger beroepsuitspraak van de Raad van State nooit en te nimmer mogen worden beloond.

Op grond van vorenstaande verzoek ik U de bestreden uitspraak van de rechtbank te vernietigen en burgemeester en wethouders alsnog te gelasten tot terugbetaling van het gestorte griffierecht in mijn beroep van 12 oktober 1994, bij de rechtbank bekend onder nummer Awb 94/8498.

Tevens verzoek ik U burgemeester en wethouders op grond van de artikelen 8:73, 8:74 en 8:75 Awb te veroordelen tot betaling van alle door mij gemaakte kosten en geleden schade. Ook verzoek ik U mij in dit hoger beroep in ieder geval te horen. Tenslotte richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek dit hoger beroep niet gevoegd of vermengd uit te spreken met andere hogere beroepen.Hoogachtend,
Bijlagen:

 1. Uitspraak Awb 94/8498 van 17 september 1997 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, verzonden op 1 oktober 1997 (8 pagina's).
 2. Uitspraak Awb 94/8497 VV van 10 januari 1995 van de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch (2 pagina's).
 3. Artikel "opmars van diffuse vergiftiging van Europa vanuit Nederland niet meer te stuiten" van 7 juli 1997 (4 pagina's).