Hoger beroep tegen uitspraak Awb 94/8909 van 17 september 1997

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

            Aantekenen + ontvangstbevestiging.

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 4 november 1997
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

   Verstuurd met Ontvangstbevestiging op 6 november 1997 Tevens (ex. bijlagen) verstuurd per fax: 070-3651380 op 9 november 1997

Betreft: Hoger beroep tegen uitspraak Awb 94/7172 van 17 september 1997 (verzonden op 1 oktober 1997) van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

Mijn kenmerk: BSR/013/HB.


  Aan: De Raad van State,
  Afdeling Bestuursrechtspraak,
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.


Geacht College,

Hierbij teken ik hoger beroep aan tegen de uitspraak Awb 94/7172 (bijlage 1) van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en wel op grond van de volgende motivatie:


  Procesverloop:

Om U een duidelijk inzicht te verschaffen in het proces- en tijdsverloop in deze zaak, laat ik U hieronder betreffend verloop toekomen:

 1. Bij brief van 11 augustus 1992 verzoek ik burgemeester en wethouders om met toepassing van politiedwang de door gebr. Van Aarle B.V. gebouwde impregneerinstallatie te laten verwijderen, vanwege het feit de gebr. Van Aarle B.V. die impregneerinstallatie heeft gebouwd zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning (bijlage 2).

 2. Bij brief van 6 september 1992 wijs ik er burgemeester en wethouders op dat zij nog steeds niet hebben beslist op mijn verzoek om politiedwang van 11 augustus 1992 (bijlage 3).

 3. Bij besluit van 9 september 1992 (nummer:2523-92) wijzen burgemeester en wethouders mijn verzoek om toepassing van politiedwang van 11 augustus 1992 af op grond van de motivatie dat voor de in geding zijnde impregneerinstallatie geen bouwvergunning is vereist ( bijlage 4).

  Attentie:

  Dit besluit van burgemeester en wethouders wordt door mij aangevochten. Hierover behoort de rechtbank te oordelen.

 • Bij brief van 24 september 1992 heb ik tegen betreffend besluit van 9 september 1992, kenmerk 2523-92, van burgemeester en wethouders beroep aangetekend bij de Raad van State, afdeling rechtspraak (bijlage 5).

 • Bij brief van 12 maart 1993 (nummer R03.92.4577) heeft de voorzitter van de Raad van State mijn beroepschrift van 24 september 1992 ingevolge artikel 15 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen naar burgemeester en wethouders gestuurd, omdat het als bezwaarschrift moet worden aangemerkt (bijlage 6).

  Bij brief van gelijke datum heeft de voorzitter van de Raad van State mij daarvan in kennis gesteld (bijlage 7).

  Attentie:

Op grond van artikel 15 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen had de voorzitter van de Raad van State mijn beroepschrift van 24 september 1992 onverwijld moeten doorzenden aan burgemeester en wethouders. Vanwege het feit de voorzitter van de Raad van State mijn beroepschrift een jaar bij hem op zijn bureau heeft laten liggen, alvorens het door te zenden aan burgemeester en wethouders, heeft hij daarmee in ernstige mate in strijd gehandeld met artikel 15 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, waardoor mij veel schade is berokkend.

 • Bij besluit van 16 augustus 1994 (nummer 703-93) hebben burgemeester en wethouders pas beslist op mijn bezwaarschrift (beroepschrift) van 24 september 1992 (bijlage 8).

  Attentie:

Burgemeester en wethouders hebben pas na 2 jaar beslist op mijn bezwaarschrift van 24 september 1992. Dit alles met als doel de door Gebr. Van Aarle B.V. illegaal gebouwde impregneerinstallatie, welke is gebouwd zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, te kunnen laten staan. Als gevolg van deze met de wet strijdige handelwijze van burgemeester en wethouders heb ik enorm veel schade geleden.

 • Bij brief van 17 september 1994 (BSR/013/B) heb ik tegen bovengenoemd besluit van 16 augustus 1994 van burgemeester en wethouders beroep aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage 9).

  Motivatie hoger beroep:

Bij uitspraak Awb 94/7172 van 17 september 1997 verklaart de rechtbank mij in mijn beroep van 17 september 1994 ongegrond, vanwege het feit burgemeester en wethouders aan Gebr. van Aarle B.V. voor de in geding zijnde "impregneerinstallatie" op 30 november 1993 bouwvergunning heeft verleend.

Ik kan mij met deze uitspraak niet verenigen, vanwege het feit de rechtbank het bestreden besluit van 9 september 1992 (nummer 2523-92) van burgemeester en wethouders had moeten beoordelen. In het bestreden besluit van 9 september 1992 schrijven burgemeester en wethouders dat voor de in geding zijnde "impregneerinstallatie" geen bouwvergunning is vereist. Op die gronden hebben burgemeester en wethouders mijn verzoek om politiedwang van 11 augustus 1992 afgewezen.

Nu burgemeester en wethouders, ruim een jaar na hun bestreden besluit, op 30 november 1993 aan de Gebr. van Aarle B.V. bouwvergunning hebben verleend voor de in geding zijnde "impregneerinstallatie" betekent dat ik met hun eigen besluit van 30 november 1993 kan onderbouwen dat hun bestreden besluit van 9 september 1992 moet worden vernietigd. Om die reden kan de in geding zijnde uitspraak van de rechtbank nooit in stand blijven.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek die uitspraak te vernietigen. Tevens verzoek ik U het bestreden besluit van 9 september 1992 (nummer 2523-92) van burgemeester en wethouders te vernietigen. Dit vanwege het feit bij de vernietiging van de in geding zijnde uitspraak van de rechtbank nog niet het bestreden besluit van 9 september 1992 van burgemeester en wethouders is vernietigd. Dat tevens het bestreden besluit van 9 september 1992 wordt vernietigd is bittere noodzaak omdat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode vanwege de uitspraak van de Hoge Raad in het Pikmeer-arrest vernietigende uitspraken van de rechtbank of Raad van State naast zich neerlegt met als doel Gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn met de voortzetting van zijn illegale impregneeractiviteiten.

Mede vanwege het feit de rechtbank bij uitspraak van 17 september 1997 (Awb 94/5225; Awb 94/8909; Awb 94/8913; Awb 94/8911; Awb 94/5227; Awb 94/8916 en Awb 94/9943) het besluit waarbij - ondermeer - de bezwaren van verzoekers tegen de bouwvergunning d.d. 30 november 1993 grotendeels gegrond zijn verklaard, is vernietigd richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek dit hoger beroep middels een spoedeisende procedure in behandeling te nemen. Temeer omdat de voorzitter van de afdeling rechtspraak vanwege het niet onverwijld doorzenden van mijn beroepschrift van 24 september 1992 aan burgemeester en wethouders, nalatig handelen te verwijten valt.

Ook verzoek ik U burgemeester en wethouders met een oplegging van een dwangsom van f. 10.000,- per dag te verplichten tot het onmiddellijk aanschrijven van de Gebr. Van Aarle B.V. dat middels toepassing van bestuursdwang de in geding zijnde "impregneerinstallatie" binnen 8 dagen van het bedrijventerrein moet zijn verwijderd. Ook verzoek ik U burgemeester en wethouders op grond van de artikelen 8:73; 8:74 en 8:75 Awb te veroordelen tot betaling van alle door mij gemaakte kosten en geleden schade.

Tevens verzoek ik U mij in dit hoger beroep in ieder geval te horen.Hoogachtend,


Bijlagen:

 1. Uitspraak Awb 94/7172 van 17 september 1997 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, verzonden op 1 oktober 1997 (6 pagina's).
 2. Mijn verzoek om toepassing van politiedwang van 11 augustus 1992 aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (2 pagina's).
 3. Mijn brief van 6 september 1992 aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (2 pagina's)
 4. Bestreden besluit van 9 september 1992 (nummer 2523-92) van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (1 pagina).
 5. Mijn beroepschrift (bezwaarschrift) van 24 september 1992 aan de Raad van State (B en W van Sint Oedenrode )(3 pagina's).
 6. Brief van 12 maart 1993 (nummer R03.92.4577) van de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (1 pagina).
 7. Brief van 12 maart 1993 (nummer R03.92.4577) van de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State aan A.M.L. van Rooij (1 pagina).
 8. Besluit van 16 augustus 1994 (nummer 703-93) van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (4 pagina's).
 9. Mijn beroepschrift van 17 september 1994 (kenmerk BSR/013/B) aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (4 pagina's).