Hoger beroep tegen uitspraak Awb 94/8909 van 17 september 1997

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               AANTEKENEN 

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 6 november 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386

Verstuurd met Ontvangstbevestiging op 6 november 1997
Tevens verstuurd per fax: 070-3651380 op 9 november 1997

Betreft: Hoger beroep tegen uitspraak Awb 94/8913 van 17 september 1997 (verzonden op 1 oktober 1997) van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

Mijn kenmerk: BSR/019/HB.


  Aan: De Raad van State,
  Afdeling Bestuursrechtspraak,
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.


Geacht College,

Hierbij teken ik hoger beroep aan tegen de volgende overweging uit de uitspraak Awb 94/8913 van 17 september 1997 (bijlage 1) van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en wel op grond van de volgende motivatie:

  Overweging waartegen ik hoger beroep aanteken:

Op blz. 4 staat de volgende overweging:

Verweerder heeft op 13 september 1994 één besluit genomen waarbij de diverse bezwaarschriften waaronder die van eisers I en II ongegrond zijn verklaard. Het feit dat aan eisers I en II elk - tenminste - twee afschriften van dit besluit zijn toegezonden als bijlage bij brieven met verschillende kenmerken betekent uiteraard niet dat er sprake is van meerdere besluiten. De rechtbank is van oordeel dat eiser I nadat hij op 19 oktober 1994 beroep had ingesteld tegen het onderhavige besluit geen belang had bij het instellen van beroep op 21 oktober 1994 samen met eiser II. Eveneens had eiser II na het instellen van beroep bij brief van 20 oktober 1994 geen belang bij het instellen van beroep op 21 oktober 1994 samen met eiser I. Eisers I en II dienen derhalve in het beroep van 21 oktober 1994 niet - ontvankelijk verklaard te worden.

  Hoger beroep tegen deze overweging:

Ik kan mij met deze overweging niet verenigen en wel op grond van de volgende motivatie:

Mijn beroepschrift van 19 oktober 1994 (kenmerk: BSR/017/B) is gericht tegen de beschikking op mijn bezwaarschrift van 8 januari 1994 van burgemeester en wethouders (bijlage 2) en mijn beroepschrift van 21 oktober 1994 (kenmerk: BSR/019/B) is gericht tegen de beschikking op mijn bezwaarschrift van 11 januari 1994 van burgemeester en wethouders (bijlage 3).

Mijn beroepschrift van 21 oktober 1994 (kenmerk: BSR/019/B) is derhalve gericht tegen een ander besluit als mijn beroepschrift van 19 oktober 1994 (kenmerk: BSR/017/B). Dat de inhoud van het afwijzende besluit hetzelfde is doet hier niet aan af.

  Conclusie.

Nu op grond van vorenstaande is vast komen te staan dat mijn beroepschrift van 21 oktober 1994 (kenmerk: BSR/019/B) is gericht tegen een ander besluit als mijn beroepschrift van 19 oktober 1994 (kenmerk: BSR/017/B) verzoek ik U de bestreden uitspraak van de rechtbank op dit punt te vernietigen en burgemeester en wethouders alsnog te gelasten tot terugbetaling van het gestorte griffierecht in mijn beroep van 21 oktober 1994, bij de rechtbank bekend onder nummer 94/9813.

Tevens verzoek ik U alle onderliggende besluiten van burgemeester en wethouders te vernietigen en hen op grond van de artikelen 8:73; 8:74 en 8:75 Awb te veroordelen tot betaling van alle door mij gemaakte kosten en geleden schade. Ook verzoek ik U mij in dit hoger beroep te horen. Tenslotte richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek dit hoger beroep niet gevoegd of vermengd uit te spreken met andere hogere beroepen.

Hoogachtend,Bijlagen:

 1. Uitspraak Awb 94/9813 van 17 september 1997 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, verzonden op 1 oktober 1997 (13 pagina's).
 2. Beschikking van 14 september 1994 (nummer 94.119) van burgemeester en wethouders op mijn bezwaarschrift van 8 januari 1994 (6 pagina's).
 3. Beschikking van 14 september 1994 (nummer 94.174) van burgemeester en wethouders op mijn bezwaarschrift van 11 januari 1994 (6 pagina's).