Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
subsidiefraude bij Fontys Hogescholen en valsheid in geschrift door advocaat Maes

Van Putten . . EuroStaete . . Klokkenluiders <==> SDN . . Antecedenten . . Holland Promote

Belangenverstrengeling en rechter- of raadsheer plaatsvervangerschap


 

Gerechtshof Amsterdam                                                           
Bezoekadres:
Prinsengracht 436
Amsterdam

Huizen, 2 mei 2004

Correspondentie-adres:
Postbus 1312
1000 BH Amsterdam

Telefoonnummer (020) 541 21 11


T.a.v. president mr. N.A.M. Schipper

 

 

Geachte heer Schipper,

 

Als redacteur van de Stichting Sociale Databank Nederland volg ik met grote belangstelling de ontwikkelingen rond zaken die lang lopen, waarbij door advocaten vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging grote schade wordt berokkend aan cliënten.

 

Zoals u weet zijn de publicaties over enkele van deze affaires toegankelijk via de website van de SDN. ( www.sdnl.nl ) Met name twee zaken die los van elkaar toch met elkaar van doen hebben wil ik hier aanhalen.

 

Als eerste loopt bij het Gerechtshof Amsterdam de zaak van prof. dr. ir. A.F.P. van Putten waarmee u donderdag 6 mei a.s. een afspraak hebt om zijn probleem m.b.t. het conflict met Fontys Hogescholen en de onrechtmatige procedures in de rechtsgang te bespreken en een oplossing te vinden. Om een en ander alvast te kunnen beoordelen wijs ik u op het interview dat de heer van Putten onlangs met de SDN heeft gehad en dat op internet beschikbaar is op: www.sdnl.nl/van-putten.htm

 

De tweede zaak betreft die van Ir. R.A.A. Rietveld die een hevig conflict met de advocatuur heeft. Met name over het feit dat met valsheid in geschrift door advocaat mr. A.P. Maes spookeisers tegen Rietveld zijn opgevoerd en door voorkennis van zijn eigen advocaat (mr. Mulder) diens zwijgen en dat van rechter A.L. Croes, hij die zaak verloor en daarmee alles wat hij bezat. Het feit dat deze bewijsbare fraude in de rechtsprocedure zo helder is, is tevens reden waarom 5 advocaten op rij geweigerd hebben dit in een rechtszaak te betrekken. Zelfs de Raad van Discipline heeft deze valsheid in geschrift afgedekt vanwege directe belangenverstrengeling, omdat mr. Maes lid is van de Raad van Toezicht net als rechter van Ginkel die de zitting voorzat. Zie het verslag daarvan.

Enkele punten hierbij:

 

1] kortgeding procedure 16-10-2001 rol 01-890 gevoerd met schijneisers dit door rechtbank Alkmaar

    bewust zijn toegelaten .

 

2] de zaak smaad/laster gepleegd door Willibrord Frequin met de campingclan, bewust niets aan gedaan.

  

3] de belachelijke en ronduit schandalige uitspraken van diverse rechters te Alkmaar met zware

    ondersteuning door deurwaarderskantoor van de Meer en Philipsen met onrechtmatige beslagen

    en met onnodige executie van verkoop van de woning en diverse loonbeslagen.

 

4] Ditzelfde kantoor c.q. de deurwaarders zijn aangegeven bij Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

    [Krieger] voor criminele praktijken en het niet controleren van de (spook)eisers. Een ieder doet

    maar wat en van de Meer legt beslag op van alles. En dan slopen maar.

 

5] De criminele advocaat Maes weet er alles van.

    Verscholen Dorp ] wat er toe zou kunnen bijdragen dat het Gerechtshof te Amsterdam weer niet op

    de hoogte is van de smerige praktijken Maes en Sigmond.

  

7] Dat de Hoger Beroep Zaak tegen Sigmond wederom en heel bewust is verziekt door advocaten

    die zich keer op keer te laat stelden; en dit op papier zelfs nog bevestigen.

  

Deze zaken hebben te maken met de integriteit van de rechtspraak, met waarheidsvinding en toegankelijkheid. Die laatste wordt beperkt door het monopolie van de advocatuur wat betreft de toegang tot de rechter, waarbij zaken - o.a. door belangenverstrengeling - zodanig voor de rechter kunnen worden gebracht, dat de cliënt uiteindelijk slachtoffer wordt in plaats van rechtzoekende.

 

Ik schrijf u deze brief om aandacht te vragen voor deze misstanden en om deze zaken zodanig te begeleiden dat van een eerlijke rechtsgang zonder juristerij en opportuniteit sprake zal zijn. In afwachting van de resultaten,

 

Hoogachtend


R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227

1273 RJ Huizen

 

info@gerechtshof-amsterdam.nl

Fax: 020-5413410
Huizen, 24 mei 2004-05-24

Gerechtshof Amsterdam
Raamplein 1
1016 XK Amsterdam


Uw onderdeel BBO fax: 020-5413419
Uw brief van 7 mei 2004-05-24
Uw code: BBO/436/04/adv

Publicaties website SDN


Geachte heer Schipper,

In antwoord op uw brief aan mij van 7 mei 2004 deel ik u mee, dat u met uw kennisneming van mijn brief van 2 mei 2004 over valsheid in geschrift in een procedure die bij uw Hof dient, waarmee u persoonlijk bemoeienis hebt, dat bij een te verwachten parlementaire enquête m.b.t. het functioneren van het Openbaar Ministerie en de acceptatie van rechtbanken en gerechtshoven van advocaten en procureurs die bewijsbaar gecorrumpeerd zijn en schade toebrengen aan de eigen cliënten, u geen beroep kan doen op amnesie.

In kort: u bent kennisdrager.


Hoogachtend,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141  Paul van buitenen bij Andries Knevel en de aanleiding van fraude
  Klokkenluider prof. dr. ir. Anton F.P. van Putten onthulde subsidiefraude bij Fontys Hogescholen
  President Hoge Raad bekritiseert beleid Donner
  Kamerzetel 151 voor directe inspraak in de politiek voor de burger
  Collusie in en rond de milieupolitiek
  Antecedentenregister van de Rechterlijke Macht
  Klokkenluiders en anderen die iets te melden hebben
  Interviews en televisiefragmenten
  Van Buitenen komt met een politieke partij in het Europese parlement
   Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
   subsidiefraude bij Fontys Hogescholen en valsheid in geschrift door advocaat Maes
  Antecedenten van Mr. Drs. E.C.M. Wagemakers bij Advocatenkantoor ADK Prinsen van Wijmen
  Het valselijk opmaken van minuutakten met de Stevens-Schipper Methode" in de rechtspraak

  SDN-rubrieken
  Raad van State verbiedt shredderen afvalhout
  Titanengevecht tegen gesubsidieerde milieuvergiftiging bijna gewonnen

  Terug naar het begin