Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
subsidiefraude bij Fontys Hogescholen en valsheid in geschrift door advocaat Maes


IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . Prof. van Putten


 

Gerechtshof Amsterdam                                                           
Bezoekadres:
Prinsengracht 436
Amsterdam

Huizen, 2 mei 2004

Correspondentie-adres:
Postbus 1312
1000 BH Amsterdam

Telefoonnummer (020) 541 21 11

T.a.v. president mr. N.A.M. Schipper

 

 

Geachte heer Schipper,

 

Als redacteur van de Stichting Sociale Databank Nederland volg ik met grote belangstelling de ontwikkelingen rond zaken die lang lopen, waarbij door advocaten vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging grote schade wordt berokkend aan cliënten.

 

Zoals u weet zijn de publicaties over enkele van deze affaires toegankelijk via de website van de SDN. (www.sdnl.nl ) Met name twee zaken die los van elkaar toch met elkaar van doen hebben wil ik hier aanhalen.

 

Als eerste loopt bij het Gerechtshof Amsterdam de zaak van prof. dr. ir. A.F.P. van Putten waarmee u donderdag 6 mei a.s. een afspraak hebt om zijn probleem m.b.t. het conflict met Fontys Hogescholen en de onrechtmatige procedures in de rechtsgang te bespreken en een oplossing te vinden. Om een en ander alvast te kunnen beoordelen wijs ik u op het interview dat de heer van Putten onlangs met de SDN heeft gehad en dat op internet beschikbaar is op: video/hbo-fraude.wmv  en op:  www.sdnl.nl/van-putten.htm

 

De tweede zaak betreft met een hevig conflict met de advocatuur. Met name over het feit dat met valsheid in geschrift door een advocaat spookeisers tegen de gedaagde opvoerde en door de voorkennis van zijn eigen advocaat diens zwijgen en dat van rechter deze die zaak verloor en daarmee alles wat hij bezat. Het feit dat deze bewijsbare fraude in de rechtsprocedure zo helder is, is tevens reden waarom vijf advocaten op rij geweigerd hebben dit in een rechtszaak te betrekken. Zelfs de Raad van Discipline heeft deze valsheid in geschrifte afgedekt vanwege directe belangenverstrengeling, omdat de advocaat van de tegenpartij lid was van de Raad van Toezicht net als de rechter die de zitting voorzat. Het onthutsend verslag daarvan kunt u lezen.

Deze zaak ligt nu en met nadruk ook bij u op het bureau. klip en klaar 'VALSHEID IN GESCHRIFT' gepleegd door mr. A.P. Maes in de memorie van antwoord te vermelden. U hebt de kopie ter beschikking en ook het dringende verzoek van de gedaagde de door hem gewenste tekst te betrekken bij zijn zaak. Ook hier ligt de advocaat vanwege eigen- en groepsbelang dwars om de zaak ingeperkt (gecensureerd) in te voeren, waarmee hij zonder enige twijfel het hoger beroep zal moeten winnen. Juristerij is ook hier weer prominent aanwezig die schade toebrengt aan de cliënt, en dat weer vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging die de cliënt verhindert zijn sterkste argumenten in de brengen ter afweging door de rechter.

Enkele punten hierbij:

 

1] kortgeding procedure 16-10-2001 rol 01-890 gevoerd met schijneisers dit door rechtbank Alkmaar

    bewust zijn toegelaten .

 

2] de zaak smaad/laster gepleegd door Willibrord Frequin in de tv-uitzending, bewust niets aan gedaan.

  

3] de belachelijke en ronduit schandalige uitspraken van diverse rechters te Alkmaar met zware

    ondersteuning door deurwaarderskantoor van de Meer en Philipsen met onrechtmatige beslagen

    en met onnodige executie van verkoop van de woning en diverse loonbeslagen.

 

4] Ditzelfde kantoor c.q. de deurwaarders zijn aangegeven bij Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

    [Krieger] voor criminele praktijken en het niet controleren van de (spook)eisers. Een ieder doet

    maar wat en van de Meer legt beslag op van alles. En dan slopen maar.

 

5] De manipulerende advocaat mr. A.P. Maes weet er alles van.

  

    Verscholen Dorp ] wat er toe zou kunnen bijdragen dat het Gerechtshof te Amsterdam weer niet op

    de hoogte is van de praktijken van Maes en Sigmond.

  

7] Dat de hogerberoepzaak tegen Sigmond wederom en heel bewust is verziekt door advocaten

    die zich keer op keer te laat stelden; en dit op papier zelfs nog bevestigen ook.

  

Deze zaken hebben te maken met de integriteit van de rechtspraak, met waarheidsvinding en toegankelijkheid. Die laatste wordt beperkt door het monopolie van de advocatuur wat betreft de toegang tot de rechter, waarbij zaken - o.a. door belangenverstrengeling - zodanig voor de rechter kunnen worden gebracht, dat de cliënt uiteindelijk slachtoffer wordt in plaats van rechthebbende.

 

Ik schrijf u deze brief om aandacht te vragen voor deze misstanden en om deze zaken zodanig te begeleiden dat van een eerlijke rechtsgang zonder juristerij en opportuniteit sprake zal zijn. In afwachting van de resultaten,

 

Hoogachtend

R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227

1273 RJ Huizen

 

info@gerechtshof-amsterdam.nl

Fax: 020-5413410
Huizen, 24 mei 2004-05-24

Gerechtshof Amsterdam
Raamplein 1
1016 XK Amsterdam


Uw onderdeel BBO fax: 020-5413419
Uw brief van 7 mei 2004-05-24
Uw code: BBO/436/04/adv

Publicaties website SDN


Geachte heer Schipper,

In antwoord op uw brief aan mij van 7 mei 2004 deel ik u mee, dat u met uw kennisneming van mijn brief van 2 mei 2004 over valsheid in geschrift in een procedure die bij uw Hof dient, waarmee u persoonlijk bemoeienis hebt, dat bij een te verwachten parlementaire enquête m.b.t. het functioneren van het Openbaar Ministerie en de acceptatie van rechtbanken en gerechtshoven van advocaten en procureurs die bewijsbaar gecorrumpeerd zijn en schade toebrengen aan de eigen cliënten, u geen beroep kunt doen op amnesie.

In kort: u bent kennisdrager.


Hoogachtend,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141