Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De hoogstmerkwaardige uitspraak van het Gerechtshof in de zaak versus Verscholen Dorp

Klokkenluiders . . . . . SDN Homepage . . . . SBS-6 over de campingmaffia

Analyse van R.M. Brockhus voor minister J.P.H. Donner van Justitie

Huizen, vrijdag 14 mei 2005


Aan Minister J.P.H. Donner (persoonlijk en in handen)
Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Per e-mail en fax: 070-3707900


Excellentie,

Nog voordat u mij antwoord geeft op mijn brief aan u van vrijdag 15 april 2005 (met uw bericht van ontvangst daarvan) doe ik verslag van de hoogstmerkwaardige uitspraak van het Gerechtshof in de zaak versus Verscholen Dorp. Het gedrag van dit gerechtshof om vonnis te wijzen in strijd met de werkelijk onderliggende oorzaken en de gevolgen daarvan, en het negeren van strafbare feiten gepleegd door advocaten, personen en hoge ambtsdragers, geef ik hier mijn bevindingen. Ik verzoek u deze brief te betrekken bij mijn brief van vrijdag 15 april 2005.

De uitspraak van het Gerechtshof is duidelijk een poging om de aanval op het rechtssysteem af te stoppen. Men heeft op vrijdag de 13e mei van 's morgens 10 uur tot 16.45 uur beraadslaagd over de zaak versus Verscholen Dorp.

Opvallend in deze uitspraak is niet alleen wat er wel in staat, maar vooral wat er aan ontbreekt. Men heeft uitsluitend het volstrekt redelijke en logische vonnis van drs. Blokland in Alkmaar vernietigd, hoewel deze rechter al aangegeven heeft dat lang daarvoor de aantijgingen tegen verscholen Dorp voor rekening van de Telegraaf kwamen.

Ook het Gerechtshof in Amsterdam probeert met deze kromme uitspraak de tegenstrevers van de gedaagde R.R. te vrijwaren van onthullingen over wanpraktijken in de camping business, de advocatuur en in het rechtssysteem. Reeds lang voordat deze zaak liep zijn er al zware beschuldigingen gepubliceerd - o.a. door de Socialistische Partij (SP) in de Telegraaf - over de schandelijke praktijken in die branche. De Meervoudige Kamer laat die buiten beschouwing. Het is dus nogal vreemd dat alleen de gedaagde R.R. verboden wordt om kritiek te hebben op de gevolgen van die praktijken, in het belang van mensen die hun rust willen zoeken in een vakantiebungalow of een caravan op een park.

Wat deze uitspraak duidelijk beoogt, is het afstoppen van kritiek en onthullingen over onfrisse zaken bij Justitie, het OM, de rechtbanken en gerechtshoven zelf, en in het bijzonder in de advocatuur, hoewel dat niet expliciet in het dictum staat vermeld. Het weglaten in de overweging van de aanvallen van de gedaagde R.R. op het gezwendel door advocaten en het gedogen daarvan door rechters is zeer opvallend. Het is buitengewoon kwalijk dat dit Gerechtshof wel de uitspraak van rechter Blokland onderuithaalt (waarin de valsheid en boze opzet van de advocaten van Verscholen Dorp e.a. kristalhelder door rechter Blokland werd aangetoond) maar men niet ingaat op de oorzaak van de feilen in deze rechtsgang, de gedragingen van advocaten, van officieren van Justitie en van rechters, zoals van rechter mr. A.L. Croes.

De oorzaak en werkwijze van het rechtssysteem waarop dit conflict berust wordt niet betrokken bij deze onzuivere uitspraak. Het gaat hier niet om een mening of interpretatie, maar over het vaststellen van feiten. Namelijk:

  1. dat in eerste aanleg de advocaat van Verscholen Dorp al lang overleden en niet-bestaande personen opvoerde als getuige en eisende partij tegen de gedaagde R.R. en zijn vereniging,

  2. dat valsheid in geschrift, gepleegd door advocaat A.P. Maes, onomstotelijk is bewezen; en in een rechtszaak nog wel.

  3. Dat gebleken is dat rechter A.L. Croes, alle betrokkenen van de wederpartij en de eigen advocaat van de gedaagde R.R. van die valsheid in geschrift op de hoogte waren voordat de zitting was aangevangen. Die zitting moet op zich al nietig worden verklaard, al was het maar omdat valsheid in geschrift, vormfouten en eedbreuk van de advocaten en de rechter zelf in het geding zijn en voorkennis reden is om deze zaak helemaal opnieuw te doen. Dat het Gerechtshof zich heeft laten verleiden om dit te negeren, is een zeer kwalijke zaak en schaadt het imago van het recht in de totale breedte.

  4. Wegens het maken van een foto van het huis van rechter Croes (voor taxatie van de waarde voor een schade-eis, omdat Croes ook als persoon aansprakelijk was gesteld voor de dwalende uitspraak) werd de gedaagde R.R. wegens stalking in de kale politiecel gesmeten. Rechter Croes had daarvan aangifte gedaan bij de politie.

  5. Ook de spookfax vanuit de politiecel (een waar wonder ...!!) die de gedaagde R.R. zelf gestuurd zou hebben om de zaak van smaad/laster tegen mevr. M-T (naam bekend bij de redactie) in te laten trekken is te dwaas om die er niet bij te betrekken. Vooral omdat in de uitzending van Willibrord Frequin het omgekeerde bleek dan dat uit het vonnis van het gerechtshof is af te leiden. Namelijk dat de gedaagde R.R. van van alles werd beschuldigd, met name door de mensen van Verscholen Dorp. Zie de brief aan de minister van Justitie en die aan president N.A.M. Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam hierover.

  6. Verder de hoogstwaarschijnlijk valse aangifte van mevr. M.T. (naam bekend bij de redactie) met valsheid in geschrift tegen de betrokken rechter A.L. Croes, die lekkend uit een rechtszaak die onder de rechter lag (bij hemzelf) amicale gesprekken over de zaak R.R. voerde met deze mevr. M.T. (naam bekend bij de redactie), maar die zij wat later met een hamer toch de kop in wilde slaan (vermoedelijk in overdrachtelijke zin, maar toch !). Justitie heeft er nog niets tegen ondernomen. Vreemd, heel vreemd....!!

  7. Maar ook de hoogstmerkwaardige vrijspraak van deze mevr. M.T. (naam bekend bij de redactie) wegens smaad/laster in de uitzending van Willibrord Frequin, waarbij officier van Justitie Mud de strafzaak tegen haar introk en deze pleitte (als officier van den Duivel) voor vrijspraak, hoewel zij eerder al was veroordeeld tot het betalen van een boete wegens laster jegens de gedaagde R.R.. Maar wel vrijspraak zonder vonnis, want dat is nooit uitgereikt. Ook weer heel vreemd.

  8. De uitspraak van het Gerechtshof werd wegens de complexiteit zes keer opgeschort, terwijl deze zaak ook al gezien de inhoud van het vonnis uiterst simpel is. Vandaar dat er van dit vonnis niets klopt en cassatie voor de hand ligt met vermoedelijk een uitspraak bij het Europese Hof in Luxemburg om de falende rechtsgang in Nederland te corrigeren.

  9. Het op alle manieren frustreren, traineren en boycotten van de zaken van de gedaagde R.R. door een zestal advocaten op rij om de fraude en valsheid in geschrift van advocaat Maes af te dekken, is reden om de verplichte procesvertegenwoordiging en de daarmee samenhangende beperkingen van een no-cure-no-pay procedure voor rechtzoekenden onmiddellijk uit de wet te halen.

  10. De in de advocatendoos gedeponeerde uitspraak van dit vonnis is feitelijk maar een vodje papier, zonder handtekening er onder van de rechters ter bekrachtiging van de uitspraak (zie de analyse van Prof. van Putten). Het tekent de arrogantie van het systeem jegens de burger.

Duidelijk is dat deze uitspraak maar een enkel doel dient: en dat is het afstoppen van onthullingen over de manipulatie door het rechtssysteem ter bescherming van zichzelf, van overheidsinstanties (Raad van State) en ter bescherming van de advocatuur tegen aanklachten wegens liegen, bedriegen, misleiden, frauderen, vervalsen en boze opzet jegens de tegenpartij en zelfs jegens de eigen cliënt, zoals overduidelijk blijkt uit deze zaak en de publicaties op het internet.

Het is frappant dat de uitspraak zich alleen beperkt tot de vernietiging van de bodemprocedure en het pleidooi zonder argumenten, maar alleen met een ongemotiveerd verbod tot onthulling van kwalijke praktijken van de "campingmaffia" zoals de gedaagde R.R. die noemt, en die daarmee te presenteren als fatsoenlijk, want dat is de strekking van dit vonnis. Dat de zaken volstrekt anders liggen is in overmaat te zien en lezen, niet alleen op de website van de gedaagde R.R., maar ook in de vele kranten- en televisieverslagen over de wanpraktijken waarvan recreanten, in casu de gedaagde R.R. in eerste instantie zelf, het slachtoffer werden en worden.

Zoals u inmiddels duidelijk zal zijn kan alleen een openbare discussie in de massamedia de zaken rechttrekken, dat heeft de praktijk al bewezen, want de situatie is zoals ze is. Daarom zal ik ook deze brief in kopie toezenden aan de personen en instellingen die ik in mijn brief van vrijdag 15 april 2005 vermeldde.

In afwachting van uw reageren,


Hoogachtend,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl


C.c.


Het is een goede zaak dat men bij Justitie al zo vroeg wakker is ...!!

En verzonden naar de leden van de Tweede Kamercommissie voor Justitie

Kamerleden vergaderjaar 2005

Aasted Madsen-van Stiphout, J. (CDA)       I.Aasted@tweedekamer.nl

Adelmund, K.Y.I.J. (PVDA)                           K.Adelmund@tweedekamer.nl

Albayrak, N. (PVDA)                                     N.Albayrak@tweedekamer.nl

Arib, K. (PVDA)                                             (geen e-mail bekend)

Azough, N. (GL)                                              N.Azough@tweedekamer.nl

Baalen, J.C. van (VVD)                                 J.vBaalen@tweedekamer.nl

Blok, S.A. (VVD)                                           S.Blok@tweedekamer.nl

Buijs, S. (CDA)                                             (geen e-mail bekend)

Camp, W.G.J.M. van de (CDA)                   W.vandeCamp@tweedekamer.nl

Cörüz, C. (CDA)                                           C.Coruz@tweedekamer.nl

Dijken, M.J. Van (PVDA)                           M.vDijken@tweedekamer.nl

Dijsselbloem, J.R.V.A. (PVDA)                 J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl

Eerdmans, B.J. (LPF)                                  J.Eerdmans@tweedekamer.nl

Fessem, W.M.M. Van (CDA)                    W.vFessem@tweedekamer.nl

Griffith, L.J. (VVD)                                     L.Griffith@tweedekamer.nl

Haersma Buma, S. van (CDA)                  S.Buma@tweedekamer.nl

Halsema, F. (GL)                                          F.Halsema@tweedekamer.nl

Heemst, E.P. van (PVDA)                          P.vHeemst@tweedekamer.nl

Hermans, M.J.L.M. (LPF)                         M.Hermans@tweedekamer.nl

Heteren, G.M. van (PVDA)                       G.vHeteren@tweedekamer.nl

Hirsi Ali, A. (VVD)                                    A.hirsiali@tweedekamer.nl

Jager, H. (CDA)                                         H.Jager@tweedekamer.nl

Joldersma, F. (CDA)                                 F.Joldersma@tweedekamer.nl

Jonker, C.W.A. (CDA)                            C.jonker@tweedekamer.nl

Kalsbeek, N.A. (PVDA)                           E.Kalsbeek@tweedekamer.nl

Karimi, F.  (GL)                                         (geen e-mail bekend)

Laan, L.W. Van der (D66)                L.vdLaan@tweedekamer.nl

Lambrechts, E.D.C.M. (D66)                            U.Lambrechts@tweedekamer.nl

Luchtenveld, R. (VVD)                                      R.Luchtenveld@tweedekamer.nl

 Ormel, H.J. (CDA)                                           H.Ormel@tweedekamer.nl

Pater-van der Meer, M.L. de (CDA)               M.dePater@tweedekamer.nl

Rijpstra, J. (VVD)                                              Rijpstra@tweedekamer.nl

Rouvoet, A. (CU)                                                A.Rouvoet@tweedekamer.nl

Staaij, C.G. van der (SGP)                                C.vdStaaij@tweedekamer.nl

Sterk, W.R.C. (CDA)                                       M.Sterk@tweedekamer.nl

Straub, P.A.J. (PVDA)                                     P.Straub@tweedekamer.nl

Timmer, A.J. (PVDA)                                      A.Timmer@tweedekamer.nl

Tjon-A-Ten, V.T. (PVDA)                               V.Tjon-A-Ten@tweedekamer.nl

Varela, J.M. (LPF)                                            J.Varela@tweedekamer.nl

Velzen, K. van (SP)                                           KvanVelzen@sp.nl

Verbeet, G.A. (PVDA)                                     G.Verbeet@tweedekamer.nl

Vergeer, F. (SP)                                               F.Vergeer-Mudde@tweedekamer.nl

Visser, A.P. (VVD)                                          A.Visser@tweedekamer.nl

Vos, M.B. (GL)                                                 M.Vos@tweedekamer.nl

Vries, J.M. de (CDA)                                     JandeVries@tweedekamer.nl

Vries, K.G. de (PVDA)                                  K.dVries@tweedekamer.nl

Vroonhoven-Kok, N.J. Van (CDA)             N.vVroonhoven@tweedekamer.nl

Weekers, F.H.H. (VVD)                               (geen e-mail bekend)

Wilders, G. (Groep Wilders)                       G.Wilders@tweedekamer.nl

Wit, J.M.A.M. de (SP)                                  Jdewit@sp.nl

Wolfsen, A. (PVDA)                                    A.Wolfsen@tweedekamer.nl

Örgü, F. (VVD)                                             F.Orgu@tweedekamer.nl