Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! * * Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Huizen 14 december 2011
Geachte heer Recourt,

Hieronder een aan tal essentiŽle vragen die het functioneren van de rechtspraak, incl. advocatuur, compleet raken.

Ik bedank u alsnog voor het open gesprek dat wij hadden. Maar zoals u ziet is er pleidooi op 12 januari 2012 waar de vier gezinnen, die drie jaar lang geterroriseerd en geplunderd zijn door het zogenaamde rechtssysteem, proberen hun afgeperste gelden terug te krijgen. Mijn vertrouwen daarin is overigens nul komma nul. Het gerechtshof bewijst nu al dat er een voorgeprogrammeerde ontsnapping is georganiseerd om de in valse hoedanigheid in TROS-Opgelicht vermomde en ontmaskerde ex-advocaat mr. H.F.C. Kuijpers te laten ontsnappen aan rechtsgevolgen; en zo te voorkomen dat onze financiŽle reserves, loon- en vakantiegelden teruggegeven moeten worden. Waar de belangenverstrengeling of incompetentie liggen is niet helemaal duidelijk, maar dat er iets goed stinkt is klip en klaar. (Zie teruggave dossier)

Ik nodig u dan ook uit om op de 12 januari de zitting bij te wonen, zodat u zelf kunt zien hoe een afscherming van de zogenaamde vrijheid van presenteren van een advocaat afsteekt tegen de vrijheid van meningsuiting en onthulling van strafbare feiten door een gewone burger. De drie andere families hebben werkelijk nergens verantwoordelijkheid voor, maar werden en worden met de meest vunzige juristerij er in betrokken. Indien ik zelf als enige zou moeten opdraaien voor die opgeklopte dwangsom, dan betekent dat letterlijk een levenslange veroordeling tot structurele armoede tot op de wettelijke vrijlating. De actie en wraak van het systeem om de SDN, waarvan ik de redacteur ben, het zwijgen op te leggen en zo de praktijken bij de advocatuur en de belangenverstrengeling met de magistratuur te laten continueren lijkt een motief. Ik zie beslist geen spoken of samenzweringen, maar het is wel heel erg opvallend dat de echte criminele acties van het duo Harff en Kuijpers geen enkele weerstand ondervinden en zelfs protectie, tegenover de terreur die de vier gezinnen hebben moeten ondergaan.

Ik hoop dat u aan mijn verzoek wilt voldoen. Daarom zal ik ook de minister van Justitie uitnodigen de zitting bij te wonen. Ik heb de mailadressen voor de pers van de minister gebruikt om hem uit te nodigen. Tot nu toe mag niemand in het parlement vragen stellen over de wanpraktijken bij de advocatuur en conclusies in het IRM-rapport naast de censuur die door de RVD op de parlementaire pers wordt uitgeoefend om geen vragen te stellen over corruptie in het rechtssysteem.

Onderdeel van het procesdossier dat het Gerechtshof als fourneren van producties terug wilde laten halen. Waarom? Wie gaf opdracht? Het creŽren van mist rond deze zaak zet de rechter steevast op het verkeerde been en begint te twijfelen over het (on)gelijk van Kuijpers.

EssentiŽle Vragen voor in het pleidooi van 12 januari 2012

 1. Geen enkel argument van mr. H.F.C. Kuijpers heeft betrekking op het waarom van het kortgeding waarmee alles begon.
 2. Nergens wordt een citaat gegeven van welke beschuldiging jegens hem gedaan door Brockhus van de SDN.
 3. Alle beschuldigingen van Kuijpers c.s. gaan over de staatsgevaarlijke activiteiten van de SDN. Maar welke dan?
 4. Waarom loopt Brockhus nog vrij rond gezien de zware beschuldigingen van de tegenpartij?
 5. Wat heeft dat te maken met de zogenaamde schade die mr. D.A. Harff en Kuijpers persoonlijk zouden hebben geleden?
 6. Harff is inmiddels naar het buitenland vertrokken met onbekende bestemming en Kuijpers is geschorst zonder geroyeerd te zijn.
 7. Het innen van dwangsommen is uitsluitend het hoofddoel van dit duo.
 8. Dat Kuijpers voor 1,6 miljoen kijkers van TROS-Opgelicht werd ontmaskerd was uitermate helder, maar de heren lopen nog steeds vrij rond en waarom, terwijl vooral Brockhus en zijn oud-bestuursleden zo gevaarlijk lijken te zijn dat zij direct moeten worden opgesloten en in elk geval financieel uitgekleed om de activiteiten te laten ophouden.
 9. Rechter: Mr. Kuijpers, geeft u een citaat van dhr. R.M. Brockhus waardoor uw kortgeding werd uitgelokt!
 10. Rechter: Mr. Kuijpers, geeft u een citaat van dhr. G.H. Kucharek zonder dat door u daartegen werd geprotesteerd!
 11. Rechter: Mr. Kuijpers, waarom hebt u geen actie ondernomen tegen Kucharek die de uitspraken deed, maar wel tegen de SDN?
 12. Waarom benutte geen enkele rechter het recht om een minimale onbedoelde omissie te corrigeren om dwangsommen af te wijzen?
 13. Waarom gaf de rechter niet aan om dat recht van correctie toe te passen? Wist onze advocate dat niet?
 14. Wie was de minister die mr. Harff aangaf in diens pleidooi om de SDN stevig aan te pakken?
 15. De Deken kondigde aan aangifte te doen tegen mr. H.F.C. Kuijpers. Is dat werkelijk gedaan? Zo niet, waarom niet?
 16. Zo ja, waarom heeft het OM dan nog geen arrestatie laten verrichten wegens o.a. het optreden in valse hoedanigheid (vermomd) als advocaat, en de poging tot diefstal met bankrekeningen van potentiële slachtoffers?
 17. Waarom is mr. H.F.C. Kuijpers slechts geschorst i.p.v. direct geroyeerd van de balie?
 18. Het fourneren van het 18-delig dossier is door de SDN gedaan. Maar heeft mr. H.F.C. Kuijpers ook gefourneerd?
 19. Wie bij het Gerechtshof Den Haag heeft voorgesteld om de 18 ordners voortijdig aan de rechtszitting te onttrekken om die productie terug te laten halen door de SDN?
 20. Hoe vaak is het voorgekomen dat een te fourneren dossier vůůr de zitting werd aangeboden door de griffie voor terugname?
 21. Is dat wegens invloed van binnen de organisatie of daarbuiten? Dat is zeer essentieel m.b.t. de integriteit!
 22. Is een relatie te leggen tussen de griffie die dit aanbood en de heer Kuijpers en/of mr. de Bruin? Zo niet, wie dan wel?
 23. Is er verschil tussen de SDN als platform en dhr. Brockhus t.a.v. redactioneel commentaar op de site?
 24. Zijn de grondwet en het EVRM niet meer van toepassing m.b.t. de meningsuiting na een vonnis?
 25. Kan een rechterlijke uitspraak dat journalistieke, grondwettelijke recht bij een civiele zaak uitschakelen?
 26. Wat hebben die aantijgingen van doen met het weerwoord dat geweigerd is door mr. Kuijpers n.a.v. het interview met dhr. G. Kucharek?
 27. Welke gevaar loopt de maatschappij door de publicaties bij de SDN, gezien de niet relevante aanklachten van Kuijpers en Harff?
 28. Waarom klaagt niemand over wat er op de site gepubliceerd staat?
 29. Zijn de 60.000 euro nog beschikbaar op de derdenrekening van de beide eisers Harff of Kuijpers?
 30. Gezien de onthulling van mr. Kuijpers (TROS-Opgelicht ) is daarover twijfel.
 31. Is het redelijk om niet alleen de dwangsom en de kosten terug te laten betalen maar ook een vergoeding voor het leed dat drie jaar met juridische terreur werd en wordt veroorzaakt?
 32. Het imago van de rechtspraak is duidelijk zwaar beschadigd en wordt dat steeds meer wanneer de integere functionarissen blijven zwijgen en de beerput dicht blijven houden. Dit ondanks 162 Sv van het wetboek van strafvordering.
 33. Is het voor het komende pleidooi aan te bevelen om de zaak van Gerard Kucharek met dossier en al toe te voegen? Immers, die zaken zijn verknocht met het beschamende proces tegen de Sociale Databank Nederland.

De vraag is: Waarom moet Kuijpers consequent winnen en de SDN samen met de (oud)-bestuurders, ondanks de feiten alsmaar verliezen en financieel kapot gemaakt worden?

Antwoord: De SDN probeert de Advocatenwet te laten aanscherpen, zodat advocaten - die vaak rechter- of raadsheerplaatsvervanger zijn - in civiele procedures, ongestraft mogen liegen, lasteren, beschuldigingen, vervalsen, meineed en karaktermoord plegen, zonder dat de rechter daar strafrechtelijk iets tegen doet. Dit ondanks 162 Sv van het wetboek van strafvordering; en daardoor zelf medeplichtig worden aan de door advocaten ingebrachte laster, smaad en ongegronde beschuldigingen. De zaak Kuijpers/Harff staat bol van die strafbare beschuldigingen waartegen nu nog geen enkele rechter het heeft durven opnemen en daarover aangifte te doen bij de politie of de hoofdofficier van Justitie, hoewel wettelijk verplicht.

Nergens op de site van de SDN vindt u valse beschuldigingen of scheldkanonnades, danwel aanvallen op de integriteit van een persoon. Wel scherpe kritiek en onthullingen over dat wat verbeterd moet worden volgens democratische regels en wetten. Zowel de Nederlandse wetten als die van Europa met verdragen die prevaleren boven de nationale wetgeving. Hoogst merkwaardig is ook het gegeven dat art. 120 van de Grondwet diezelfde grondwet compleet uitschakelt, waardoor de rechterlijke uitspraken niet getoetst mogen worden aan de grondwet. Nederland is het enige land in de EU dat een constitutioneel hof ontbeert om de rechtspraak te kunnen toetsen aan de nationale en internationale wetten. Het gaat hier om een miljardenzaak waar tot nu toe niemand zich aan waagt. Alleen de media en de Tweede Kamer zijn in staat om de kat de bel aan te binden. Particulieren bereiken in dit opzicht helemaal niets, ondanks de schijndemocratie op dit punt.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

P.s.,
De twee brieven zijn aan het Gerechtshof op persoonlijke titel en als redacteur van de SDN toegezonden voor het pleidooi dat op 12 januari op rol staat. Gezien de ervaringen met het zogenaamde recht geven wij de media en de politiek een inkijk in de juristerij die goudeerlijke mensen terroriseren om geld te kunnen afpersen met juridische handigheden, danwel trucs en leugens. Een advocaat zei mij persoonlijk ooit eens: "Nergens wordt zo hard gelogen als in de rechtszaal!".

Dat liegen en bedriegen wordt feitelijk gedaan door de advocaat die als procureur optreedt. Die weet donders goed hoe en waarom hij de boel probeert te belazeren, en veel rechters dat al te vaak gewoon laten gebeuren, zoals iedereen dat kan zien in het videoverslag van het kortgeding tegen de SDN en haar oud-bestuurders. Met recht, integriteit, ambtseed en rechtspraak heeft dat allemaal niets van doen. Wij nodigen deskundigen, politici en journalisten uit om op 12 januari 2012 aanwezig te zijn om het verloop van dit proces te volgen. De belangen hierachter zijn gigantisch. Zie: Job Cohen.

  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin