Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling,
klassenjustitie en corruptie ook bij de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Brandbrief van R.M. Brockhus aan minister J.P.H. Donner van Justitie (en vervolg)

Donner verscherpte de wet tegen computercriminaliteit

Het was uitgerekend minister Donner, die vorig jaar verantwoordelijk was voor verscherping van de strafmaat voor computercriminaliteit. In de nieuwe wet is computerinbraak strafbaar als de dader wist dat hij op afgeschermd terrein was. Donner kon bij de behandeling van die wet nauwelijks bevroeden dat hij als minister van Sociale Zaken (nu) te maken zou krijgen met eigen ambtenaren die zich mogelijk aan dergelijke delicten schuldig hebben gemaakt. De wet is in september vorig jaar ingegaan.

Het opzettelijk binnendringen van afgeschermde computersystemen wordt daarin strafbaar gesteld met een maximale celstraf van één jaar, een verdubbeling ten opzichte van de oude wet (art.138 a). Als daar bovenop na de computerkraak ook nog eens informatie is 'gestolen' of aan derden ter beschikking wordt gesteld, geldt een maximale strafmaat van vier jaar. Bij de behandeling van het wetsvoorstel, nodig vanwege Europese regelgeving over computercriminaliteit en aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan het internationale Cybercrime Verdrag, liet Donner er geen twijfel over bestaan dat er ook sprake is van strafbare delicten als het onvoldoende duidelijk is dat het om beveiligde sites gaat. (NRC 5 nov. 2007)

Huizen, vrijdag 15 april 2005


Aan Minister J.P.H. Donner (persoonlijk en in handen)
Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Per e-mail en fax: 070-3707900


Excellentie,

Op 15 april 2005 zag ik dat uw ministerie weer druk bezoek bracht aan de website van de SDN. Verbazingwekkend is dat niet, maar wel het oorverdovende zwijgen over zaken die daarop te zien zijn.

Vandaag wil ik uw aandacht vestigen op de al zes keer uitgestelde uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam in de zaak contra Verscholendorp BV. Deze affaire ligt nadrukkelijk onder uw ministeriële en persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat zowel de integriteit en het wettig functioneren van de rechterlijke macht als van de advocatuur met de frustrerende verplichte procesvertegenwoordiging in het geding zijn. De onafhankelijkheid van de rechter staat hier niet ter discussie, maar de integriteit ervan wel. (zie het vervolg van mijn brief van 14 mei 2005)

Als redacteur van de SDN die deze zaak op de voet volgt, ben ik mij bewust dat men probeert t.o.v. het functioneren van de advocatuur onder de onvermijdelijke conclusie uit te komen. Dit vanwege het feit dat in de betreffende rechtsprocedure overleden personen en niet-bestaande eisers als partij werden opgevoerd door een valsheid in geschrift plegende advocaat. De rechter en de eigen advocaat van de aangeklaagde waren voor de zitting op de hoogte van deze situatie. De cliënt zelf wist dat evenwel niet, die kwam daar pas later achter.

Daarnaast zijn bij een inval in de woning van de beklaagde twee computers en 42 ordners met documenten in beslag genomen, waarvan nu nog slechts 29 ordners zijn teruggeven. Daarna zou tijdens een onterechte hechtenis van drie dagen in de politiecel (aangestuurd door rechter A.L. Croes wegens vermeende stalking) deze beklaagde vanuit zijn cel een fax verstuurd hebben naar de Rechtbank in Haarlem, om een strafzaak (vervolg op een eerdere veroordeling) te laten intrekken. En dat vanuit een politiecel !! 'n Groter wonder is nauwelijks denkbaar. Het vermoeden bestond dat die fax door de beklaagde (M-T (naam bekend bij de redactie)) zelf zou zijn verstuurd, hoewel daarover nog steeds geen absolute zekerheid bestaat. Maar ook hier spelen duistere krachten op de achtergrond een bijzondere rol.

Hoewel enkele dagen (na het ontslag uit voorlopige hechtenis) vóór de zitting bekend was geworden dat die fax NIET door de in verzekerde bewaring gestelde persoon vanuit een politiecel met het verzoek om intrekking kon worden of was verstuurd naar de rechtbank in Haarlem, werd deze zaak alsnog van de rol gehaald. Een waar unicum in de rechtsgang, want de aangeklaagde weet met een simpele fax de zaak tegen zichzelf te laten intrekken. Echt heel knap. De affaire met de computer van Officier Tonino verbleekt erbij.

Deze brief heeft tot doel om de waarden en normen die de premier zo nadrukkelijk in de Tweede Kamer naar voren brengt te toetsen aan het functioneren van de Rechterlijke Macht, het OM en met name de alles bepalende advocatuur. De onlangs verbroken relatie met de advocaat van de gedaagde, laat duidelijk zien hoe een advocaat (op rij) in staat is om zaken jarenlang te rekken en frustreren wanneer het eigenbelang of de belangenverstrengeling een rol spelen.

Mijn verzoek aan u is om in te grijpen m.b.t. de gedragingen van zowel de advocatuur als van de rechtbanken en het gerechtshof, omdat de onafhankelijkheid van de rechter indirect toch in het geding is; in die zin dat krachten op de achtergrond 'n volstrekt onwettige uitspraak kunnen laten ontstaan, waarbij de rechtszekerheid en het belang der wet grote schade wordt toegebracht. Zie hiervoor mijn brief aan de president van het Gerechtshof in Amsterdam op: www.sdnl.nl/brockhus-gerechtshof-amsterdam.html

U hebt al eerder als staatsraad in een procedure voor de Raad van State, waarin ikzelf partij was, een wel heel bijzondere vorm van rechtspreken laten zien ( zie www.sdnl.nl/uitspraak.htm ); en de tijd dringt om tot klaarheid te komen. Daarom zal ik een kopie van deze brief ook zenden naar de Vaste Kamercommissie voor Justitie; maar in dit geval ook naar misdaadverslaggever Peter R. de Vries, omdat hij daarmee kan laten blijken een goede kandidaat te zijn voor de functie van minister van Justitie in een volgend kabinet. Voor de heer P.R. de Vries kan deze brief een proeve van bekwaamheid en integriteit zijn om u eventueel te kunnen opvolgen. Hij kan dit doen door ook het functioneren van het OM te koppelen aan deze zaak met perikelen rond de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezing.


Hoogachtend,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl


C.c.


Het is een goede zaak dat men bij Justitie al zo vroeg wakker is ...!!

En verzonden naar de leden van de Tweede Kamercommissie voor Justitie

Aasted Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA)             I.Aasted@tweedekamer.nl
Adelmund, K.Y.I.J. (PVDA)             K.Adelmund@tweedekamer.nl
Albayrak, N. (PVDA)             N.Albayrak@tweedekamer.nl
Arib, K. (PVDA)             (geen e-mail bekend)
Azough, N. (GL)             N.Azough@tweedekamer.nl
Baalen, J.C. van (VVD)             J.vBaalen@tweedekamer.nl
Blok, S.A. (VVD)             S.Blok@tweedekamer.nl
Buijs, S. (CDA)             (geen e-mail bekend)
Camp, W.G.J.M. van de (CDA)             W.vandeCamp@tweedekamer.nl
Cörüz, C. (CDA)             C.Coruz@tweedekamer.nl
Dijken, M.J. Van (PVDA)             M.vDijken@tweedekamer.nl
Dijsselbloem, J.R.V.A. (PVDA)             J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl
Eerdmans, B.J. (LPF)             J.Eerdmans@tweedekamer.nl
Fessem, W.M.M. Van (CDA)             W.vFessem@tweedekamer.nl
Griffith, L.J. (VVD)             L.Griffith@tweedekamer.nl
Haersma Buma, S. van (CDA)             S.Buma@tweedekamer.nl
Halsema, F. (GL)             F.Halsema@tweedekamer.nl
Heemst, E.P. van (PVDA) P.vHeemst@tweedekamer.nl
Hermans, M.J.L.M. (LPF)             M.Hermans@tweedekamer.nl
Heteren, G.M. van (PVDA)             G.vHeteren@tweedekamer.nl
Hirsi Ali, A. (VVD)             a.hirsiali@tweedekamer.nl
Jager, H. (CDA)             H.Jager@tweedekamer.nl
Joldersma, F. (CDA)             F.Joldersma@tweedekamer.nl
Jonker, C.W.A. (CDA)             c.jonker@tweedekamer.nl
Kalsbeek, N.A. (PVDA)             E.Kalsbeek@tweedekamer.nl
Karimi, F. (GL)             (geen e-mail bekend)
Laan, L.W. Van der (D66)             L.vdLaan@tweedekamer.nl
Lambrechts, E.D.C.M. (D66)             U.Lambrechts@tweedekamer.nl
Luchtenveld, R. (VVD)             R.Luchtenveld@tweedekamer.nl
Ormel, H.J. (CDA)             H.Ormel@tweedekamer.nl
Pater-van der Meer, M.L. de (CDA)             M.dePater@tweedekamer.nl
Rijpstra, J. (VVD)             Rijpstra@tweedekamer.nl
Rouvoet, A. (CU)             A.Rouvoet@tweedekamer.nl
Staaij, C.G. van der (SGP)             C.vdStaaij@tweedekamer.nl
Sterk, W.R.C. (CDA)             M.Sterk@tweedekamer.nl
Straub, P.A.J. (PVDA)             P.Straub@tweedekamer.nl
Timmer, A.J. (PVDA)             A.Timmer@tweedekamer.nl
Tjon-A-Ten, V.T. (PVDA)             V.Tjon-A-Ten@tweedekamer.nl
Varela, J.M. (LPF)             J.Varela@tweedekamer.nl
Velzen, K. van (SP)             KvanVelzen@sp.nl
Verbeet, G.A. (PVDA)             G.Verbeet@tweedekamer.nl
Vergeer, F. (SP)             F.Vergeer-Mudde@tweedekamer.nl
Visser, A.P. (VVD)             A.Visser@tweedekamer.nl
Vos, M.B. (GL)             M.Vos@tweedekamer.nl
Vries, J.M. de (CDA)             JandeVries@tweedekamer.nl
Vries, K.G. de (PVDA)             K.dVries@tweedekamer.nl
Vroonhoven-Kok, N.J. Van (CDA)             N.vVroonhoven@tweedekamer.nl
Weekers, F.H.H. (VVD)             (geen e-mail bekend)
Wilders, G. (Groep Wilders)             G.Wilders@tweedekamer.nl
Wit, J.M.A.M. de (SP)             Jdewit@sp.nl
Wolfsen, A. (PVDA)             A.Wolfsen@tweedekamer.nl
Örgü, F. (VVD)             F.Orgu@tweedekamer.nl