De Kredietcrisis was lang geleden al in de maak, waarschuwingen ten spijt ..... * * * Vraag: Moet u rente betalen over het nieuw bijgedrukte geld van DNB?

Discriminatie tussen vliegend en grondpersoneel bij KLM

EuroStaete . . . Euroblunder . . . Klokkenluiders . . . SDN . . . Schandpaal

Ex-vliegend stewardess KLM vecht voor haar pensioenrechten\

KLM discrimineert vrouwen


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Door: Margreet Bos oud-stewardess bij de KLM

Een ex-vliegend stewardess KLM, na 19 dienstjaren gepensioneerd, vecht voor haar pensioenrechten. Het pensioen, door de KLM aan haar uitgekeerd bedraagt f. 1265 (netto per maand) De berekening hiervan is gebaseerd op de formule geldend voor het grondpersoneel; immers VROUWEN werden niet toegelaten tot het Fonds Vliegend Personeel, hoewel de premiebetalingen daar wél aan werden afgedragen!

Als zij volgens het systeem van uitkering van pensioenen aan het Vliegend personeel zou worden uitbetaald, dan zou zij ongeveer f. 5000 moeten ontvangen. Door de KLM wordt dit af gedaan als berustend op een verschil van werkzaamheden tussen mannelijke en vrouwelijke leden van het cabinepersoneel], dat absoluut niet aan de orde is in dit verband en zeker in vroeger tijden, toen één stewardess of twee stewardessen de verantwoording hadden voor het gehele cabinegebeuren; er was nl. géén mannelijk cabine personeelslid aan boord!

Daarom heeft de dame in kwestie de hulp ingeroepen van een advocaat. Het resultaat: op grond van meerdere uitspraken van het Europese Hof i.z. discriminatie vrouwenpensioenen werd dit anno 1995 door haar glansrijk gewonnen; de KLM moest betalen maar deed dit eerst nadat er door haar ter zake een kort geding was aangespannen.

De KLM heeft toen beslag gelegd op ca. de helft van haar pensioen; daaraanvolgend werd door haar wederom een kort geding gevoerd, dat wederom werd gewonnen. De KLM heeft daartegen beroep aangetekend; daarbij werd volledig de uitspraak van het Europese Hof genegeerd! Hoe is dit te rijmen niet de door de KLM d.d. 1.4. '96 gepubliceerde "Regeling Tegengaan Discriminatie"?

In dit verband geeft te denken dat destijds Mw. mr. A. Goudsmit Tot 1996 betaald commissaris van de KLM ad f. 40.000,- per jaar + het recht op gratis vliegtickets) tevens raadsheer was bij de Amsterdamse Rechtbank. Het lijkt voor een simpele employé wel haast "vechten tegen de bierkaai" wanneer deze zijn gelijk wil halen. Deze dame geeft het echter niet op, omdat zij desondanks Tòch gelooft in het bestaan van een rechtsstaat in Nederland. Zij ondervindt hierbij veel steun van o.a. de Stichting WORM te Wassenaar. Deze stichting houdt zich bezig met de diverse aspecten van - niet direct in het oog springende belangenverstrengeling en, die helaas tegenwoordig veel voorkomen, met andere woorden: "zij schiet gaten in de kaste der onaantastbaren" om zodoende het RECHT toch te doen zegevieren.

Zie het profiel van de KLMAmsterdam, maart 1990


    Aan de President Directeur
    van de KLM de heer J. de Soet
    Amstelveen.


Zeer geachte heer De Soet.

Nederland herrijst onder deze slogan werd na de tweede wereldoorlog aan de wederopbouw van ons land begonnen en de KLM liep hierbij voorop, geleid door de onverzettelijke en hoog gewaardeerde Albert Plesman. Vol enthousiasme meldde ik mij als jong meisje bij de KLM en werd in 1948 aangenomen als stewardess. Vele jaren heb ik de maatschappij gediend ook tijdens moeilijke en kritieke situaties, waarvan vele rapporten en brieven nog steeds getuigen. Met trots heb ik op mijn eigen manier mogen meewerken aan de wederopbouw van de goede naam van de KLM, die ik ook in het representatieve vlak heb mogen vertegenwoordigen.

Uw secretaresse mag deze aan u gerichte brief dan ook niet doorspelen naar de een of andere afdeling, maar moet deze aan u zelf ter instructie voor verdere behandeling voorleggen. Waarom ik mij nu en pas nu tot u persoonlijk wend is om rechtzetting te vragen van een door de KLM veroorzaakte uiterst onrechtvaardige situatie in zake onze pensioenen.

Toen wij in 1948 in dienst traden werd ons een dienstverband aangeboden tot 60 jaar. Rond 1958 veranderden plotseling de inzichten van de KLM en werd een leeftijdsgrens van 35 jaar geforceerd, waarbij onze groep - volgens mijn informatie nu nog bestaande uit 16 ex-stewardessen - gedwongen werd een uiterst onrechtvaardige wachtgeld- en pensioenregeling te accepteren. De kranten hebben er destijds met veel negatieve berichtgeving over de KLM vol van gestaan. Een regeling waaraan nota bene een brief van 23 september 1964 ten grondslag ligt waarin letterlijk staat "dat voor de betrokken stewardessen een zodanige regeling moet bestaan, welke haar althans materieel onafhankelijk maakt". Deze regeling houdt in dat ik nu met mijn 63e jaar een pensioen ontvang val f. 1265 netto per maand.

Navraag bij inmiddels gepensioneerde mannelijke leden van het cabinepersoneel uit mijn tijd heeft mij geleerd dat hun pensioenen relatief veel beter zijn aangepast en dat ten opzichte van ons de verhoudingen wel heel erg scheef zijn gegroeid. Een van de redenen zal zijn dat wij niet zoals onze mannelijke collega's het pensioenfonds vliegend personeel zijn ondergebracht, maar zeer tegen onze wil bij het pensioenfonds grondpersoneel. Ik heb ondanks alles altijd mijn grote liefde voor de KLM weten te bewaren en ik kijk met trots terug op de 29 jaar die ik bij de KLM actief heb mogen werken.

Het is dan ook met deze instelling dat ik mij tot u wend met het indringende verzoek uw persoonlijke aandacht aan deze de KLM onwaardige toestand te willen wijden en te bezien of in onze situatie door gebaar van boven af recht gedaan kan worden aan verdiensten die wij, werkers uit de wederopbouwfase, stellig hebben en aan de onredelijk gegroeide en volledig uit de tijd zijnde pensioenverhoudingen met onze mannelijke collega's.

Vertrouwend op uw persoonlijke aandacht en een billijke beschikking op mijn verzoek, teken ik, in afwachting van uw berichten,

hoogachtend,

Margreet Bos
Weerdestein 147
Amsterdam


Deze mail heb ik in opdracht van mevrouw M.B. geschreven. Dit heeft niets met mij te maken.
Mevrouw heeft zelf geen internet! (een goede kennis van haar)

2008/2009

Wonen bij Woningstichting Rochdale te Amsterdam bekoop je met een schurftbehandeling van de dokter.
Een technisch onbenul van Rochdale - een bijna vutter- komt kijken op je schriftelijk verzoek in mei 2008 en in 2007, wegens ernstige stankoverlast, jaren lang! Er wordt even gekeken vanuit badkamerdeur, het buizenstelsel wordt niet bekeken, net na enkele minuten het antwoord, "hier is niets aan te doen", dit tot tweemaal aan toe, in 2007 en 2008.

Plotseling eind '08 woon je in de smerigste stank alsof je boven een honderd boerenputten woont, er verschijnen overal vliegende insecten motmuggen, afkomstig uit larven uit het riool, wordt je door GGD verteld met als gevolg ernstige huiduitslag.

De dermatoloog schrijft je een schurftbehandeling voor, met de opdracht alle beddengoed etc. naar de stomerij brengen, kleding alles. Ontelbare tubes zalf en Betadine ( lysol - jodium ) i.p.v. zeep te gebruiken.

Nogmaals de technische storingsdienst gebeld wegens ongewone stank, er wordt een jonge loodgieter v.d. Vaklieden te Amsterdam gestuurd, die slechts één seconde nodig heeft om de oorzaak te vinden, hij haalt iets uit zijn auto en binnen tien minuten is alle stank en insectenellende voorbij!!

Een Rochdale technisch medewerker is daar te stom voor !!! Alles had voorkomen kunnen worden met goede vakman. Vijf maanden zit je met huidirritatie, 6 keer een bezoek aan de dermatoloog, en het parasietenlaboratorium checkte twee keer.

Je informeert dit ordinaire bedrijf met betrekking tot deze onnodige blunder, met als antwoord een goedkoop briefje met "eigen schuld dikke bult" !

Zo doe je dat bij dit bedrijf, Hoezo ,"woongenot" bij Rochdale ??
U bent gewaarschuwd.

Huurder en slachtoffer M.B.

Gezocht: beschaafde schone woning, in prettige woonomgeving in West Nederland.