De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?


Homepage Burhoven . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Een Faillissement Dat Nimmer Went, Zolang Geen Hoeder Van Mijn Recht Zijn Ongelijk Erkent

De praktijk van het Nederlandse recht steekt de Spaanse wurgpaal - toen die nog in gebruik was - naar de kroon: adembenemend, mensonterend, en met expliciete instemming van regering en parlement. Voor wie Recht zoekt en voor wie de verontrustende staat van het Recht aan het hart gaat is dit boek, en de daaraan voorafgaande, zonder meer aan te raden. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor rechters, advocaten en andere personen die zich beroepshalve met recht en onrecht bezig houden.

Jurilet boeken worden in de openbaarheid gebracht door:
© Uitgeverij Jurilet
© Uitgeverij Jurilet
Tel.: 0314-681196


RECHT IN DE OGEN GEKEKEN II

Doen en laten van rechters en advocaten. In gevecht met de hoeders van ons recht

De tweede balans van juridisch letsel Deel II in de serie

Met Recht een ander gewicht in de schaal II

Jurilet boeken worden in de openbaarheid gebracht door:
© Uitgeverij Jurilet
Tel.: 0314-681196

 

Ook nu, in 2001 maken mensen zich door het doen en nalaten van hun advocaten grote zorgen. Dat is de boodschap van Recht in de ogen gekeken, een onthullend verhaal, een kritisch document waarin eht rechtsbedrijf beschreven wordt vanuit het perspectief en het rechtsgevoel van een mens die Recht zoekt. Het verhaal is zo herkenbaar en gedetailleerd dat voelbaar wordt wat juridisch letsel is. Voor wie recht zoekt is dit boek zonder meer aan te raden.

Is een ander soort geld mogelijk, dat tot een eerlijker, effectiever en duurzamer samenleving leidt? Twee betrokken mensen met een totaal verschillende achtergrond raken in gesprek. Werelden botsen. De één is opgeleid als econoom en heeft net haar baan bij een bank opgezegd. De ander is verantwoordelijk voor de innovatieve handels- en geldsystemen die Social Trade Organisation (STRO) op verschillende plekken in de wereld test. De oud-bankier twijfelt of er alternatieven bestaan voor het huidige geld. Toch wint haar nieuwsgierigheid het van haar scepsis en ze verdiept zich in het werk van STRO. Haar wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet.

In een apart gedeelte van het boek beschrijft Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Dit gebeurt al in Bristol, Catalonië, Lombardije en op Sardinië. De realisatie van deze Social Trade Credit Circuits geschiedt met steun van de EU. Het is geld dat juist werkt tijdens een crisis! Dit voorjaar won STRO met haar software Cyclos4Pro in Las Vegas de E-Pay Software Award van de internationale betaalindustrie en kreeg zij de eerste prijs van $50.000 in de Payment Next Zone van de 'Bill and Melinda Gates Foundation' voor armoedebestrijding.

Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk. 'En @nder soort geld' is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het 'werkt' in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een tweede munt handig is.

Helen Toxopeus studeerde economie, werkte voor de directie bij ABN AMRO, zegde er haar baan op, schreef voor Oxfam-Novib in 2012 'Een verkenning van ons geldsysteem' en daarna dit boek. Zij promoveert nu aan de Erasmus School of Economics. Henk van Arkel is directeur van Social Trade Organisatie (STRO) te Utrecht. Hij ontwikkelt al twintig jaar andere vormen van geld, voornamelijk in Latijns Amerika en nu vooral in Zuid-Europa, en spreekt daarover op internationale conferenties.


Economie raakt iedereen. Van hoog tot laag, van links tot rechts. Voor het oplossen van hedendaagse en toekomstige vraagstukken die de mensheid beroeren, zijn de bescheiden bijdragen van de economische wetenschap belangrijker dan ooit. Daarom wordt in dit nieuwe boek van de onbetwiste nestor van de beoefening van de economie in Nederland een inzicht gegeven in de actuele stand van de economische theorie alsmede aandacht gevraagd voor het oplossend vermogen van de economische wetenschap. Deze ambitie reikt verder dan het beperkte voorspellende karakter van het vakgebied. Arnold Heertje behandelt ook terreinen die in Nederland door de eenzijdige oriëntatie op financiële transacties worden verwaarloosd en daardoor de economische politiek minder trefzeker maken.

De toegankelijke uiteenzettingen in Economie openen perspectief op een samenleving waarin doorgeschoten bureaucratisering, ongecoördineerde individualisering en inhumanisering wijken voor maatschappelijke architectuur. Deze wortelt in behoeften van mensen van nu, straks en elders, moedigt inspiratie, innovatie en initiatief van de mensen op de werkvloer aan en bovenal de nakende humanisering van het economisch leven.

Bovenal is Economie een positieve kijk op de economie, gezien door de ogen van een van s lands bekendste economen. Arnold Heertje (Breda, 1934) was meer dan veertig jaar als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn bekendste boeken behoren De kern van de economie en het internationaal veelgeprezen Economics and Technical Change.
De Ondergang van de SNS-bank

Hetty van de Laar

Er komt nog de brief van minister Dijsselbloem m.b.t. de nationalisering van de SNS-bank en het afremmen van de consequenties voor Hetty van de Laar. Dit, wegens het feit dat zij als klokkenluidster de fraude bij SNS-bank en aangifte daarvan bij de FIOD en daarna bij het Openbaar Ministerie had gedaan. Het redden van de bank was door de Staat der Nederlanden noodzakelijk geworden. De onderste steen is nog lang niet boven.

Klokkenluiders die fraude en mismanagement aan de orde stellen worden nog steeds niet beschermd tegen de wraak en rancune van de topbestuurders en moeten eindelijk eens gecompenseerd worden voor hun moed en schade, zoals dat in andere landen heel gewoon is.

De moraal van de Nederlandse overheid en politiek moet nog maar eens tegen het licht gehouden. Privatisering van de infrastructuur leidde steevast tot excessen zoals dat in veel gevallen openbaar is geworden. Het old-boys-netwerk heeft met de juiste maatregelen de langst tijd dan wel gehad.


Deflatie in aantocht

Eric Mecking

Waarom huizen- en aandelenmarkten ineen zullen zakken Minister van Financiën Gerrit Zalm is onaangenaam verrast, en velen met hem, dat de Nederlandse economie weer krimpt en hij kan hiervoor geen verklaring geven. Historicus Eric Mecking is helemaal niet verbaasd. Hij voorspelt in zijn boek Deflatie in aantocht - Waarom huizen- en aandelenmarkten ineen zullen zakken dat we het ergste niet achter de rug hebben, maar dat de zwaarste tijd nog moet komen. Dat we nu zelfs aan het begin staan van de grootste economische terugval sinds de jaren dertig, die in combinatie met toenemende vergrijzing zal leiden tot een zware crisis bij Nederlandse pensioenfondsen en het einde van de Nederlandse verzorgingsstaat inluidt.
'De beste Nederlandstalige boeken over economie komen vaak van de hand van niet-economen. Dit boek van historicus Eric Mecking vormt hierop geen uitzondering. Hij onthult op zeer toegankelijke manier hoe groot de gevaren zijn in de huidige financiële markten. Maar de grootste waarde zit in de historische parallellen die Mecking trekt.' - Willem Middelkoop, journalist
'Dit is een boek voor iedereen die zich in de potentiële risico's en de geschiedenis van het beleggen wil verdiepen. Wat mij betreft gaat het tot de klassiekers behoren' - Cees Smit, zelfstandig vermogensbeheerder en broker

Eric Mecking (1959) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is thans werkzaam als informatiespecialist.

ISBN 9053304495
NUR 780
Paperback
Omvang: 240 pp.
EUR 15,-

Edward Bellamy

Vooruitgang en armoede

Voor', u ziet u de, door de Internationale Vereniging Bellamy uitgegeven boek van de grote slapende ziener Edward Bellamy. Het is een gemoderniseerde versie van zijn oorspronkelijk Engelstalig werk `Eguality'.

Dit boek bevat dialogen over de in werking zijnde nieuwe rechtvaardige economie, maar dat niet alleen. Hij plaatste die economie ook in een veel groter perspectief. Het is juist voor de moderne lezer, die al veel van de door Edward Bellamy voorspelde zaken herkent, van belang en dus ook interessant, om de grotere wereldomspannende context te ontdekken.

De. Internationale Vereniging Bellamy, kortweg IVB genoemd, is een vereniging die de visioenen uitdraagt zoals die door de grote ziener Edward Bellamy in zijn hypnotische sessies zijn geschouwd. Dat deze visioenen soms voor interpretaties vatbaar zijn komt omdat nog niet alles is vervuld. Veel is echter nu wel herkenbaar, hetgeen de verwachting wekt- dat ook de rest nog komen gaat. Het ziet uit naar een wereldwijde `Grote Omwenteling' op velerlei gebied, uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle mensen en daarmee ook de economische gelijkheid voor allen. Met dit boek geeft de IVB de wereldgemeenschap een kijkje in het gewone leven van de toekomst volgens de visioenen van Edward Bellamy.

ISBN: 90.71794.67.9 en resp. ISBN: 90.71794.88.1 (Uitgeverij Boekenplan)

Zinloos juridisch geweld

'Dit verhaal gaat over een klokkenluider van de Amsterdamse politie die de eerste tien jaar van zijn loopbaan gewoon werkt en functioneert. Nadat hij is bevorderd tot leidinggevende groepscommandant meldt hij echter een aantal ambtelijke niet functionerende, feitelijk corrupte collega's bij zijn chefs. HIJ echter wordt nu verweten geen leiding te kunnen geven en gaat de ambtelijke molen in. Met veel pesterijen op zijn werk, vooral van bovenaf met beoordelingen vindt men uiteindelijk na een negen jaar 'iets' tegen hem? Zijn chefs en in casus de korpsleiding buiten dit nu geheel uit in ambtenaarrechterlijke zin om hem uit het korps te verwijderen. De ambtelijke beschuldigingen die hem ten deel vielen zijn nooit of te nimmer door enig hard bewijs gestaafd.

Door het bedrijf politie vindt dan een gigantische misleiding ten opzichte van de rechterlijke macht plaats. En de vraag is dan ook, hoe vele malen wordt dit dan niet zo gedaan in de praktijk? De lezer zal verbijsterd reageren over hoe een zaak door de zogenaamde betrouwbare overheid ZELF volledig in scène wordt gezet en opgebouwd. En uiteraard na een juridische strijd van bijna 10 jaar, wint de korpsleiding Dit dan ook, 'het recht van de sterkste' gaat immers ook bijna altijd op! Ook en met name ten overstaan van de rechter. Ingediende strafklachten tegen zijn chefs, in verband met het grote smadelijke en chantabele karakter tegen hem worden natuurlijk ook niet door justitie en Gerechtshof gehonoreerd. Ook zij vinden immers dat het recht van de sterkste voorrang moet vinden. En degenen die het eigen brood bakken en zelf consumeren, zullen ook altijd het eigen woord spreken. En ondertussen plegen zij allen een ware karaktermoord op het voor hen gemakkelijke slachtoffer in de uitoefening én uitvoering van dit zinloze juridische geweld!

Alle goedbedoelende advocaten en andere hulpverleners ten spijt. Het boek geeft ook nog een aardig inzicht in het waarom iemand buiten zijn schuld in de WAO kan belanden. Ook de conclusies die aan het einde worden getrokken over de 'Overheid' zijn schrikbarend te noemen. De politiek in brede zin kan hiervan dan ook nog eens leren, áls zij dat al zouden willen dan, want we weten het, het énige dat daarin nog telt is de (partij)politieke prestatiedwang. Het grote gif in de huidige moderne maatschappij waarbij velen reeds ongeneeslijk ziek lijken te zijn. Dit boek is aldus een must voor allen die werkzaam zijn bij politie, justitie, advocatuur, politiek én de rechterlijke macht. Maar óók voor de geïnteresseerde leek. U, de burger in de straat. Immers een ieder kan dit overkomen en velen overkomen dit ook nog steeds, slachtoffers van:

ZINLOOS JURIDISCH GEWELD in vele gradaties. Waarvan het bestaan daarvan ondubbelzinnig in dit boek dan ook wordt AANGETOOND!

ISBN: 90-77668-13-6 (Uitgeverij Bergboek) Zie verder: toelichting

Wij zien u wel in de rechtszaal

Mr. Paul Ruijs (1948), juridisch adviseur, werd samen met Willem Oltmans, Pim Fortuijn, Pieter Lakeman e.a. in het tijdschrift 'Quote' ooit uitgeroepen tot 'een van de grootste etters van Nederland'. Ruijs verdiende deze eretitel nadat hij vanwege zijn ervaringen in de rechtszaal met 's lands grootste consumentenorganisaties, samen met enkele andere burgers onderzoek had gedaan naar belangenverstrengeling binnen de rechtelijke macht. Het onderzoeksverslag uit 1996 - het IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) - sloeg in als een bom en leidde tot felle debatten in politiek en juridisch Nederland. De minister wilde ineens af van advocaten die in 'eigen' rechtbank ook als rechter optraden en rechters werden wettelijk verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

Maar de werkelijkheid in 2001 is dat veel rechters straffeloos hun nevenfuncties geheim houden en dat advocaten nog steeds - met volle instemming van de Hoge Raad - regelmatig als rechter in rechtbanken optreden waar ze met hun kantoorgenoten tevens de belangen van hun gretig procederende en goedbetalende klanten behartigen.

Dat er nog altijd behoefte bestaat' aan de kritische blik van 'verontruste burgers' wordt duidelijk in dit boek. Aan de hand van geruchtmakende rechtszaken over de betrouwbaarheid van ANWB-, TNO-, en Consumentenbondonderzoeken, maakt Ruijs op een heldere manier duidelijk dat onafhankelijke rechtspleging in Nederland minder vanzelfsprekend is dan doorgaans wordt aangenomen. De lezer krijgt daarbij een onthullende kijk achter de hermetisch gesloten deuren van Nederlands grootste consumentenorganisaties die - blijkbaar niet zonder reden - geen enkele inzage in hun onderzoeken dulden.

De auteur maakt ook duidelijk waarom de Consumentenbond wel de kwaliteit van krultangen, videorecorders en makelaars onderzoekt, maar advocaten en notarissen ongemoeid laat. Een lijst met knoeiende reisbureaus of bakkers heet goede consumentenvoorlichting, eenzelfde lijst met advocaten of notarissen mag niet vanwege de inbreuk op de privacy. Met hun monopolie, verplichte nering en eigen tuchtrechtspraak zijn advocatenkantoren uitgegroeid tot omvangrijke NV's waar de gesprekken over aandelen, fusies en winst gaan. Het boek toont aan dat het recht en het gelijk in de rechtszaal voor veel geld te koop is.

ISBN 90-5911-011-0 (Uitgeverij Aspekt)

Mijn Pleidooi

Is een verhaal wat enerzijds adembenemend is en anderzijds je de haren te berge doet rijzen en je gaat je afvragen: "Leven wij in een dergelijk land?" "Onder een dergelijk regime?" Het antwoord is volmondig ja!': Bij ook maar enige twijfel kan de koper van dit boek gebruik maken van de bon achterin en de CD-rom bestellen (tegen porto kosten) met daarop ALLE ter zake doende stukken (van zowel justitie, politie, gerecht, advocaten, getuigen, artsen etc. etc.).

Mijn Pleidooi is een duidelijk voorbeeld van hoe de 'overheid' omgaat met personen van gewone komaf, met een gewone opleiding, die zonder hulp van hoog geplaatste vriendjes boven het maaiveld van onze polder gingen uitsteken. Iedereen weet ondertussen als men zich dan niet conformeert aan het 'good old boy circuit' dat dan je kop eraf wordt gehakt. Veelal op een wreder en gemener manier dan in de middeleeuwen. Ook hierin heeft `verfijning' zijn intrede gedaan.

Op een meeslepende, soms cynische, maar vooral realistische wijze verhaalt Ad van Velsen wat hem is overkomen na 'n opstootje op een camping en een valse beschuldiging in Rotterdam, die overigens weer is ingetrokken. Interessant zijn ook zijn belevenissen in het land van Fidel Castro; Cuba, en zijn verloren verzameling van antieke auto's. Immers de armen van justitie zijn lang zelfs tot in Cuba en Canada. Alsmede zijn ervaringen in de transportwereld en de militaire dump en hoe hij daarmee de `kost' verdiend heeft om zijn bestaan in Cuba op te bouwen. En niet te vergeten de bouw van zijn onderzeeër die zelfs tot in Irak grote belangstelling genoot. Hoe hij zijn hele bestaan in duigen zag vallen, hoe al zijn bezittingen hem zijn afgenomen en hoe hij gemangeld is geworden door wat wij plegen te noemen: ons rechtvaardig bestel.'

Zelfs in een bananenrepubliek zou een dermate hoeveelheid aan fouten, bewuste manipulaties en moedwillige falsificaties, diefstal en ontkenning van justitiezijde een zeldzaamheid zijn. Dit boek toont u hoe de justitiële psychiatrie in Nederland niet onderdoet bij de voormalige KGB in de Sovjet-Unie. Hoe rechters, officieren van justitie en politiefunctionarissen functioneren, alsmede plaatselijke hotemetoten in zijn vroegere woonplaats Driebergen, die in wezen nog veelal de mentaliteit bezitten van vroegere regenten en inquisitie. (Enkele individuele rechercheurs daargelaten). En dat in het hedendaagse Nederland!

Wij wensen u veel leesplezier toe, of liever gezegd; u bent gewaarschuwd! Ook u kan zoiets overkomen. Lees bv. ook de site van www.SDNL.nl op het internet. Als significant detail wens ik als uitgeefster nog op te merken dat de schrijver dit werk in een periode van ruim 5 jaar geschreven heeft. En daar de mens is die hij wordt, in tegenstelling tot Hij die is wie Hij is, verandert uiteraard ook de stijl en het inzicht van de mens. Dit laatste is zeker van toepassing op de schrijver Ad van Velsen. Zijn verhaal eindigt met een waarschuwing van een bekend advocaat in Rotterdam die hem onlangs impliciet en expliciet waarschuwde voor een liquidatie. Ondergetekende was hiervan getuige!!

ISBN 9076807027

Rechtspraak in opspraak

Over schurken in jurken

In dit aangrijpende boek beschrijft ing. Arnold van der Voort met de uit vrije nieuwsgaring, correspondentie en interviews verkregen informatie, hoe de rechtspraak zichzelf bevredigt en daarbij bewust onschuldigen veroordeelt en schuldigen laat lopen. In het bijzonder voorafgaand, tijdens en na faillissement. Hij toont aan dat de corruptie niet beperkt is gebleven tot de Betuwelijn of bouwfraude. Hij laat ons zien dat ook het recht snel, schoon en simpel "te koop" is. Alles bij elkaar wordt de lezer van dit boek, na bestudering van het onderliggende bewijs er stil van. Men zal zich afvragen wat er nu .nog over is van de recht (staat) spraak in Nederland.

Gegevens overjuristen. Uit onvrede met het rechtsbestel verzamelt drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA sinds 1995 gegevens over juristen (rechters, advocaten, hoogleraren enz.). Het oogmerk daarbij is het opsporen van bijbanen, dubbelfuncties en belangenverstrengeling. Deze gegevensverzameling, die inmiddels 6200 pagina's over 28.000 juristen omvat is te vinden op het Internet bij de Sociale Databank Nederland op: www.sdnl/burhoven.htm. Kies daarna de categorie 'Antecedentenregister 2004 van juristen'.

ISBN: 90.80.74.77-2-6 (Uitgeverij Stidag)

Het verdriet van de Failliet

In dit aangrijpende boek, eerder uitgebracht onder de titel "Nederland als schurkenstaat" beschrijft Arnold van der Voort als niet jurist zijnde, de vele gevallen waarin de rechtspraak onschuldige veroordeelt, voorafgaand, tijdens en na een faillissement.

Alles bij elkaar wordt de lezer na lezing van dit boek en bestudering van het onderliggende bewijs, er stil van en vraagt men zich af wat er nu nog over is van de zekerheid van de rechtspraak in Nederland. Stichting Diensten Aan Gefailleerden

Voorwoord

Te vaak lees je dat mensen in juridische procedures buiten de boot vallen omdat er met bepaalde situaties in de wet geen rekening is gehouden. Dat heet dan een lacune. De gevolgen zijn enorm: faillissement, stress, verbittering en zelfs zelfmoord. Als een benadeelde geluk heeft kan hij een Kamerlid interesseren en dan wordt de lacune in de wet met een lage prioriteit door de Tweede Kamer gevoerd zodat een onrecht nog jaren voortwoekert voordat het gat in de wet is gedicht.

In dit aangrijpende boek beschrijft Van der Voort als niet-Jurist de vele gevallen waarin de rechtspraak naar zijn mening onschuldigen veroordeelde, daar waar vak-, stands-, beroeps- en brancheorganisaties hun handen in onschuld wassen. Soms geschiedde dit uit ijdelheid, beperktheid van inzicht of koppigheid, soms spanden alle machten van het toeval samen om te goeder trouw en consciëntieus werkende rechters op een dwaalspoor te brengen.

Maar alles bij elkaar is het resultaat na de lezing van dit boek dat men er stil van wordt en zich afvraagt wat er na dit vurige pleidooi van de heer Van der Voort van de zekerheid van de rechtspraak nog is overgebleven. Want Van der Voort houdt een vurig pleidooi in dit boek. Hij pleit tegen de vele in dit brave Nederland uitgesproken doodt straffen in de 21e eeuw als gevolg van oude of onzorgvuldig geschreven wetgeving en vóór verruiming van de juridische toegang en revisiemogelijkheden zonder wildgroei in het apparaat dat justitie heet.

Tussen de vele gerechtelijke dwalingen die in dit boek uitvoerig en boeiend worden beschreven, komt u er ook steeds zijn eigen verhaal tegen waarin Nederlandse politici, rechercheurs en advocatuur bedenkelijke rollen hebben gespeeld en Nederlandse gerechtelijke instanties ernstige fouten hebben begaan. Een storm van verontwaardiging, die velen zich ook nu nog zullen herinneren, begeleidde de bedenkelijke rol van de overheid, met parlementaire enquêtes, bouw- en beursfraudes.

Het is een boek dat niet alleen menselijke en maatschappelijke aspecten bespreekt, maar ook leerzaam is voor allen die zich voor de rechtvaardigheid, de integriteit van de rechtspraak en de politiek interesseren. Moeten wij dat trouwens niet allemaal zijn? Wij zijn immers met zijn allen gaan stemmen en aldus met zijn allen bij deze rechtspraak 'betrokken, een rechtspraak die aldus ten behoeve van en door het Nederlandse volk plaats vindt.

Dit boek geeft aanwijzingen voor de vele stellingen zoals de twijfel waartoe rechters oproepen. Het lijkt ons een stellig niet radicaal maar toch heilzaam geneesmiddel tegen het voort durende gevaar dat een onschuldige veroordeeld wordt Een geneesmiddel onder meer tegen het gevaar dat een rechter al te strak vasthoudt aan een feit uit het summiere onderzoek ter zitting, tegen het gevaar ook van een te streng neerdalende presidentiële toon, waardoor beklaagden beducht worden onjuiste verklaringen te corrigeren.

Al te vaak wordt door rechters gesuggereerd om zich aan verklaringen en aan de indruk te conformeren die diezelfde rechter zich omtrent de vraag van schuld of onschuld van de betrokkene heeft gevormd en al te licht in zijn wijze van vragen tot uitdrukking brengt. Nog om een tweede reden bevelen wij dit boek graag aan. De schrijver wijst op het voorbeeld van Engeland waar men omtrent bijna ieder groot proces een getrouwe weergave in boekvorm vindt. In de Nederlandse geschiedenis is weinig of niets bekend en werd hooguit in 1924 op satirische wijze onze rechtsgang aan de kaak gesteld in De Markies van Carrabas en de Zwarte Kat. In 1956 werden de gerechtelijke dwalingen van Hermann Mostar gepubliceerd in Spectrum nummer 272 en vertaald door mr. Hans Eekman. Dat is alles wat wij hebben gevonden.

Op het ogenblik (anno 2003) zijn wij aangewezen op de media, die wij allen als niet voldoende diepgaand en met realiteitszin rapporterend of weinig kundig zien, waar meningen prevaleren boven feiten of bewijzen en die ons dingen laten geloven die niet exact zijn gebeurd zoals ze worden gepresenteerd. In vele landen, bijvoorbeeld in Duitsland, heeft de rechtspraak plaats in de naam van het volk. In ons land in naam van de Koningin. Het is daarom dat wij ons verschuilen achter de rokken van de Koningin en juist ook haar aanschrijven in dit boek. Deze Nederlandse gewoonte is ons allen dierbaar en sinds de bezetting dubbel zo dierbaar. Wij zouden aan de betekenis van deze gewoonte echter afbreuk doen, wanneer wij daarbij niet het besef hebben dat voor de rechtspraak ook een eigen verantwoordelijkheid bestaat bij het hele volk. Het comité van aanbeveling

ISBN: 90-807477-1-8 (Uitgeverij Stidag)

Overmoed en Onbehagen

Na de verkiezingen in het voorjaar van 2003 koos het CDA na lang wikken en wegen voor een coalitie met een neoconservatief profiel, hoewel de uitslag duidelijk in een andere richting wees. Het kabinet-Balkenende II presenteert zich nadrukkelijk als een hervormingskabinet, en prijst zijn agenda aan als de enige verantwoordelijke reactie op een aantal trends die onze economie en samenleving dreigen te ontwrichten, toont CDA-coryfee Bert de Vries hoe het kabinet zijn koers niet laat bepalen door objectieve omstandigheden, maar door subjectieve ideologische voorkeuren. Hij is ervan overtuigd -dat de analyse van de neoconservatieven niet klopt.

Nederland lieert zeker problemen, maar het krampachtige pessimisme over de toekomst is volgens De Vries niet terecht. Er bestaan alternatieven voor het beleid die met het oog op de toekomst beslist de voorkeur verdienen. Op een heldere manier legt De Vries uit welke sociaal-economische maatregelen van belang zijn voor een gezonde samenleving is een unieke en welkome bijdrage aan een debat dat tot dusverre nauwelijks werd gevoerd. Daarnaast geeft Bert de Vries ruimschoots inzicht in zijn eigen turbulente politieke ervaringen.

Bert de Vries is een van de belangrijkste CDA-politici van de laatste 25 jaar. Hij was van 1982 tot 1989 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en van 1989 tot 1994 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ISBN 90 351 2978 4 (Uitgeverij Bert Bakker)

Maatschappelijke hervorming

Dit boek heeft zoiets van een gemeenschappelijke uitvinding die echter praktisch gezien nog verder uitgewerkt moet worden. Daar is nog tijd voor nodig, maar zo langzamerhand ontstaat ook het idee tegen de achtergrond van de globalisering dat kleine omwentelingen niets uithalen. Er zal dus een wereldrevolutie moeten ontstaan om de vrede te waarborgen en de honger uit te bannen op deze wereld.

Zo kan de wereldvrede ontstaan en de honger worden uitgebannen. Uiteindelijk hebben we aan vage ideeën niets, er komt een moment waarop we zullen moeten weten hoe het dan wel moet. Hoe het niet moet dat weten we wel, dat kun je alle hongerlijders in de wereld gewoon even vragen. Zij zijn immers het bewijs van hoe het niet moet. Hoe het wel moet is wat anders, maar de wereldverbetering moet wel ergens beginnen en dat is in de hoofden en harten van mensen. Zij zullen de gedachten moeten ontwikkelen die zullen leiden tot de Grote Omwenteling.

Een goede aanzet daartoe is ook het lezen van de boeken van Edward Bellamy onder de titels `Het grote gelijkheidsvisioen van Edward Bellamy' en `Edward Bellamy en zijn visioenen'. Zie www.boekenplan.nl. Hij beschrijft een visionair beeld van de toekomst over hoe het gaan zal. De eerste kleine aanzetten worden nu gegeven, precies zoals hij dat voorspeld heeft in 1887.

ISBN: 907179443-8 (Uitgeverij Boekenplan)

De geheimen van Vrouwe Justitia

Het College van Procureurs-generaal manipuleert, verduistert en verkracht bewijsbaar het recht met valselijk opgemaakte besluiten om de overheid af te schermen tegen haar schadeplicht wegens 68-voudige meineed gepleegd door vakbondsbestuurders van FNV en CNV. Deze zaak loopt al 27 jaren. Geen truc is te dol om de rechthebbende burgers het bos in te sturen, wanneer 't om schadevergoeding, prestige en politieke macht gaat.

Lees over het conflict met het College van Procureurs-generaal en bekijk de video met een klik op de foto van Karel de Werd, en verbaas u over de onweersproken belediging van Procureur-generaal Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale Ombudsman in zijn strijd tegen het OM Door Karel de Werd © Alle rechten voorbehouden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur mag niets worden overgenomen

WIE BEWAAKT DE BEWAKERS?

Een kinderrechter haalt minderjarige jongens uit een inrichting ter bevrediging van zijn primitieve lustgevoelens. De Procureur Generaal bij de Hoge Raad beschuldigt de schrijfster Yvonne Keuls er van hem een trap in de rug te hebben gegeven, omdat zij in haar boek getiteld "De tedere crimineel" zijn zedenmisdrijven heeft gepubliceerd. Een man ligt eveneens ter bevrediging van zijn primitieve lustgevoelens met zijn broek op de knieën in de achtertuin een meisje te begluren. Bij zijn arrestatie blijkt het een Officier van Justitie te zijn.

In de zittingzaal wordt meineed gepleegd. De dader blijkt een Officier van Justitie te zijn. Het College van Procureur-generaal komt in opstand tegen de Minister van Justitie omdat zij een van hen ter verantwoording roept inzake belangenverstrengeling. Een Officier van Justitie beschuldigt het Gerechtshof meineed te hebben uitgelokt. Rechters en Raadsheren bij de Rechtbank, het Hof en Hoge Raad, verduisteren op grote schaal wettig en overtuigend bewijs, laten veelvuldig meineed plegen en spreken opzettelijk gerechtelijke dwalingen uit.

Burgers worden collectief opgepakt, zonder da zij kunnen worden aangemerkt als zijnde verdachten in de zin van Art. 27 Strafvordering. Een advocaat wordt gechanteerd om de juridische belangen van zijn cliënt te laten vallen om zijn eigen carrière en dat van zijn kantoor niet te schade, dit ondank de verplichte procesvertegenwoordiging. De chanteurs blijken de Deken van de Orde van Advocaten en de President van de Rechtbank te zijn.

De Minister van Justitie zegt onder ede: "Het gaat mij niet om de waarheid, het gaat mij er slechts om wat ik mij daarvan kan herinneren". Hoe ziek is men bij Justitie? U leest het ongecensureerd in dit boek.

Uitgever: K.H. de Werd

DE CODE NAPOLÉON EN HET GEBREK AAN
OPENBAARHEID IN DE NEDERLANDSE RECHTSPLEGING

Prof.dr.ir A.F.P. van Putten,
M.E.Van Putten-Veeken, B.A. en
Prof. M.H.P.M. van Putten Ph.D.
Stichting Hollandpromote.com, Postbus 1200, 5602 BE Eindhoven

SAMENVATTING

Openbaarheid van rechtspleging is een grondbeginsel van een eerlijke, onafhankelijke rechtspraak. Dit is terug te vinden in vele wetsartikelen en internationale verdragen. Op 21 maart 1804 is de code Napoléon, ook wel "code civil" genoemd, van kracht geworden, waarop de Nederlandse (burgerlijke) rechtspleging is gebaseerd, en waarmee het gewoonterecht vervangen werd door een gecodificeerd rechtssysteem. In 1809 werd voor Nederland het wetboek Napoléon ingevoerd en daarmee het Romeinse Gewoonterecht afgeschaft.

In 1829 is voor de tweede keer het Romeinse recht in Nederland afgeschaft. (Wet AB) . In de dagelijkse praktijk van de Nederlandse rechtspleging, blijkt openbaarheid een farce te zijn geworden. De van toepassing zijnde wetten op openbaarheid worden met voeten getreden en vervangen met een beroep op het Gewoonterecht. De vermelding "in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier" is vaak in strijd met de feiten. Ook komt het voor dat de vermelding "in aanwezigheid van de griffier", ontbreekt. Na een inventarisatie van de van toepassing zijnde wetsartikelen, wordt aan de hand van gedane waarnemingen onderzocht, hoe deze inbreuk op openbaarheid zich in de dagelijks praktijk manifesteert en hoe deze zich verhoudt tot onze wetgeving. De codificering van het Nederlandse civiele recht blijkt in de praktijk een illusie te zijn.

INLEIDING

Minuten, afschriften en grossen daarvan, bij meervoudige kamers van diverse gerechtshoven, in de sector civiel, worden valselijk opgemaakt. Voor het valselijk opmaken van een geschrift, hier meer specifiek een authentieke akte is niet-openbaarheid een conditio sine qua non. Door het ontbreken van openbaarheid en de onmogelijkheid van "public scrutiny," duurt dit valselijk opmaken onbeperkt voort. Waarom de Nederlandse rechtspraak de fundamenten van de openbaarheid van rechtspleging schendt en hoe een en ander hersteld dient te worden, rechtvaardigt een apart onderzoek.

Openbaarheid in de rechtspleging wordt sinds mensenheugenis beschouwd als behorend tot de grondslagen van de rechtspraak. Openbaarheid in de rechtspleging wordt gedefinieerd als het totaal van de procedures en de naleving daarvan, waardoor publieke controle (public scrutiny) van het rechtsproces wordt gewaarborgd.

Jean-François Rischard

Vijf Voor twaalf

'Een ervaren speler die het mondiale spel van nabij heeft gadegeslagen komt niet een lucide en urgente analyse van onze mondiale uitdaging, en een praktisch actiemodel voor de belangrijkste problemen van deze planeet'

Peter C. Goldmark jr., Internationaal Herald Tribune

In Vijf Voor twaalf maakt Jean François Richard, de onderdirecteur van de Europese afdeling van de Wereldbank, duidelijk dat de huidige middelen volstrekt ontoereikend zijn om mondiale problemen op het gebied van milieu, armoede, vredeshandhaving en migratie op te lossen. Internationale bijeenkomsten en verdragen schieten tekort Richard stelt voor om mondiale netwerken op te richten waarin overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties per probleem hun kennis bundelen Die netwerken formuleren wereldwijde normen - normen die niet bindend zijn, maar richtinggevend bij de besluitvorming van regeringen en internationale instituties. Een pressiemiddel daarbij is het machtige middel van de publiciteit. Deze aanpak is voor het eerst en met succes toegepast bij de aanpak van het gat in de ozonlaag. Rischards onconventionele maar overtuigende verhaal verdient de aandacht van een breed publiek.

'Nog nooit zijn er zulke gigantische kansen geweest om het menselijk lot te verbeteren. Toch heeft er ook nog nooit zo veel onzekerheid bestaan over ons vermogen om deze kansen te grijpen. Activisten merken de stijgende ongerustheid op en spreken zich uit. Overal proberen mensen spectaculaire veranderingen te bedenken voor de manier waarop mondiale problemen worden aangepakt - met name sinds het besluit van de Verenigde Staten om afstand te nemen van het Verdrag van Kyoto en sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001, die beide eye-openers waren. Diep van binnen voelen mensen dat de manier waarop de aarde zich ontwikkelt een wonderbaarlijke kant heeft, maar ook een verschrikkelijke keerzijde. Zij voelen intuïtief dat de tijd krap wordt - dat het vijf voor twaalf is. (...j Wat nodig is, is verbeeldingskracht. En een andere manier van denken. Een nieuwe manier van denken over hoe regeringen, bedrijfsleven en burgers zouden moeten samenwerken, en over hoe natiestaten ertoe kunnen worden overgehaald om wetten te maken in het belang van de aarde en niet alleen maar van hun eigen plaatselijke achterban.' - Jean-François Rischard

Uitgegeven bij Lemniscaat
ISBN 905637 476 I

Welcome!

Money allows the exchange of goods and services  and, in doing so, becomes one of the most genial inventions of humankind. However, few people understand how money functions. If they did understand, we would have a quite different monetary system immediately - one which would bring more social justice, better opportunities for a healthy environment and higher stability of currencies. Dealing with this subject is really worthwhile.

Margrit Kennedy

has developed further the idea of Complementary Regional Currencies (PDF) and is working on a new concept she calls Sectoral Currencies, at present. See MonNetA (Money Network Alliance) or contact her at: E-Mail: margritkennedy@monneta.org

The presentation (3 MB) given by Margrit Kennedy at the "Doors of Perception Conference" in New Dehli, India in March 2005 is available here in PDF (can take a half-hour to download)

 

De verloren gewaande soldaat

De Verloren Gewaande Soldaat. De oorlog begint met een bombardement in Rotterdam om zo de weerstand van de Nederlandse soldaten te breken. In de Kazerne in Ede is een grote groep soldaten die van hoger hand HET Haagse opdracht krijgen om de wapens neer te leggen en zich over te geven aan de bezetter. Totaal zijn zo'n dertig soldaten en officieren zijn aanwezig als de grijze vrachtwagens het exercitie terrein oprijden. Wat er dan gebeurt tart elke gedachte want de soldaten worden als vee samen gedreven en doodgeschoten Alle mannen op het terrein worden vermoord door het nazi doodskoppen eskader. De lijken worden afgevoerd in auto's van de nieuwe destructor in Wageningen. Een man is getuige van het geheel en hij ligt in een hooiberg op 150 meter en hij ziet voor zijn ogen de moord op zijn kameraden. Hij zweert wraak en dat doet hem onderduiken en hij neemt wraak met gevaar voor eigen leven duikt hij onder om zoveel als mogelijk de bezetter te dwarsbomen en zijn wraak is niet zoet maar bloedig. Lees dit waar gebeurde verhaal en huiver en lees waar een man toe in staat is een soldaat die niet meer bestaat die verbrand moet zijn in de ovens van de dierenverwerking in Wageningen. Een nooit eerder waargebeurd verhaal over de tweede wereldoorlog.


 Het Laatste huis

Het Laatste Huis Een groep Duitse wetenschappers krijgt van de Nederlandse regering in 1933 toestemming tot de bouw van een groot laboratoriumcomplex tussen Bergen en Bergen aan zee. De bouwvakkers die eraan meewerkten verdwijnen allen aan het begin van de oorlog waardoor het hele complex in de vergetelheid komt. Als later vele jaren na de oorlog de nieuw aangestelde boswachter vreemde voetsporen vindt in de oude verlaten villa op het verlaten terrein, begint de tocht naar een avontuur dat zijn weerga niet kent. De lezer valt van de ene in de andere verbazing en gaat gaandeweg begrijpen dat de mensen die dit ooit bedachten en uitvoerden dezelfde mensen waren die werkten aan het duizendjarige rijk van Adolf Hitler. Dit document vertelt het hele verhaal. Lees en huiver bij dit nooit eerder vertelde verhaal.


 

 

Jaap Duin en zijn slechte vriendARIE - mijn in en in slechte vriend. Arie is het verhaal van een man klein van stuk maar groot in zijn wezen. Hij had begin jaren zeventig naast de prostitutie ook de hele drugsimport in handen. Bezat ramen op de wallen niet één maar heel veel. Hij had een kroegje in het Hoornse havenkwartier. Daar drijven twee vrouwen de zaak. Dit verhaal gaat over het leven in de jaren zeventig de grote drugstransporten. Onvoorstelbaar verhaal en waar gebeurt ik was er zelf bij ik was de chauffeur van de kleine man die groot deed. Spannend verhaal uit de jaren zeventig. Het begin van de eerste grote harddrugs transporten.

De Samson Spin met 15 boeken die nog uitkomenDisclaimer