Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Verslagen en commentaar op de verhoren van de Bijlmer-enquête

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

Enquêtedag 17 februari 1999

Tweede-Kamercommissie van de Parlementaire Enquête

De heer K.E. Beumkes
Medewerker bureau vooronderzoek
naar de toedracht van de ramp

Geboren: 31-01-1964

Ik ben onderzoeker en medewerker van Bureau Vooronderzoek Ongevallen en Incidenten. B.V.O.I. Mijn chef was de heer Erhart. Ik werd opgeroepen met een pieper via de RLD. Ik sta op een alarmlijst. Ik was thuis en belde de luchtvaartpolitie. ook de heer Erhart woont in hoofddorp. Samen met de heer Rijssen en Erhart ben ik naar de dienst gegaan. Men zei dat er een El Al toestel was neergestort.

Ik ben tussen 7 uur en half acht op het bureau aangekomen en ik bleef daar tot de heer Erhart om drie uur in de ochtend wegging. Samen met de heer Erhart ben ik toen naar huis gegaan. De heer van Rijssen is het hoofd van het bureau. Het plaatsvervangend hoofd was de heer Erhart. Op die avond kreeg ik in gezamenlijk overleg twee opdrachten. Ik moest voldoen aan de richtlijnen van IATA-annex nr. 13 om de buitenlandse relaties in te lichten. De samenstelling van de vrachtlijst moest ik opvragen bij El Al. Over de gevaarlijkheid van de lading weet ik mij niet zo goed meer te herinneren.

Over de vrachtpapieren heb ik gehoord in het derde telefoontje met de LVB tegen negen uur. Ik vernam dat men bezig was met het afluisteren van de torentapes. Het gesprek tussen de toren en het vliegtuig. De heer Polman zei dat er iemand was van El Al. Ik was op zoek naar de heer Weinstein omdat hij de stage-manager was. Ik veronderstel dat ik hem gebeld heb. Het was moeilijk om er per telefoon doorheen te komen. De procedure is, dat bij het in beslag nemen van documenten melding daarvan doet. Ik heb aan de heer de Rooij gevraagd of hij zorg kon dragen voor de overdracht van de documenten. Hij deed dat niet zelf, maar belde het coördinatiecentrum van de RLD.

De heer Nix heeft om vijf voor twaalf bij het coördinatiecentrum Schiphol de papieren gebracht. Voor de heer Bloemen heeft hij kopieën gemaakt. Om ca. half een kregen wij de papieren binnen. Ik heb het een en ander moeten reconstrueren naar aanleiding van de gegevens van collega's. Ik heb zelf geen kennis van vrachtdocumentatie. En van de heer de Rooij weet ik het niet. Ik heb van niemand een bericht gehad dat er gevaarlijke stoffen in het vliegtuig zouden zitten. De LVB heeft mij dat niet gemeld. Ook heb ik er niet naar gevraagd. Ik was op zoek naar de papieren.

Het is niet gebruikelijk om te vragen naar de vrachtbrieven. Ik zocht de heer Weinstein daarvoor op. de kennis heirover van vandaag is een andere dan in die tijd. Dat geldt ook voor de heer Erhart. De verklaring van de heer Erhart berust in vermoedelijk op een misverstand. Ik heb aan de heer van der Maat gevraagd naar zijn bevindingen van 5 oktober en op verzoek van de RLD. Op 4 oktober blijkt dat het geen RLD-functionaris is geweest. Op basis van dat punt is bij de heer Erhart het idee opgekomen dat hij er naar gevraagd zou hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Gisteren heb ik dat met hem kunnen reconstrueren. Zaken gaan ineens leven. Om half een kwamen de papieren, en de Rooij heeft ze in ontvangst genomen. Of hij ze bekeken heeft weet ik niet. Samen met mij heeft hij de documenten in de kluis opgeborgen, want ik heb de sleutel. Dat wat ik verklaard heb, heb ik grotendeels gedaan vanuit de reconstructie van de gebeurtenissen.Eindconclusies van de heer Meijer Parlementaire Enquête Bijlmerramp 1999

 • U bent via de luchtvaartpolitie opgepiept.
  ANTWOORD: Ja.

 • Direct de heer Erhart gebeld, de heer van Rijssen plus de heer Beumkes moesten naar Hoofddorp gaan.
  ANTWOORD: Dat is juist.

 • Rond, tussen zeven en halfacht bent u op het bureau aangekomen en was u als eerste aanwezig.
  ANTWOORD: Dat is juist.

 • U kunt zich nog goed herinneren dat u opdracht had om internationale contacten te informeren.
  ANTWOORD: Correct.

 • U kunt zich niet goed herinneren dat er een opdracht was over een gevaarlijke stoffenlijst.
  ANTWOORD: Correct.

 • Die is wel te reconstrueren aan het transcript van de LVB wat bij de vracht documentatie bij El Al Wilde opvragen.
  ANTWOORD: Indirect. Indirect.

 • U kunt zich niet het telefoontje herinneren met de heer Weinstein om plus minus halfnegen aan de heer de Rooij, waarbij aan de heer de Rooij gevraagd was de vracht documentatie te halen.
  ANTWOORD: Het telefoontje met de heer Weinstein dat kan ik mij niet specifiek herinneren. Correct.

 • Op het eind van de avond zijn de papieren in de brandkast gegaan.
  ANTWOORD: Dat kunt u aannemen.

 • U kunt zich alles wat u verklaard heeft slechts herinneren op basis van reconstructie van vrij recente gegevens.
  ANTWOORD: Nou, voor het grote deel wel ja.

 • In feite heeft u, en niemand van de RLD de lading zo snel mogelijk op gevraagd.
  ANTWOORD: Ik kan alleen voor mijzelf spreken.

 • Dan vraag ik het alleen specifiek voor u.
  ANTWOORD: Ja, correct dat is voor mij zelf is dat correct.

Dan is daarmee een eind gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Beumkes uit te geleiden en schors de vergadering voor twee minuten.Tweede-Kamercommissie van de Parlementaire Enquête

De heer R. Visser
Hoofd van vliegtechnische zaken

Geboren: 13-03-1956

Ik werd gebeld door mijn moeder die mij op de hoogte bracht. Ik was hoofd van vliegtechnische zaken bij de luchtvaartinspectie. Met de heer Klaren heb ik overlegd. Met de BVOI heb ik geen contact gehad. Mijn bijdrage was geen enkele, behalve het inbrengen van expertise. Op maandagochtend vroeg men mij om te kijken naar de relatie tussen da lading en het ongeval. BVOI had kennelijk geen deskundigheid over de lading. De commissie-Hoekstra heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling van de lading. Men heeft daarom bij de afdeling 'dangerous goods' geïnformeerd. Maar dat men met de heer van der Maat rond 9 uur contact heeft gehad is onjuist.

De heer van der Maat heeft informatie gekregen over de notoc. Mensen van het CVO, van BVOI en de RLD hebben contact gehad met de heer van der Maat. Hij was op Schiphol voor 'dangerous goods' een bekende figuur. Met hem moest men contact opnemen over gevaarlijke stoffen. Ik raakte vanaf maandagmorgen betrokken bij de vrachtdocumentatie. Er is vermoedelijk een vergadering geweest, maar ik was daarvoor niet uitgenodigd. Ik kwam op kantoor en men heeft mij er naar gevraagd. Wat betreft 'dangerous goods' liepen de zaken via van der Maat.

Van de afdeling Vliegzaken heeft niemand dan ik met de heer van de Maat contact gehad. Maandagochtend waren er vrachtdocumenten ter beoordeling. Hoe ze daar zijn gekomen weet ik niet. Misschien door de heer Beumkes gebracht. Ik woon in Den Haag, maar was om acht uur al op kantor aanwezig. De vrachtpapieren waren rond dat tijdstip ook aanwezig. Mijn kennis rond 'dangerous goods' was nihil, want ik had ze nog nooit gezien. Met de heer van der Maat zijn die papieren bekeken. De opdracht was om te kijken of er iets gevaarlijks in zat; met name radioactieve stoffen en explosieven. Naar mijn weten was dat in het kader van het vooronderzoek, en niet specifiek voor de veiligheid en voor de volksgezondheid. Die relatie lag er op die maandagmorgen nog niet. Ik had nauwelijks kennis over vrachtdocumenten. Ik heb een overzicht gemaakt met een analyse op 5 oktober. De commissie Hoekstra geeft achteraf een reconstructie van de stoffen die aanwezig waren. Bij Vliegzaken heeft men zich gebaseerd op de kennis van de heer van der Maat en van de heer Verstappen.

Op basis van de conclusies van de heer van der Maat heb ik een notitie geschreven aan de heer Klaren. Uit de beschikbare gegevens bleek dat er geen radioactieve stoffen waren. Men diende m.i. rekening te houden bij het opruimen van de puin en dat er giftige stoffen aanwezig zouden kunnen zijn. Met de heer Klaren heb ik later nog gesproken over de informatie over de ramp. De memo over de restanten van giftige stoffen kwam maanden later pas boven water. De notie van mij is niet aan de heer Klaren gericht maar aan het BVOI. De afdeling Vliegzaken waar de heer Klaren verantwoordelijk was, kreeg een kopie daarvan. Het bericht was een persoonlijke notitie.

Op 5 oktober hadden wij nog geen goed overzicht van de vracht. Er ontbraken nog wat vrachtpapieren. Het bestaan van gevaarlijke goederen wordt bepaald n.a.v. de notocs. De ontbrekende airway-bills moesten daarover uitsluitsel geven. De vraag was hoe aan die papieren te komen. Op dinsdag heb ik de resterende documenten opgehaald. Op die dag had ik nog geen expertise over de vrachtdocumenten. Ik kan mij niet herinneren of we gevaarlijke goederen hebben kunnen identificeren; zoals rookmelders waarin kleine hoeveelheden radioactief materiaal verwerkt is.Eindconclusies van de heer Meijer Parlementaire Enquête Bijlmerramp 1999

 • Op de avond van de ramp heeft u met de heer Klaren gebeld, uw hoofd en in het telefoon gesprek is besloten te wachten tot uw expertise zou worden ingeroepen en dat is op de avond van de ramp niet gebeurd.
  ANTWOORD: U zei, de heer Klaren het hoofd, uw hoofd was niet mijn hoofd, mijn collega bureau hoofd.

 • Collega bureau hoofd. Bureau vliegzaken had kennis over gevaarlijke stoffen en lading.
  ANTWOORD:Bureau vliegzaken had op dat moment bepaalde kennis met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, maar dat was toch iets andere kennis dan het inhoudelijk uitleggen en beoordelen van ladingpapieren, de heer van de Maat wel.

 • De conclusies in het rapport Hoekstra dat iemand van vliegzaken de heer van der Maat heeft gebeld op 4 Oktober is niet juist, niemand van vliegzaken heeft hem gebeld.
  ANTWOORD: Dat is correct.

 • De heer van der Maat is een bekende expert hij kan door ieder ander gebeld zijn.
  ANTWOORD: Correct.

 • Op 5 Oktober heeft u samen met van der Maat, die uit eigen beweging naar aanleiding van een telefoontje op de avond van de ramp s, ochtends in hoofddorp is gekomen de vracht documentatie doorgenomen.
  ANTWOORD: Ik heb eh, net zo even eh, getuigd dat de heer van der Maat samen met de heer van Stappen geweest is. Ik zelf weet niet meer aan die woorden ????? absoluut geen enkele inzicht helaas.

 • Deze documentatie die toen doorgenomen is, is van de heer Beumkes.
  ANTWOORD:Ik heb nog steeds in mijn gedachten, inderdaad het idee dat de heer Beumkes deze informatie mij heeft overhandigd.

 • Doel van het doornemen van de vrachtdocumentatie was, kijken of de lading oorzaak kon zijn van de ramp.
  ANTWOORD:Is correct.

 • Geen oordeel is, over de gezondheid gevolgen.
  ANTWOORD:Is correct.

 • Conclusie in uw notitie aan BVOI, geen explosieve en radio actieve stoffen aanwezig, u heeft wel een relatie gelegd tussen gevaarlijke stoffen en de berging en moest voorzichtigheid in acht genomen bij de berging.
  ANTWOORD: Dat was een persoonlijke noot.

Dan is daarmee een eind gekomen aan het openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Visser uit te geleiden en schors de vergadering tot halftwee.Pierre Heijboer reageert op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
Hij meent dat de volgende prangende vragen ontbraken of onwaarheden werden verteld.