Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad ! * * *

Iedereen zwijgt over wanpraktijken, fraude en corruptie in het rechtssyteem

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Schandpaal

Door mij gedane wrakingsverzoeken op één na werden nimmer ondersteund

Een amice-brief van Mr. Bogaardt aan drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

                          Mr. J.W. BOGAARDT
                          Mr. J.P.H. THISSBN
                          advocaten & procureurs
De Weledelgeleerde Heer
Drs. N.C. Burhoven Jaspers
van Polanenpark 5$
2241 RS WASSENAAR
                          Schoolstraat 4
                          2242 KH Wassenaar
                          Nederland

                          Tel. (070)5119352
                          FAX. (070)5110302

                          Mr. J.W. Bogaardt:
                          Postbank 607699
                          ABN-AMRO 51.50.72.834
                          Derdengelden 51.50.72.842
                          Mr. J.P.H. Thissen:
                          Van Lanschot 22.58.36,114

INZAKE: 90052/19 BURHOVEN JASPERS/DE KROON

UW REF:

DATUM: 15 december 1998

Amice,

Uw brief van 24 november mij op 3 december jl. bereikt. De inhoud ervan maakt het moeilijk tot een zakelijk antwoord te komen.

Het is juist dat ik U reeds lang ken en dat mij Uw omstandigheden volstrekt helder zijn. Eén en ander neemt niet weg dat de advocaat degene is die voor U procedeert en dit moet kunnen doen zonder dat hij daarin op enigerlei wijze wordt belemmerd. In het algemeen kunnen belemmeringen daarin ontstaan doordat de cliënt allerlei buitengerechtelijke acties onderneemt, welke de goede loop van de procedure kunnen beïnvloeden. in de onderhavige kwestie zijn door U zulke acties ondernomen welke door mij niet als hinderlijk zijn ervaren totdat U Uw briefwisseling met Mr. A.H. van Delden bent aangevangen.

Om die reden zijn door mij door U gedane wrakingsverzoeken op één na nimmer door mij ondersteund. Toch blijkt de nagalm van uw bemoeienissen zodanig te zijn, dat ik moet vaststellen dat mij het werken wordt bemoeilijkt. De Deken heeft mij na het reguliere overleg met Mr. A.H. van Delden op de hoogte gebracht van het gevoel van de Rechtbank omtrent Uw wrakingsverzoeken en Uw rechtstreekse correspondentie. Uw vergelijkingen met de Nationaal Socialistische Joden Wetgeving komt mij als volstrekt onjuist voor.

Met het feit dat wij elkaar zolang kennen is door mij reeds rekening gehouden bij het opstellen en incasseren van mijn declaraties. U dient U te realiseren dat U thans met bescheiden bedragen per maand - hoewel ik die over november en december niet heb mogen ontvangen - mijn verrichtingen uit de jaren 94 en 95 betaalt. De verrichtingen nadien zijn allen nog onbetaald. Ik reken U daarover geen rente hoewel mij voorkomt dat liet vriendelijkste banktarief nog 8% per jaar zou bedragen.

Na overleg met de Deken, aan wie ik Uw brief heb voorgelegd, ben ik van mening dat ik voor U verder zou kunnen optreden indien verdere wrakingsacties, brieven aan Presidenten, Colleges en anderen van welke signatuur dan ook, achterwege blijven, in elk geval voor de duur van mijn bemoeienissen ten behoeve van U. Een dergelijke actie zou voor mij, helaas, het definitieve einde van mijn ministerie moeten betekenen. Voorts zou ik U in overweging willen geven mijn declaraties versneld af te betalen aangezien wij op deze wijze de uiterste datum waarop ik mijn praktijk zou willen beëindigen, te weten mijn 70ste verjaardag, wordt overschreden.

Groetend,


J.W. Bogaardt

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nummer 3288. Eventuele beroepsaansprakelijkheid is gelimiteerd tot de bedragen zoals genoemd in de 'Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid' van de Nederlandse Orde Van Advocaten en de op basis daarvan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afschriften worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.
                          Mr. J.W. BOGAARDT
                          Mr. J.P.H. THISSBN
                          advocaten & procureurs
De Weledelgeleerde Heer
Drs. N.C. Burhoven Jaspers
van Polanenpark 5$
2241 RS WASSENAAR
                          Schoolstraat 4
                          2242 KH Wassenaar
                          Nederland

                          Tel. (070)5119352
                          FAX. (070)5110302

                          Mr. J.W. Bogaardt:
                          Postbank 607699
                          ABN-AMRO 51.50.72.834
                          Derdengelden 51.50.72.842
                          Mr. J.P.H. Thissen:
                          Van Lanschot 22.58.36,114

INZAKE: 90052/19 BURHOVEN JASPERS/DE KROON

UW REF:

DATUM: 23 november 1998

Amice,

Ik heb mij op de hoogte gesteld van de gang van zaken op 12 november jl. Alsdan is niet eens uitstel verleend, maar heeft Mevrouw de Kroon onmiddellijk voor grieven gediend. De zaak is verwezen naar 10 december a.s.. Ik zal alsdan het verstek zuiveren. Het vervelende is wel dat er relatief kort daarop dat wil zeggen acht weken later toch een proceshandeling zal moeten worden verricht zijnde het nemen van een memorie van antwoord/incidentele memorie van grieven. U eigen appel behoeft ter wille van de besparing in de kosten niet te worden aangebracht.

Inmiddels heb ik aan Mr. van der Meulen een briefje geschreven waarvan ingesloten kopie,. De inhoud spreekt wel voor zichzelf. Ik heb mij daarbij bedacht dat ik toch thans nolens volens mijn slotdeclaraties moet zenden. Al met al is het met de openstaande deel van de lopende declaratie nog een heel bedrag, maar minder dan Mevrouw de Kroon eist.

U dient er verder op bedacht te zijn dat Mevrouw de Kroon tot het uiterste zal gaan om enig vermogensbestanddeel bij U vast te stellen. In verband hiermede zou ik het op prijs stellen dat op de voorhand een substantieel deel van mijn declaraties met Uw resterende vermogen wordt voldaan, vooraleer Mevrouw de Kroon daar de hand op kan leggen.

Voor de goede orde wijs ik U erop dat Uw brieven aan de diversen Dekens en ex-Dekens liet voor alle partijen extra moeilijk maakt om in de gerezen kwesties tot een voor U redelijke oplossing te komen. Onder de huidige omstandigheden zou ik bijvoorbeeld geen memorie van antwoord / incidentele grieven kunnen nemen en evenmin alsnog een bodemprocedure starten. Of een andere advocaat daar nog trek in heeft waag ik te betwijfelen, afgezien nog van de kosten voor die advocaat om zich in te werken.

Groetend,


J.W. Bogaardt

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nummer 3288. Eventuele beroepsaansprakelijkheid is gelimiteerd tot de bedragen zoals genoemd in de 'Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid' van de Nederlandse Orde Van Advocaten en de op basis daarvan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afschriften worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.
                          Mr. J.W. BOGAARDT
                          Mr. J.P.H. THISSBN
                          advocaten & procureurs
De Weledelgeleerde Heer
Drs. N.C. Burhoven Jaspers
van Polanenpark 5$
2241 RS WASSENAAR
                          Schoolstraat 4
                          2242 KH Wassenaar
                          Nederland

                          Tel. (070)5119352
                          FAX. (070)5110302

                          Mr. J.W. Bogaardt:
                          Postbank 607699
                          ABN-AMRO 51.50.72.834
                          Derdengelden 51.50.72.842
                          Mr. J.P.H. Thissen:
                          Van Lanschot 22.58.36,114

INZAKE: 90052/19 BURHOVEN JASPERS/DE KROON

UW REF:

DATUM: 12 januari 1999

Amice,

Op 11 januari jl. mocht ik Uw brief van 21 december ontvangen. Heden bereikte mij een volgende brief, op de inhoud waarvan ik niet wens te reageren. Ik zal er echter wel wat over opmerken.

Ik heb een éénmans advocatenkantoor met in hoofdzaak een praktijk van rechtsbijstandscliënten. Indien ik niet gedwongen wordt op krediet te werken, zijn de omzetten nochtans voldoende om niet te behoeven in te teren. Aangezien dit laatste niet het geval is, teer ik jaarlijks op mijn vermogen in en worstel ik met aanzienlijke debetstanden op de bank. Dit maakt mijn positie uiterst kwetsbaar, hetgeen wordt geaccentueerd door liet feit dat ik nu reeds een reeks van jaren een negatief inkomen heb. Indien het mogelijk zou zijn dat mijn vordering op U zal worden voldaan, dan betekent dat een aanzienlijke verbetering van mijn vermogenspositie.

Het geeft ook aan dat een vermindering van de omzetten, door welke oorzaak dan ook, door mij zonder faillissement niet meer kan worden verwerkt. Dat betekent ook dat ik op Uw maandelijkse bijdrage van fl 750,-- welke ik nu reeds drie achtereenvolgende maanden niet heb mogen ontvangen niet kan afzien: ik verkeer maandelijks in de buurt van de gelimiteerde debetstand bij de bank. Voor het overige merk ik op dat ik nog steeds bereid ben mijn werkzaamheden als advocaat voor U te verrichten, maar dan moet ik daar niet bij gehinderd worden op welke wijze dan ook.

Ik dien op 28 januari voor het Hof te concluderen en zal dan tevens incidenteel appelleren tegen het veroordelend vonnis. Ik dien dan echter nog wel te beschikken over wat ik reeds eerder gevraagd heb, te weten de kosten van Uw fiscale demarches bij het witten van het Zwitserse tegoed. Deze kosten zowel de betalingen aan de fiscus als die aan Uw belastingconsulent dienen immers in mindering te worden gebracht op de opbrengst. Dat scheelt ook nog al in de renteberekening.

Voor een vordering tot alimentatie zal echter eerst de mogelijkheid openstaan indien is aangetoond dat Uw vermogen geheel is teruggelopen tot nihil. Nu is dat ook ongetwijfeld het geval indien het vermogen wordt afgezet tegen mijn vordering.

Mag ik omgaand van U vernemen?

Groetend,


J.W. Bogaardt

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nummer 3288. Eventuele beroepsaansprakelijkheid is gelimiteerd tot de bedragen zoals genoemd in de 'Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid' van de Nederlandse Orde Van Advocaten en de op basis daarvan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afschriften worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.
                          Mr. J.W. BOGAARDT
                          Mr. J.P.H. THISSBN
                          advocaten & procureurs
De Weledelgeleerde Heer
Drs. N.C. Burhoven Jaspers
van Polanenpark 5$
2241 RS WASSENAAR
                          Schoolstraat 4
                          2242 KH Wassenaar
                          Nederland

                          Tel. (070)5119352
                          FAX. (070)5110302

                          Mr. J.W. Bogaardt:
                          Postbank 607699
                          ABN-AMRO 51.50.72.834
                          Derdengelden 51.50.72.842
                          Mr. J.P.H. Thissen:
                          Van Lanschot 22.58.36,114

INZAKE: 90052/19 BURHOVEN JASPERS/DE KROON

UW REF:

DATUM: 26 januari 1999

Amice,

Inmiddels heeft U in twee afleveringen mijn memorie van grieven c.q. incidenteel appel ontvangen. Aangezien Mr. van der Meulen mij geen verder uitstel geeft, zal ik deze op 28 januari a.s. in deze vorm nemen. Eén en ander behoudens Uw nog te verwerken opmerkingen.

Ik stel vast dat Uw brief van 16 januari op geen enkele wijze ingaat op mijn argumentatie omtrent de noodzaak tot hervatting van de maandelijkse betalingen van fl 750,-- met ingang november 1998, gelet op het aanstonds aanbreken van de maand februari verwacht ik op korte termijn thans fl 3.000,-- van U.

Mij ontbreken nog steeds stukken omtrent de financiële consequenties van het naar Nederland halen van Uw Zwitserse bankrekening. Ten onrechte denkt U dat ik U beschuldig van witwassen. Het was echter zo dat de inkomenscomponent in dat tegoed door de wederpartij destijds ten onrechte niet was aangegeven zodat U daar over een naheffing tegemoet mocht zien. U mag wat mij betreft stellen dat zij een oorspronkelijk wit tegoed geheel heeft bevuild, maar één en ander neemt niet weg dat er kosten zijn gemaakt, welke ik bij haar in rekening wil brengen. Ik dien daartoe echter wel door U gevoed te worden met stukken.

Tenslotte nog dit. Zoals ik reeds eerder heb aangegeven zou ik het zonde vinden indien Uw laatste geld naar de wederpartij zou gaan in plaats van voor mijn inspanningen aan mij toe te komen. In dit verband stel ik U voor dat ik voor mijn declaraties onverwijld bij de Rechtbank een vonnis ga halen aan U beteken en overga tot executie. Mevrouw vist dan achter het net. Over de verdeling van het aldus binnengehaalde saldo valt dan nog wel weer te praten.

Mag ik van U vernemen?

Groetend,


J.W. Bogaardt

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nummer 3288. Eventuele beroepsaansprakelijkheid is gelimiteerd tot de bedragen zoals genoemd in de 'Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid' van de Nederlandse Orde Van Advocaten en de op basis daarvan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afschriften worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.
                          Mr. J.W. BOGAARDT
                          Mr. J.P.H. THISSBN
                          advocaten & procureurs
De Weledelgeleerde Heer
Drs. N.C. Burhoven Jaspers
van Polanenpark 5$
2241 RS WASSENAAR
                          Schoolstraat 4
                          2242 KH Wassenaar
                          Nederland

                          Tel. (070)5119352
                          FAX. (070)5110302

                          Mr. J.W. Bogaardt:
                          Postbank 607699
                          ABN-AMRO 51.50.72.834
                          Derdengelden 51.50.72.842
                          Mr. J.P.H. Thissen:
                          Van Lanschot 22.58.36,114

INZAKE: 90052/19 BURHOVEN JASPERS/DE KROON

UW REF:

DATUM: 3 november 1998

(ontvangen fax 98-11-05, post 98-11-11)

Amice,

In boven kort aangeduide zaak ben ik vrijdag telefonisch benaderd door de toen nog Deken, Mr. Jhr. A.W. Beelaerts van Blokland. Naar aanleiding van het besprokene dat hij de dag ervoor in het zogenaamde Dekenoverleg met de President van de Rechtbank, Mr. A.H. van Delden had gevoerd, Bij dit gesprek was voorts aanwezig de plaatsvervangend Deken, thans Deken van de Orde in 's-Gravenhage, Mr. A. Knijff. De Deken heeft mij verteld dat feitelijk het enige onderwerp van dat dekengesprek is geweest Uw optreden ten opzichte van leden van de Rechterlijke Macht in het bijzonder die van de Rechtbank te 's-Gravenhage, alsmede het feit dat ik U als advocaat en procureur ter zijde sta. Het blijkt dat de kwestie door de President hoog wordt opgenomen en dat bij van mening is dat mijn (vermeende) ondersteuning aan U mijn goede naam bij de Rechtbank bij voortduring van die steun zeer ernstig kan schaden. Dat zou de toekomst van mijn kantoor in de waagschaal stellen.

Na mijn visie in deze zaak te hebben aangehoord, heeft de Deken mij in ernstige overweging gegeven dat ik er voor diende te zorgen dat ik niet verder in verband gebracht kan worden met hetgeen het ongenoegen van de President heeft opgewekt. Op mijn daartoe strekkende vraag, heeft de Deken mij bevestigd dat het dan toch het beste zou zijn indien ik mij als Uw raadsman en procureur zou terugtrekken. Hij had er geen bezwaar tegen indien ik U over dit telefoongesprek zou berichten en het als redengeving voor de beëindiging van mijn besognes voor U te gebruiken. Ik heb U op 3 november in een telefoongesprek medegedeeld dat ik mij genoodzaakt zie dit te doen.

Een alternatief zou nog eventueel geboden kunnen worden indien U uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart dat U verder afziet van alle activiteiten direct of indirect die de afwikkelingen van uw zaken verder zouden kunnen beïnvloeden zoals persisteren bij wrakingsacties en dergelijke. Teneinde U de tijd tot overleg te geven en gelet op het dreigend verlopen van de appeltermijn voor het Kort Geding vonnis van de Rechtbank heb ik heden een pro forma dagvaarding doen uitgaan tot bewaring van de termijn. Een kopie van mijn dagvaarding treft U hierbij aan.

Kopieën van deze brief zend ik aan respectievelijk de Deken en de oud Deken van de 0rde van Advocaten

Groetend,


J.W. Bogaardt

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag onder nummer 3288. Eventuele beroepsaansprakelijkheid is gelimiteerd tot de bedragen zoals genoemd in de 'Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid' van de Nederlandse Orde Van Advocaten en de op basis daarvan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Afschriften worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.
Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. H.J.A. Knijff

          De Weledelgestrenge heer
          Mr. J.W. Bogaardt
          en
          De Weledelgeleerde heer
          Drs N.C. Burhoven Jaspers

14064/na 24 november 1998

Geachte confrère, Geachte heer Burhoven Jaspers,

Voor mij ligt een afschrift van een brief van Mr. Bogaardt aan Drs Burhoven Jaspers van november jl. zo mede een brief van Drs. Burhoven Jaspers aan mij, gedateerd 18 november jl. Ten behoeve van Mr. Bogaardt sluit ik afschrift van laatstgenoemde brief hierbij in.

Allereerst merk ik op dat de toon van bovenvermelde brief van Drs Burhoven Jaspers mij ongepast voorkomt. Ik nodig Drs. Burhoven Jaspers uit zijn brief terug te nemen.

Ter nadere nuancering van hetgeen besproken is in het overleg dat Jhr. Mr. A. W. Beelaerts van Blokland en ik met de President van de Rechtbank hebben gevoerd moge nog het navolgende dienen.

Juist is dat in dat overleg aan de orde is geweest de juridische bijstand die Mr. Bogaardt aan Drs. Burhoven Jaspers verleent. Het vermoeden bestaat dat Mr. Bogaardt slechts als procureur van Drs. Burhoven Jaspers optreedt. Een dergelijk optreden verhoudt zich niet met Gedragsregel 35 lid 2. Bovendien is gesproken over de wrakingsacties die door of namens Drs Burhoven Jaspers tegen leden van de Rechtbank zijn ingeleid.

De wijze van procederen van Mr. Bogaardt en Drs Burhoven Jaspers trekt in negatieve zin de aandacht van de Rechtbank en mijn voorganger Jhr. Mr. A. W. Beelaerts van Blokland heeft in het belang van Mr. Bogaardt gemeend hem op het vorenstaande te moeten wijzen. Uit de telefoonnotitie die Mr. Beelaerts van Blokland naar aanleiding van een telefoongesprek met Mr. Bogaardt heeft opgesteld kan ik niet afleiden dat Mr. Beelaerts van Blokland Mr. Bogaardt heeft geadviseerd zich als raadsman van Drs. Burhoven Jaspers terug te trekken. Wel is in dat telefoongesprek uitdrukkelijk aan de orde gesteld dat Mr. Bogaardt er verstandig aan zou doen om zich kritisch tegenover de 'wrakingsverzoeken' van Drs. Burhoven Jaspers op te stellen en er in ieder geval voor te waken dat hij aard en strekking van Gedragsregel 35 nakomt.

Ik begrijp dat Mr. Bogaardt aan de eventuele continuering van zijn bijstand aan Drs Burhoven Jaspers naar aanleiding van het met Mr. Beelaerts van Blokland gevoerde telefoongesprek voorwaarden heeft gesteld. Dat staat Mr. Bogaardt vrij en het komt mij in de gegeven omstandigheden ook geraden voor.

Met het vorenstaande heb ik niet beoogd om een 'nieuwe' discussie in te leiden. Ik meende naar aanleiding van de inmiddels gewisselde correspondentie er goed aan te doen het standpunt van de Deken te nuanceren.

Hoogachtend,

H.J.A. Knijff


NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Per fax en per post

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
Van Polanenpark 58
2241 RS WASSENAAR


Den Haag, 23 november 1998

Ons kenmerk. 1.23/4 eem/nd  Geachte heer Burhoven Jaspers,

  De deken, Mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, heeft mij verzocht
  uw brief van 18 november j]. te beantwoorden.

  De brief van Mr. Boogaardt van 3 november 1998 geeft hem geen aanleiding
  tot het innemen van een standpunt.


Met vriendelijke groet,

hoogachtend,


E.E. Minkjan,
hoofd juridische zaken