Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad ! * * *

Iederen zwijgt over wanpraktijken, fraude en corruptie in het rechtssyteem
Het eindeloze gevecht tegen de bierkaai, onrecht, manipulatie en hebzucht

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Schandpaal

Door mij gedane wrakingsverzoeken op één na werden nimmer ondersteund

PER FAX EN PER POST
AAN:
  Mr. A.W. Beelaerts van Blokland
  Voormalig ? Deken te Den Haag
  Postbus 84093
  2508 AB Den Haag


BETREFT: advocaat Mr. J.W. Bogaardt te Wassenaar

Wassenaar, 18 november 1998

  Geachte Mr. Beelaerts van Blokland,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de ingesloten kopie van de brief gedateerd 3 november 1998 van Mr. J.W. Bogaardt aan mij. Kopie van die brief moet u reeds bereikt hebben van de zijde van Mr. J.W. Bogaardt.

Gezien de inhoud die voor zich zal spreken, stel ik u hierbij aansprakelijk voor alle door uw handelen opgeroepen huidige en toekomstige schade, materieel zowel als immaterieel. Het lijkt mij juist u in de gelegenheid te stellen naar mij toe te reageren met een volledige uiteenzetting van uw positie in deze.

Gezien de ernst en de urgentie van deze situatie, ontvang ik uw antwoord in ieder geval gaarne binnen 8 dagen. Bij uitblijven daarvan zal ik aannemen dat u in deze geen standpunt als Deken, c.q. voormalig Deken wilt formuleren.


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
Per fax en per post

AAN:

  Mr. H.J.A. Knijff
  Deken te Den Haag
  Postbus 90851
  2509 LW Den Haag

Betreft: advocaat Mr. J.W. Bogaardt te Wassenaar

Wassenaar, 18 november 1998

Geachte Deken,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de ingesloten kopie van de brief gedateerd 3 november 1998 van Mr. J.W. Bogaardt aan mij. Kopie van die brief moet u reeds bereikt hebben van de zijde van Mr. J.W. Bogaardt.

Gezien de inhoud die voor zich zal spreken, stel ik u hierbij aansprakelijk voor alle door uw handelen opgeroepen huidige en toekomstige schade, materieel zowel als immaterieel. Het lijkt mij juist u in de gelegenheid te stellen naar mij toe te reageren met:

 • een volledige uiteenzetting van uw positie in deze.

 • uw advies aan mij vanuit uw positie van Deken van Den Haag.

Gezien de ernst en de urgentie van deze situatie, ontvang ik uw antwoord in ieder geval gaarne binnen 8 dagen. Bij uitblijven daarvan zal ik aannemen dat u in deze geen standpunt als Deken wilt formuleren.


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. P.J.M. Schmidt Auf Altenstadt
  Landelijk Deken van de Orde van Advocaten
  Postbus 84046
  2508 AA Den Haag

Betreft: advocaat Mr. J.W. Bogaardt te Wassenaar

Wassenaar, 18 november 1998

Geachte Deken,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de ingesloten kopie van de brief gedateerd 3 november 1998 van Mr. J.W. Bogaardt aan mij. De inhoud zal voor zich spreken.

Met klem verzoek ik u om een complete reactie vanuit uw verantwoordelijkheden als landelijk Deken van de Orde van Advocaten in Nederland.

Gezien de ernst en de urgentie van deze situatie, ontvang ik uw antwoord gaarne binnen 8 dagen. Bij uitblijven daarvan zal ik aannemen dat u in deze geen standpunt als Deken wilt formuleren.

Het lijkt mij dat actie van uw zijde in de rede zou liggen.


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. J.W. Bogaardt
  Schoolstraat 4
  Wassenaar


Betreft: je brief gedateerd 3 november 1998, per post ontvangen 11 november 1998

Wassenaar, 24 november 1998

Beste Joost,

Het zal je niet verbazen dat je brief mij diep geschokt heeft. Dat is de reden dat ik je mijn antwoord pas nu stuur. Van je brief druipt het misbruik van macht en de chantage af.

Telefonisch heb je nog toegelicht hoe je zeer zwaar onder druk gezet bent en hoe de Dekens de ultimatieve 'keuze' die van Delden (naar mijn inzicht op last van of met instemming van de Procureur-generaal van de Hoge Raad) je gesteld heeft aan je hebben doorgegeven en bekrachtigd:

  I mij als cliënt laten vallen

  II ervaren dat je kantoor wordt kapotgemaakt.

Over de telefoon heb ik ook expliciet van je gehoord dat in geval van 'vrije keuze' II je stelselmatig meer en meer zaken zou gaan verliezen en dat ook anderszins je reputatie besmeurd zou gaan worden met als eindresultaat dat je kantoor naar de Filistijnen geholpen zou worden.

Uitermate ernstig en ongelooflijk schandalig is dat enige rechter, laat staan een president van de rechtbank te Den Haag, zo kan en mag ingrijpen in de vrijheid van een zelfstandig advocaat om zijn beroep als onafhankelijk raadsman uit te oefenen. En dat dan bovendien via je Deken en met diens fiat en bekrachtiging! Immoreel machtsmisbruik!

Het doet onvermijdelijk denken aan Duitsland in de 30-er jaren. Professionelen als artsen, advocaten enz. die wegens beroepsmatige hulpverlening aan landgenoten die het 'systeem' niet welgevallig waren, Joodse landgenoten dus, konden meemaken dat zij een "Berufsverbot" kregen opgelegd door de machthebber. Joodse Duitsers werden hun materiële middelen ontnomen en zij werden vogelvrij gemaakt onder meer door de toegang tot professionele ondersteuning te blokkeren. De resultaten van de Tweede Wereldoorlog zijn je bekend. Wat mij nu overkomt loopt daaraan 'aardig' parallel.

Eerst neemt men mij de middelen van bestaan af door bij vonnis in kort geding mijn ex toe te staan een 'voorschotje' van fl 200.000 bij mij te gaan halen. Zo word ik gekneveld. Daarvoor is er in de werkelijkheid geen enkele grond en bovendien ben ik na 12 jaar procederen compleet kapotgemaakt. Als er iemand is die dat weet, dan ben jij dat wel.

En omdat mijn optreden (waarbij ik slechts middelen (wraking) gebruikt heb die de wet mij als burger toestaat, en zonder dat jij bezwaar maakte) het 'ongenoegen' heeft opgewekt van het 'systeem', ontneemt men mij nu ook de toegang tot rechtsmiddelen. De absolute machthebber is dan in dit geval de rechterlijke macht, die de wet naast zich neerlegt en zich absolute macht aanmeet, zelfs vanuit de top van de Hoge Raad. Zo word ik vogelvrij gemaakt. Jij weet dat en werkt daaraan mee; het hemd is nader dan de rok, niet?

Woorden als chantage en grof misbruik van macht zijn zeer bepaald op hun plaats en termen zoals NSB-mentaliteit en collaboratie dringen zich op. Het is in- en intriest dat dit in Nederland tegenwoordig 'gewoon' maar kan. Daar komt op het persoonlijke vlak nog het volgende bij. Wij kennen elkaar vanaf 1957. Je kwam over de drempel van mijn ouderlijk huis, toen ik nog op de HBS zat. Tijdens onze studie in Utrecht hebben we op dezelfde practica gestaan, in dezelfde studentenhuizen kamers gehad enz. Sindsdien zijn we, soms op een afstand toen ik in het buitenland werkte, in contact gebleven.

Natuurlijk ben ik bitter verontwaardigd dat jij je rug niet recht houdt en mij het mes in de rug steekt. Al in het kader van de zittingen van 16 september en 7 oktober jl. heb ik je vanwege je vreemde gedrag expliciet gevraagd of er soms door of namens van Delden met je gesproken was; jij draaide eromheen. Jij pleegt lafhartig verraad tegenover mij, een oude vriend sinds 40 jaar, door onvoorwaardelijk te buigen voor het geweld van de machthebber zodat ik kan creperen. Maar ik realiseer mij ook dat dit voor ieder normaal mens perfect duidelijk maakt op welke doortrapte gore manier jij gigantisch onder druk bent gezet.

Dit mag en kan je niet maken vanwege je verplichtingen tegenover een cliënt, de gedragsregels van advocaten, internationale codes voor advocaten enz.. En je kan en mag dit al helemaal niet als procureur gezien de wet. Het enige dat mij nu nog rest, en wat ik hierbij dan ook doe, is:

 • constateren dat ik niet kan accepteren dat je zomaar van de ene op de andere dag mij laat vallen. Wat mij betreft zul je toch door moeten gaan als advocaat en procureur naar behoren en zonder problemen mijn juridische zaken af te handelen, tot ik een of andere oplossing gevonden heb.

 • zo je het voorgaande niet nakomt, je in gebreke stellen en verantwoordelijk stellen voor alle door jou tot nu toe aangerichte schade, evenals toekomstige schade, materieel zowel als immaterieel.

groeten,


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. J.W. BOGAARDT
  Schoolstraat 4
  Wassenaar

BETREFT: inkomens- en vermogenssituatie

Wassenaar, 21 december 1998

Beste Joost,

Bijgaand doe ik je toekomen kopie van de aanslag Vermogensbelasting 1998.

N.B.: het getal fl 74.000 is d.d. 1 januari 1998. Het zal je duidelijk zijn dat het voortdurende uitzuigen doorgegaan is. In 1998 ca. fl. 20 - 25.000 vanwege het onrechtmatige beslag en ca. fl 10.000 voor jou als advocaat. Waarschijnlijk zal ik dus d.d. 31 december 1998 uitkomen op een nettowaarde van fl 35 - 40.000.

De reactie van mijn ex zal wel zijn: aha de kip is nog niet helemaal kaal, er zitten nog een paar veertjes aan, dus met alle misbruik van macht moeten we het karwei afmaken. Na 12 jaar procederen ben ik zo ongeveer blut en is het bijna zo dat iedereen kan zeggen: compleet uitgeknepen kunnen we hem als lijk aan de kant van de weg laten vallen. De verwoesting door het moordzuchtig monster is bijna compleet.

Voorzover er toch nog een gretige blik verschijnt in van geldhonger glinsterende oogjes, merk ik op dat het resulterende getal een netto-getal is en niet betekent dat dat zomaar vrijelijk maar even te verzilveren valt. Zo heb ik een aandelenpakket geleast. Daar staat een waarde van aandelen tegenover een schuld van een lening.

Je ziet wat er na 12 jaar plunder over is; bijna geheel afgemaakt.

groeten,


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. A.W. Beelaerts van Blokland
  Voormalig ? Deken te Den Haag
  Postbus 84093
  2508 AB Den Haag

Betreft:

 • advocaat Mr. J.W. Bogaardt te Wassenaar
 • mijn brief aan u d.d. 18 november 1998

Wassenaar, 6 januari 1999

Geachte Mr. Beelaerts van Blokland,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor enkele opmerkingen betreffende de hiervoor kort aangeduide kwestie:

 1. in mijn dringende brief aan u d.d. 18 november 1998 vroeg ik om een zeer spoedig antwoord. Reactie heb ik van u geheel niet mogen ontvangen ondanks het feit dat dit een bepaald zeer ernstige zaak is. Onder verwijzing naar mijn brief d.d. 18 november 1998 kan ik slechts tot de slotsom komen dat u weigert in deze enig standpunt te formuleren.

 2. ingesloten treft u aan kopie van mijn brief d.d. 24 november 1998 aan Mr. Bogaardt in antwoord op zijn brief van 3 november 1998, waarvan ik u reeds kopie toestuurde

 3. ik meen vernomen te hebben dat u tegen een derde gesteld hebt dat de brief van mijn advocaat Mr Bogaardt niet juist zou zijn, omdat het ging om het punt dat mijn advocaat volgens u zomaar door mij opgestelde brieven blindelings ondertekend zou hebben. Dit moge misschien een 'mooie vondst' achteraf zijn, maar het zou de mijne niet geweest zijn; het door u beweerde heeft zich namelijk helemaal NOOIT voorgedaan.

  Ik nodig u uit om met feitelijke gegevens te komen ter onderbouwing van uw loze beweringen. En dan nog: wat zou er eigenlijk fout zijn met een situatie waarin een cliënt ten behoeve van zijn advocaat een goed concept voor een brief zou opstellen, zo perfect dat die advocaat het er geheel mee eens zou zijn ? Advocaten hebben toch zeker geen alleenrecht op taalkundige vaardigheid en kennis van zaken?

 4. uw stellingname heeft aldus de substantie van hallucinatie en leidt de aandacht af van hetgeen werkelijk gebeurd is en beschreven is in de brief van Mr. Bogaardt d.d. 3 november 1998 en in mijn antwoord d.d. 24 november 1998.

 5. Ik denk dat het ieder normaal mens perfect duidelijk kan zijn: men heeft mij de mond willen snoeren in strijd met de wet, met grondrechten en met de meest fundamentele regels geldend voor het optreden van de onafhankelijk advocaat. Daartoe hebt u samen met uw opvolger Mr. Knijff de boodschap van Mr. van Delden aan Bogaardt eenduidig doorgegeven: mij als cliënt rücksichtslos laten vallen of riskeren dat zijn praktijk gesaboteerd zou gaan worden. In dat verband wijs ik op (slechts) enkele u bekende relevante gedragsregels voor advocaten:

   regel 1: de advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad.

   regel 2: de advocaat dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zouden kunnen komen

   regel 5: het belang van de cliënt, niet enig eigen belang van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.

 6. u bent toch niet alleen Deken (geweest), maar tevens kantonrechter in Den Haag sinds 1984 ? Dat plaatst u enerzijds als (mede)rechter in een collegiale relatie met Mr. van Delden en diens rechters, maar anderzijds in een hiërarchische verhouding en in een verre van neutrale situatie ten opzichte van Mr. A.H. van Delden als President van de rechtbank te Den Haag. Kan het zijn dat u van Delden al kent vanuit uw beider studententijd in Leiden?

  Valt nu te verwachten dat u binnenkort ook nog Rechter-plaatsvervanger zult zijn onder Mr. van Delden net zoals uw opvolger als Deken Mr. Knijff ? Hoe stelt u zich voor dat nog enig nuchter mens nog zou kunnen geloven in uw onafhankelijkheid als Deken ?

 7. Naar mijn mening is er, ook aan uw zijde, zonneklaar sprake van flagrant misbruik van macht van strafrechtelijke proporties.

Een zeer spoedig en waarheidsgetrouw antwoord lijkt mij in de rede te liggen.


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. H.J.A. Knijff
  Deken te Den Haag
  Postbus 90851
  2509 LW Den Haag

Betreft:

 • advocaat Mr. J.W. Bogaardt te Wassenaar
 • mijn brief aan u d.d. 18 november 1998
 • uw schrijven d.d. 24 november 1998

Wassenaar, 7 januari 1999

Geachte Deken,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor enkele opmerkingen betreffende de hiervoor kort aangeduide kwestie.

 1. uw brief heeft mij verbaasd

 2. de toonzetting van mijn brief moge u wellicht niet aanspreken, maar deze is in overeenstemming met de ernst van de kwestie die speelt en die ook uw verantwoordelijkheid is. Op uw uitnodiging zal ik dan ook niet ingaan.

 3. ik vroeg u om 'uw advies aan mij vanuit uw positie van Deken van Den Haag'. Zulk advies is, in strijd met uw wettelijke verantwoordelijkheden als Deken, uitgebleven.

 4. het is mij onduidelijk waarom u het gooit over de boeg van gedragsregel 35, lid 2.

  U stelt: 'het vermoeden bestaat dat Mr Bogaardt slechts als procureur van Drs. Burhoven Jaspers optreedt.'

  Het moge u wellicht een "mooie vondst" achteraf schijnen, maar het zou de mijne niet geweest zijn. Waarop uw vermoeden dan wel gebaseerd is, vermeldt u niet. Dat is ook niet mogelijk omdat uw beweerde vermoeden baarlijke nonsens is die volstrekt niet met de werkelijkheid der feiten overeenkomt. Mr. Bogaardt heeft voor mij gefunctioneerd als én procureur én advocaat en heeft als zodanig grote hoeveelheden papier verorberd voor aktes, conclusies en pleitnota's en al datgene dat juist de advocaat pleegt te doen.

 5. Gedragsregel 35 luidt:

   lid 1: "De advocaat mag een opdracht van een tussenpersoon, die niet als advocaat is ingeschreven uitsluitend aanvaarden indien hij ervan overtuigd is dat de opdracht met instemming van de cliënt is gegeven en hij zich bovendien het recht heeft voorbehouden zich te allen tijde rechtstreeks met de cliënt te verstaan"

   lid 2: "Een opdracht welke zich beperkt tot het enkel verlenen van procureursbijstand, mag slechts worden aanvaard van een advocaat"

 6. Inmiddels meen ik begrepen te hebben dat: ...gedragsregel 35, lid 2:

  • op gespannen voet staat met de wet. In dat kader is toch de procureur gedefinieerd als degene die formeel naar de rechter toe namens een lastgever handelt, stukken indient enz., terwijl de advocaat juridisch adviseur is van een cliënt

  • door de advocatuur benut wordt voor gedwongen winkelnering. Welke is de logische en de wettelijke grond voor het idee dat een burger niet een procureur zou mogen inschakelen ? Het lijkt mij simpelweg onrechtmatig.

  • gebruikt wordt om advocaten in het gareel te houden en druk uit te oefenen teneinde hen te dwingen hun cliënt in de tang te houden en monddood te maken zodat deze niet, als zelfstandig denkend mens opkomend voor eigen rechten conform de wet, het systeem voor de voeten zou kunnen gaan lopen. Oei, oei, oei. Een zelfstandig handelend medeburger, dat trekt "in negatieve zin de aandacht van de rechtbank" en moet dus afgestopt worden, koste wat kost. En dat is nu precies waarvoor u zich laat lenen, misbruik makend van uw positie. Waar haalt u eigenlijk het recht vandaan om landgenoten die juridische hulp nodig hebben, aldus te knechten?

  • Op blz. 2 (uw brief) komt er een aap uit de mouw: het blijkt te gaan om het feit dat ik heb gewraakt. Daartoe heb ik dan wel het recht volgens de wet, maar kennelijk heeft het "het ongenoegen van Mr. van Delden opgewekt" dat ik hem (ook bij het Hof van Discipline) en rechters van zijn rechtbank heb moeten wraken. Feit is dat Mr. van Delden en rechters van zijn rechtbank bij de afhandeling van wraking de wet "eenvoudig" naast zich neerleggen. Dat is in strijd met hun ambtseed en komt neer op een ambtsmisdrijf.

  • U stelt dat Mr. Bogaardt "aan de eventuele continuering van zijn bijstand ....voorwaarden heeft gesteld". Dat is onjuist en komt over als een al dan niet bewuste verdraaiing waarmee de geschiedenis wordt herschreven. Ik nodig u uit om zijn brief d.d. 3 november 1998 secuur te lezen. Mr. Bogaardt stelt botweg, schriftelijk en per telefoon, het feit dat hij zich "genoodzaakt ziet te stoppen". Punt klaar uit. Zonder dat er enig probleem was, laat staan enige discussie. Het zal duidelijk zijn dat Mr. Bogaardt handelt verregaand in strijd met de wet en de gedragsregels van de advocaten. Ik moge verwijzen naar de gedragsregels zoals bijvoorbeeld regel 1, regel 2 en regel 5.

  • ook uw woordgebruik, in de zin dat het Mr. Bogaardt "ook geraden is", illustreert hoe u druk en macht uitoefent.

  • inmiddels meen ik begrepen te hebben dat u sinds 1983 Rechter-plaatsvervanger bent in de rechtbank Den Haag. Als iemand u ziet lopen in het Paleis van Justitie, wie ziet men dan eigenlijk? Een advocaat van de Brauw en Blackstone, de Deken van Den Haag of een rechter onder van Delden en sinds jaar en dag collega van alle rechters onder van Delden? Bent u wellicht ook, net als van Delden en Beelaerts van Blokland jurist uit Leiden ?

   Zijn er in totaal niet circa 15 advocaten van uw kantoor De Brauw Blackstone tevens rechter in het Paleis van Justitie in Den Haag ? Zo ook uw voorganger Mr. A. Beelaerts van Blokland (Kantonrechter-plaatsvervanger) evenals P.A.W. Wackie Eysten, de vorige landelijk Deken (ook al Rechter-plaatsvervanger onder Mr. van Delden en tevens voorzitter van de maatschap De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten en Notarissen)?

  • het lijkt mij dat het ieder normaal mens perfect duidelijk kan zijn wat hier gebeurt: er wordt grofweg druk uitgeoefend op mijn advocaat, die zich genoodzaakt ziet te voldoen aan een de facto commando: gij zult die cliënt laten vallen. NU!

  • naar mijn inzicht maakt ook u uitgesproken misbruik van macht.

Hierbij wil ik u in overweging geven mij een zeer spoedig en geheel waarheidsgetrouw antwoord te sturen. Wellicht is ten halve gekeerd toch echt beter dan ten hele gedwaald.


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
E-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. P.J.M. Schmidt Auf Altenstadt
  Landelijk Deken van de Orde van Advocaten
  Postbus 84046
  2508 AA Den Haag

Betreft:

 • advocaat Mr. J.W. Bogaardt te Wassenaar
 • mijn brief aan u d.d. 18 november 1998
 • uw schrijven d.d. 23 november 1998; kenmerk 1.2.3./4 eem/nd

Wassenaar, 7 januari 1999

Geachte Deken,

Hierbij vraag ik nogmaals uw aandacht voor de hiervoor vermelde aangelegenheid.

Het valt te betreuren dat u blijkens uw schrijven d.d. 23 november 1998 weigert een standpunt te bepalen, juist in deze zeer ernstige situatie waarvan u zich naar mijn mening vanwege de verantwoordelijkheden van uw functie niet kunt distantiëren.

Ingesloten treft u aan een kopie van mijn antwoord d.d. 24 november 1998 aan mijn advocaat; de inhoud zal voor zich spreken.

Naar mijn mening is er sprake van zeer kwalijk misbruik van macht, chantage of iets van vergelijkbare aard, in ieder geval een kwestie met strafrechtelijke kenmerken.

Zonder een eenduidig en effectief antwoord van uw zijde binnen 8 dagen, zal ik aannemen dat u er de voorkeur aan blijft geven uw hoofd af te wenden voor het uiterst bedenkelijke optreden van de oude en nieuwe Deken van Den Haag.


  Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. J.W. BOGAARDT
  Schoolstraat 4
  Wassenaar

BETREFT: je brieven van 3 november 1998, 23 november 1998 en 15 december 1998

Wassenaar, 7 januari 1999

Beste Joost,

Op mijn brief van 21 december 1998 heb ik geen reactie ontvangen.

Ik meen begrepen te hebben dat je nu tegenover derden het zo voorstelt dat:

 • je mij 'altijd' geadviseerd zou hebben geen brieven te schrijven, niet te wraken enz.
 • ik je zo goede advies 'steeds' in de wind heb geslagen
 • je nu niet anders meer kunt dan mij laten vallen.

Je weet heel goed dat dit aantoonbaar baarlijke nonsens is; ook in je brief van 3 november 1998 beweer je dat niet met een half woord. Ik heb met jou overlegd en er liep de afspraak dat jij je bezig zou houden met de formele procedures en ik gewoon mijn gang kon gaan met andere zaken mits ik je op de hoogte zou houden. Daaraan heb ik mij gehouden. Over wrakingen heb ik van te voren met je gesproken en jij hebt nooit enig bezwaar geuit welk dan ook.

Het stoort mij dat je nu tegenover derden 'de stukken aan elkaar liegt' en ik nodig je uit om te bewijzen dat je als advocaat bezwaar gemaakt hebt tegen mijn optreden. Het lijkt duidelijk dat je nu bezig bent, in overleg met de Deken, met pogingen de geschiedenis te herschrijven om achteraf de gaten te dichten. Met grote nadruk breng ik onder je aandacht dat ik wil dat je stopt tegen derden dergelijke leugens te debiteren.

Je doet het voorkomen alsof nu jij het zo moeilijk hebt omdat ik je als advocaat zou hinderen bij het realiseren van redelijke oplossingen. Dit is de omgekeerde wereld en ronduit schijnheilig te noemen. Ik nodig je uit om met feiten aan te tonen wat je dan wel voor mij bereikt hebt en dan heb ik het niet over massa's papier waarmee ik niet eens kan behangen. En daartegenover staat een klein kapitaal. Ik bedoel natuurlijk: wat heb je nu echt daadwerkelijk voor mij voor elkaar gekregen. Mij lijkt het antwoord helaas: nul komma nul nul.

Bijna exact 10 jaar geleden was je mijn advocaat en heb je mij al het mes in de rug gestoken. Je werkte toen voor het bureau Maaldrink en je zult je herinneren hoe:

 • mijn ex met haar 'oplossing' voor de boedelscheiding kwam
 • haar advocaat van Oldenborgh het speelde over 'vriendje' Vermeulen, de baas van kantoor Maaldrink en je vroegere patroon
 • Vermeulen je opdroeg die oplossing bij mij door de strot te wringen.

In die kwestie toonde je al geen ruggengraat te hebben: onvoorwaardelijk boog je laf voor de macht en probeerde je, zonder open kaart te spelen, mij een en ander op te leggen. Daarbij werd ook een zitting voor het Hof (herziening Voorlopige Voorzieningen na meer dan twee jaar) één dag voor de zitting telefonisch door Vermeulen afgezegd zonder enig verzet van jouw zijde. Ik werd als cliënt opgeofferd, omdat jij niet het lef had je te verzetten en je eigenlijke verantwoordelijkheid tegenover mij als cliënt te nemen door je plaats als zelfstandig advocaat op te eisen.

Door dat verraad moest ik op stel en sprong naar een andere advocaat. Die kwestie heeft mij veel schade berokkend. Je weet dat er nog steeds klachten lopen voor de Raad en het Hof van Discipline. Enkele jaren later begon je voor jezelf, en vroeg je of ik niet terug wilde komen. Daarbij heb je mij verzekerd dat Vermeulen je destijds heel erg onder druk gezet had en gedreigd had je op straat te zetten. Je hebt mij bezworen dat zoiets nooit weer zou gebeuren.

En nu buig je weer even onvoorwaardelijk en karakterloos voor de macht. Het lijkt mij zo fundamenteel als maar mogelijk strijdig aan de essentie van je beroep. Hoe denk je dan ooit onafhankelijk en zelfstandig advocaat te zijn? Op de essentie van mijn brief van 24 november 1998 ga je niet in: je hebt het recht niet mij zo te laten vallen, niet als advocaat en al helemaal niet als procureur.

Nu ga jij alsnog voorwaarden achteraf stellen, kennelijk in een poging gaten te dichten. Nu heet het dat je nog wel kunt optreden als advocaat mits ik mij verplicht geen enkele brief meer te schrijven aan wie dan ook. Ook dit mag je niet: ook als advocaat heb je niet de bevoegdheid te treden in grondrechten.

Je schijnt te vergeten dat je in strijd met je verplichtingen als advocaat en als procureur, zonder enig overleg, mij zonder meer reeds hebt laten vallen op last van van Delden c.q. de Dekens. Je boog voor de macht en nu poog je nogmaals om op last van de MACHT mij de mond te snoeren in strijd met grondwettelijke rechten, net zoals de Deken Knijff nu gedragsregel 35, lid 2 probeert te misbruiken.

Ten aanzien van pecunia enkele opmerkingen:

 • je brieven concentreren zich nu, en op neerbuigende wijze (misschien is fl 750 per maand voor jou een bescheiden bedrag, maar voor normale mensen is het dat niet) op je declaraties
 • jaar na jaar heb ik je gevraagd om specificaties, maar die nooit gekregen. De weerstand was te groot.
 • wel heb ik vastgehouden aan mijn eis een opgave van de stand d.d. 31 december te krijgen. De daarvoor van jou ontvangen opgaven zijn de fl 30.000 niet te boven gegaan. Dat getal heb ik gebruikt voor fiscale aangiften. Het stoort mij dat je nu begint met het opkloppen van financiële eisen en dat terwijl jij mij, totaal in strijd met eisen van je beroep en van elementair fatsoen totaal laat barsten.
 • je begint versnelde afbetaling te eisen terwijl je weet dat ik aan de grond zit nadat ik in vele jaren ook door jou leeggezogen ben.

Je weet heel goed dat ik volledig klem zit ben; naar een andere advocaat gaan kan ik niet. Aan jouw opgeklopte financiële eisen kan ik niet voldoen en de Deken geeft geen advies; die zit in het complot.

Over het hoger beroep hoor ik niet van je. Alleen stel je zonder enig overleg met mij dat ik niet tegeneisen hoef te stellen en dat om de kosten te beperken. Jij hebt dat niet alleen en over het hoofd van een cliënt heen te beslissen. Een bodemprocedure weiger je te beginnen, terwijl ik dat al lange tijd zie als het enige noodzakelijke. Intussen krijg ik nog maar fl 1258 van mijn inkomen en gaat er ca. fl 3700 naar mijn ex, en jij doet niets. Je zou kijken naar de mogelijkheden van een alimentatie-eis, maar ik heb niets van je gehoord.

Al met al zit ik in een beroerdere situatie dan ooit en dat in de allereerste plaats als gevolg van jouw verraad. Ik ben en blijf van mening dat je je schuldig maakt aan misbruik van macht, chantage of iets van vergelijkbare aard. Voor het overige herhaal ik mijn brief aan je d.d. 24 november 1998.

Nogmaals stel ik je volledig aansprakelijk voor alle gevolgen van je verraderlijke optreden en de verdere gang van zaken.


  Groeten,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
AAN:

  Mr. J.W. BOGAARDT
  Schoolstraat 4
  Wassenaar

BETREFT: je brief d.d. 12 januari 1999

Wassenaar, 16 januari 1999

Beste Joost,

Met mijn opmerkingen zal ik proberen mij te beperken.

 1. zoals je nu reageert is het als een blinde die iemand lam slaat en dan eist dat de lamme hem verder zal dragen

 2. jij besloot plotsklaps te buigen voor de macht en niet meer als mijn advocaat op te treden. En daarna moet ik zeker, helemaal leeggeschud, als lijk aan de kant van de weg gedumpt worden ?

 3. waar het om gaat, is niet allerlei voorwaarden met het karakter van blanco volmachten te misbruiken om mij namens het 'systeem' de mond te snoeren, maar de vraag of jij als advocaat, in overleg met mij en conform de gedragsregels voor advocaten, in mijn belang zaken voor elkaar kunt krijgen.

 4. het enige wat je nu nog interesseert is geld en niet prestatie. Van een kale kip pluk je geen veren. Het maakt de indruk dat van mij ook de laatste veertjes nog geplukt moeten worden.

 5. rond mei 1998 besloot Mw. Mr. Dil-Stork dat er geen titel was voor het beslag, maar ook en ongevraagd dat mijn ex de ingepikte ca. fl 25.000 wel mocht behouden. Dat was dan wel volstrekt onrechtmatig, maar jij wilde niet in beroep. Ik ben het, die dat geld kwijt is.

 6. als je bij de zittingen van 16 september en 7 oktober jl in mijn belang je verzet had tegen de verregaand onrechtmatige gang van zaken in plaats van het hoofd te laten hangen, dan was het schandelijke vonnis van Paris d.d. 21 oktober jl waarschijnlijk niet tot stand gekomen en zat ik nu ook niet met een beslag waarbij ik van mijn inkomen nog maar fl 1258 krijg, minder dan mijn huur. En mijn ex fl 3700 per maand van mijn geld! Je weet dat heel goed, maar daarover rep je met geen woord. En je eist op hoge poten dat ik je fl 750 per maand moet betalen; dat is uiterst onredelijk.

 7. dat bedrag van fl 1258 is 'vastgesteld' in strijd met de wet omdat niet rekening is gehouden met de premie ziektekostenverzekering en huishuur. Dit weet je al meer dan een jaar. Wat heb je ertegen gedaan? Mij scheelt dat honderden guldens van maand op maand.

 8. eerst noemde je de bewuste fl 750 per maand die ik betaalde een 'bescheiden bedrag' en merkte ik op dat dat misschien voor jou als advocaat bescheiden mag zijn, maar voor gewone mensen niet. Nu heet opeens die fl 750 essentieel om je te behoeden voor een faillissement. Dat is bizar.

 9. ik wijs op gedragsregel 5: Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.

 10. je opmerking over alimentatie lijkt eerder een antwoord te zijn op de door mij niet gestelde vraag naar een toevoeging. Bij alimentatie wordt toch conform de TREMA-berekening allereerst gekeken naar het 'inkomensplaatje', dus behoefte versus draagkracht. Overigens is het idee van alimentatie eisen afkomstig van professor Kleijn, dus misschien toch zo gek nog niet. Dat lijkt mij ook in jouw belang omdat ik dan enigszins uit de financiële klem zou kunnen komen.

 11. in verband met de zitting op woensdag 7 oktober jl kreeg ik van jou een versie van je pleitnota op maandagmiddag 5 oktober. Tijd voor enige correctie was er dus niet. Het lijkt mij zaak dat dit zich niet zal herhalen

 12. ik stoor mij aan je insinuaties over witwassen. Er is nooit sprake geweest van zwartverdiend geld en over mijn gelden is belasting betaald, zonder dat er ooit sprake was van boete of iets dergelijks. Zulks in tegenstelling tot mijn ex, gerechtsauditeur fiscale zaken van de Hoge Raad, die gelden en inkomsten verzweeg voor de fiscus en een navordering met boete kreeg. Dat weet je heel goed.

 13. als jij weigert in te gaan op mijn brieven is dat jouw zaak


Groeten,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  e-mail: nburjas@planet.nl
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar
per FAX en per POST

AAN:

  Mr. J.W. BOGAARDT
  Schoolstraat 4
  Wassenaar

BETREFT:

 • procedure
 • eerdere correspondentie
 • je brief d.d. 26 januari 1999

Wassenaar, 27 januari 1999

Beste Joost,

Hierbij breng ik enkele opmerkingen onder je aandacht.

 1. gisteravond vond ik een aantal pagina's op mijn fax, kennelijk bedoeld als aanzet voor een memorie van antwoord, c.q. incidenteel appel. Overleg daarover is er niet geweest.

 2. vandaag ontving ik je brief d.d. 26 januari 1999. Je spreekt daar over twee afleveringen, suggererend dat er overleg geweest is of had kunnen zijn. Dat is onwaar; zie hiervoor

 3. de historie herhaalt zich. In mijn brief d.d. 16 januari jl , waar je niet op bent ingegaan evenmin als op mijn eerdere brieven, stelde ik al: " in verband met de zitting op woensdag 7 oktober jl kreeg ik van jou een versie van je pleitnota op maandagmiddag 5 oktober. Tijd voor enige correctie was er dus niet. Het lijkt mij zaak dat dit zich niet zal herhalen."

 4. nu heb ik wéér geheel geen tijd voor overleg en correctie en je stelt dat je morgen!!! deze memorie in deze vorm zult nemen; dat is schandelijk. Dit is des te meer ernstig omdat de over de fax ontvangen concepttekst enerzijds bol staat van aperte fouten, onwaarheden, manco's en stellingen waarmee de tegenpartij in de kaart gespeeld wordt en anderzijds de meest cruciale en fundamentele zaken die er in moeten staan niet of slechts uiterst vaag en verholen zijn vermeld. Nergens worden de kwesties van hetgeen ik erfde en de kwestie van haar escapade in Zwitserland, gerelateerd aan de huwelijksvoorwaarden, duidelijk gesteld. Zo ook het feit dat deze gehele ellende die al bijna 13 jaar duurt, veroorzaakt is door haar oplichting c.q. frauduleuze bancaire overval op mijn Zwitserse rekening. Het kan en mag niet zo zijn dat zij ten lange leste toch voordeel krijgt (en HOE !) van haar wederrechtelijke optreden met onrechtmatige daad. Uiteraard kan ik dan ook absoluut niet instemmen met de inhoud en met het overleggen daarvan.

 5. je handelen komt neer op ernstige wanprestatie op meerdere punten.

 6. er is dus absoluut uitstel nodig. Als het juist is dat je geen verder uitstel kunt krijgen {van het Hof dan wel te verstaan (en niet zoals je stelt, van de advocate van de tegenpartij waarmee je kennelijk wel overlegd hebt)}, dan moet dat wel betekenen dat je in vol bewustzijn termijnen hebt laten verlopen zonder mij daarover in te lichten. Ook dat is geheel jouw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid; ook dat komt weer neer op wanprestatie

 7. op je aanspraak van fl 750 ben ik wel degelijk ingegaan in mijn brief d.d. 16 januari 1999. Ik heb je gewezen op het feit dat ik door jouw falen c.q. nalaten nu van mijn inkomen nog slechts fl 1258 per maand ontvang, minder dan mijn huur. Moet ik dan jou nog fl 750 per maand c.q. fl 3000 ineens en meteen gaan betalen ? Dat is absurd en schandelijk.

 8. vanaf midden september jl. is er geen sprake meer geweest van enig inhoudelijk overleg. Sinds de zitting van 16 september 1998 heb ik flarden ontvangen over de fax. Ik kom daar niet meer uit. Ik verwacht onmiddellijke toezending van kopie op papier van alle documenten die op tafel gekomen zijn, inbegrepen correspondentie met de tegenpartij sinds 16 september 1998

 9. geheel vrijwillig heb ik mij gewend tot de fiscus en in overleg met hen nabetalingen gedaan van fl 30.000 ter correctie van de door mijn ex gecreëerde situatie. Op het moment kan ik die papieren niet vinden. Waarschijnlijk heb ik ze zo goed opgeborgen dat ik ze niet dan met uiterst grondig zoeken, kan terugvinden. Het is begrijpelijk in 12 jaar "wonderbaarlijke papiervermeningvuldiging".

 10. je mededeling dat je een vonnis gaat halen bij de rechtbank om over te gaan tot executie, is te smerig voor woorden.

 11. onvermijdelijk dringt zich door de eerdere gebeurtenissen het vermoeden op dat dit wederom op last van van Delden, president van de rechtbank en Knijff, deken, gebeurt.

 12. ik stel je hierbij in alle opzichten aansprakelijk voor je diverse vormen van wanprestatie.


  Groeten,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar