Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrjk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . Open discussie

Vragen bij de Europese parlementsverkiezingen 2009

De SDN-redactie stelt iedereen dezelfde twee vragen: Waar komen toch al die miljarden vandaan?
En daaraan gekoppeld: Moeten wij dan rente gaan betalen, over geld dat door onszelf gemaakt is?

Anke Jansen
Commissieassistent
Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
tel. 070-3182068
email: tcofs@tweedekamer.nl

Dag Anke Jansen, ik verzoek u dit bericht door te geleiden naar de Commissie De Wit

Geachte parlementaire Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel,

Ik dank u voor uw reactie en de toezegging dat u mijn eerste bericht serieus neemt. Daarom heb ik de moeite genomen om actuele informatie te staven met historische. Er is nog heel veel meer. Het feit dat oud-minister Hans Hoogervorst van toen VWS en huidig directeur van de Autoriteit Financiële Markten niet zou weten dat er vele waarschuwingen zijn geweest vanuit de bevolking voor de risico's voor de financiële structuur en het geldsysteem is werkelijk een gotspe. Dat hij dit als zodanig waagt te zeggen, en ook anderen met hem tijdens de enquête, kan alleen maar gebeuren omdat de burger geen inspraak heeft in de openbare debatten van de Tweede Kamer. (zie: Kamerzetel 151)

Pas wanneer de volksvertegenwoordiging ook de burger zelf aan het woord laat tijdens het Vragenuurtje, dan kunnen dit soort geheugenstoornissen bij ondervraagden op topposities niet meer voorkomen. Het is maar de vraag of een dergelijk slecht functionerend geheugen past bij de topfunctie met een topsalaris bij een controlerend bestuursorgaan waarvan de integriteit vlekkeloos dient te zijn.

Aan de parlementaire Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

Twintig procent bezuinigen is dat wel nodig?
Waarom zou er eigenlijk bezuinigd moeten worden?

Laten we eerst vaststellen dat de staatsschuld van een totaal andere dimensie is dan particuliere en bedrijfsschuld aan een bank. Geld moet in het economisch verkeer tussen mensen en bedrijven letterlijk 'verdiend' worden. Dit tegenover het leveren van goederen en diensten aan elkaar.

Geld bij banken en de Staat der Nederlanden heeft een geheel andere oorsprong. Namelijk creatie uit het niets en is bedoeld als instrument voor de financiering en overbrugging van economische handelingen in de factor "tijd". Wouter Bos heeft de banken tientallen miljarden beschikbaar gesteld met geld dat hij leende bij vooral de Nederlandsche Bank NV. Van de centrale bank dus. Datzelfde deden alle ministers van FinanciŽn over de hele wereld na het uitbreken van de kredietcrisis. Die massale geldschepping veroorzaakte geen inflatie en voorkwam zelfs deflatie. Zie het compliment aan de regering

De kredietcrisis staat gelijk aan een geldscheppingscrisis, omdat krediet verlenen gelijk staat aan het scheppen van nieuw, maar meestal tijdelijk geld, ofwel liquiditeit (M1). Met dat kortlevende geld overbruggen de banken de tijd die nodig is om financiŽle trajecten te financieren. Dat geld ontstaat dus niet vanuit de Centrale Bank, maar tussen de banken zelf. De crisis verhinderde door onderling wantrouwen het scheppen van interbancaire liquiditeit, ofwel kortlevend geld, zodat het Ministerie van FinanciŽn de banken te hulp moest komen om de tekorten die waren ontstaan tussen de banken tijdelijk op te vullen met geld dat geleend werd van de centrale bank of van de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Nu het weer wat beter gaat met het onderlinge vertrouwen onder garantiestelling van de overheid hebben de banken dat peperduur geleende geld van Wouter Bos niet meer nodig; en lossen zij dat zo snel als mogelijk dit peperdure geleende geld weer af. In december 2009 loste ING ca. 5 miljard af en Aegon ook 1 miljard euro. Waar dat geld vandaan kwam is u nu misschien duidelijk. De banken en verzekeraars nemen langzaam aan de functie van het onderling geldscheppen weer over van het ministerie van Financiën en de centrale bank en hebben zij de financiering van de minister niet meer nodig. Simpel als wat.

Na deze kleine uitleg over waar geld vandaan komt, komen we tot het eigenlijke onderwerp. Namelijk waarom zouden wij 20 procent gaan bezuiniging op alle rijksuitgaven? Het gevolg daarvan is duidelijk en pijnlijk. Het betekent eenvoudig minder subsidie of financiering van overheidstaken en systemen die welzijn en welvaart generen voor de bevolking. Het aantrekken van de broekriem lijkt voor een land als Nederland zinnig in de ogen van mensen die "geloven" dat de staatsschuld een probleem zou kunnen vormen voor ons nageslacht. Dat is per definitie helemaal niet zo. Integendeel. Zie de staatsschuld van andere OESO-landen. Ik raad u aan de bijdrage aan de discussie in Het Buitenhof van 31 januari 2010 te bekijken. De Belgische hoogleraar economie Paul de Grauwe wenste evenmin als ik om te gaan bezuinigen. Laten we eerst maar eens studeren op wat geld eigenlijk is.

De enige component die lastig kan worden is de rente over de staatsschuld. Maar wanneer de rente laag blijft, zoals in Japan al tientallen jaren, dan betekent dit dat er geen gevaar voor sterk oplopende staatsuitgaven kan ontstaan, waardoor nuttige zaken niet meer kunnen worden gefinancierd, want dat is altijd het argument van met name CDA-minister Donner. Het is letterlijk alleen maar een "geloof" m.b.t. de mogelijke verwachting die waarschijnlijk nooit zal voorkomen. Het argument wordt eigenlijk alleen maar gebruikt om de mensen angst aan te jagen en daarmee te kunnen bezuiniging op de sociale voorzieningen, die door de strot te duwen; en zo de concurrentiepositie van de multinationale bedrijven t.o.v. het buitenland versterken.

Wat zijn de gevolgen van bezuinigen op de overheidsuitgaven om het begrotingstekort weg te werken en de staatsschuld weer af te lossen? Waar heeft Wouter Bos die miljarden aan uitgegeven? Krijgt hij ze op korte termijn weer terug en van wie? Bedenk zelf maar wat u aan diensten van de overheid gebruikt. Dat zijn er veel meer dan u denkt. In het oog loopt nu de bezuiniging op de politie. Dus 20 procent minder blauw op straat. Je hoort de VVD al kermen. Maar ook 20 procent korten op het onderwijs, want dat wordt door de staat gefinancierd. Hebt u studerende kinderen in huis? Zou het niet mooi zijn om vast te kunnen stellen dat de staatsschuld helemaal niet en nooit behoeft worden afgelost? En dat dit zelfs uiterst onwenselijk is? Maar dan moet u wel eerst van uw "geloof" afstappen dat schuld - ook nationale - altijd terugbetaald moet worden, en ook aan wie !!!

Nu wordt het pas echt moeilijk

We laten de door u gekozen regering natuurlijk twintig procent bezuinigen op de gezondheidszorg of onderwijs, want dat komt via de AWBZ vanwege de staat ook via de belasting voor u beschikbaar, en na die bezuiniging wordt de zorg heel veel minder, behalve bij een Mexicaanse griep. U begint nu al een beetje te twijfelen over de voorstellen van de regering? Ja en dan natuurlijk de dure posten van de AOW en pensioenen wat in 1996 al de bedoeling was! Of op de bijstand en de re-integratie van werklozen enz., enz. En wat dacht u van het korten op research en development? Ik zie de VVD al in spagaat; bezuinigen op subsidie voor de bedrijven. Dat wordt wat in het parlement. Maar misschien kunnen we bezuinigen op het oorlog voeren in Afghanistan?

Kortom u snapt het al, de werkloosheid gaat drastisch oplopen met die bezuinigingen die de staatsuitgaven aan de andere kant even sterk laten groeien als de bezuinigingen opleveren. Het resultaat zal wel zijn: toenemende werkloosheid, meer criminaliteit, dakloosheid en meer faillissementen door o.a. het wegvallen van koopkracht bij de nog werkenden in de winkels en de bedrijfskolommen daarachter. De bezuinigingspsychose van met name het CDA, de VVD en ook van de PvdA leidt alleen maar naar een inkrimping van de economie, en dat alleen maar voor de versterking van de exportpositie van exportbedrijven. Maar wat als alle andere landen hetzelfde recept hanteren? Dan gaat de wereldeconomie een nieuw recessie tegemoet met een mogelijk doorslaan naar een echte depressie.

Economen hebben nog steeds niet goed begrepen wat de structuur van ons geld is, de functies ervan in de tijd en op een specifieke plaats. Of dat het productief of consumptief is, schuld of bezit, danwel een brug in de tijd naar een ander punt in de economie. Men ziet de munt nog steeds als een soort eenheid, maar is dat sinds de afschaffing van goud en zilver als betalingsmiddel allang niet meer. Geld is het meest onbegrepen fenomeen in de menselijke cultuur.

Het zou mooi zijn wanneer men bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het feit laat meewegen dat ook de gemeentelijke financiering vanwege het rijk zwaar gekort zal worden. De boodschap die de kiezers aan de politiek kunnen geven is: wij stemmen niet op partijen die landelijk willen bezuinigen op de gemeentelijke financiering vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en van Financiën. Dus geen CDA, geen PvdA, geen VVD, geen D'66 en klein rechts.

Dat laatste is heel moeilijk in lokale gemeentelijke verhoudingen. Maar dreig er maar mee. De boodschap komt dan ook op de juiste plek. Angst voor verlies van het pluche is de beste remedie om onnodige en onzinnige bezuinigingen te voorkomen. Dat betekent niet dat er hier en daar niet geschoven moet worden met budgeten, nee, het gaat puur om de financiering van de maatschappij als geheel waarin het beleid kan en zal falen wanneer we de openbare discussie niet voeren. De Christen Unie van Rouvoet wil christelijk-sociaal gaan bezuinigen, wat dat dan ook mag voorstellen. En Bijbels: Jezus zei aan het kruis de wijze woorden: "Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!". Veel goeds voorspelt dat ook hier niet, want waar blijven de vragen?

Om het onnodige bezuinigen en laten krimpen van de economie te voorkomen is het verstandig om eens te kijken naar de staatschuldpositie van andere landen dan Nederland. Zie die van België, of die van Frankrijk: ruim tweeduizend miljard euro. Dat is 120 procent van het bruto binnenlands product (BBP), het dubbele van de Europese norm in het stabiliteitspact voor de euro. En dan de Verenigde Staten van Amerika: Zie de Schuldklok en klik er op, daarnaast de meting van de CIA voor 2009

Staatsschuld per land in de wereld en binnen de Europese Unie


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: bezuinigen.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374
Disclaimer