Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Hoezo controle op financiële instellingen?

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMAVan: P. Quekel sr. [queke002@planet.nl]
Verzonden: donderdag 23 december 2004 23:56
Aan: h.kreeft2@chello.nl
Onderwerp: "eindelijk de 21e eeuw binnentreden." + Financiële bijsluiter

Geachte raadsleden van Amsterdam, Rotterdam en 's-Hertogenbosch, spokespersonen van de Nederlandse Regering ter uwer informatie. Hierbij een van de meest grote schandalen van Nederland. Miljarden zijn verdwenen. Het wordt de hoogste tijd dat u als topambtenaar of volksvertegenwoordiger uw verantwoording neemt en opheldering vraagt aan de verantwoordelijke Ministers en Toezichtraden. Waar was bijvoorbeeld de Pensioen en Verzekeringskamer en de Nederlandse Bank met hun toezichtfunctie sedert 1990? Ook u kunt nooit meer zeggen "we hebben het niet geweten!".
 
Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2005 voor u en de uwen.
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior  
 
Ook gestuurd aan:
Beste Henny, Syp, Bart, volksvertegenwoordigers, vrienden, heer A. Doctors van Leeuwen AFM via Brigitte, heer Kalbfleisch NMa, heer Paul Koster AFM, heer Jan Houwert, e.a.,
 
Artikel van 23 december 2004: 'eindelijk de 21e eeuw binnentreden.'
Onvoorstelbaar en zonder verder commentaar omdat ik er al genoeg over geschreven heb. Het heeft nu geen zin om het nu naar de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers te sturen, want ze zijn met reces. Ook in het verleden zijn mijn waarschuwingen nooit serieus genomen en het gevolg is dat vele honderd duizenden gezinnen nu in een onvoorstelbare finanaciële ellende zitten. Dexia, Winstverdriedubbelaars, enz., enz.!
 
Op mijn verjaardag 17 januari 2005 zijn ze weer terug van reces!
 
Voorspellende gave van Paul Quekel senior? Lees het artikel uit Dagblad de Telegraaf over de financiële bijsluiter en de historie over Paul Koster.
 
Men (de Verzekeraars en Banken) zijn al vanaf begin negentiger jaren van de vorige eeuw  bezig met een transparante financiële bijsluiter en ze hebben vele malen en lange jaren uitstel op uitstel gekregen, (misschien wel door de lobby zoals de beste Burgemeester van Nederland dat beschreven heeft, www.sdnl.nl/gerd-leers.htm ), om zodoende de onduidelijkheid van kosten en waardebepalingen te kunnen ontduiken. De ouderen onder ons die binnenkort hun polissen en beleggingen zien expireren zullen dat met scha en schande gaan ervaren.
 
Controle door de verantwoordelijke overheid heeft gefaald! Ik hoop dat er nu toch betrouwbare verantwoordelijke mensen zijn om voor eens en altijd de Nederlandse burgers te beschermen. Stel paal en perk aan de "exodus" en verbiedt het Verzekeraars en Banken om naar het buitenland te verhuizen met door Nederlandse Burgers ingelegde gelden!  Bescherm de rechten van de Nederlandse Burgers en geef ze transparantie. Het is geld dat hier verdient is en waar hier belasting over betaald is en dat dient niet nu, niet morgen en ook niet in de toekomst ontrokken te worden aan het zicht van onze wetten en wetgever. DE NEDERLANDSE STAAT!
 
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior.

 

Artikel van dhr. Paul Koster in Dagblad de Telegraaf, 31 mei 1997

31-05-1997 06:00
ONVOLDOENDE REGELGEVING ROND BELEGGINGSFONDSEN

Onvoldoende regelgeving rond beleggingsfondsen.
De regelgeving en het toezicht op de beleggingsfondsen hebben op geen enkele manier gelijke tred gehouden met de enorme groei van deze branche. In 1997 staan er 250 genoteerde beleggingsfondsen op de beurs in Amsterdam en zijn er 300 niet genoteerde fondsen. De meeste zijn na 1990 gestart. Het is een industrie met enorme groeikansen, mede natuurlijk afhankelijk van het beursklimaat, maar ook van een adequaat toezicht. Omdat de financiële belangen steeds groter worden door die groei zou een debacle, door gebrek aan toezicht, de hele industrie voor jaren achterop kunnen zetten en het vertrouwen schaden.
Elke maand komen er nieuwe beleggingsfondsen bij en de belegger kan kiezen uit steeds meer aandelen- en obligatiefondsen, indexfondsen, maar ook uit landen-, regio- en sectorfondsen en de laatste rage, de clickfondsen. De belegger hoopt met een beleggingsfonds te profiteren van de expertkennis van de fondsmanager en krijgt de kans om een zekere spreiding in zijn beleggingen aan te brengen, die zijn risico's beperken. De belegger hoeft dus zelf niet de markt te volgen en onderzoek te doen om te investeren.
Hij vertrouwt zijn geld toe aan de fondsmanager. De fondsmanager probeert het beste beleggingsresultaat te behalen en hanteert daarvoor een zekere beleggingsstijl, die afhankelijk is van het soort fonds. Er zijn heel conservatieve fondsen met weinig risico's, maar ook heel agressieve fondsen waar de resultaten veel hoger kunnen zijn dan bij de conservatieve fondsen, maar ook veel slechter. De fondsmanager heeft geen eenvoudige taak. Uiteindelijk zal de fondsmanager het beter moeten doen dan de index want je koopt de expertise van de fondsmanager om met bepaalde keuzes het beste resultaat te maken.
Nu blijkt het verslaan van de index (men belegt dan in de aandelen die de index opmaken) bijna een onmogelijke opgave voor de meeste fondsmanagers. Over de laatste twintig jaar is de index gemiddeld 18% per jaar gestegen. Er zijn maar enkele fondsmanagers die dat resultaat incidenteel, in een enkel jaar, hebben overtroffen, maar geen enkel fonds heeft het over die twintig jaar net zo goed gedaan als de index. In dat opzicht was een belegger beter af geweest om zelf te investeren in de index en geen kosten te maken voor de beleggingskeuzes van een fondsmanager. Want een belegger betaalt naast eenmalige entreekosten ook jaarlijkse beheer- en transactiekosten.
Deze kosten moeten worden afgetrokken van het bruto beleggingsresultaat om te weten wat er netto is verdiend, soms nog onder aftrek van belasting die men verschuldigd is. Het probleem is dat de situatie in Nederland ten aanzien van de kosten volstrekt ondoorzichtig is. Omdat er geen regels en afspraken zijn over de manier van presenteren van de kosten en netto- en bruto beleggingsresultaten, volgen de meeste beleggingsfondsen de minimale regels die er zijn vanuit de Europese richtlijnen op dit gebied. Lipper Analytical Services in Londen, een organisatie die beleggingsfondsen analyseert, beschouwt dit als een van de grote tekortkomingen van de Nederlandse beleggingsfondsen.
In Amerika moet elk fonds zijn totale kostenratio laten zien en de belegger krijgt in allerlei publicaties een exact inzicht welk nettobeleggingsresultaat is behaald. In Amerika kijkt men ook heel nauw naar de performance van de fondsmanager, en de fondsmanager die achterblijft in zijn beleggingsresultaten wordt vaak vervangen. Kortom, de fonds- manager is zijn kosten niet waard. Ook in Amerika blijken de fondsmanagers het moeilijk te hebben om de index te verslaan. In een onderzoek bleek dat van de 368 fondsen die al langer dan tien jaar bestaan er maar tien waren die over al die tien jaar een positief resultaat hadden behaald en er was er slechts een die een hoger resultaat had behaald dan de index.
Maar in ieder geval weet de Amerikaanse belegger zich beschermd door het toezicht van de SEC op het naleven van de regels. Een fondsmanager moet daar een minimale spreiding in zijn portefeuille hanteren om de kwalificatie beleggingsfonds te mogen hebben en mag in geen enkel opzicht afwijken van de aangekondigde beleggingsstijl. Een fonds kan bijvoorbeeld hoogstens 10% in kasgeld aanhouden, de rest moet geïnvesteerd zijn in aandelen of obligaties of enig andere belegging, afhankelijk van de aard van het fonds.
Lipper Analytical acht het niet uitgesloten dat de Nederlandse en Europese fondsmanagers zich niet te allen tijde houden aan de aangekondigde beleggingsstrategie van het fonds. Hierdoor kan de belegger zich niet een goed oordeel vormen over het risicoprofiel van het fonds. De Nederlandse fondsmanagers hebben tot nu toe in een oase van rust in vergelijking tot zijn Amerikaanse tegenhangers kunnen opereren. Maar met het groeien van deze activiteiten is het onontkoombaar dat er betere afspraken komen die de transparantie en vergelijkbaarheid bevorderen van alle beleggingsfondsen waaruit de belegger kan kiezen.
Bovendien zal een toezichthouder (bijvoorbeeld de STE of de Nederlandsche Bank) moeten worden aangewezen die geëquipeerd is voor het toezicht op deze complexe branche, waar de financiële belangen elke maand toenemen en de gevaren van een frauderende fondsmanager om de hoek liggen. Amsterdam als financieel centrum met internationale allure moet hier Europees een voortrekkersrol nemen en in ieder geval de Nederlandse belegger zo snel mogelijk geruststellen. En laten we niet vergeten dat de belegger bij gebrek aan vertrouwen nog altijd kan kiezen voor de indexfondsen en daarmee zijn kosten en de risico's die er nu zijn, kan beperken.

Door Paul Quekel senior in 2002 geschreven aan Paul Koster inzake:

ONVOLDOENDE REGELGEVING ROND BELEGGINGSFONDSEN (vraag: hoe is dit vandaag en zeker ook morgen, nu al meer dan 5 jaar later?)

Indertijd was ik positief verrast door dit artikel. U haalde namelijk een zeer gevoelig punt aan. Ik citeer 'Bovendien zal een toezichthouder (bijvoorbeeld de STE of De Nederlandse Bank) moeten worden aangewezen die geëquipeerd is voor het toezicht op deze complexe branche, waar de financiële belangen elke maand toenemen en de gevaren van een frauderende fondsmanager om de hoek liggen.
 
Het verrast mij nu eveneens dat u een belangrijk bestuurslid bent van de AFM. U kunt nu dus uw woorden in praktijk omzetten en een noodzakelijk toezicht gaan houden op de Beleggingsfondsen van Verzekeraars en Banken. Tevens kunt u het geharrewar over de al jaren te laat ingevoerde financiële bijsluiter krachtig aanpakken. Ondanks de vele uitgestelde invoeringsdata door allerlei verzonnen uitvluchten kunnen wij als burgers ook na 30 juni 2002 nog steeds niet vertrouwen op een adequate en betrouwbare financiële bijsluiter.
 
Beste heer Koster, ik hoop dat uw visie van 1997 nog steeds dezelfde is. Dat hoop ik niet alleen voor mijzelf maar zeker ook voor de vele (jonge) gezinnen die een Polis Verkeerd hebben opgedrongen gekregen. Waarom? Omdat ze een droom hebben, een droom van een eigen huis. Vele Verzekeraars zijn ondanks uw artikel en ondanks dat ook al in 1997 bekend was dat er een ander belastingstelsel zou komen, zowel voor de fatale datum van 13 september 1999 als na deze datum doorgegaan met polissen en beleggingsproducten te verkopen onder het oude regiem. Ik vind het frauduleus en misdadig.
 
Vele burgers in dit land weten nu nog niet wat hun over vele jaren boven het hoofd hangt. De schuldigen zullen dan allang weg zijn en de fraude verjaard. De Verzekeraars en Tussenpersonen hebben hun zakken gevuld en verschuilen zich zoals staat geschreven in het artikel Delta Lloyd und kein Ende:
 
Citaat: De democratische rechtsstaat moet verder. Maar hoe?

Vrijheid van meningsuiting zou het vertrouwen van de consumenten in Delta Lloyd kunnen ondermijnen. Stel je voor. Dat de heilige koeien van dit fin de siècle verder op drift raken. Dat de basis van en voor dit vertrouwen weinig anders blijkt te zijn dan de kleren van de keizer. Hoe moet het dan verder met de verkoop van veelal overbodige en/of onnodig dure financierings- en verzekeringsproducten. Ongemerkt en ongewild verkeert de branche van financiers en verzekeraars in de fase, waarin dit demasqué gaande is. (Decline and Fall of the Balloon Empire).

De verzekeringsfirma's verwijzen klager naar vage klachteninstituutjes (met zelfregulering houdt men de teugels strak in eigen hand) en/of gerechtelijke procedures. Banken, verzekeraars, de grote bureaucratische overheidslichamen en hun advocaten-colonnes hebben daar een eeuwenlange ervaring mee. Prettige ervaring.

 • Aan de borreltafel wordt vernomen: 'we procederen ze gewoon stuk'.
 • In het daglicht: 'wij hebben de kwestie voorgelegd aan de onafhankelijke rechter'.
 • Het lijkt een chique verhaal, maar is in werkelijkheid een drogreden.

In haar brochure 'Belastingramp 21e eeuw' (pagina 21) schrijft de Stichting Toezichthoudend Nederland: 'Het klassieke rechtsbedrijf (gerechtelijke en klacht-procedures) is inmiddels niet in staat gebleken om enkele individuele gevallen van Polis-Verkeerd tot een rechtvaardige oplossing te brengen. (De branche pronkt niet lang meer met een onafhankelijk klachteninstituut).

De huidige rechtsvoering sukkelt achteruit langs lijnen van communicatie (inhoud, vormelijkheid en middelen) die naar inefficiëntie het theoretisch denkbaar maximum behaalt en handhaaft:

 • partij A. (de consument) is onkundig en onkennig;
 • partij B. (de maatschappij) is top-deskundig en 'zit op de feiten' (individueel en cumulatief);
 • partij A. (de consument) betrekt stelling 1 ('Ik ben belazerd').
 • Partij B. (de maatschappij) betrekt stelling 2 (Het spiegelbeeld van stelling 1; oftewel: 'hoe komt u daar nu bij'; 'wij hebben gehandeld volgens de regels'; 'u heeft zelf gekozen en het zelf gedaan');
 • Een derde (de rechter) weet van niets, beschikt niet over specifiek vereiste kennis (van de individuele en collectieve feiten) en deskundigheid, maar moet oordelen;
 • Het staat partijen A en B vrij om de rechter van relevante feiten, gebeurtenissen, gebruiken en belangen onkundig te houden en de rechter een gemanipuleerde werkelijkheid voor te spiegelen.
 • Vertraging en verwarring troef.
 • Altijd in het voordeel van de wegens wandaad gedaagde partij.
 • De rechterlijke macht kan het niet aan'. (einde citaat).


De integrale tekst van Belastingramp 21e Eeuw is kenbaar op www.belastingramp.nl

Met een gerechtelijke procedure schiet de firma klacht en klager in een drietraps-raket enkele reis richting onbewoond en onbewoonbaar universum, vele lichtjaren van hier. De verbinding met het ondermaanse is spoedig na lancering op onverklaarde wijze verbroken. Van klacht en klager werd niet meer vernomen.

Lees in ieder geval voor u eigen inzicht de artikelen over Verzekeraars:
 
BELASTINGRAMP 21e EEUW:  flipse-1.htmBron Dagblad de Telegraaf van 23/12/2004

Einde verplichte notering beleggingsfondsen bepleit
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, donderdag
       Een einde aan de verplichte beursnotering voor beleggingsfondsen, een verplichte raad van commissarissen en een beter inzicht in de kosten voor beleggers. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen die een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ingestelde commissie gisteren deed. Hiermee is volgens de commissie het belang van de belegger gediend en kan mogelijk de exodus van beleggings-instellingen naar Luxemburg en Ierland worden gestopt.

        De aanbieders van beleggingsfondsen hebben onvoldoende oog gehad voor hun klanten. Ze waren te druk met groei, distributie en marketing. Daardoor weten particuliere beleggers in veel gevallen niet of ze de juiste prijs voor een mandje met aandelen betalen, en of ze niet te veel kwijt zijn aan transactie- en beheerskosten. Dat waren de niet mis te verstane conclusies van de AFM, na uitvoerig onderzoek van Nederlandse beleggingsinstellingen, eind april. De beurswaakhond beloofde toen voor het eind van het jaar met aanbevelingen te komen die de belangen van de belegger moeten waarborgen.

       Gisteren presenteerde voorzitter Jaap Winter van de zogeheten Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen deze aanbevelingen. Als belangrijke oorzaak van het slechte functioneren noemt Winter het systeem van continue handel dat de markt voor beleggingsinstellingen, die in ons land zo'n € 100 miljard groot is, kent. 'Dit systeem is complex en de prijsvorming is ingewik-keld', aldus de hoogleraar internationaal ondernemingsrecht. Het probleem is dat de intrinsieke waarde (IW), de waarde van alle beleggingen van het fonds gedeeld door het aantal uitstaande participaties, in veel gevallen niet dagelijks - laat staan continu - wordt gepubliceerd. De koers van een fonds kan daardoor afwijken van de intrinsieke, reele waarde. Beleggers weten daarom niet hoe de prijs die hij heeft betaald zich verhoudt tot de IW.

       Daarom zou Winter graag zien dat de verplichte beursnotering wordt afgeschaft en dat er één handelsmoment komt voor de beleggingsinstellingen. Op dit moment gebeurt dat al in andere landen zoals Luxemburg en Ierland, waar momenteel overigens veel Nederlandse beleggings-instellingen naartoe verhuizen. AFM bestuurder Paul Koster sprak zelfs van een ware 'exodus'.


PAUL KOSTER … eindelijk 21e eeuw binnentreden …

       Ook zou de commissie graag de kapitaalbelasting afgeschaft zien, zodat die niet langer de prijsvorming stoort. Het ministerie van Financiën laat weten hiernaar te kijken maar benadrukt dat er op dit moment geen dekking voor de afschaffing van deze belasting bestaat. Een andere belangrijke aanbeveling van de commissie is de aanstelling van een raad van commissarissen (rvc). Dat hoeft wat de commissie betreft niet per beleggingsfonds, zoals in de VS vereist is, maar per beheerder. 'Nu heeft niemand de taak om toe te zien dat er wordt gehandeld in het belang van de belegger', aldus Winter. Hij voegde er wel aan toe het van belang te achten dat ook elders in Europa de rvc verplicht wordt. AFM-bestuurslid Koster ging verder door te stellen dat de rvc er in Nederland moet komen, ongeacht wat de rest van Europa op dit punt doet.        

       Verder moet de belegger volledig inzicht krijgen in de kosten die hij moet betalen, waarbij de kosten voor de distributiekanalen voor rekening van de beheerder moeten zijn.
       De Dutch Fund Association, die 90% van de markt vertegenwoordigt, laat in een korte reactie weten de aanbevelingen in grote lijnen te onderschrijven.

       Volgens Koster kan de sector na implementatie van deze aanbevelingen 'eindelijk de 21e eeuw binnentreden.'
       


MAAR KWART CONSUMENTEN HEEFT NU BAAT BIJ 'HANDLEIDING'

Financiële bijsluiter wordt stukken korter en simpeler

door RIEN MEIJER
 
 
AMSTERDAM, woensdag
        De financiële bijsluiter, in 2002 ingevoerd om consumenten beter te informeren over risicovolle financiële producten, wordt een stuk korter en eenvoudiger. De huidige bijsluiters die aanbieders als banken en verzekeraars doorgaans aanleveren, zijn volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een belangrijke reden dat de helft van de gebruikers de 'handleidingen' niet lezen. De nieuwe financiële bijsluiters moeten 1 à 2 A4'tjes lang worden en veel meer in 'normale mensentaal' geschreven zijn. Ook komt er een grafische aanduiding die het risico van het product in één oogopslag moet duidelijk maken.
        Dit alles staat in het advies dat de AFM, na een evaluatie van de huidige financiële bijsluiters, naar het ministerie van Financiën heeft gestuurd. Theodor Kockelkoren, bij de AFM verantwoordelijk voor het vraagstuk financiële bijsluiter, verwacht dat financien al in januari volgend jaar met regelgeving komt op dit terrein. Dit als onderdeel van de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening.
       De AFM kondigde in april al aan dat de twee jaar oude financiële bijsluiter op de schop zou gaan. Consumenten klaagden over de begrijpelijkheid, de aanbieders van de financiele producten in kwestie over de torenhoge kosten die ermee gemoeid zijn. Volgens Kockelkoren komt het advies aan beide punten tegemoet.
       'Het belangrijkste is dat de bijsluiter korter en simpeler wordt. De huidige 'fb's' tellen vaak 7 tot wel 15 A4'tjes. Dat is te lang. Door zich te concentreren op de hoofdzaken, moet dat terug tot 1 à 2 A4'tjes.' Die hoofdzaken zijn volgens hem ten eerste het risico van het product 'beter zichtbaar, beter voelbaar' te maken. Een zogenoemde grafische risico-indicator - vijf symbooltjes met één regel uitleg - moet daarvoor zorgen.
       Minister Zalm, in feite de initiator van de financiële bijsluiter, maakte zich enkele jaren terug al sterk voor zo'n risico- indicator. Dat bleek toen een brug te ver. De risicoaanduidingen lopen straks uiteen van termen als 'altijd uw inleg terug' tot 'grote kans op verlies op uw investering'. Dit systeem is in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ontwikkeld.
       Verder moeten de kosten inzichtelijker worden gemaakt. Kockelkoren: 'Er komt één getal voor álle kosten, dus ook de halfverborgene.' Het derde hoofdpunt is het rendement. De rendementstabel in de financiële bijsluiter wordt vereenvoudigd en de eerdere rendementen - een belangrijk knelpunt in de huidige situatie - moeten zuiverder worden gepubliceerd.THEODOR KOCKELKOREN ... groot gebrek aan vertrouwen bij consumenten…

       Bovendien moeten de aanbieders zorgen dat de bijsluiter altijd en meteen beschikbaar is. Volgens de AFM komt uit de evaluatie naar voren dat het voornaamste pijnpunt is dat de bijsluiter pas aan de klant wordt meegegeven als de overeenkomst al zo goed als getekend is en dus als 'mosterd na de maaltijd' fungeert.
       Dat laatste is volgens Kockelkoren ook wellicht de belangrijkste reden dat van alle gebruikers de helft de bijsluiter leest en een kwart aangeeft er ook daadwerkelijk baat bij te hebben gehad. 'Helemaal geen slechte prestatie', vindt de AFM-directeur overigens. Hij wijst erop dat 'nergens ter wereld al zoiets was ingevoerd'. 'Bovendien onderschrijft bijna iedereen de doelstellingen ervan.'
       Maar ook aan de aanbieders van de producten is gedacht, aldus Kockelkoren. Die beklaagden zich vooral over de hoge kosten die met de huidige financiële bijsluiters gepaard gaan. Hoewel er volgens de AFM-directeur 'natuurlijk eenmalige investeringen nodig zijn om naar de nieuwe situatie toe te gaan', zullen de nieuwe bijsluiters 'in de doorlopende kosten goedkoper zijn dan de huidige'.
       De algehele doelstelling voor het bedrijfsleven - inclusief de financiële sector - is de administratieve lasten met 25% omlaag te brengen. Volgens Kockelkoren kan de nieuwe financiële bijsluiter daar een bijdrage aan leveren en 'lijkt het erop dat we die 25% gaan halen'. Maar zeker zo belangrijk is volgens hem dat banken en verzekeraars momenteel commercieel geraakt worden door alle schandalen in de sector van de laatste jaren. 'De aanbieders zien in dat meer transparantie een grote bijdrage kan leveren aan het vertrouwen bij consumenten. En daar is nu een groot gebrek aan.'
       Overigens is het aantal financiële bijsluiters dat gebreken vertoont nu 'duidelijk lager' dan tijdens de eerste evaluatie, eind 2002, toen het merendeel van de bijsluiters bleek te rammelen.

 

Aegon verliest Sprintplan-zaak

Van een onzer verslaggevers
UTRECHT, donderdag
 
        De rechtbank in Utrecht heeft een groep van 1500 gedupeerde Sprintplan-leasebeleggers in het gelijk gesteld bij hun klacht tegen Spaarbeleg, onderdeel van Aegon. Spaarbeleg handelde onzorgvuldig en onrechtmatig, zo stelt de rechtbank.

        Volgens de Utrechtse rechter had Spaarbeleg moeten informeren naar de financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen van potentiële Sprintplan-deelnemers. Daardoor heeft het bedrijf niet voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. Vooral gedupeerden die zijn overgegaan tot tussentijdse beëindiging of verlaging van het Sprintplan maken hiermee kans op verhaal van schade, verwacht Ton Bazelmans van schadebureau Santema & Blonz.

 

De Stichting Gedupeerden Spaarbeleg (Gesp), met leden die allemaal Sprintplan aanschaften, had ingezet op ontbinding van alle contracten en terugbetaling van de totale inleg. Dat vindt de rechtbank echter te ver gaan voor een collectieve rechtszaak. Gesp kondigt dan ook 1500 individuele rechtsgangen aan, waarbij de ontbinding per contract de inzet wordt.
Aegon zegt het eens te zijn met de lijn van de uitspraak. 'Of we desondanks in hoger beroep gaan, wordt nog overwogen', aldus een woordvoerder. De verzekeraar zegt reeds in honderden individuele gevallen oplossingen te hebben aangedragen. 'Er is hier en daar wat misgegaan, maar dat wil niet zeggen dat alle klanten reden tot klagen hebben.'
       

Geachte heer Quarles,

Hartelijk dank voor uw antwoord. Uw verzoek zou ik graag inwilligen ware het niet dat u als spokespersoon mijn enige ingang bent tot onze Regering en ik het als Nederlands Staatsburger mijn verplichte taak vind om misstanden en ernstige fraudes (zoals Parmalat) via u kenbaar te maken.

Opdat nooit meer gezegd kan worden "dat hebben we niet geweten".

De ernstige negatieve situatie in Nederland zal moeten veranderen voor u, voor uw gezin evenals voor mijn kinderen en kleinkinderen en de reeds vele in problemen gekomen gezinnen. Maar bovenal voor de ouderen onder ons. Veel ernstige zaken staan op www.adviesverlies.nl en www.sdnl.nl en hoe Nederlandse Burgers financieel beroofd worden en dat al sedert een groot aantal jaren, zonder dat de verantwoordelijke Ministers en Regeringen daar juist en adequaat op gereageerd hebben, kunt u lezen op:

www.sdnl.nl/beleggingsfondsen.htm en http://www.sdnl.nl/parmalat.htm">www.sdnl.nl/parmalat.htm en pimpelpaars.htm Ook www.sdnl.nl/grondbank.htm en www.sdnl.nl/nma.htm bevat waardevolle informatie voor mensen die verder willen kijken dan hun neus lang is.

Misschien is deze informatie interessant voor uw netwerk. Help de Nederlandse Bevolking en bescherm deze tegen de financiële overheersing van Banken en Verzekeraars. Deze instellingen zijn groot geworden vanaf 1968 toen iedereen een salarisrekening bij een bank moest openen omdat het loon en/of salariszakje werd afgeschaft. Hun macht is nu zo groot geworden dat in dorpen en kleine steden geen filialen meer zijn, de kosten de pan uit rijzen, vele medewerkers ontslagen worden en diensten naar het buitenland overgeheveld worden. Zelfs de beleggingsfondsen met het geld voor pensioenen en oudedag voorzieningen dreigen volgens Paul Koster van de AFM Nederland te verlaten.

Men vergeet dat deze Banken en Verzekeraars bij de gratie van de Nederlandse Burgers hun indrukwekkende groei hebben kunnen doormaken. Met miljarden winsten. De verantwoordlijke directies hebben veelal slechts oog voor hun salaris, hun opties en hun tantièmes. Daarom is het zo triest dat enige hulp nu niet geboden wordt in deze financieel moeilijke jaren voor de Nederlandse samenleving en deze instellingen verder gaan met het afkalveren van de Nederlandse werkgelegenhied.

Bij deze pleit in nogmaals voor een vennootschapsbelasting van 60% voor Banken en Verzekeraars, die werken met geld van anderen en voor het MKB 10% tot 15% die de echte banenmotor is van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Nog beter zou zijn een Europese Volksbank om het Bank en Verzekeringskartel te doorbreken om zodoende echte concurrentie op deze gesloten financiële markt te krijgen tot profijt van de Europese Burgers.

Gelukkig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2005 ook voor uw gezin.

Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior

----- Original Message -----
From: "Quarles, Herman"
To: "'P. Quekel sr.'"
Sent: Friday, December 24, 2004 4:37 PM
Subject: RE: Advocaten zien bedreiging toenemen

Geachte heer Quakel,

Zoud u zo vriendelijk willen zijn mijn email adres van uw verzendlijst te halen.

Met dank en vriendelijke groet,

Herman Quarles


TER INFO ook aan de heer Herman Quarles gestuurd:

Advocaten zien bedreiging toenemen? Vreemd vind ik dit niet, aangezien veel advocaten er een zooitje van maken en dat klachten over advocaten door de Raden en Hof van Discipline vaak als "kennelijk ongegrond" worden afgewezen. In deze Raden zitten op één rechter na, alleen amices en confrères, die er natuurlijk baat bij hebben om de "geloofsbroeders" te beschermen. Dat advocaten het niet zo nauw nemen, www.sdnl.nl/quekel-33.htm en zelfs getuigen aanzetten tot meineed.

Ook Paul Ruys (columns van hem zijn te lezen op www.degezonderoker.nl) vecht al jaren tegen de bescherming van, voor en door advocaten en het wordt vaak nog onduidelijker gemaakt door advocaten die ook optreden als Plaatsvervanger Rechters en Raadsheren en dat zelfs in het eigen arrondissement doen. Bij een onderzoek dat door mij persoonlijk werd gedaan bij de NOVA (Nederlandse Orde Van Advocaten, brieven voorhanden) en de Dekens, bleek dat zelfs de NOVA niet weet hoeveel klachten als "kennelijk ongegrond" worden afgewezen.

Na deze uitspraak van "kennelijk ongegrond" kun je in Nederland nergens meer naartoe met klachten over advocaten en houdt de "geroemde?" Nederlandse democratie op te bestaan. Of in gewoon Nederlands "je bent aan de wolven overgeleverd". Hoezo normen en waarden? Voor wie in hemelsnaam? Lees de brieven van Balkenende over dit onderwerp op www.sdnl.nl/quekel26.htm die informatie hierover als kennisgeving aanneemt.

Veel over advocaten en RECHT? alsook Rechters/Raadsheren is te lezen op www.sdnl.nl en www.klokkenluideronline.nl klik hier op Advocatuur en Rechterlijke Macht.

Als er ergens een aanvang gemaakt zou moeten worden met normen en waarden dan is het wel bij de wortel van onze Rechtsstaat, de advocatuur, jusitie en Rechterlijke Macht want alleen al de schijn van betrokkenheid ondermijnt al vele jaren het rechtsgevoel van de gewone huis, tuin en keuken burger en hoe lobby en betrokkenheid van Rechters/Raadsheren misbruikt wordt door Verzekeraars, Banken en de Grote Advocatenkantoren met vele plaatvervangers Rechters en Raadsheren getuigen vele onbegrepen uitspraken en daarbij komt dat de kostenpost in Nederland zelfs 6 keer hoger is dan in Denemarken volgens een onderzoek van Prof. Peter Tak.

De druk die er zelfs gelegd kan worden op onze volksvertegenwoordigers is op zijn minst onbehoorlijk te noemen, lees als voorbeeld hoe dat gaat op www.sdnl.nl/gerd-leers.htm en lees mijn brief van 13 juli 2002 aan Hans Hillen, welke al in een veel eerder stadium gestuurd was aan Gerd Leers en mevrouw Timmerman-Buck, toen nog woordvoerder Justitie CDA in de Eerste Kamer.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

NB, het is toch onbegrijpelijk dat een Vice President van de Rechtbank Amsterdam adviseur is bij een grote verzekeraar! Dat commissarissen van verzekeraars Raadsheer zijn! Lees over bijbanen, nevenfuncties en andere netwerken op: www.sdnl.nl/burhoven.htm Nico Burhoven Jaspers en Paul Ruys zijn beiden medeopsteller van het IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht).


Waalwijk, 25 september 2004

Ook gestuurd naar bijna alle Tweede Kamerleden!

Geachte heer/mevrouw van der Wulp, ter info voor u en de heer Balkenende, m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte heer/mevrouw Timmer, ter info voor u en mevrouw Ross en het lijkt mij goed dat mevrouw Ross het navolgende leest en bestudeerd op: www.sdnl.nl/quekel-34.htm en www.sdnl.nl/quekel-35.htm, m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte heer/mevrouw Kuik, ter info voor u en de heer Hoogervorst en het lijkt mij goed dat de heer Hoogervorst het navolgende leest en bestudeerd op: www.sdnl.nl/quekel-34.htm, m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte heer/mevrouw Middelbeek, ter info voor u en de heer Brinkhorst, m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte heer/mevrouw Schiethart, ter info voor u en de heer Wijn en let op een succes van de heer Wijn samen met Gerd Leers, www.sdnl.nl/gerd-leers.htm m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte heer Ploeg, ter info voor u en de heer Remkes, m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte heer/mevrouw Koole, ter info voor u en de heer de Geus, m.vr.gr. Paul Quekel senior


  L.s.,
Eenzijdigheid ten nadele van Nederlandse Burgers! Wanneer nemen Tweede Kamerleden hun verantwoording?

Weten de verantwoordelijke ministers en zijn de ministers op de hoogte gebracht dat door de modernisering van de Bankkantoren en invoering en veranderingen in de benadering van de klanten van Banken, zeg rekeninghouders dat deze rekeninghouders minimaal drie dagen van te voren moeten opgeven als deze rekeninghouders een groter bedrag van hun rekening willen opnemen? Al bij een bedrag van 2500 euro is dit verplicht.

Wordt hiermede niet het vrije bezit van het eigen geld beperkt? Heeft dit misschien ook te maken met de toestanden zoals in de landen als Argentinië? Heeft de Nederlandse Bankwereld hiermede een eigen vangnet gecreëerd voor calamiteiten?

Als de wereld economie nog verder instort en Banken en Verzekeraars lijden nog veel meer verlies door zaken zoals ENRON, Worldcom Xerox en Tyco, Parmalat en opnieuw instortende beurzen, hebben de ministers dan voldoende veiligheid ingebouwd (in geld of goud) voor de Nederlandse Banken, zodat de Nederlandse burgers ten alle tijden over hun spaartegoeden en positieve saldi van hun rekeningen kunnen beschikken, zonder welke beperking dan ook?

Of treedt dan het 3 dagen vangnet in werking? Wilt u ook onderzoeken wat de valuta datum is? De aanvraag voor het geld of de werkelijke overgave van het geld? Weten de ministers dat de Banken nog steeds verschillende datums gebruiken, de stortingsdatum van geld is nooit de rentedatum, de overboekdatum van geld is nooit de bijschrijfdatum van het geld. Vroeger werd gezegd om de kosten van het betalingsverkeer hiermede op te vangen. We zijn sinds de invoering van de euro echter voor vele diensten van Banken extra gaan betalen, ook voor kosten van de gewone betaalrekeningen.

Oud Kamerlid de heer Hendriks heeft berekend dat zo 30 miljard gulden gestolen is door de Banken van de Nederlandse samenleving! Lees hierover ook het artikel van Prof. Knoester.

Citaat uit fusie.htm Dat betekent dat minimaal 30 miljard gulden aan eigen vermogen van de rekeninghouders is geparkeerd in een stationaire tussenrekening, die met de sanctionering van de Nederlandsche Bank NV werd gecreëerd.

Weten de ministers of eenzelfde soort tussenrekening(en) bestaat/bestaan inzake aandelen en opties om Banken en Verzekeraars de ruimte te geven om posities in te nemen? Deze vraag is van groot belang omdat vele Nederlanders hun geld in dit soort fondsen belegd hebben voor hun oudedag voorziening en deze vraag komt ook door een antwoord van de voormalige ombudsman J. de Ruiter die schreef in zijn brief van 16 januari 1996 met kenmerk OMB 95.380/A/WN/AH het navolgende:

Citaat van Mr. J. de Ruiter

  Daarbij wil ik erop wijzen dat het bij verzekeringen als de onderhavige niet nodig nog gebruikelijk is per polishouder beleggingen te kopen/verkopen en separaat aan te houden. Belangrijk is slechts dat de beleggingen waarvoor verzekeringsnemers gekozen hebben ook werkelijk en in voldoende mate aanwezig zijn. Om onder alle normaal voorkomende omstandigheden aan die eis te kunnen voldoen, bevat in het algemeen elk beleggingsfonds ook een stuk eigen vermogen van de maatschappij.

Onderkennen de ministers dat met deze handelswijze grote fraudes uitgevoerd en afgedekt kunnen worden en wat zijn alle normaal voorkomende omstandigheden? En hoe wordt er gehandeld bij abnormaal voorkomende omstandigheden zoals bijvoorbeeld Dexia of een beurscrash? Er kan zonder toezicht (NMa en AFM) intern geschoven worden tussen de diverse vormen van deze fondsen!

Wat gebeurt er als het geschetste scenario van Rienk Kamer waarheid blijkt te zijn, video/rienk-kamer-doomsday.wmv. Hoe heeft de Nederlandse Staat de spaartegoeden van haar burgers dan beveiligd bij Banken, Verzekeraars en Pensioenfondsen?

Wat gebeurt er bij calamiteiten met alle opgebouwde rechten in de polissen van Levensverzekeringen, Beleggingsproducten en Pensioenrechten. Stel dat Aegon omvalt door de Dexia ellende www.adviesverlies.nl. Wie betaalt dan al de expirerende levensverzekeringen uit? Vooral die Levensverzekeringen welke verbonden zijn met de hypotheken van vele Nederlandse huiseigenaren! Men zal het moeten meemaken dat na dertig jaar betalen de hypotheek niet afgelost kan worden omdat het geld van de expirerende Levensverzekering verdwenen is!

Weten de ministers van de eenzijdige verandering van voorwaarden door Verzekeraars inzake terroristische aanslagen, te lezen op www.sdnl.nl/flipse-1.htm nu wel gelukt is en niet was gelukt met een andere eenzijdige aanpassing zoals te lezen valt op www.sdnl.nl/gerd-leers.htm. Door welke zware lobby is de Regering en Tweede kamer akkoord gegaan met de aanpassingen van bestaande verzekeringen inzake mogelijke terroristische aanslagen?

Nooit van enig kamerlid antwoord gekregen op mijn vragen waarom de Nederlandse Staat (wij dus) 1 miljard euro in het terroristen potje moet stoppen! Waarom worden de premies van de afgelopen 100 jaar, welke door de Nederlandse bevolking was betaald voor terroristische aanslagen niet terugbetaald. Er zijn in Nederland de laatste honderd jaar buiten WO1 en WO2 en Bovensmilde en de Punt géén terroristische aanslagen geweest. Deze premies konden dus ook gestort worden in het terroristen potje zodat de Nederlandse Staat (wij dus) 1 miljard euro in de Staatskas konden houden. (Meevaller voor Zalm?).

Glijden we niet af naar een geldelijke dictatuur die grote communistische gelijkenis gaat vertonen? Nu al worden tegoeden van Nederlanders met gerechtelijke macht bevroren omdat de Bank denkt dat een overboeking nadelig zou kunnen zijn voor de eigenaar van het geld, de rekeninghouder!

Belangrijk artikel:

Uit art. Sjo art. 3 van de EG-richtlijn 93/13 van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Pb EG 21 april 1993, L 95) volgt dat schriftelijke, door verzekeraar vastgestelde en gehanteerde verzekeringsvoorwaarden ten opzichte van de niet professionele verzekerde steeds duidelijk en begrijpelijk moeten zijn geformuleerd. In geval van twijfel over de betekenis van een voorwaarde prevaleert de voor de verzekerde gunstige interpretatie.

Had door dit artikel een ander antwoord verwacht mogen worden van de Ombudsman?

Daarbij wil ik erop wijzen dat het bij verzekeringen als de onderhavige niet nodig nog gebruikelijk is per polishouder beleggingen te kopen/verkopen en separaat aan te houden. Belangrijk is slechts dat de beleggingen waarvoor verrzekeringsnemers gekozen hebben ook werkelijk en in voldoende mate aanwezig zijn. Om onder alle normaal voorkomende omstandigheden aan die eis te kunnen voldoen, bevat in het algemeen elk beleggingsfonds ook een stuk eigen vermogen van de maatschappij.