De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Armoedenota van de gemeente Bergh in het middelpunt van de belangstelling

De Gelderlander

GEMEENTE BERGH, 14 januari 1997.

Door MIRIAM SZALATA

s-HEERENBERG - Van de een op de andere dag staat de armoedenota van de gemeente Bergh in het middelpunt van de belangstelling. Nationale en buitenlandse dagbladen, radio en televisie willen alles weten over de gratis kranten- en telefoonabonnement dat Bergh de plaatselijke minima aanbiedt. De gedachte dringt zich op dat dit een hype is: vandaag overal in het nieuws, maar morgen kraait niemand er meer naar.

Maar dat ligt niet in de bedoeling van wethouder Wim Evers (sociale Zaken). "Ik wil naar een landelijke discussie, over wat sociaal isolement is en welke maatregelen je kunt nemen om te voorkomen dat mensen met een minimuminkomen daarin terecht komen. Onze nota laat een aantal maatregelen zien, maar ik heb niet de arrogantie om te zeggen: dat wat wij doen is het".

De armoedenota van Bergh, die een kleine twee weken geleden door de gemeenteraad is goedgekeurd, bestaat uit een aantal financiële maatregelen. Inwoners tot een inkomen tot 104 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de vergoeding van een dagbladabonnement, een vergoeding van maximaal f 200 per persoon om deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven, of het voldoen van een ouderbijdrage aan scholen. Minima boven de 55 jaar kunnen bovendien hun telefoonabonnement vergoed krijgen. Wie een inkomen tot 110 procent van de bijstand heeft komt voor een deel van de maatregelen in aanmerking.

  Huisbezoek

Bergh heeft zo'n driehonderd mensen in het vizier. Circa tweehonderd kwamen in beeld omdat zij een bijstandsuitkering hebben, de andere honderd werden opgespoord dankzij de koudetoeslag die vorig jaar aan minima werd uitgekeerd. Bij alle mensen is een huisbezoek afgelegd. Toen bleek dat mensen die het financieel niet langer kunnen bolwerken als eerste de krant en telefoon de deur uit doen. Dat is het begin van sociaal isolement vindt Bergh, die vervolgens als eerste in Nederland de krant gaat vergoeden. De grens voor het gratis telefoonabonnement stelde Bergh op 55 jaar omdat ouderen minder mobiel worden en dan ook niet gebruik kunnen maken van andere maatregelen, zoals de bijdrage aan een lidmaatschap voor een sportclub. Maar Evers geeft toe dat de leeftijdsgrens enigszins willekeurig is: "We gaan over enige tijd evalueren, misschien dat we dan naar boven of beneden moeten bijstellen".

  Betutteling

Inmiddels hebben zich zo'n vijftig mensen spontaan gemeld voor met name de gratis krant of het telefoonabonnement. Bergh gaat overigens niet op spontane reacties zitten wachten, maar stuurt de driehonderd minima in de gemeente een brief.

Behalve van de pers heeft Bergh ook de aandacht van andere gemeenten. Wageningen, Breda en Angerlo zijn een paar van die plaatsen die naar de armoedenota informeerden. Twee stichtingen, die opkomen voor de minima in Nederland, reageerden positief. Maar het woord 'betutteling' is in de reacties ook al eens gevallen. Evers: "Ja, misschien is dat ook zo. Kun je je afvragen, waarom je niet gewoon cash uitbetaalt, Maar dan komt de bijstand te dicht bij het minimumloon en je moet wel de prikkel houden om iets aan je situatie te doen. Bovendien streef ik naar deelname aan het sociale leven. En daarin mag je best sturen vind ik."

Uit alle belangstelling leidt Evers al dat de tijd rijp is voor initiatieven als die van Bergh. Hij ziet zich gesteund door premier Kok. Die zei letterlijk in het Algemeen Dagblad: "Wat Bergh doet is heel interessant." Maar geïrriteerd raakt de Berghse wethouder dan weer door Koks volgende opmerking: "De gemeente kan een deel van het budget voor de Bijzondere Bijstand gebruiken voor collectieve regelingen. In het algemeen is het zeer de moeite waard als gemeenten iets aanbieden dicht bij de burger." En daarmee, vindt Evers, trekt het Rijk zich weer terug uit de discussie en legt die weer neer bij de gemeenten. "Het Rijk denkt dat in de Bijzondere Bijstand voldoende geld zit, om dit soort dingen te doen, maar die pot wordt allang helemaal gebruikt."

Bergh heeft voor baar maatregelen, die tussen de twee en drie ton gaan kosten, nog geen dekking. Die discussie, of het rijk of gemeente verantwoordelijk is, moet nu maar eens afgelopen zijn", vindt Evers. We moeten op fifty-fifty basis financieren. En de klokken In Nederland moeten gelijk. Niet dat de gemeenten allemaal iets anders doen. Je zou landelijk een raamwerk moeten bedenken: wat is sociaal isolement en daar bijvoorbeeld tien onderwerpen bij bedenken, zoals geen krant meer, niet de ouderbijdrage betalen, lidmaatschap van een club opzeggen, enzovoort. De gemeenten kunnen dan ieder apart kiezen wat zij willen aanpakken."

Evers heeft goede hoop dat het Berghse initiatief landelijk wordt opgepikt. "Het parlement komt in beweging. Ik heb contact gehad met CDA-parlementariër Terpstra. Die wil niet minister Melkert en Staatssecretaris De Grave praten over sociaal isolement. Ik hoop dat dat succesvol is en de minister het initiatief overneemt en met een sociaal raamwerk begint." Ook op het niveau van de gemeenten heeft Evers verwachtingen. "Ik hoop dat de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hierover aan de praat komt. Dan wordt het breed aangekaart."

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!

  De terugkeer van de loonslaaf door bezuiniging op de sociale zekerheid
  Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden
  Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens
  Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens
  Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten
  Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst
  Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen
  Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media
  Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
  De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting
  De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering
  Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam
  Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv
  De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen
  Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"
  Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden
  Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"
  Commentaar op de presentatie van Kamerlid Blok (VVD) en de flat-tax
  Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid
  Commentaar op de presentatie van Tweede Kamerlid Blok (VVD) van de flat-tax
  Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
  Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
  Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
  Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
  Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
  Geen kind is thuis zonder problemen
  Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede
  Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"
  Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek
  Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten
  Gemeente Bergh redt minima uit isolement
  Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld
  Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid
  Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede
  Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede
  CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
  Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'
  Ongelijkheid in armoedebestrijding
  Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting
  Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel
  Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima
  Vragen rond verarming en verrijking
  Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??
  Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld
  Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels
  Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?
  SDN-rubrieken

  Terug naar het begin