Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Argumenten om een rechter te kunnen en moeten wraken

Dat kan wanneer in een rechtszaak de advocaat van de tegenpartij met bewijsbare leugens en vervalsing van feiten die als argumenten inbrengt. Meestal staan die zelfs zwart op wit in zijn pleidooi. Het bewijs daarvan ligt dan voor. De vraag die je als absoluut eerlijke partij aan de rechter kunt stellen is: "Accepteert u als rechter van een advocaat of procureur leugens, misleiding, vervalsing en laster tegen de wederpartij als pleidooi? Ja of nee?" Stelt de rechter dat het niet ongewoon is dat advocaten in procedures liegen, lasteren, misleiden, frauderen en meineed plegen, dan moet de rechter gewraakt worden, want deze kan dan geen integer oordeel vellen. Bij het accepteren door de rechter daarvan schendt niet alleen de advocaat van de tegenpartij de ambtseed die hij gezworen heeft te zullen respecteren, naast de regels in de advocatenwet, maar ook de rechter schendt dan zijn eed aan de koningin en de wet, waardoor hij zijn integriteit verzaakt en dus onacceptabel is als rechter of raadsheer. Zie het protest tegen deze praktijken.

Onderstaande vragen en opmerkingen zijn leidraad om vast te stellen of advocaten liegen en bedriegen en zo de rechtsgang frustreren en bruuskeren. Wraking van de rechter is dan onontkoombaar en de wetgever zal bij regelmatige wraking in steeds meer zaken door een gedaagde - die deze vragen aan de rechter stelt - gedwongen worden om het verzoek dat aan fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen is gedaan met nieuwe wetgeving te implementeren. Het aantal rechtszaken halveert daardoor, omdat veel hoger beroepen niet meer nodig zijn en de begroting van het ministerie van justitie een bezuiniging kan inboeken van minimaal een miljard euro per jaar. Zie Job Cohen.

 Mogen advocaten leugens en vervalsingen in een procedure inbrengen als argument? Is de oekaze van de Raad voor
 de Rechtspraak om jurisprudentie voor strafbaarstelling daarvan te voorkomen wel toelaatbaar?

 Mogen advocaten overleden personen als getuige inbrengen? en zoiets hooguit als 'niet kies' betitelen, maar wel dit,
 heel bewust weglaten uit het pleidooi om recht te krijgen voor de eigen cliŽnt? Mogen advocaten dat?

 Hoe staat het met de integriteit van de rechtspraak die ook gebaseerd is op o.a. de Advocatenwet, zoals onlangs aan de
 Tweede Kamer is voorgelegd? Iedereen zwijgt, niemand stelt vragen, en de gezworen eed stelt kennelijk niets voor?

 Hier is een grote lijst van bewijsbare leugens ingebracht door de tegenpartij. Accepteert u die leugens en vervalsingen?
 Indien dat zo is, dan moet de rechtbank per definitie gewraakt worden wegens duidelijke belangenverstrengeling

 Accepteert de rechter valsheid in geschrift, valsheid in rechtsprocedure en schending van de ambtseed, zoals de
 Advocatenwet verbiedt?  Er zijn plenty voorbeelden daarvan. Indien de rechter die niet afwijst, dan volgt wraking.

 Hier een lange lijst met leugens en de ontoelaatbare discussie van mevr.
 A. Tulp  met rechter Croes, waartegen zij aangifte heeft gedaan van valsheid in geschrift. Kan seponering daarvan?

 Bij de NOS werden maatregelen gemeld tegen de kwalijke praktijken van advocaten: Zie de televisie-uitzending van
 Tros-Opgelicht en het NOS-journaal. Jaarlijks plegen wegens rechterlijke vonnissen ca. 400 mensen zelfmoord.

 Door niet komen opdagen of niet benutten van ontlastend bewijsmateriaal, het weglaten van essentieel bewijsmateriaal en
 de rechter de nalatige advocaat niet ter verantwoording roept (procesvertegenwoordiging) maar de cliënt laat verliezen.


Het NOS-journaal van 6 mei 2011.

Eindelijk komt de zwendelende advocaat heel langzaam in beeld. De Media durven schoorvoetend iets te melden. Het aantal klachten over het gedrag van advocaten is zeker tien keer zo groot. Los van mensen die het maar laten afweten; dood geprocedeerd. Zie het NOS-journaal, 6 mei 2011, 18.00 u en 20.00 u: vanaf 11 min. 17 sec. Ik mis overigens, gezien het rechter- en raadsheer-plaatsvervangerschap, de veroordeling en schorsing van rechters in de media.


 

Hier de lijst van adressen waarnaar ik vanmorgen het bericht heb verzonden. Als iedereen blijft zwijgen, dan is er echt iets mis met de vrijheid van mening en pers. Maak gerust gebruik van deze lijst. Ook de Orde van Advocaten heeft onderstaand bericht gehad: www.sdnl.nl/advocatenorde.htm. Gebruik deze lijsten altijd in de BCC-adresregel.

 
 

Dag allemaal,

Ja, ik heb de nieuwsuitzending van 6 mei om 18.00 en 20.00 uur (moord op Pim Fortuyn) gezien en ik miste daarin de schorsing en het royement van rechters. Gaan wij doen, al is het virtueel. Concreet voorbeeld op de voorpagina
: Bewijs (geluid) van corruptie in rechtbank Zutphen over een faillissement (tekst) Ik schrijf de omroep om hier eens naar te kijken. Een unieke zaak die al heel wat stof heeft doen opwaaien binnen de rechtbank Zutphen. Ze proberen met alle middelen op de deksel van de doofpot te blijven zitten. Die zaak loopt binnenkort en gaat over een stuk grond. De persoon waar het om draait is bekend. Drs. Nico C. Burhoven Jaspers, (helaas overleden) de maker van het antecedentenregister en hoofdauteur van het IRM-rapport noemde de advocatuur en de rechterlijke macht een 'jurikaste' en een rattenkolonie. Wat wij meemaken is dat volstrekt correct.

Ik hoorde gisteren ook dat het kortgeding dat mij weer 101 euro kost van 26 naar 30  mei is verschoven, vanwege zogenaamde verhinderdata van de stand-in-advocaat mr. De Bruin voor de geschorste ex-advocaat H.F.C. Kuijpers die in TROS-Opgelicht van 19 april werd ontmaskerd als een regelrechte zwendelaar. Trouwens zijn kompaan mr. D.A. Harff is het land al een jaar geleden ontvlucht. Zoals je weet is daar een goede reden voor geweest. Luister maar naar het fragment uit de video van het kortgeding waarmee alles begon.

Ik verwacht dat die zitting van 30 mei weer niet zal kunnen doorgaan omdat er weer een zeer, zeer ernstige reden wordt gevonden om te verdagen. Het gaat onze vier gezinnen dan twee maanden extra plunderen opleveren; en ook ons vakantiegeld zal worden ingepikt. Toch gauw zo'n tienduizend euro bij elkaar. We leven  nu al een half jaar op de armoedegrens en dat kan het zogenaamde rechtssysteem geen ene malle moer schelen. Het draait allemaal om juristerij; en niet alleen van de kant van die advocaten.

Ik attendeer daarom ook de omroepen hierop - zo breed als maar kan - op deze kentering in de berichtgeving, om de ivoren torens van ongecontroleerde macht het vuur eens aan de sokkel te leggen. Wij doen dat zelf al met het symposium van 28 mei a.s. waar enkele deskundige mensen die informatie geven over genocide in Canada en over de zwendel in ons rechtssysteem in Nederland. Echt, als je carriŤre wilt maken bij de maffia op SiciliŽ, dat moet eerst drie jaar stage lopen in Den Haag.

We hebben eergisteren alle ministers en staatssecretarissen per post een uitnodiging gestuurd - die ook naar de advocatuur wordt gemaild - waarbij een discriminerend toegangsbeleid wordt gehanteerd. Ga maar kijken op de uitnodiging: Klokkenluiders Symposium met de presentatie van het Internationaal Waarheidstribunaal EuroStaete. We hopen dat ondanks de prijsstelling er veel bezoeker zullen komen.

Hieronder mijn mail die ik gisteren naar een flink aantal leden van de Advocatenorde heb gestuurd. Toen wist ik van die uitzending nog niks. Ben benieuwd of ze het aandurven er aandacht aan te besteden. In BelgiŽ wordt door No Cancer Foundation een vervolg-symposium voorbereid.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Ik wacht op de gegevens over het duidelijke complot tegen de SDN en haar bestuurders. Zie TROS-Opgelicht

Er zijn vier families die onder de terreur van juristerij te lijden hebben. Dat is niet alleen door Kuijpers en Harff. Dat zijn ook de rechters op rij die geen enkele mogelijkheid benutten om de omissie van die ene postzegel te laten corrigeren, zelfs pas na vele maanden, waardoor de deurwaarden met een exploot van 1,3 miljoen kwam aanzetten. Zoals iedereen weet is aan het vonnis helemaal voldaan om het interview te verwijderen van 2 plaatsen op het net. Meer stond er nergens iets op, maar met juristerij willen zo ook de uiting van mening inperken, zodat ik geen echt weerwoord over de gang van zaken kan geven. Ze krijgen de rekening wel een keer, ook al denken ze van niet.

Deze plundercratie bestaat uit ongeŽvenaarde belangenverstrengeling, waarbij ook enkele griffiers kennelijk een belangrijke rol spelen. Het late kortgeding van 26 april geeft het tuig de mogelijkheid om nog 'n maand te plunderen. Daar zijn die rechters zeker van op de hoogte, zeker na die uitzending bij TROS-Opgelicht van 19 april j.l. Ik weet dat Marjolein daaraan niet iets kan doen dan de reguliere weg bewandelen, maar die loopt meestal dood voor iedereen die niet lid is van het advocatengilde. De deken kon na 19 april geen enkele kant uit dan de goede. Nu nog afwachten welke trucs ze verzinnen om die twee hun misdadige praktijken voort te laten zetten. Die de Bruin bakt ze nu al bruin met proberen te vertragen en vertragen, zodat de plunder kan blijven voortduren. Ik stel zowel de Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak aansprakelijk voor de schade die zij "laten" aanrichtten.

Maar ik moet de paarden nog even op stal houden. Kijk hier maar naar deze video die alleen voor insiders te zien is. Er is een symposium gepland voor 28 mei a.s. Dat gaat over de juristenzwendel. Kijk maar wie zijn uitgenodigd. klik op elke foto van de gisteren per post gedane uitnodiging aan alle minister en staatssecretarissen. Niet voor niets is de toegangsprijs voor advocaten, raadsheren en rechters (Raad van State, CBB, CRvB en Hoge Raad) op Ä 500 gesteld. Maar net als bij het circus met clowns en acrobaten hebben we in bijzondere gevallen wat vrijkaartjes.

Maarten Luther King zei: Als je kennis hebt van zaken die fout zitten, dan ben je door daarover te zwijgen medeplichtig.

Rob