Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

Prinsjesdag, de dag van het grote (ver)zwijgen
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Prinsjesdag, de dag van het grote (ver)zwijgen

Huizen, vrijdag 1 september 2000

 Staatssecretaris Hans Hoogervorst (SoZaWe) onthult de werkelijkheid over het AOW-fonds op Belgische televisie.

Op 31 augustus bracht de Belgische televisie BRT een reportage over het bezoek van een Belgische delegatie aan Den Haag. Men was op studiebezoek om te zien hoe de Nederlandse regering een beleid ontwikkelde om de vergrijzing over ca. 20 jaar op te vangen en de AOW-pensioenen betaalbaar te houden in de toekomst. De Belgen kampen met een staatsschuld die per hoofd van de bevolking twee keer zo hoog is als die van Nederland; en Nederland heeft inmiddels een begrotingsoverschot waardoor de staatsschuld fors aan het dalen is. Dit in tegenstelling tot de situatie in België. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde duidelijk dat het spaarfonds voor de AOW een aanvullende component was in het verlagen van de staatsschuld.

 In Nederland spreekt in de media en in de Tweede Kamer niemand over dit belangrijke feit. Niemand zegt hardop dat het sparen voor het AOW-fonds alleen maar een extra snelle en parallelle aflossing van de staatsschuld is. Het curieuze van deze spaarvorm is namelijk dat het spaarfonds uitsluitend mag bestaan uit staatsobligaties. Maar in bedrijfseconomische termen betekent dat gewoon het inkopen van eigen aandelen. In dit geval schuldbewijzen van de staat aan de burger, waarmee de schuld aan de burger vervalt. Die burger wordt dus beduveld met een schijnbaar hogere, maar reëel veel lagere staatsschuld dan de officiële cijfers aangeven. Daarnaast hebben we (?) nog vele honderden miljarden in spaarfondsen.

 De argumentatie van Hoogervorst voor de Belgische TV die in Nederland natuurlijk niet op de zenders te zien was, is niet alleen een drogredenering, maar tevens een vrijwel zeker risico voor de financiering van de AOW later. Want wat gebeurt er in 2020 wanneer de liquidatie van de gespaarde staatsobligaties begint om de AOW te financieren? Simpel, de staatskas wordt geheel klassiek gevuld met de opbrengst van de uitgifte van schuldbewijzen van de Nederlandse staat, ofwel een doodgewone staatslening met oude papiertjes in plaats van nieuwe. Hoe zit het dan met de rente in 2020? Zijn die obligaties dan nog te verkopen? Als dat nou geen volksverlakkerij is, dan weet ik het niet meer. Maar krijgen de burgers nu al een goede voorlichting op dit punt om een verstandige politieke discussie te beginnen? Of een parlementair debat dat nu o zo zorgvuldig wordt vermeden met de deal die PvdA en VVD hebben gesloten? U zult het niet te horen krijgen. In elk geval niet vanuit de ’vrije’ nieuwsgaring van de omroepen en de landelijke pers. U moet er zelf voor knokken. Ga bellen.

Maar waarom doen ze niks? De verklaring daarvoor is eenvoudig. De bevolking moet een doemscenario voorgespiegeld blijven worden, zodat de looneisen en de collectieve uitgaven beperkt kunnen blijven ten gunste van de winsten en de export van het bedrijfsleven, onder het mom van werkgelegenheid. Tegen export op zich is natuurlijk geen bezwaar aan te tekenen als het gaat om het compenseren van de import; en tegen werk ook niet. Maar wel als het gaat om het buitenland op te kopen, dan ligt het anders. Want sinds de oorlog hebben we een aanzienlijk en structureel overschot op de handelsbalans en de kapitaalbalans. We barsten als natie van de poen, maar niet om er van te leven, maar om te schrapen, te stapelen en de hele wereld in bezit te krijgen ten koste van het welzijn van de overige Nederlanders.

Want door het polderwondermodel zijn er op sociaal en maatschappelijk terrein gigantische tekorten ontstaan met de bezuinigingen op de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en het onderwijs. Het economisch herstel is alleen terug te vinden in het bedrijfsleven en bij de beleggers op de beurs die met speculeren meer verdienen - zonder te werken - dan het nettoloon van alle werknemers tezamen. In de wereld van de collectieve voorzieningen zien we ‘n gigantische vernietiging van welvaart, welzijn en arbeidsplaatsen naast een geruïneerde dienstverlening van de overheid aan de burgers. Wat heet herstel? Herstel van wat?

Als klap op de vuurpijl lanceert de WRR op 1 september een per definitie asociaal programma met de inperking van de lonen bij ziekte en de verlenging van de risico’s van doorbetaling van loon door de werkgevers tot drie jaar, naast een kennelijk ‘wetenschappelijk’ maar volkomen krankzinnig advies om mensen die buiten de arbeidstijd ziek zijn worden (door bijvoorbeeld een sportblessure) geen uitkering meer te geven. De WRR wordt duidelijk bevolkt door ‘n stel asociale ignorante warhoofden die hun functioneren aan het grootkapitaal hebben verkocht.

Waar gaat dit verhaal eigenlijk over? Over misleiding, omissie, incompetentie, bedrog en het belazeren van de burgers, zowel door de overheid, door politici in de Tweede Kamer, de media en zelfs door de kerken, die hun mond hielden daar waar ze de alarmklokken allang hadden moeten luiden. De sociale ontwrichting zie je overal om je heen. Het resultaat van Lubbers’ CDA-keerpunt ’81 en de implementatie van de WRR-adviezen om de huishoudens te monetariseren en een meisjesbeleid te laten voeren dat alle vrouwen dwingt om te gaan werken en daardoor de sociaal-culturele structuur te vernietigen.

Het is nu al zo dat in nieuwe Amerikaanse huizen geen keuken meer wordt ingebouwd omdat die toch niet meer nodig is. Alle voedsel komt kant en klaar uit de supermarkt. De nieuwe woningen hebben alleen nog een grote koel/vrieskast en een grote magnetron om het eten op te warmen. Van sociale cohesie is in dergelijke gezinnen totaal geen sprake meer. Mooi toekomstbeeld, nietwaar? En onze minima? Ach, gewoon uithongeren, en zie het "werkt" een pracht van een poldermodel. En het enige waar je voor moet zorgen is dat ze niet aan het woord komen in de Kamer en in de media, want anders breekt de pleuris uit. En dat kunnen we binnenlandsbestuurlijk niet gebruiken. De Belgen kwamen iets leren over geld en geldpolitiek en niet over sociale cohesie en welzijn.    

Wat een zooitje maken wij ervan. Wij? Wie zijn wij? Wij zijn de media die het lef niet hebben structurele zaken aan de burgers ter overdenking voor te leggen. Liever ‘binnenlands bestuur’ dan echte democratie waarvan het referendum en ‘n basisinkomen onmisbare onderdelen zijn.

Tot Prinsjesdag en zie de quiz van de Raad van kerken hieronder.

     R.M. Brockhus, Westkade 227, 1273 RJ Huizen - 035-5268153

     E-mail: sdn@planet.nl                                        Website: www.sdnl.nl

 

 

 

 

 

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Registeraccountant drs. Leo Verhoef geeft commentaar op het antwoord van Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

Van: Sociale Databank [mailto:sdnl@wanadoo.nl]
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 9:13
Aan: Tweede Kamer

Onderwerp: Fijne vakantie gehad?

Huizen 2 augustus 2000

Twee Vandaag

De uitzending na het nieuws van 20.00 uur

Mooi verhaal over Jan Modaal ofwel Johnny Sixpack in de VS.

Jullie zouden deze uitzending moeten herhalen tegen de verkiezingen en vlak na de troonrede.

Johnny Sixpack verdient bruto 42000 dollar en dat is krap aan in de VS. En deze knaap moet behalve allerlei private heffingen en particuliere financieringen van het onderwijs en ik weet niet wat allemaal nog meer, 400 dollar (850 gulden)  per maand aan premie betalen voor zijn ziektekostenverzekering. Fijn hè, die privatisering; en ook zo efficiënt en zo sociaal en uiterst verantwoordelijk. De Amerikanen betalen nu al 16 procent van het Nationaal Inkomen aan ziektekosten en medicijnen, waarvan 25 procent wordt besteed aan louter administratie en torenhoge verzekeringspremies tegen wettelijke aansprakelijkheid. Wij in dat verschrikkelijke polderland waar bijna iedereen verzekerd is voor ziektekosten betalen nog geen 9 procent van het NI. We hebben wel wat wachtlijsten, maar die zijn met een enkel procentje van het NI totaal weg te werken. Collectief gefinancierd wel te verstaan, ander kun je het wel vergeten.

Maar ja we willen zo graag lastenverlichting - lees belastingverlaging - en dus moeten de burgers - zie de VS - alles zelf betalen op een commerciële manier. Ik krijg nu van de ANOZ brievenbussen vol met rotzooireclame over sparen en reizen en speculeren enz, enz, maar over de basisfunctie ziektekostendekking vrijwel niets meer. En dat, terwijl ik al die troep indirect toch zelf moet betalen. De postbode brengt het drukwerk niet gratis rond en de drukker doet het ook niet voor niks, en de reclame in de krant kost ook een miljoen per keer met landelijke dekking. Fijn allemaal die marktwerking en privatisering en dat tezamen met die fantastische voorlichting van de media over de zegeningen en effecten van de vrije markt.

Maar waar willen de mensen die bij de media werken en de bevolking informatie geven over de sociale, politieke en economische structuren in de wereld zelf liever wonen? In het Amerika van de VVD of in het westelijk deel van Europa van pakweg GroenLinks of SP en, hoe nostalgisch, in dat van de PvdA van twintig jaar geleden die toen nog ‘sociaal’ was?

Wanneer laten jullie mij en mensen die iets anders te zeggen hebben over de markt eindelijk eens aan het woord ?? En niet nu in de vakantietijd wanneer half Nederland met z’n dikke reet aan de Rivièra ligt te bakken en alleen maar denkt aan de zon, het bier en kronkelende lijven, maar pal na de troonrede van Trix !!!  Wie durft?

Rob Brockhus - Westkade 2271273 - RJ Huizen - 035-5268153

p.s. Kijk voor je mij uitnodigt even op de website van de SDN op http://www.sdnl.nl of op de cd-rom die jullie allemaal al hebben.


  Brief aan alle leden der Staten Generaal
t.g.v. parlementaire barbecue en zomerreces

Huizen, donderdag 29 juni 2000

    Aan de 150 leden van de Tweede Kamer en de

    75 leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Leden der Staten Generaal;

Vandaag is het de laatste vergaderdag voor het zomerreces en velen van u gaan op vakantie om te genieten van de vrije tijd, het weer en de cultuur op plaatsen in de wereld die u naar eigen behoefte en zonder beperking kunt kiezen. Straks, na de parlementaire barbecue - die uitsluitend voor u en de ministers en staatssecretarissen toegankelijk is gebleken - laat u in politiek opzicht het land achter waarin miljoenen mensen zonder enige economische bewegingsvrijheid het gevecht moeten voeren met schuldeisers en deurwaarders.

Morgen laat u een land achter waarin op allerlei gebieden grote tekorten zijn - met name onderwijs en zorg - maar waarvan u vindt dat het er zo fantastisch gaat - poldermodel - en waarbij alleen gekeken wordt naar de boekhoudkundige structuur van ons land en niet naar de sociale en welzijnskant. Een splijting in de sociale verhoudingen is mede oorzaak van een ideologie dat de 'markt' het wel zal doen. Iedereen weet dat in een markt er altijd winnaars zijn en verliezers.

U hebt bewezen alleen oog te hebben voor winnaars. Mensen die op een of andere manier in staat waren om - vaak ten koste van anderen - financieel 'succesvol' te zijn. Anders gezegd: ze hebben het voor elkaar gekregen de samenleving economisch aan zich te verplichten. Ze zijn rijk geworden. Rijk zelfs in meerdere mate door speculatie en koopkrachtcreatie uit het niets; o.a. op de beurs. Ze hebben er niet voor hoeven werken en evenmin belasting betalen.

Jaar op jaar is die groei aan rijkdom groter dan de totale nettoloonsom van alle werkenden tezamen. Toch stelt u niet als 'volksvertegenwoordiger' dat zoiets niet kan en heel schadelijk is, onterecht is en in hoge mate asociaal. U zwijgt, want u deed tot nu toe geen uitspraak die wijst op enig bewustzijn in die richting. Nog verbazingwekkender is het feit dat geen van u reageerde op de brief met begeleidende cd-rom van de stichting Sociale Databank Nederland waarop zoveel politiek brisante onderwerpen staan. Ik verwijs u naar die brief die een ieder van u op naam op 16 mei 2000 is aangeboden.

Nu u alle tijd hebt om de brief en de cd-rom te bekijken neem ik aan - wanneer de democratie nog iets voorstelt - dat u inhoudelijk zult reageren op dat wat met name op de cd-rom van de SDN en op het internet te zien en te lezen is. Ik verlang van elke volksvertegenwoordiger dat men - zoals u gezworen hebt met de eed op de grondwet - precies dat doet waarvoor u op deze positie gekozen bent. Namelijk het 'vertegenwoordigen' van het Nederlandse volk en zonder last of ruggespraak te reageren naar de burger die daarom vraagt.

 

In afwachting van uw representatieve antwoord,

Robert M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
E-mail sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl


Deze kopie is bedoeld voor alle leden van de gemeenteraad
Het 'weten' kan misschien helpen de tweedeling te beperken

De "schadeloosstelling" van ‘n Tweede-Kamerlid is f. 14058,- per maand. Een bijstandsmoeder in uw gemeente moet evenwel leven van f. 1457,32  plus een maximale toeslag van f. 416,38 = f. 1873,70 per maand; en een alleenstaand persoon van f. 1040,94 plus een maximale toeslag van f. 416,38 = f. 1457,22 per maand. Dit laatste is dan tien procent van het maandinkomen van een "volksvertegenwoordiger". Trekken we van beide inkomens de woonlasten af, dan worden de verschillen in netto-koopkracht nog tientallen malen groter.

Dus wanneer u een 'sociaal' beleid wilt voeren in uw gemeente, dan zult u Den Haag deze verhoudingen eens voor moeten houden. Misschien dat u dan de armoede terug kunt dringen en de beschaving in alle uithoeken van uw gemeenschap door laten dringen. Vandaar ook dat dit bericht voor alle raadsleden bestemd is en uiteindelijk ook voor uw ambtenaren en kiezers.


steun SDN op giro 708452
Stichting Sociale Databank Nederland 
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/barbecue.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)

Tel.: (31)-35-5268153 . . . . . Fax: 035-5244142

Vragen rond verarming en verrijking

Test uw kennis

Antwoorden kunt u vinden op http://www.sowkerken.nl/akneva/dossindex.htm  laatste wijziging: 2 mei 2000

Vraag 1

Volgens een VN-rapport steeg het totale vermogen van de rijkste 200 mensen op aarde van 440 miljard dollar in 1994 naar 1024 miljard dollar in 1998. Dat laatste is meer dan wat de armste 40% van de wereldbevolking (2,5 miljard mensen) in een jaar verdienen. De rijkste 1% van de Nederlandse huishoudens bezat in 1980 24% van alle privé-vermogens. In 1989 was dat gestegen tot 33%. In 1996 was het:

·      30%

·      37%

·      42%

Vraag 2

De bijstandsuitkering voor een alleenstaande bedraagt sinds 1-1-2000 per maand (excl. vakantiegeld):

·      ƒ 1.027,80 + toeslag van max. ƒ 434,13

·      ƒ 1.438,19 + toeslag van max. ƒ 434,13

·      ƒ 2.055,59 + toeslag van max. ƒ 434,13

Vraag 3

Volgens de CBS-statistieken telde Nederland in 1979 19.000 miljonairs. In 1997 waren dat er:

·      34.000

·      102.000

·      158.000

Vraag 4

Volgens de Armoedemonitor van 1999 bedroeg het aantal huishoudens met een minimuminkomen in 1997:

·      430.000

·      655.000

·      1.100.000

Vraag 5

In 1997 werd in Nederland meer geld verdiend met de handel in aandelen dan door arbeid. De inkomstenbelasting in de laagste schijf bedroeg in 1999 33,9%. De belasting op koerswinsten op aandelen bedroeg in dat jaar:

·      0%

·      8%

·      33,9%

Vraag 6

Huurders kunnen huursubsidie ontvangen, woningeigenaren kunnen hypotheekrente aftrekken. De gemiddelde bedragen die mensen daarbij ontvangen zijn als volgt:

·        huurders ontvangen gemiddeld ƒ 300,- huursubsidie per jaar en eigenaren krijgen gemiddeld ƒ 5.000,- terug door aftrek hypotheekrente  

·        huurders ontvangen gemiddeld ƒ 900,- huursubsidie per jaar en eigenaren krijgen gemiddeld ƒ 3.000,- terug door aftrek hypotheekrente

·        huurders ontvangen gemiddeld ƒ 1.800,- huursubsidie per jaar en eigenaren krijgen gemiddeld ƒ 1.000,- terug door aftrek hypotheekrente

Vraag 7

De laatste jaren wordt de koppeling tussen de gemiddelde loonontwikkeling en het minimumloon (en daarmee het sociaal minimum) weer toegepast. Is hiermee tussen 1994 en 2000 het vrij besteedbare bedrag van mensen met een minimuminkomen gestegen?

·      Ja, dat is gestegen

·      Dat is gelijk gebleven

·      Nee, dat is gedaald

 

Vraag 8

Hoeveel uitkeringsgerechtigden kwamen er in 1996 boven de armoedegrens uit door het vinden van een baan?

·      4%

·      12%

·      32%

Vraag 9

Gemeten in arbeidsuren is in Nederland de omvang van de onbetaalde arbeid:

·      de helft van die van de betaalde arbeid

·      even groot als die van de betaalde arbeid

·      anderhalf keer zo groot als die van de betaalde arbeid

Vraag 10

Welk deel van het totale aantal mensen met een bijstandsuitkering is vrouw?

·      51%

·      73%

·      82%

Vraag 11

De werkloosheid onder de totale Nederlandse bevolking bedroeg in 1998 4%. De werkloosheid onder Turken en Marokkanen bedroeg in datzelfde jaar:

·      8%

·      21%

·      30%

Vraag 12

In 1996/1997 was het percentage agrarische bedrijven met een gezinsinkomen onder het bestaansminimum:

·      10%

·      21%

·      38%

terug naar top van de pagina

Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA - Postbus 8506 - 3503 RM Utrecht
Tel. 030 - 8801887 - Fax 030 - 8801946  E-mail akneva@sowkerken.nl


Disclaimer