Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrjk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

Wie dacht dat de AOW-financiering met AOW-spaarfonds veilig is, vergist zich

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Den Haag: AOW spaarfonds is bedrog (S.s. Hoogervorst verklaarde, en iedereen zwijgt)

Het AOW-spaarfonds blijkt politieke oplichterij
Zie eerst het commentaar op 23 maart 2002 onderaan
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond

Nergens is een spoor van financiŽle afwikkeling te vinden van het saldo van Ä 50,9 miljard dat zou moeten zijn afgedragen door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het spaarfonds. Nergens is een afboeking van de staatsschuld te vinden die
met dat bedrag zou hebben moeten dalen met vernietiging van die staatsobligaties waaruit dat fonds voor honderd procent bestond.
In twee persconferenties van de minister-president werd een vraag gesteld over de structuur van de staatsschuld en de onderdelen
die er deel uitmaken, als investeringen in banken en leningen aan derden. Dat zijn bezittingen die met staatsschuld zijn gefinancierd.

Briefwissling met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het AOW-fonds
De brief aan fractievoorzitter Pechtold over het AOW-fonds en openbreken Sociaal Akkoord

Verhoudingstabel sociale verzekering / Bruto Nationaal Inkomen (bron: SDN)

Den Haag: AOW spaarfonds is bedrog

Mathijs Bouman | 29-06-2006 |
Macro economie | Politiek

Het hamerstuk van de Tweede Kamer waarover niemand vragen stelt over waar de miljarden naartoe verdwenen

Den Haag: AOW spaarfonds is bedrogWie dacht dat de toekomstige financiering van de AOW dankzij het in 1998 ingestelde AOW-spaarfonds veilig is gesteld, vergist zich lelijk. Het spaarfonds is ongegeneerd kiezersbedrog. Een aantal economen wist dat al, maar nu geeft Den Haag het eindelijk toe. We hebben u jarenlang voor de gek gehouden.

Het is niet meer dan een klein kadertje in het vorige week verschenen rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. Maar onder het onschuldige kopje 'Misverstanden rond het AOW spaarfonds' verklaren de topambtenaren van de Studiegroep op pagina 20 van het rapport doodleuk het failliet van het spaarfonds.

'In de huidige situatie kan ten onrechte het beeld ontstaan dat het vergrijzingsprobleem is opgelost, als er maar voldoende wordt afgedragen aan het AOW-spaarfonds', schrijven de ambtenaren. 'Dit is echter niet het geval. Zonder extra bezuinigingen betekent een hogere afdracht aan het AOW-spaarfonds simpelweg een hoger tekort op de rijksbegroting. Op de totale houdbaarheid heeft deze storting geen effect.' Dit is revolutionair. Nog niet eerder gaf Den Haag zo onomwonden toe dat het spaarfonds niet anders is dan een administratief trucje om de bevolking het gevoel te geven dat de overheid aan het sparen is om na 2020 de vergrijzingkosten te kunnen dragen. De stortingen in het fonds hebben op de houdbaarheid van de staatsfinanciŽn geen effect, schrijven de ambtenaren, duidelijker kun je het niet wensen.

De afgelopen jaren beweerden Haagse politici zich juist het tegendeel. 'Via het AOW-spaarfonds hebben we de zaak beter in de knip dan wie dan ook', zei toenmalig minister van Sociale Zaken Klaas de Vries eind jaren negentig. En de latere staatsecretaris van dat ministerie, Mark Rutte, stelde in 2002: 'In het AOW-fonds wordt geld gespaard om de uitbetaling van de AOW in de toekomst zeker te stellen.' Zijn opvolger Henk van Hoof herhaalde dat dit jaar nog: 'We hebben al jaren het Spaarfonds AOW, waardoor ouderen van straks nu al geld sparen voor hun toekomstige AOW'. Allemaal leugens. Er is helemaal geen spaarfonds.

Het enige dat de regering doet is fictief geld overmaken naar een fictief fonds, en dat in dezelfde seconde weer teruglenen van dat fictieve fonds. 'We beleggen het geld van het spaarfonds in staatsobligaties', noemen de bewindslieden dat, maar feitelijk is het niets anders dan geld lenen van jezelf. Daar is nog nooit iemand rijk van geworden. Als de AOW-ers in 2020 hoopvol het AOW-spaarvarkentje kapotslaan, zullen ze dan ook niets anders vinden dan een stapel schuldbewijzen. 'De minister van FinanciŽn belooft in 2006 dat zijn opvolger in 2020 geld zal vrijmaken op de begroting om de AOW te betalen', staat daar op. Daar zullen die ouderen dan blij mee zijn.

Onder economen is al langer bekend AOW spaarfonds een leugen is. Flip de Kam bijvoorbeeld, roept dat al jaren. Een heldere geest bij de Rabobank zag het bedrog al in 2000. En ook ik had dat jaar een momentje van helderheid. Maar in Den Haag duurde het sprookje voort. Tot vorige week. In het rapport van de topambtenaren kan heel Den Haag het lezen: we hebben geen cent in het AOW-spaarfonds gestort, we kunnen er niets uithalen om in de toekomst de AOW mee te betalen, en het fonds helpt dus helemaal niets om de vergrijzing betaalbaar te maken. Nu maar hopen dat hun politieke bazen dat kleine kadertje op pagina 20 ook lezen.

Wie zei ook alweer dat de 'Leugen regeert'? Oh ja, koningin Beatrix waaraan politici trouw hebben gezworen en ook nog aan de Grondwet met uitsluiting van het stemmen zonder last of ruggenspraak (fractiediscipline); en ook met de volledige uitsluiting van art. 162 Sv; en het accepteren van het buiten werking stellen van de grondwet met Art. 120 van diezelfde Grondwet, waardoor de rechtspraak in Nederland naar willekeur kan geschieden, als enig land in de Europese Unie waar geen Grondwettelijk Hof bestaat ter toetsing van een rechterlijk vonnis. Resultaat: vierhonderd zelfmoorden per jaar door juristerij !!! Proficiat dom gehouden volk...!!

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Registeraccountant drs. Leo Verhoef geeft commentaar op het antwoord van Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

De spaarfonds leugen
door F. Kalfshoven
Onder dat motto discussiŽren we dezer dagen lustig over het aflossen van de staatsschuld,
het aan het werk houden van oudere werknemers en de fiscalisering van de AOW-premie.

Dit laatste idee, in december weer gelanceerd door de Sociaal-Economische Raad (SER), houdt de gemoederen bezig, zie ik aan m'n mailbox. Veel lezers vragen zich af: dat probleem was toch al opgelost door het opzetten van het AOW-spaarfonds? De AOW was toch veiliggesteld omdat we gingen sparen? Niet dus.

En het is zeer de moeite waard om de geschiedenis van het AOW-fonds uit de doeken te doen. Het drukt ons met de neus op het nare feit dat politici soms voor echte problemen schijnoplossingen verzinnen die vervolgens voor zoete koek worden geslikt. U bent in de maling genomen. De huidige discussie over de vergrijzing is bepaald niet de eerste. Midden jaren negentig publiceerden clubs als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Centraal Planbureau en de SER al dikke rapporten over de problemen van de wijzigende bevolkingssamenstelling. Oplossingen waren er destijds ook maar in drie smaken:
staatsschuld aflossen (en weer laten oplopen als de vergrijzingskosten stijgen),
langer doorwerken en herverdelen.

Deze oplossingen hebben met elkaar gemeen dat ze echt zijn en een beetje pijn doen.
Net als nu waren er destijds ruim voldoende columnisten die het probleem bagatelliseerden
of pijnloze oplossingen verzonnen. Het PvdA-Kamerlid Jan van Zijl was de kampioen van de pijnloze oplossing: hij trok, heel modern, door het land om van de sociaal-democratische achterban te vernemen hoe het vergrijzingsprobleem moest worden opgelost.

Zijn conclusie: de mensen willen sparen. Vervolgens loodste hij het idee van het AOW-spaarfonds knap door de Kamer; tijdens tweede paarse kabinet kreeg het AOW-spaarfonds kracht van wet. Dit spaarfonds, zo luidde het verhaal, zou tot 2020 worden gevuld door een jaarlijkse storting uit de algemene middelen en na 2020 weer stapsgewijs worden leeggehaald om de kosten van de vergrijzing te betalen. Vergrijzingsprobleem opgelost. Wie anno 2005 op zoek gaat naar dit AOW-spaarfonds komt terecht op de site van het ministerie van FinanciŽn (www.minfin.nl). In de Miljoenennota 2004 staat het naast de andere zeven begrotingsfondsen. In 2005 wordt er niets aan het fonds onttrokken en doet het ministerie van Sociale Zaken een storting zodat het AOW-fonds eind dit jaar 23 miljard euro bevat. Hoe solide wilt u het hebben?

Sorry lezers, het is een farce, bedrog. De makkelijkste manier om het uit te leggen is als u zich voorstelt dat u aan de keukentafel zit en met uw partner bespreekt hoe u het geld gaat verzamelen om in de toekomst een grote betaling te kunnen doen. De opleiding van de kinderen, zoiets. Meer gaan werken en sparen spreekt u niet aan. Uw partner haalt een Jan van Zijl uit en stelt voor om een aparte boekhouding te beginnen.

Hij zegt: als we daarin opnemen dat ik elk jaar vijfduizend euro stort, dan hebben we over vijftien jaar een flink kapitaal bij elkaar. En dan spreken we af dat jij, als fondsbeheerder, na vijftien jaar steeds vijfduizend euro aan mij overmaakt. Dan hebben we geld zat voor de opleiding van de kinderen. Uw boekhouding zal er geweldig uitzien, maar als het moment van betalen is aangebroken komt u erachter dat er helemaal geen geld is om de rekeningen van de universiteit te voldoen.

U heeft een illusie geschapen, net als het kabinet destijds heeft gedaan door het AOW-fonds van Jan van Zijl kracht van wet te verlenen. Uw rol wordt gespeeld door de minister van FinanciŽn; uw partner is minister van Sociale Zaken. In 1996 noemde ik het in deze krant al: 'Van Zijl speelt balletje-balletje met de AOW.' In Den Haag is dit alles bekend.

Lees deze vaststelling van de Studiegroep Begrotingsruimte, een verzameling topambtenaren: 'Het AOW-spaarfonds is geen echt fonds, in de eigenlijke betekenis van dat woord. Het fonds bevat immers geen werkelijke vermogenstitels. Het fonds is de facto een registratie.' Deze registratie heeft geen invloed op het financieringstekort ('de betaling aan het fonds wordt gesaldeerd met de ontvangsten') en evenmin op de staatsschuld ('omdat onderlinge financiŽle verplichtingen binnen de collectieve sector niet relevant zijn.').

Destijds, in 1996, confronteerde ik Van Zijl met het leugenachtige karakter van zijn pijnloze oplossing. Hij zei: 'Ik ben voor zo'n fonds, al houden zuiver economisch-inhoudelijk gezien de plussen en minnen elkaar misschien niet in evenwicht.' Want: 'de spaarpot heeft een belangrijk politiek-psychologisch effect'. Dat psychologische effect bestond er dus uit dat mensen dachten dat het vergrijzingsprobleem werd opgelost. Gratis. Is dat een leerzame geschiedenis of niet? Hoed u voor praatjesmakers.

Bron: Volkskrant - ingezonden email f.kalfshoven


Dit artikel maakt deel uit van de AOW-Nieuwsbrief (Maart 2006)

Wie dacht dat de AOW-financiering met AOW-spaarfonds veilig is, vergist zich

Opheffen Spaarfonds AOW nabij

Laatste update:  2 februari 2011 15:07info

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van het Spaarfonds AOW, omdat er niet echt gespaard geld inzit voor het toenemend aantal ouderen.

Dat bleek woensdag na een rondetafelgesprek in de Kamer met professor Bas Jacobs, directeur Henk Brouwer van De Nederlandsche Bank (DNB) en oud-staatssecretaris Frank de Grave van Sociale Zaken.

VVD-Kamerlid Helma Neppťrus wees erop dat haar fractieleider Stef Blok in 2009 al een motie heeft ingediend om het AOW-fonds op te heffen.

Zijn motie kreeg toen alleen steun van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren en dat was te weinig.

Voorbereiden

CDA'er Eddy van Hijum zei dat zijn partij de afschaffing zorgvuldiger wilde voorbereiden. Hij wil nu nog een apart debat over het fonds en de financiering van de AOW. Volgens PvdA-Kamerlid Roos Vermeij moet het wel lukken het Spaarfonds AOW met de begroting van 2012 op te heffen.

De studiegroep Begrotingsruimte stelt al jaren dat door het AOW-fonds onterecht het beeld kan ontstaan dat het vergrijzingsprobleem wordt opgelost. Stortingen in het AOW-spaarfonds bestaan alleen in de boekhouding, omdat het geld elders in de Rijksbegroting weer wordt uitgegeven.

Papieren constructie

Het kabinet liet eind vorig jaar weten het advies van de studiegroep ''deze papieren constructie niet te continueren'' over te nemen.

Professor Jacobs noemde woensdag het in 1998 ingestelde fonds ''je reinste volksverlakkerij''. Volgens hem moeten politici ''oprecht excuses aanbieden voor het misleiden van de burger''. In zijn ogen heeft de politiek nagelaten geld te sparen en te lang gewacht met maatregelen, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd om de kosten te drukken.

Misleidend

De Grave heeft als staatssecretaris na een amendement van PvdA'er Jan van Zijl in 1998 het fonds ingesteld. Hij sprak tegen dat mensen zijn misleid. Hij zei gewaarschuwd te hebben dat het fonds alleen maar in beeld brengt wat de oplopende AOW-kosten zijn. Daarbij zou hij hebben verteld dat bezuinigingen nodig zijn en dat mensen meer aan het werk moeten om de kosten op te vangen.

Volgens DNB-directeur Brouwer mag het opheffen van het fonds geen discussiepunt meer zijn. Het is volgens hem nu zaak de staatsschuld terug te brengen en de AOW-leeftijd te verhogen om de toenemende vergrijzing aan te kunnen.