Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Staatsschuld per land in de wereld en binnen de Europese Unie en die van 2013
 
"De Dag dat de dollar valt !". En wat zijn onze investeringen in de VS dan nog waard ?
China en Japan kunnen een wereldrecessie voorkomen met schuldverlichting 3e wereld
Vragen, géén vragen voor het Symposium Nulpunt Energie van 19 april 2009 - video 1

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering

Het CDA blijft toch bij 't zeer naïeve dogma dat de staatsschuld moet worden afgelost
met massale verpaupering van de ouderen met pensioen, door wegvallen van de rente !
Antwoord van minister van Financiën op vragen en erkenning van geldschepping DNB
Wil je weten hoe de geldschepping er bij staat, dan is de volgende link aan te bevelen :
Verborgen Geldmechanismen - De Ernst v/d situatie in Ogenschouw. Schuld aan WIE?

Geachte heer Brockhus,

Dank voor uw schrijven aan minister Bos. Hij heeft mij gevraagd u te antwoorden.

De Nederlandse staat heeft 100% van de aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (FBNH) gekocht van de Belgische moeder, Fortis Bank S.A./N.V. Hiermee is eveneens het volledige belang van Fortis in de AA-onderdelen verworven. De Nederlandse staat heeft tevens 100% van de aandelen in FVN gekocht van Fortis Insurance N.V. Eveneens zijn 100% van de aandelen in FCI gekocht van Fortis Insurance International N.V. De Nederlandse staat verkrijgt deze aandelen van Fortis. De prijs die moet worden betaald voor deze deelnemingen is Ä 16,8 miljard; dit bedrag is inmiddels betaald en ontvangen.

Daarnaast werkt de Nederlandse staat mee aan de onmiddellijke aflossing van de kortlopende schuld ten bedrage van maximaal Ä 34 miljard van FBNH en haar dochterondernemingen aan Fortis Bank S.A./N.V. Deze aflossing is voorgefinancierd door een overbruggingskrediet verstrekt door DNB onder een garantie van de Staat. Op dit moment wordt aan een herfinanciering van deze lening gewerkt door de Staat. Het uiteindelijke doel is dat FBNH deze lening volledig zelf regelt op de financiŽle markten. Ook is afgesproken dat enkele langlopende leningen ter waarde van maximaal Ä 16 miljard versneld zullen worden afgelost door FBNH aan Fortis Bank S.A./N.V. en enkele financieringsmaatschappijen binnen Fortis. Deze aflossing zal op korte termijn moeten plaatsvinden. Ook hier zal de Nederlandse staat op basis van marktconforme voorwaarden aan meewerken.

De aankoop van de aandelen (ad Ä 16,8 miljard) en de door de Staat verstrekte leningen hebben geen rechtstreekse gevolgen voor de belastingbetaler. De aankoop van de eerder genoemde entiteiten kan worden aangemerkt als een financiŽle transactie. De Nederlandse staat leent voor zo'n transactie op de financiŽle markten. Bij een dergelijke financiŽle transactie staat tegenover de verschaffing van kapitaal door de Staat ook een groter bezit van de Staat (in de vorm van de staatsdeelneming). De benodigde financiering ten behoeve van het versneld aflossen van de eerder genoemde leningen is ook een financiŽle transactie. Dit betekent dat de verwerving van de aandelen en de financiering van de leningen voor de overheidsbalans in beginsel neutraal verloopt. De financiering hiervan telt dus niet mee in het EMU-saldo.

Voor de bovengenoemde transacties geldt wel dat de overheidsschuld toeneemt. Dit leidt tot hogere rentelasten voor de Staat. Daar staan echter hogere opbrengsten voor de Staat tegenover. Deze opbrengsten bestaan uit dividendopbrengsten (uit het aandelenbezit) en renteopbrengsten (uit de leningen aan FBNH). Op dit moment is nog niet duidelijk of de opbrengsten uit de nieuwe staatsdeelneming lager of hoger zullen zijn dan de extra rentelasten op de overheidsschuld. Ook is onduidelijk wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn van de verkoop van de deelnemingen door de Staat. Overigens merk ik op dat dividendopbrengsten en renteopbrengsten wel meetellen in het EMU-saldo.

De budgettaire verwerking van de gehele financiering zal plaatsvinden op hoofdstuk IXB van de Rijksbegroting bij het eerstvolgende budgettaire verwerkingsmoment. Dit zal bij de Najaarsnota gebeuren (tweede suppletoire begroting 2008).

De deelnemingen en de leningen zijn van tijdelijke aard. Het publieke belang ligt primair in het ondersteunen en herstellen van het vertrouwen in de gekochte bedrijfsonderdelen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

J.J.C. Sprenger
Directeur Voorlichting en Communicatie
Ministerie van FinanciŽn

Het EE-stelsel is geen 'terug-naar-de-natuur-stelsel'

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: maandag 6 oktober 2008 16:25
Vragen over de financiering van de nationalisatie van Fortis en ABN-AMRO

Huizen, 5 oktober 2008

Minister-president dr. mr. J.P. Balkenende
Minister van FinanciŽn drs. W. Bos
President van de Nederlandsche Bank NV dr. A.H.E.M. Wellink

Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn

L.s.,

Allereerst mijn compliment voor het doortastend optreden van zowel de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse regeringen. Het is van ultiem belang dat de infrastructuur van ons monetair systeem stabiel en betrouwbaar is. Dat zou ook voor andere infrastructurele systemen als energie, telecommunicatie, water en treinverkeer zo moeten zijn anders dan de chaos en prijsverhogende privatisering van vandaag heeft bewezen.

Ik heb wat vragen t.a.v. de financiering van de reddingsoperatie bij Fortis.

In de persconferentie vermeldde de heer W. Bos dat de staat der Nederlanden nu volledig eigenaar is van de Nederlandse tak van Fortis, inclusief de verzekeringspoot en ABN-AMRO als geheel. De heer W Bos zei ook dat het Belgisch/Luxemburgse deel van Fortis totaal 16,8 miljard euro aan liquiditeit had ontvangen, wat bij mij de vraag doet opkomen waar dat contante geld dan vandaan kwam? Wie had dit kleingeld in de achterzak en onder welke condities zijn deze miljarden zo snel ter beschikking gekomen voor de uitkoop van Fortis-Nederland en de terugkoop van ABN-AMRO en wanneer precies! De Duitse Bondskanselier Angela Merkel zei parmant dat de overheid en de banken 50 miljard euro bij elkaar hadden gebracht om de garantie voor de spaartegoeden te kunnen geven. Ook hier dezelfde vraag: wie had er een stapel miljarden in de kluis liggen? Daarnaast groeit de Amerikaanse schuld met drie miljard dollar per dag zoals de schuldklok aangeeft. Valt hier wat te halen? Nee toch...!! Want van VOC-mentaliteit is nu geen sprake.

Heeft de regering dat geld geleend bij dr. A.H.E.M. Wellink van de Nederlandsche Bank NV in Amsterdam, of heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit geld ter beschikking gesteld vanuit de spaarpot voor de AOW en tegen welke rente? Wanneer dit spaarfonds gebruikt wordt om het probleem van de financiering op te lossen, dan profiteert wat later het ministerie van SoZaWe van de koerswinst, zodat de financiering van de AOW vanwege de vergrijzing compleet opgelost wordt. De Bos-belasting is dan niet nodig. Een zegen bij een ongeluk.

Aangezien het NOS-journaal vermeldde dat financiering zou geschieden via de kapitaalmarkt, heb ik het aanbod op die kapitaalmarkt compleet gemist! Kwam die vanuit de Verenigde Staten van Amerika omdat president G.W. Bush even daarvoor 700 miljard dollar mocht uitgeven? Of zijn het de Chinezen die miljarden aan liquiditeit hebben vanwege hun export? Of de oliestaten die ook dik in de slappe was zitten? Is financiering vanuit het buitenland acceptabel, gezien de staatsveiligheid die samenhangt met inzicht in de monetaire structuur in ons land? Vragen te over; zoals: worden de geldwolven die aanleiding zijn voor de crises ter verantwoording geroepen? Want anders verandert er niets en blijven de burgers prooi.

Nogmaals ik ben het eens met uw ingrijpen, maar ook dat de situatie een les is voor andere infrastructurele onderdelen in de economie die zich per definitie niet lenen voor vrije marktwerking, zoals water en energie. Wanneer de burgers inspraak zouden hebben in het parlement, zoals voorgesteld met Kamerzetel 151 bij de Sociale Databank Nederland op internet, dan zou een gevaar als nu met de krediet- en beurscrisis nooit hebben kunnen gebeuren. Teveel oplettende mensen zouden op tijd gewaarschuwd hebben zoals te zien en lezen is op o.a. www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm.

In 1986 en 1996 werd al gewaarschuwd voor dit soort excessen, maar niemand wilde luisteren, omdat de bevolking openbaar niet mag meedenken en praten bij de politieke besluitvorming.

Ik verzoek alle betrokkenen vragen te stellen en antwoord te laten geven over het hiervoor gestelde.

M.v.g.

Rob Brockhus,
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Site:
www.sdnl.nl
Mail: sdn@planet.nl