Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Openbaar antecedentenregister van juristen aan het Huis van Hare Majesteit
om mogelijke partijdigheid, belangenverstrengeling te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. BurhovenKlik voor De Wittede Rotaryof de LionsKoninklijk Huis

De juristen uit het Huis van Hare Majesteit; uit de Staatsalmanak

Opmerkingen

De afkorting 'SAL' staat voor Staatsalmanak.
Hierna volgen gegevens over juristen met een functie in het Huis van Hare Majesteit. Opvallend is het aantal juristen met een baan als Raadsheer of Raadsheer-plaatsvervanger. Dat roept de vraag op of er uitsluitend sprake is van advisering of dat dit in voorkomende gevallen mogelijkheden biedt voor beïnvloeding.
Sinds 1997 zijn rechters (en plaatsvervangers) wettelijk verplicht hun nevenbetrekkingen te melden. Zo vermeldt de hierna genoemde Mw. Mout-Bouwman in augustus 2005 op www.rechtspraak.nl correct haar functie in het Huis van Hare Majesteit. Maar een vijf-tal hiernagenoemde juristen verzwijgt dat (Zie @OPM). Dat is bedenkelijk, want zeker juristen die het voorrecht hebben een functie te bekleden voor het Huis van Hare Majesteit, zouden zich moeten zich houden aan hun wettelijke verplichtingen. Ook aldus dienen zij de Koningin der Nederlanden te eren, maar zij vinden dat kennelijk niet nodig.
Een bepaald opmerkelijk geval is P.C.E. Van Wijmen: gegevens gezocht met verschillende ingang (zoals universiteit, Raad van State, www.rechtspraak.nl, Staatsalmanak) stemmen onderling verregaand NIET overeen. Bedenkelijk; brr !! Zijn collega Staatsraad J.M. Boll doet vreemde dingen met de begindatum van zijn nevenfuncties.

Zie het openbaar antecedentenregister van juristen aan het Huis van Hare Majesteit


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven JaspersBARON W.
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Militaire Huis , Adjudant van H.M. de Koningin
Luitenant-kolonel van de Militair Juridische Dienst
[SAL 2005] [SAL 2006]


BEAUFORT H.W.L de ; Jhr.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1984
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
hectotdebeaufort@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beheer voor het Kroondomein,
Lid


BLUSSÉ van OUD ALBLAS A.
NLRM 71
Aangekomen in Leiden 1956 rechten, Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair [SAL 2005] [SAL 2006]


BOLL J.M. , Maarten , geboren 24 mei 1942 te Den Bosch ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Rechtenstudie Rijksuniversiteit Utrecht
Examen Droit Constitutionel et Science Politique Université de Paris
Advocaat en Procureur te Den Haag
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 jun 1992
Lid van de Raad van State
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS d.d.1-8-1996
Lid van de Commissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk
Vice-Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt-Nationaal Fonds Kunstbehoud.
Vice-Voorzitter van de J.H. de Pont stichting.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiering Concertgebouworkest.
Lid van het Bestuur van de Stichting Interdance Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Voorzitter van de Stichting International Art Trade And Law.
Lid van het Bestuur van Casenove Finance B.V. en van Casenove International Holdings B.V.
Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York.
Trustee van "Plante-trust",Jersey, een fonds ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel "Planta"
in Meran.
Lid van het Bestuur van de Stichting "Erik Andriesse" betreft het beheer van het artistieke nala-
tenschap van een jong overleden schilder
Lid van de Ledenraad Aegon N.V.
Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel rechteren.
Geen opgave van bijbanen in A'dam
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
INFO
Werd als Staatsraad/ fungerend Voorzitter van de Raad van State d.d. 11 juli 2000 gewraakt.
Wrakingszitting 8 augustus 2000. Werd in wrakingsuitspraak d.d. 15 Augustus 2000 door Mrs. P. van
Dijk, C.M. Ligtelijn, van Bilderbeek en R.W.L. Loeb schoongewassen op een wijze die minder te maken heeft met recht op basis van rechtsprincipes, wet en feit dan met machtsuitoefening door rechters die zich gedragen als bestuurders.
TEVENS [augustus 2003]
Lid bestuur Stichting Maatsch. tot Redding van Drenkelingen van 01-01-2002
Voorzitter van de Vereninging Kunst Cultuur en Recht van 01-01-2002
Lid van het bestuur Mr. J.H. de Pont Stichting van 01-01-2002
Voorzitter van het bestuur Vereniging Rembrandt en Nationaal Kunstbezit van 01-01-2002
Lid commissie voor Kerkorde Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Koninklijk Concertgebouw Orkest van 01-01-2002
Lid van het bestuur Stichting Kasteel Rechteren van 01-01-2002
Lid Law Advisory Council Int. Foundation for Art Research te New York van 01-01-2002
Lid van het bestuur Stichting Adm. Preferente Aandelen Océ van 01-01-2002
Lid van het bestuur Casenove Finance BV en International Holdings BV van 01-01-2002
Bestuurslid Vereniging AEGON van 01-01-2002
@OPM
Merkwaardig en uitermate ongeloofwaardig is dat overal dezelfde begindatum van 01-01-2002 gesteld wordt.
TEVENS [november 2005] op www.rechtspraak.nl PLUS:
Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting tot Beheer en Instandhouding van het Teylers Museum van 01-01-2002.
Verdwenen is de nevenfunctie Lid van het Bestuur van de Casenove Finance BV en International Holdings BV van 01-01-2002 , maar tot wanneer is niet bekend, Is dit staatsgeheim ?
Ook dezelfde begindatum van 01-01-2002, maar in augustus 2003 nog niet vermeld met alle andere nevenfuncties die begonnen zouden zijn op 01-01-2002. Dat stinkt.
TEVENS [november 2005] vermeld op www.raadvanstate.nl:
Deels in overeenstemming met de hiervoorvermelde gegevens van www.rechtspraak.nl, maar OOK wordt daar vermeld:
Voorzitter van de Stichting Vivat Oraenge
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill NV
Bestuurslid van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau
@OPM
Het is toch wat bedenkelijk te zien hoe de informatie uit verschillende bronnen verschilt.
INFO
Was betrokken bij de stampij rond de aankoop van het Mondriaan schilderij Victory Boogie Woogie,
dat werd aangekocht via een organisatie van Boll. Dat roept de vraag op hoeveel Boll daaraan heeft verdiend. Zie ook "Krinkeltje Sigarenrook" op kolya.htm
[SAL 2006] :
Huis van HM de Koningin , Stichting Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau , Lid
@OPM
Staatsraad EN Raadsheer in het Hof te Amsterdam. Is dat nou wel zo'n goede combinatie ?


BOUKEMA P.J.
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Hoofdcommissie van Overleg voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Voorzitter


CATE E. ten , geboren 1945
Directeur Bank Ten Cate & Cie N.V.
Kamerheer Huis van Hare Majesteit de Koningin
Kamerheer Huis van Hare Majesteit de Koningin [SAL 2005]
Commissaris Bolton Group international S.A.
Commissaris Nyloplast N.V.
Voorzitter van de Directie van Nylonplast nv ; jaarverslag Nylonplast 1998
Commissaris Perfecta Chemie B.V.
Commissaris Royal & Sun Alliance Benelux Holdings N.V.
Commissaris Royal & Sun Alliance Levensverzekering N.V.
Commissaris Royal & Sun Alliance Schadeverzekering N.V.
Commissaris Lias Industries N.V.
Commissaris Maxxit Groep N.V..
Mr. E. ten Cate vervulde diverse directiefuncties, onder meer bij De Gorter & Ten Cate Groep NN, Bank Jonas & Kruseman N.V., bij Credit Suisse First Boston Nederland N.V. en bij Nyloplast N.V. Verder was hij als commissaris verbonden aan de Verenigde Automobiel Bedrijven, Canada Overseas Investment Corporation N.V., Schuttersveld Holding N.V. en B.V. De Naamplaat.


DRION T. , geboren 06-09-1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair [SAL 2005] [SAL 2006]
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


DUDOK van HEEL J.F.
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


DUURLING J.S. van , geboren december 1958 ; Dhr.
Docent aan het Instituut Defensieleergangen te Rijswijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 juli 1998
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet [rechtspraak.nl augustus 2005]
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Officier Kon. Landmacht Ministerie van Defensie te Den Haag
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Militair Huis , Adjudant van H.M. de Koningin , luitenant-kolonel van de Militair Juridische Dienst
Huis van H.M. de Koningin , Militair Huis , Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin, kolonel van de Militair Juridische Dienst [SAL 2005] [SAL 2006]
TEVENS [augustus 2003] [augustus 2005]
Voorzitter Stichtingsbestuur zwembad Bodegraven te Bodegraven van 01-01-1997
Bestuurslid Militair Rechterlijke Vereniging te Den Haag van 01-11-1993
Officier Kon. Landmacht Ministerie van Defensie van 01-01-1997
@OPM
Augustus 2005 op rechtspraak.nl niet vermeld dat hij adjudant van H.M. is.


EERKES H.G. ; Mw.
Huis van H.M. de Koningin , Afdeling Secretariaten , Particulier Secretaris van H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden en mr. Pieter van Vollenhoven
[SAL 2005] [SAL 2006]


FELTZ G.W. van der ; Baron
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer [SAL 2005] [SAL 2006]
Per mei 2002 afgetreden als Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding [jaarverslag N.V. Twentsche Kabel Holding 2001]
TEVENS
Lid van het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Wegener [jaarverslag Wegener 2000]


GERRETSEN R.B.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1979
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240451 , fax 010-2240010
bart.gerretsen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend Lid [SAL 2006]


HEIJDEN P.F. van der , Paul , geboren sep 1949 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 okt 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 apr 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 07-10-1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-07-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht
Hoogleraar Arbeidsrecht
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid [SAL 2005]
Directeur Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid en recht Universiteit Amsterdam
President Commissaris Hydro-Agri Rotterdam BV
Lid Raad van Commissarissen ING Groep NV
Lid Raad van Commissarissen Isover BV
Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam
Hoofdredacteur ArbeidsRecht Maandblad voor de praktijk
RedactieLid Jurisprudentie Arbeidsrecht JAR
RedactieLid Nederlands Juristenblad
Prorector van de senaat van de UvA
TEVENS [sep 2000]
Lid Bestuur Stichting Koningin Wilhelmina Fonds
Directeur Hugo Sinzheimer Instituut ond. arbeid & recht Universiteit van Amsterdam
Voorzitter St. v/d Raad Samenw. Bouwb. B.V. (Metabouw)
Voorzitter Bestuur Nederlands Participatie Instituut
Lid Raad van Toezicht Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
Voorzitter Raad van Comm. Hydro Agri Rotterdam B.V
Commissaris Flexovit International N.V
Commissaris ING Groep N.V
Commissaris Isover B.V
Commissaris Nederlandse Radiateuren Fabriek B.V
Commissaris N.V. NUON
Commissaris Pink Roccade N.V
Commissaris Smit Internationale N.V
Voorzitter Advies- en Arbitragecie. v. Locale Overheden
Plaatsvervangend Lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Personeel der Kon. Hofhouding
Voorzitter Commissie Fusieaangelegenheden Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER)
Prof. P.F. van der Heijden was voorheen onder meer rechter te Amsterdam, buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens was hij Lid van de raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam
TEVENS [september 2003]
Hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam
Hoogleraar-directeur Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid te Amsterdam
President-commissaris Hydro-Agri Rotterdam BV
Lid Raad van Commissarissen ING-Groep NV
Lid Raad van Commissarissen Isover BV
Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Anton van Leeuwenhoeck
Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam te Rotterdam
TEVENS [augustus 2005] [november 2005]
Hoofdredacteur Jurisprudentie Arbeidsrecht van 01-01-1992
Lid redactie Nederlands Juristenblad van 01-01-1993
Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis , Amsterdam van 01-01-1994
Lid Advies- en Arbitragecommissie voor de Rijksdienst van 01-01-1994
Lid Raad van Commissarissen ING-Groep NV van 01-01-1995
Voorzitter Advies- en Arbitragecommissie voor Locale Overheden van 01-01-1995
Lid Raad van Commissarissen NUON NV van 091-01-1999
Kroonlid Sociaal Economische Raad van 01-01-2000
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie , Sociaal Economische Raad , Plaatsvervangend Kroonlid [SAL 2005] [SAL 2006]
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie , Sociaal Economische Raad , Commissies , Commissie Arbeid Onderneming en Medezeggenschap , Voorzitter [SAL 2005] [SAL 2006]
President ILO Governing Body Committee on Freedom od Association (UN/ILO) van 01-01-2002
Lid Bestuur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van de KNAW van 01-01-2002
Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens van 01-01-2002
Lid Raad van Commissarissen Buhrman Nederland B.V. van 01-01-2002
Voorzitter Raad van Commissarissen Amsterdam University Press van 01-01-2002
Lid Raad van Advies Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van 01-01-2003
Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) van 01-02-2003
Lid Raad van Toezicht AMC-UvA van 01-01-2003
Lid van het Presidium Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) van 01-01-2003
@OPM
[augustus 2005] vermeldt rechtspraak.nl niet zijn hoogleraarschap in Amsterdam en evenmin zijn functie in het Huis van Hare Majesteit.
Bovendien: vrijwel alle vermelde nevenfuncties dateren van voor augustus 2003, maar waren toen niet op
rechtspraak.nl vermeld; dus kennelijk jarenlang verzwegen, in strijd met de wet.
Schandelijk.
INFO
Auteur van "Het Recht in de Ramsj" , ISBN 90 5018 437 5. Stelt daarin het bestuurlijk opportunisme
aan de kaak en de uitholling van de rechtsbescherming inzale bestuursrecht.
September 2003 vermeldt rechtspraak.nl niet de functie Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Personeel der Kon. Hofhouding.
Sinds 2000 commissaris Pink Roccade; lopende termijn tot 2007.
Rector-magnificus van en hoogleraar arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lid van de Raad van Commissarissen van NUON N.V. en ING Groep N.V.
[Jaarverslag PinkRoccade 2003]
[SAL 2005]: Ministerie van Justitie , Commissies en Raden , Commissie Insolventierecht , Lid
INFO
Privé adres: Vondelstraat 146 , 1054 GT Amsterdam , Tel. 020 6850043


HOEKSTRA R.J. , geboren 25-11-1941 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 9 jun 1976
Lid van de Raad van State 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
Lid (Staatsraad) Raad van State
Ministerie van Justitie , Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid , Academie voor Wetgeving , Voorzitter [SA: 2005]
NU Den Haag Raad van State Staatsraad ook in [SAL 2005]
Lid van de Afdeling IV van de Raad van Staten; behandelt de adviesaanvragen van de ministeries Financiën , Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorzitter = M. Oosting
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van het Curatorium van het Rooseveltstudiecentrum te Middelburg.
Lid van het Bestuur van de Stichting Den Haag 750 jaar.
Lid van het Bestuur van de stichting Alumni Juridische Faculteit Groningen.
Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Voorzitter van de klachtencommissie sexuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken.
Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Rijnhove.
Lid van het Curatorium Nieuwspoort.
Voorzitter van het VCL te Den Haag.
Lid van de Board van het "Atlantic and Pacific Exchange Program".
Lid van de Rotary
Was hij SG AZ onder Lubbers, belast met veiligheid enz. ?
TEVENS [juli 2003] [augustus 2005]
Lid curatorium Nieuwspoort van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea van 01-01-2001
Lid klachtencommissie sexuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Alumni Universiteit Groningen te Groningen van 01-01-2001
Lid Curatorium Rooseveltstudiecentrum te Middelburg van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Haagse Hogere Hotelschool van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Cornelia Stichting van 01-01-2001
Lid bestuur Wetenschappelijk Instituut CDA van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Marthastichting van 01-01-2001
Lid Board Atlantic and Pacific Exchange Program van 01-01-2001
Voorzitter Bestuur Academie voor Wetgeving van 01-01-2001
Voorzitter Bestuur Ziekenhuis Bronovo van 01-01-2001
[SAL]:
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Hoofdcommissie van Overleg voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Voorzitter [SAL 2005] [SAL 2006]
@OPM
Augustus 2005 wordt op rechtspraak.nl zijn functie van Staatsraad bij de Raad van State niet vermeld.
Evenmin wordt genoemd zijn functie in het Ministerie van Justitie.
En zijn functie in het Huis van H.M. wordt ook al helemaal niet genoemd.
Kwalijk.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


HORSTINK A.S.M. , geboren 21-05-1942 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opl- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam ; Raio 23 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 23 jan 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 23 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 jan 1975
Rechter rechtbank Rotterdam 19 okt 1976
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1978
Vice-President Hof Den Haag 10 apr 1992
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
mei 2000
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid [SAL 2005] [SAL 2006]
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
INFO
Woonplaats Bennebroek
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


HOUBEN F.J.M. , Frank , geboren 1939 ; Dhr.
Vice-Voorzitter Raad van Comm. Essent Zuid N.V.
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland.
Mr. F.J.M. Houben was voorheen Lid van het bestuur van de Stichting Nederland Distributieland
Commissaris bij N.V. Elektriciteits-Produktiemij. Zuid-Nederland EPZ en N.V. Provinciale Noordbrabantse Energie-Mij. (PNEM) (voorzitter), Lid van de raad van toezicht van AVR-Chemie B.V., Lid van de Nederlandse Delegatie van de Bijzondere Commissie v/d Ruimtelijke Ordening v/d Benelux en lidvan de Natuurbeschermingsraad.
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant
[jaarverslag Essent 2001]:
Lid van de Raad van Commissarissen van Essent ; benoemd 3 december 1999
Nevenfuncties:
Lid van de Raad van Toezicht en Advies Vereniging Distributieland
Voorzitter van de Rijn-Schelde-Delta Commissie
Bestuurslid Nationaal Groenfonds
INFO
Telegraaf 31 augustus 2004:
Houben tot kamerheer benoemd.
Koningin Beatrix heeft mr. Frank Houben per 1 oktober benoemd tot kamerheer in Noord-Brabant. Hij volgt daarmee mr.Drs. C. de Quay op, die wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd de titel kamerheer honorair krijgt. Een kamerheer is de steun en toeverlaat voor de Koningin bij bezoeken aan de provincie. Houben is al van kinds af aan een persoonlijke vriend van de Koningin. Houben, geboren in februari 1939, werkte van 1987 tot 2003 als commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer [SAL 2005]


HOUTMAN R.
Huis van H.M. de Koningin , Overige Bureaus en Diensten , Bureau Personeelszaken , Juridisch Beleidsadviseur
[SAL 2005] [SAL 2006]
Huis van H.M. de Koningin , Thesaurie , Beleidsbureau , Juridisch Beleidsadviseur
[SAL 2006]


JEEKEL - THATE J. ; Mw.
Huis van H.M. de Koningin , Hofdame


JONGE M.W.C. de , geboren jan 1949 ; Dhr. Jhr.
NLRM 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 jan 1986
Rechter rechtbank Dordrecht 8 apr 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 20 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 4 jul 1989
Kantonrechter Utrecht 30 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Adjudant i.b.d. , kolonel der
cavalerie b.d.
TEVENS [september 2003]
Lid bestuur stichting Evert Londenbaldhuis te Utrecht van 01-01-1996


JONKMAN P.J.H. , 02-06-1925 ; Dhr.
Permanent Hof van Arbitrage , Secretaris-Generaal
Vredespaleis , Carnegieplein 2
2517 KH Den Haag , 070-3024165
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootmeester honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootmeester honorair [SAL 2005]
INFO
Woonplaats Wassenaar , Groot Hoefijzerlaan 34 , Tel 5140466
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


KAMP H.M.
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Ondersteunende Diensten , Afdeling Pers en Publiciteit , Plaatsvervangend hoofd [SAL 2005] [SAL 2006]
Ministerie van Algemene Zaken , Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst , Pers en Publiciteit , Senior Projectleider / Plaatsvervangend Hoofd [SAL 2005] [SAL 2006]


KIST F.W. , geboren O6-08-1935
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootmeester honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootmeester honorair [SAL 2005]
Huis van H.M. de Koningin , Kanselarij der Huisorden , Kanselier [SAL 2005] [SAL 2006]
INFO
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


KONING H.E. , geboren te Beilen 07-06-1933, Hendrik Elle (Henk) ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium B Groningen (1952)
Diploma's directe belastingen en registratie en successie Rijksbelastingacademie Rotterdam (1958)
Burgerlijk recht RUL (1962)
Adjunct-inspecteur van 's Rijks Belastingen (1958-1961)
Inspecteur van 's Rijks Belastingen (1961-1967)
Lid Provinciale Staten van Zuid Holland VVD (1966-1968)
Lid Tweede Kamer VVD (1968-1977)
Lid gemeenteraad van Rotterdam
FractieVoorzitter VVD (1971-1974 en 1976-1977)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (1977-1981)
Lid Tweede Kamer VVD (1981)
Lid gemeenteraad van Rotterdam lijsttrekker VVD (1982)
Staatssecretaris van Financiën 1982-1989 ; 1-e en 2-e Kabinet Lubbers
Lid Tweede Kamer VVD
Voorzitter Kamercommissie van Financiën (1989-1991)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof van Den Bosch (sedert 1989)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 mrt 1990
President Algemene Rekenkamer (sedert 1991)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1999
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger Of met pensioen?
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger Of met pensioen?
HOOFDFUNCTIE
Oud-President Algemene Rekenkamer
TEVENS
Extern controleur van de World Trade Organisation ; functie qualitate qua als President van de Algemene
Rekenkamer
Lid Bestuur Stichting Dr. Daniel den Hoed Kliniek Rotterdam
Voorzitter Nationaal Rampenfonds Den Haag
Voorzitter van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse
Orden ; Apeldoorn
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Paleis het Loo te Apeldoorn
Voorzitter van de Stichting Rotterdam Congres Bureau Rotterdam
Voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht
Voorzitter B Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum Eindhoven
Vice-Voorzitter van de Governing Board van de europese organisatie van rekenkamers EUROSAI
European Supreme Audit Institutions.Functie qualitate qua als President Algemene Rekenkamer
Lid Bestuur van het RO theater Rotterdam
Lid Bestuur van de Anne Frank Stichting Amsterdam
Lid Bestuur Vereniging Vrienden van Thorn, Thorn
Lid commissie gemeentemuseum Het land van Thorn, Thorn
Lid algemeen bestuur van de Vereniging Effectenbezitters den Haag
Lid Raad van advies van Protecta Stichting voor Bewindvoering en Beheer Amsterdam
Penningmeester van Liberaal Reveil Den Haag
Lid werkgroep Geschiedenis voor overheidsfinanciën
Voorzitter van de jury voor de BNG gemeenteprijs
Voorzitter comite van aanbeveling Unicef Nederland Den Haag
Lid comite van aanbeveling van het ned uitvaart Museum Den haag
Lid comite van aanbeveling voor de Alzheimerstichtingstichting te Bunnik
Lid comite van aanbeveling voor het Viotta Jeugdorkest Den Haag
Lid Uitnodigingscomite van de Stichting Prinsjesdag Ontbijt Zevenhuizxen
Lid commissie van aanbeveling ter restauratie van de abdijkerk Thorn
Lid comite van aanbeveling "Vredehofborrel" te Den haag
Lid comite van aanbeveling Stichting Fondswerving Julianakinderziekenhuis te Den Haag
Lid comite van aanbeveling van de Stichting Sint Stephan voor wees en tehuiskinderen in Hongarije
Lid comité van aanbeveling in Apeldoorn ter gelegenheid van de herdenking van de inhuldiging
van Koningin Wilhelmina 1898
Voorzitter Raad van de Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Lid comite van aanbeveling in verband met de sponsoractie van de doelen te Rotterdam
Commissaris van de Siers Groep BV. Oldenzaal
Huis van H.M. de Koningin, Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Lid
Huis van H.M. de Koningin, Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Lid [SAL 2005]
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit
uit nalatenschappen, Voorzitter-lid
TEVENS d.d. november 2000
Op basis van eigen opgave op het Internet november 2000 als Raadsheer in Arnhem en in Den Bosch. In beide plaatsen heeft hij exact 38 nevenfuncties opgegeven, maar er zijn verschillen! Ook heet hij in Den Bosch Prof. , maar in Arnhem slechts Beide lijsten gecombineerd levert 52 tot 54 nevenfuncties op. Dit is bizar, zoniet ziekelijk. Is dit hebzucht zonder enige rem of inzicht?
Zijn de functies van Raadsheer-plaatsvervanger misschien gegeven als politiek "douceurtje"? Hoe zou dhr Koning die so wie so al niet in de rechterlijke macht opklom met zo'n 50-tal nevenfuncties nog beschouwd kunnen worden als onafhankelijk, onpartijdig rechter? En zichzelf beschouwen als bekwaam of zelfs maar in staat daartoe?
Extern controleur van de World Trade Organisation (functie qualitate qua)
Lid Comité van Aanbeveling voor de Alzheimerstichting, Bunnik
Lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Effectenbezitters, Den Haag
Lid bestuur (penningmeester) Introdans, Arnhem
Lid bestuur (penningmeester) RO-Theater, Rotterdam
Lid bestuur Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag
Lid bestuur van de Anne Frank Stichting, Amsterdam
Lid bestuur van de Vereniging "Vrienden van Thorn", Thorn
Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Drents Museum
Lid Bestuur Stichting Beheer aandelen Bouwfonds Fondsenbeheer
Lid Bestuur Stichting Belasting en Douane Museum "Prof. Dr. J. van der Poel", Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Dr. Daniël den Hoed (tot eind 2000)
Lid Comité van Aanbeveling "Vredehofborrel"
Lid Comité van Aanbeveling in Apeldoorn ter gelegenheid van de herdenking van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina 1898
Lid Comité van Aanbeveling in verband met de sponsoractie van De Doelen Rotterdam
Lid Comité van Aanbeveling opgericht als bijzondere ondersteuning om gelden bijeen te krijgen ter restauratie van kerkgebouwen van de H. Pastoor van Ars Parochie
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fondsenwerving Juliana Kinderziekenhuis Den Haag
Lid Comité van Aanbeveling ter restauratie van de Abdijkerk Thorn
Lid Comité van Aanbeveling van het Nederlands Uitvaart Museum, Den Haag
Lid Comité van Aanbeveling voor de Stichting Sint Stephan voor wees- en tehuiskinderen in Hongarije
Lid Comité van Aanbeveling voor het Viotta Jeugdorkest, Den Haag
Lid Raad van Advies van Protecta, Stichting voor Bewindvoering en Beheer, Amsterdam
Lid Raad van Commissarissen Siers Groep BV, Oldenzaal
Lid Uitnodigingscomité van de Stichting Prinsjesdag Ontbijt, Zevenhuizen
Lid van de Commissie Gemeentemuseum: "het land van Thorn", Thorn
Lid van de Commissie van Toezicht van het Rijksmuseum "Paleis 't Loo", Apeldoorn
Lid van de Raad van Advies van de Federatie Particulier Grondbezit
Lid van de werkgroep Geschiedenis voor Overheidsfinanciën
Lid van het Comité van Aanbeveling van het Rotterdamsch Studenten Corps, Rotterdam
Penningmeester Stichting "Liberaal Reveil", Den Haag
Voorzitter Toetsingscommissie Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering, Zeist
Vice-Voorzitter van de Governing Board van de Europese organisatie van rekenkamers EUROSAI
Voorzitter "Stichting Airlift", Renkum
Voorzitter Begeleidingscommissie herstructurering veehouderij (Min. L.N.&V.) Den Haag
Voorzitter Belastingcommissie VVD, Den Haag
Voorzitter Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam
Voorzitter Comité van Aanbeveling Unicef Nederland, Den Haag
Voorzitter Commissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen (Min. van Fin.)
Voorzitter Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden, Den Haag
Voorzitter Raad van Commissarissen AXA Beleggingsfondsen NV en AXA Rentefondsen N.V. , Den Haag Voorzitter Raad van Commissarissen BV Beheermaatschappij "De Facultatieve" en de Facultatieve Verzekeringen N.V
Voorzitter Raad van Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Voorzitter Stichting "De Nationale Toekomstprijs", Den Haag
Voorzitter Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Doorn
Voorzitter Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Voorzitter Stuurgroep Summercourses Rotterdam-Delft, Rotterdam
Voorzitter van de jury voor de BNG-gemeenteprijs
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken, Nijmegen
Voorzitter van de Stichting Rotterdam Congres Bureau, Rotterdam
Voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht
Voorzitter van het bestuur Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum, Eindhoven
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiële Planners, Utrecht
Voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, Den Haag
TEVENS [oktober 2003]
Niet meer te vinden op rechtspraak.nl.
Met pensioen of bezweken onder een teveel aan nevenfuncties?
INFO
Lid van de vrijmetselarij; loge Frédéric Royal.


KONING H.E. Vervolg. Reden: record too large
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2002]
Lid bestuur (penningmeester) RO-Theater, Rotterdam
Lid bestuur (penningmeester) Introdans, Arnhem
Voorzitter Nationaal Rampenfonds, Den Haag
Voorzitter van de vereniging van Vrienden van het Nederlandse Spoorwegmuseum
Lid bestuur Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
Voorzitter Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Lid Raad van Toezicht Nationaal Museum "Paleis Het Loo "
Voorzitter Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden
Lid Bestuur Stichting Dr. Daniël den Hoed 1 januari 2000 tot 31 december 2000
Lid Raad van Commissarissen Siers Groep BV, Oldenzaal
Voorzitter Raad van Commissarissen Hotel Okura Amsterdam
Voorzitter Raad van Commissarissen AXA Beleggingsfondsen NV en AXA Rentefondsen N.V. , Den Haag Voorzitter Raad van Commissarissen BV Beheermaatschappij "De Facultatieve" en de Facultatieve Verzekeringen N.V.
Lid Bestuur Stichting Beheer aandelen Bouwfonds Fondsenbeheer
Voorzitter Toetsingscommissie Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering, Zeist Voorzitter Begeleidingscommissie herstructurering veehouderij (Min. L.N.&V.) Den Haag 1 januari 2000 tot 31 december 2000
Voorzitter Commissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen (Min. van Fin.)
Voorzitter Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam
Voorzitter Federatie van Financiële Planners, Utrecht
Lid Bestuur Anne Frank Stichting, Amsterdam
Lid bestuur Vereniging "Vrienden van Thorn", Thorn
Lid commissie Gemeente Museum Het Land van Thorn
Lid Bestuur Stichting Belasting en Douane Museum "Prof.Dr. J. van der Poel", Rotterdam
Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Drents Museum
Voorzitter Stichting "De Nationale Toekomstprijs", Den Haag
Lid Raad van Advies "Protecta "
Lid Raad van Advies Glaucoom Vereniging, Oegstgeest
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheek, Grave
Voorzitter van het Rotterdam Congres Bureau 1 janauri 2001 tot 31 december 2001
Voorzitter Stuurgroep Summercourses Rotterdam-Delft, Rotterdam 1 januari 2001 tot 31 december 2001
Voorzitter "Stichting Airlift", Renkum
Voorzitter Belastingcommissie / Lid partijraad VVD, Den Haag
Penningmeester Stichting "Liberaal Reveil", Den Haag
Voorzitter Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Doorn
Lid van de Raad van Advies van de Federatie Particulier Grondbezit
Enige bestuursfuncties in de vrijmetselarij
Enige Commitees van aanbeveling
Voorzitter van Stichting Fonds Historia Militaris (steunfonds tbv het Legermuseum) Delft 1 januari 2002
Voorzitter van Stichting "Vrienden van het Nationaal Archief" Den Haag 1 januari 2002
Bestuurslid Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam 1 januari 2002
Bestuurslid Vereniging van Oud-leden van de Tweede Kamer 1 januari 2002
Lid redactie "Nestor". periodiek van de Vereniging van Oud-leden van de Tweede Kamer 1 januari 2002
Voorzitter Commissie Onderzoek Taxibranche Amsterdam, Amsterdam 15 februari 2001
@OPM
de laatste 6 nevenbetrekkingen gedateerd van 1 januari 2002 komen juli 2002 van rechtspraak.nl Hof Den Bosch. maar waren in juni 2002 niet vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem
op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem in juli 2002 plotsklaps verdwenen zonder een spoor na te laten.
@OPM
Op basis van eigen opgave op het Internet november 2000 als Raadsheer in Arnhem en in Den Bosch. In beide plaatsen heeft hij exact 38 nevenfuncties opgegeven, maar er zijn verschillen! Ook heet hij in Den Bosch Prof. , maar in Arnhem slechts Beide lijsten gecombineerd levert 52 tot 54 nevenfuncties op. Dit is bizar, zoniet ziekelijk. Is dit hebzucht zonder enige rem of inzicht?
Zijn de functies van Raadsheer-plaatsvervanger misschien gegeven als politiek "douceurtje"? Hoe zou dhr Koning die so wie so al niet in de rechterlijke macht opklom met zo'n 50-tal nevenfuncties nog beschouwd kunnen worden als onafhankelijk, onpartijdig rechter? En zichzelf beschouwen als bekwaam of zelfs maar in staat daartoe? Hoe zou hij van mening kunnen zijn dat dit niet een aanfluiting is voor de rechterlijke Macht?
@OPM
Per juli 2002 heeft hij zijn nevenfuncties beperkt tot maar 42.
@OPM
Deze KONING is kennelijk de koning der nevenfuncties
Kan niet aanspraak maken op onafhankelijkheid en onpartijdigheid
INFO
Woonplaats , Schelmse weg 39, 6861 WR Oosterbeek.
Tel 085 336064
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
Lid van de Rotary ; Club Den Haag
Lid van de Vrijmetselarij ; Loge Frédéric Royal te Rotterdam


KRAMER J. , geboren okt 1957 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1987
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 apr 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 11 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 jul 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 apr 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Secretaris
mei 2000 en [SAL 2005] [SAL 2006]
TEVENS [juni 2003] [augustus 2005]
Secretaris Raad van beroep voor het personeel van de Koninklijke hofhouding van 01-01-2002
Voorzitter Klachtencommissie Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag van 01-01-2002


LANGEMEIJER F.F. , geboren apr 1953 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1 sep 1974 tot 1 nov 1976
Raio rechtbank Den Bosch 1 mrt 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 28 apr 1984 - 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch28 apr 1986
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988 - 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 25 jan 1996
Vice-President Hof Den Bosch 1 jan 1997
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 5 jun 1997
Benelux-gerechtshof , plaatsvervangend advocaat-generaal [Staatscourant 10 juni 2002]
NU Den Haag Parket Advocaat-generaal bij de Hoge Raad [info sep 2000]
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter gezamelijke geschillencommissie ziekenfondsen en zorgverzekeraars
medische beroepsbeoefenaren te Utrecht
Secretaris Juridische Genootschap Den Bosch
Lid ledenraad NVvR
Co-redacteur losbladige uitgave Militair straf- en tuchtrecht
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Reserve-officier Kon. Landmacht Mobiele Rechtbank
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars Eindhoven
11 mrt 1997
TEVENS
Reserve-Officier Koninklijke Landmacht te Den Haag ; onbezoldigd, tenzij in werkelijke dienst geroepen
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars O.G. Regio Eindhoven ; onbezoldigd,
wel vacatiegeld
Lid Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering te Utrecht ; onbezoldigd ; wel vacatiegeld
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht te Deventer ; onbezoldigd
(info november 2000)
TEVENS [november 2005]
Plaatsvervangend Advocaat-generaal Benelux Gerechtshof te Brussel van 01-03-2002
Voorzitter Raad van Beroep voor personeel Koninklijke Hofhouding Den Haag van 01-04-2005
Redacteur losbladige uitgave Militair Straf- en Tuchtrecht
Lid Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering
te Utrecht van 01-09-1987
Lid adviescomissie wetenschappelijk onderzoek Raad voor de Rechtspraak te Den Haag van 01-09-2003
Voorzitter Raad van Toezicht NVM O G Regio Eindhoven (verenigingstuchtrechtelijk orgaan) van 04-05-1995
Bestuurslid Kerkbestuur San Salvatorkerk te Orthen van 15-12-2003
Voorzitter wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag van 16-01-1993
INFO
In 1998 blokkeerde de Hoge Raad feitelijk wraking met een beschikking d.d. 18 december 1998 waarin werd gesteld dat een Raadsheer van de Hoge Raad alleen via een advocaat gewraakt kan worden. Dit buitenwettelijke obstakel is natuurlijk effectief: welke (cassatie)advocaat zal het in zijn hoofd halen
een Raadsheer van de Hoge Raad te wraken ?
De aanzet tot die beschikking werd gegeven door deze advocaat-generaal bij de Hoge Raad Langemeijer, die in zijn conclusie als procureur-generaal bij de Hoge Raad zich ontpopte als een Kampioen Onzindelijk Denken. Hij had er geen moeite mee de facto de Nederlander met juridische prietpraat en drogredenering een fundamenteel wettelijk recht te ontnemen. Het recht van de Nederlander zal hem worst zijn; hij koos voor de positie van vijand van (de belangen van) het Nederlandse volk.
Zie ook:
burhoven/bur-hr23.htm
burhoven/bur-hr29.htm
evrm-7.htm
dictatuur.htm
kath-nb11.htm

Het is ronduit verbijsterend dat deze Langemeijer nu [SAL 2006] ook een nevenfunctie heeft gekregen in het Huis van Hare Majesteit. Is dit ter beloning van diensten bewezen aan het machtssysteem in de polderdictatuur?


LEEUWEN Th.J. van
Huis van H.M. de Koningin , Afdeling Secretariaten , Secreatris in algemene dienst
[SAL 2005] [SAL 2006]


LEEUWENBURG J.W.
Huis van H.M. de Koningin , Particulier Secretariaat van Z.K.H. de Prins van Oranje , Particulier secretaris
Huis van H.M. de Koninging , Afdeling Secretariaten , Particulier secretaris van H.K.K.K.H.H. de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden [SAL 2005] [SAL 2006]


LOON - LABOUCHERE M.L.A. van ; Mw.
Aangekomen in Leiden in 1955 VVSL
Grootmeesteres van H.M. de Koningin
Grootmeesteres van H.M. de Koningin [SAL 2005] [SAL 2006]


LOUTER A.H.L.
Huis van H.M. de Koningin , Militaire Huis , Adjudant van H.M. de Koningin, Kapitein-luitenant ter zee
Huis van H.M. de Koningin , Militaire Huis , Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin, Kapitein-luitenant ter zee [SAL 2005] [SAL 2006]


MARTENS A.A.J. ; Mw. Drs.
Huis van H.M. de Koningin , Particulier Secretariaat van H.K.H.Prinses Margriet der Nederlanden en Pieter van Vollenhoven , Particulier secretaris


MOUT - BOUWMAN E.A. ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-11-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 01-09-2003
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1968
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414929 , fax 020-5414700
noor.mout@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414929 , fax 020-5414700
noor.mout@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Lid Comité Exécutif ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale)
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Lid van de raad van beroep Personeel der Koninklijke Hofhouding
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid
TEVENS [augustus 2005]
Lid van het Hoofdbestuur Comité executif de l'Association Litteraire et Artistique , Parijs van 01-01-1993
@OPM
Waarom was deze nevenfunctie niet genoemd in [juni 2003] op rechtspraak.nl ?
TEVENS [november 2005]
Lid van het Hoofdbestuur Comité executif de l'Association Litteraire et Artistique , Parijs van 01-01-1993
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid [SAL 2005] [SAL 2006]
Plaatsvervangend Kroonlid , Hof van Discipline te Den Bosch van 01-01-2004
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid [SAL 2005] [SAL 2006]
Plaatsvervangend Kroonlid , Hof van Discipline , Den Bosch van 01-01-2004


POL N. van de ; Mw.
Kabinet der Koningin , Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften , Hoofd
Kabinet der Koningin , Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften , Hoofd
[SAL 2005]


QUAY C.L.M. de , geboren 1934 ; Drs.
Voorzitter Stichting Nationaal Monument Sint Jan
Voorzitter Bestuur Mr. Paul de Gruyter Stichting
Lid Bestuur Mr. J.H. de Pont Stichting
Voorzitter Raad van Comm. Neways Electronics International N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Roba Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Vebego International N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Poppers Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Rodruza Steenfabrieken
Commissaris Ducatus N.V.
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer honorair [SAL 2005] [SAL 2006]
Lid Standing Committee en Fin. Committee Aid to the Church in Need.
Mr. Drs. De Quay, voormalig vice-Voorzitter van de raad van bestuur van F. van Lanschot Bankiers N.V. en van Lanschot's Beleggings-Compagnie B.V., bekleedde voorheen bestuursfuncties bij een aantal organisaties in de financiële sector, waaronder het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf en de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf.
Hij was voorts commissaris bij :
Interpay B.V.
Amvabel N.V.
Ondernemend Vermogen Nederland Beheer B.V.
Data Traffic
Beanet B.V.
Eurocard Nederland B.V.
BankGiroCentrale B.V.
Liquirent N.V. en
Comfort Financieringen Nederland B.V.
Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties bij een aantal non-profit organisaties, waaronder de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Jachtraad en aansluitend de Raad voor Natuurbeheer, het Noord-Brabants Museum, de Stichting Vredespolitiek, de United World Colleges, het Katholiek Nieuwsblad en Fortuna Sittard.
INFO
Telegraaf 31 augustus 2004:
Houben tot kamerheer benoemd.
Koningin Beatrix heeft mr. Frank Houben per 1 oktober benoemd tot kamerheer in Noord-Brabant. Hij volgt daarmee mr.Drs. C. de Quay op, die wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd de titel kamerheer honorair krijgt. Een kamerheer is de steun en toeverlaat voor de Koningin bij bezoeken aan de provincie. Houben is al van kinds af aan een persoonlijke vriend van de Koningin. Houben, geboren in februari 1939, werkte van 1987 tot 2003 als commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.


RÖELL E.W. , Eric Willem , geboren 8 juli 1908 ; Jhr.
Zijn vader werkte bij de Bank voor Gemeentekrediet
Studeerde rechten in Utrecht
Begon zijn loopbaan bij Gemeentekrediet
Na de oorlog firmant bij Hope & Co
In 1948 werd hij kamerheer van Juliana
In 1957 regelde hij tactvol de Greet Hofmans-affaire
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer-honorair
Oud-Voorzitter van de Raad van Bestuur van KJCPL, later tot 1978 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Nedlloyd
Oud-President Commissaris van Mapro Holding bv 1947 - 1980, machinefabriek in Den Bosch
Oud-firmant van Mees & Hope. Hij stond aan de basis van de ontwikkelingen die hebben geleid tot vorming van het huidige Mees-Pierson.
Commandeur in de Huisorde van Oranje
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Weduwnaar van Jacoba Elisabeth barones Bentinck
INFO
Overleden 23 maart 2002 [Telegraaf 25 maart 2002]


ROY VAN ZUYDEWIJN J.A. de
Huis van HM de Koningin , Honoraire Hofhouding , Honorair Kamerheer [SAL 2005] [SAL 2006]


RUIJGROK - GILLEBAARD N. ; Mw.
Huis van H.M. de Koningin , Militaire Huis , Adjudant van H.M. de Koningin, luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst
Huis van H.M. de Koningin , Militaire Huis , Adjudant van H.M. de Koningin, kolonel van de Verbindingsdienst [SAL 2005] [SAL 2006]


SCHIPPER W.H. , geboren jul 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96
Assistent Rijks Universiteit Utrecht 1 okt 1951
Commies gemeente Rotterdam 1 jul 1953
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 3 jan 1955
Griffier Centrale Raad van Beroep 23 mrt 1982
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 21 jul 1966
Lid Centrale Raad van Beroep 16 jun 1967
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 27 jun 1974
Voorzitter Centrale Raad van Beroep 24 jun 1983
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Pensioen
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid [SAL 2005]
TEVENS [augustus 2005]
Niet te vinden op rechtspraak.nl . Zal wel met pensioen zijn.


SILLEVIS SMIT J.L.W. , geboren 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 okt 1972
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag , kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1961
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285423 , fax 070-3285339
jlwsillevissmitt@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
lodewijk.sillevis@debrauw.com
www.debrauw.com<BR> [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Rechtsgeleerd raadsman van H.K.H.Prinses Juliana der
Nederlanden en Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden
Voorzitter Raad van Toezicht Onderl. Levensverz.-Mij.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


SIRTEMA van GROVESTINS J.G.A. ; Dhr. baron
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Financieel raadsman van H.K.H.Prinses Juliana der Nederlanden en Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden


SMITS R.M.
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Financieel raadsman van H.M. deKoningin
Huis van H.M. de Koningin , Particulier Secretariaat van H.K.H.Prinses Juliana der
Nederlanden , Particulier thesaurier


VERSCHEUR O.W.A. van ; Baron
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Honorair Kamerheer
[SAL 2005] [SAL 2006]


VOLLENHOVEN P. van ; Pieter , geboren 30-04-1939 te Schiedam ; Dhr.
Huis van H.M. de Koningign , Honoraire Hofhouding , Reserve luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht
Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin [SAL 2005] [SAL 2006]
INFO
Woonplaats Apeldoorn
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
INFO
Telegraaf: "Scheiding Margriet en Pieter 'totale onzin'."
Mr. Pieter van Vollenhoven weerspreekt met grote felheid de geruchten over een scheiding van prinses Margriet.
Van Vollenhoven zegt in het weekblad Margriet van deze week dat de band met zijn vrouw onverbrekelijk is. Dat zij zouden gaan scheiden noemt hij 'totale onzin'. "We zouden ons huwelijk beiden onmiddellijk overdoen, dat zegt eigenlijk genoeg", aldus van Vollenhoven.
Een verklaring heeft van Vollenhoven wel voor de geruchten die al jaren de ronde doen. Sinds zijn vrouw een belangrijke functie heeft bij het Internationale Rode Kruis werken de prinses en hij meer gescheiden. daarnaast hebben ze verschillende hobby's ontwikkeld. "Maar we doen ook veel samen", verzekert mr. Pieter. Opnieuw vertelt hij dat zijn intrede in het Koninklijk Huis niet over rozen ging, een onderwerp dat door prinses Margarita en haar door haar familie ongewenste echtgenoot Edwin weer actueel geworden is. Pieter had niet alleen aarzelingen van de familie van Margriet te maken, maar werd ook nog eens mikpunt van zo ongeveer nationale spot. "Het is geen sprookje van 'tafeltje-dek- je, ezeltje-strek-je" om lid van het Koninklijk Huis te worden. Dat was het niet voor mijn schoonvader en mijn zwager en niet voor mij.
Je leven komt in het teken te staan van gebakken lucht en geruchtenstromen. Er kwam een moment dat ik besefte dat het nooit zou lukken zestien miljoen mensen te behagen. Toen heb ik een knop omgezet, me niet meer verzet tegen wat iedereen dacht. Ik ben mijn eigen leven gaan leiden." aldus van Vollenhoven.


VRIES K. de , geboren 02-02-1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Defensie 1 mei 1962
Hoofd kantoor hypotheken, kadaster Scheepsbewijzen te Groningen 1 feb 1969
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.administrateur 1 apr 1971
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 nov 1973
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 nov 1975
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 31 okt 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1988
Raadsheer Hof Den Haag 31 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1998
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
niet functiegebonden:
Voorzitter van de commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekeringen
Lid van de Raad van Beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Lid van de Commissie van Beroep van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte"
functiegebonden:
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Secretaris vakantiecommissie gerechtshof te Den Haag
Lid Arbocommissie gerechtshof/ PG-parket te Den Haag
Lid bestuurscommissie ondersteuning speciale projecten ter attentie van de president
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Voorzitter
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Voorzitter [SAL 2005]
TEVENS [nov 2000]
Voorzitter van de commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering
Voorzitter van de Raad van Beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Lid Bezwarencommissie Zorgonderzoek Nederland
Vakantiecommissaris gerechtshof Den Haag
Lid Arbocommissie gerechtshof/PG-parket te Den Haag
Lid begeleidingscommissie president
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering van 01-01-2001
Voorzitter van de raad van beroep Personeel van de Koninklijke Hofhouding van 01-01-2001 Vakantiecommissaris Gerechtshof Den Haag te Den Haag van 01-01-2001
Lid Bezwarencommissie Zorgonderzoek Nederland van 01-10-2000 tot 30-09-2001
TEVENS [augustus 2005]
Geen nevenfuncties behoudens:
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Voorzitter [SAL 2005]
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


WACKIE EYSTEN P.A. , geboren 12-12-1939 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet [augustus 2005 op rechtspraak.nl]
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Den Haag ; De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1967
Voorzitter maatschap De Brauw Blackstone Westbroek advocaten en Notarisen
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285467 , fax 070-3242095
maildhg@dbbw.nl
pawackieeysten@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
piet.wackie@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht CALRM
Lid platform ADR, Ministerie van Justitie
Lid Raad van Toezicht Ned. Mediation Instituut
Lid European Advisory Council van CPR Institute for Dispute Resolution
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Ned. Advocatuur Nederlandse Orde van advocaten
Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans
Kernredacteur Bedrijfsjuridsiche Faculteit
Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL
Lid Bestuur Instituut voor Immigratie RUL
Lid Juridisch Programmacommissie Den Haag 750 jaar
Commissaris Deutsche Bank de Bay NV
Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV
Voorzitter commissie van Advies en Bijstand Kon.Consdervatorium
Vice-Voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag
Voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Lid Algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds
Voorzitter vereniging van Obligatiehouders Appeltheater
Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen
Landelijk Deken van de NOvA 1996-1998
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid [SAL 2005] [SAL 2006]
TEVENS [juli 2003] [augustus 2005]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven. Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen. Ongeloofwaardig.
Ook niet: advocaat en al helemaal niet de functie in het Huis van H.M.
Kwalijk
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


WALDECK P.W. , Pieter Willem ; Dhr.
Permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie te Brussel , ambassaderaad [SAL 1995/1996]
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Afdeling Secretariaten , Algemeen Secretaris tvs Hoofd van de afdeling , belast met het contact met de RVD [SAL 2001]
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) , Lid (BUZ)
Wordt grootmeester van het Huis van H.M.
Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin [SAL 2004]
Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin [SAL 2005] [SAL2006]
Huis van H.M. , Afdeling Uitvoerende Diensten , Hoofd [SAL 2005] [SAL 2006]
Huis van H.M. , Overleg- en Adviescommissies , Hoofdcommissie van Overleg voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Lid [SAL 2005] [SAL 2006]


WALL BAKE R.A. van den
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


WEEL J.J. van der
NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1975
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer honorair [SAL 2005] [SAL 2006]


WEGENER SLEESWIJK R.S. , geboren mei 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Werkzaam Ministerie Onderwijs en Wetenschappelijk , directie Bouwzaken 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 sep 1979
Rechter rechtbank Dordrecht 21 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 sep 1983
Vice-President rechtbank Leeuwarden 4 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kanton rechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Leeuwarden 4 aug 1994
NU
Leeuwarden coördinerend Vice-President
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary ; club Leeuwarden 1998/1999
Bestuur Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden
Bestuur Kon.Zeilvereniging Oostergoo te Leeuwarden
Bestuur Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten te Amsterdam
Bestuur Stichting Fonds voor de Geld en Effectenhandel te Amsterdam
Bestuur Stichting Historische Publicaties Frisia te Leeuwarden
Voorzitter Commissie van Beroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Kamerheer van HM de Koningin te Friesland
Lid beleidsraad informatievoorziening rechtelijke organisatie BIRO
okt 1995
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
mei 2000
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer [SAL 2005] [SAL 2006]


WIERSMA E.D. , Enno , geboren 1941 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 21-07-2004
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1966
maildhg@dbbw.nl
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
edwiersma@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Partner De Brauw Blackstone Westbroek
enno.wiersma@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep Actuarieel Genootschap
President Commissaris Boekhandelsgroep Ned. BV
Commissaris De Boo Beheer BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Origin
Lid Bestuur Stichting CDI Foundation
Directeur Euroc BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Golden Tulip International
Commissaris ISS Servisystem BV
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Geschillen Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Commisssaris NVS Verzekering NV
Commissaris Outokumpu Copper BV
Commissaris Outokumpu Copper Strip BV
Commisssaris Rostland BV
Directeur TI Holdings Netherlands BV
Directeur UBAC Ned. BV
Directeur UBIC Ned. BV
dec 1997
Lid en plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Rechtsgeleerd raadsman van H.M. de Koningin
mei 2000
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Rechtsgeleerd raadsman van H.M. de Koningin [SAL 2005] [SAL 2006]
Lid Bestuur Stichting C.D.S.
Voorzitter Raad van Comm. Boekhandels Groep Nederland B.V.
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V.
Commissaris NCD Ned. Cement Deelnemingsmij. B.V.
Commissaris Jan Tabak N.V.
Oud-functies:
Directeur Euroc B.V.
Commissaris De Boo Beheer B.V.
Commissaris ISS Servisystem B.V.
Commissaris NVS Verzekeringen N.V.
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Raad van Beroep Actuarieel Genootschap van 01-01-2002
Rechtsgeleerd Raadsman van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijk Hoogheid Prins Claus der
Nederlanden van 01-01-2002
President commissaris Boekhandels Groep Nederland B.V. van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis van Oranje II van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting C.D.I. Foundation van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Origin van 01-01-2002
Plaatsvervangend lid / voorzitter Raad van Geschillen Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs van 01-01-2002
Commissaris Outokumpu Copper B.V. van 01-01-2002
Commissaris Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij B.V. van 01-01-2002
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. van 01-01-2002
President-commissaris Jan Tabak N.V. van 01-01-2002
Commissaris DKV Nederland N.V. van 01-01-2002
Lid Raad van Discipline Raad van Discipline te Den Haag van 01-01-2002
Directeur Ubic Nederland B.V. van 01-01-2002
Directeur Ubac B.V. van 01-01-2002
Commissaris Outokumpu Copper Strip B.V. van 01-01-2002
Voorzitter Bestuur Stichting Sigillis Regiis Praesidio van 28-01-2002
Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Medewerkersaandelen BGN van 31-12-2001
TEVENS [augustus 2005]
Als hiervoor onder [juli 2003] , maar niet meer:
Commissaris DKV Nederland N.V. van 01-01-2002
Directeur Ubic Nederland B.V. van 01-01-2002
Directeur Ubac B.V. van 01-01-2002


WIERTZ - WEZENBEEK C.M. , geboren september 1960 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 juli 1998
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend secretaris
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend secretaris [SAL 2005] [SAL 2006]
TEVENS [augustus 2005]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


WIJMEN P.C.E. van , geboren sep 1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984 Ontslag
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 4 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
Lid Tweede Kamer CDA-fractie ; mei 2000 - 1998
Raadsheer in buitengewone dienst van 1 november 2003
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger [augustus 2005]
NU Den Haag Raad van State Raadsheer i.b.d.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor van Wijmen & Koedam ; beëdiging 1962
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5250500 , fax 076-5142575
infobrdcl@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Lid/adviseur van de maatschap Van Wijmen Nouwen (kantoren te Rotterdam en Breda) tot 1998
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in het register van het kantongerecht te Breda
aug 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
Kamerheer van H.M. de Koningin in de provincie Noord-Brabant (van 1998 tot 2002)
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair [SAL 2005] [SAL 2006] [SAL 2006]
TEVENS [augustus 2005]
www.rechtspraak.nl : betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
Zijn functie van Staatsraad in buitengewone dienst wordt verzwegen.
Op rechtspraak.nl wordt niet vermeld dat hij kamerheer honorair is van H.M.
Dit is volslagen in strijd met het vermelde op www.raadvanstate.nl [augustus 2005]
Bepaald heel curieus.
TEVENS [augustus 2005]
www.raadvanstate.nl vermeldt huidige nevenfuncties:
Deeltijd hoogleraar KUB (Tilburg)
Voorzitter Stichting het Noord-Brabants Landschap
Voorzitter Delta-overleg
Vaste Annotator NJ - onteigeningszaken
Voorzitter Stichting Keur Warmtepompen
Voorzitter Vrienden van Beijerd Breda
Bestuurslid Niels Stensen Stichting
Voorzitter Stichting Het Voormalig Gasthuis Breda
Bestuurslid Stichting Contractonderwijs KSE Etten-Leur
Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer
Bestuurslid Stichting Socires
Voorzitter Stichting Leerstoel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer LUWageningen
Lid van de commissie Verpakkingen
@OPM
Op de site van de Raad van State staat niet vermeld dat hij volgens de Staatsalmanak 2005 honorair Kamerheer van H.M. is !
Evenmin is daar vermeld dat hij volgens www.rechtspraak.nl nog steeds Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch is !


ZINNICQ BERGMANN R.J.E.M. van
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Grootofficier , commodore van de Koninklijke Luchtmacht tit. b.d.
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , commodore van de Koninklijke Luchtmacht tit.b.d. , Jagermeester honorair
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Adjudant i.b.d. , kolonel der
cavalerie b.d.
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair , commodore van de Koninklijke Luchtmacht tit.b.d.


ZWAN H.A.C. van der
Ministerie van Buitenlandse Zaken , Directie Consulaire Zaken , Directeur [SAL 2002]
Wordt per 16 september 2002 Algemeen Secretaris van H.M.
Huis van H.M. de Koningin , Afdeling Secretariaten , Algemeen Secretaris [SAL 2005] [SAL 2006]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin