Studentenproject Wolmanzouten van Agrarisch Opleidings Centrum 'Groene Delta' in Dordrecht

Martijn Libbenga als docent op het 'Groene Delta College' zet zijn
studenten op het spoor van de gevaren van Wolmanzouten op de website van het EKC


Groene Delta . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . Melkprijs

Studentenproject over Wolmanzouten van Agrarisch Opleidings Centrum 'Groene Delta'


Studieproject voor ecologisch verantwoord milieubeheer

opdracht:

WOLMANZOUTEN
Deelkwalificatie   Uitvoeren        ODC code    LTC8
           Vergunningverlening 
 
Opdracht       Groepsverslag      Toetscode    2a
           Wolmanzouten
Module/kavel     LTCC          Beschikbare   Tot einde 
                       tijd      periode 3
 
Maximaal te behalen  100 punten       Voldoende bij  55 punten
 
Toegestane      Onbeperkt
hulpmiddelen


"OPDRACHT WOLMANZOUTEN"

Per jaar wordt circa 300.000 kilo aan arsenicum verbindingen (arseenzuur) en 600.000 kilo chroom VI verbindingen (chroomtrioxide) ter "verduurzaming" geperst in hout en in het milieu verspreid in de vorm van schuttingen, tuinpaaltjes, hout voor kinderspeeltoestellen, enz. Het arsenicum en chroom VI spoelt uit of komt vrij als dergelijk hout geleidelijk toch verteert of verstookt wordt in houtkachel, openhaarden en in elektriciteitscentrales.

De totale hoeveelheid komt neer op zo'n 10x de dodelijke dosis arsenicum verbindingen per Nederlander per jaar, de chroom VI verbindingen zijn hier dan niet eens in meegenomen. En dat cumuleert in het milieu steeds verder, jaar op jaar.

Het gebruik van met arsenicum en chroom VI doordrenkt hout wordt zwaar gesubsidieerd (tot 75%) Zo betalen wij via de belasting voor onze eigen massale vergiftiging. Deze praktijden zijn in strijd met Europese regelgeving . Enkelen hebben hierbij een groot financieel belang. Voor alle anderen is het een levensgevaarlijke tijdbom vanwege verhoogde risico's op kanker, genetische schade en onvruchtbaarheid.

De bedoeling van de opdracht is dat jullie naar aanleiding van bijgevoegde fragmenten uit het "dossier" (afkomstig van het Ecologisch Kennis Centrum ) over de "Wolmanzoutenaffaire", een eigen onderzoek instellen naar de milieurisico's van houtverduurzamingsmiddelen en de manier waarop overheid en bedrijfsleven met deze milieurisico's omgaan.

Er wordt van jullie verwacht dat jullie binnen een termijn van 4 weken een gedegen en kritisch onderzoeksrapport afleveren. Jullie onderzoeksopdracht is heel ruim en kan en moet dus door jullie zelf nader gepreciseerd en afgebakend worden. Om te beginnen kunnen jullie de onderstaande vragen/aandachtspunten tot richtsnoer nemen. Daarna kunnen jullie je bij het vervolg van je onderzoek laten leiden door het bijgevoegde stappenplan.

LET WEL! Dit stappenplan is bedoeld als een hulpmiddel en niet als een wet van Meden en Perzen die perse stap voor stap moet worden opgevolgd.


  STAPPENPLAN


  Stap 1:

Kennisbelang: formuleer voor jezelf in ruime zin de doelstelling van je onderzoek. Wat zou je allemaal te weten willen komen over het onderwerp?


  Stap 2:

Orienterend bronnenonderzoek: verzamel uit zoveel mogelijk bronnen zoveel mogelijk informatie over het onderwerp. Maak tijdens het lezen een lijst met vragen die bij je opkomen over het onderwerp.


  Stap 3:

Vraagstelling(probleemstelling): selecteer, combineer (en herformuleer) uit de vragenlijst die je bij de vorige stap hebt gemaakt 1 cruciale vraag (probleemstelling) die je zou willen beantwoorden (oplossen) met je onderzoek. Deze vraagstelling is het uitgangspunt voor je onderzoek.


  Stap 4:

Onderzoeksstrategie (of taakanalyse):

 • Leid eerst uit de vragenlijst op systematische wijze een aantal doelvragen af aan de hand waarvan het onderzoek zal worden uitgevoerd en het werk over de groepsleden zal worden verdeeld.
 • Bepaal daarna per deelvraag welke gegevens je nodig denkt te hebben
 • Maak tenslotte duidelijke werkafspraken met elkaar.


  Stap 5:

Gericht bronnenonderzoek: verzamel, orden en verwerk de informatie met betrekking tot de deelvragen (volgens de bij de vorige stap afgesproken werkwijze).

  Stap 6:

Samenvatting en conclusie: breng gezamenlijk lijn aan in de verzamelde gegevens en formuleer conclusies met betrekking tot de vraagstelling.

  Stap 7:

Presentatieanalyse: vraag jezelf af hoe je je onderzoek op schrift wilt presenteren.

  Stap 8:


Draaiboek: een helder verslag bestaat uit drie delen; Kop, romp en staart.

 • Waar ga je het over hebben?
 • Onderwerp
 • Doel van je verhaal
 • Belang voor je publiek
 • Romp de rode draad in je verhaal
 • Gebruik een logische volgorde
 • Van vroeger naar nu
 • Van probleem naar oplossing
 • Van hoofdzaak naar detail of juist andersom
 • Staart de afronding
 • Vat wat je gezegd hebt samen en trek conclusies.


Stap 9: Aanbevelingen en plan van actie (communicatie). Welke stappen (en door wie) moeten er volgens jullie (en op grond van jullie eigen bevindingen en conclusies) genomen worden? Werk dit uit in een goed doordacht communicatieplan met een duidelijke doelstelling.


Stap 10: Actie: Probeer op zoveel mogelijk manieren zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de bevindingen en conclusies van je onderzoek!


  VRAGEN/AANDACHTSPUNTEN:


 • Wat zijn "Wolmanzouten" exact? Breng de chemische samenstelling aan de hand van het chemiekaartenboek nauwkeurig in kaart.

 • Wat zijn precies de gezondheidsrisico's van "Wolmanzouten"? Hoe lang zijn deze risico's al bekend?

 • Hoe kan het dat deze Wolmanzouten vanaf eind jaren 80 in Nederland zo massaal op de markt gebracht konden worden?

 • Wie is hiervoor verantwoordelijk? ( Beschrijf de rol van de actoren in de affaire en met name de rol van de overheid.

 • Hoe zit het precies met de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot houtverduurzamingsmiddelen zoals Wolmanzouten?

 • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid voor de (te onstane) schade aan volksgezondheid en milieu?

 • Is de overheid adequaat en geloofwaardig opgetreden in de affaire? Zoniet welke maatregelen zou de overheid dan (op korte termijn) moeten nemen om haar geloofwaardigheid terug te verdienen?

 • Wat is een KOMO-keur? Hoe wordt dit KOMO-keur verleend?

 • Wat is de waarde van een zgn KOMO-keur in dit speciale geval? En wat zegt dit over het KOMO-keur in zijn algemeenheid?