De Nederlandse advocatuur onder vuur. Schokkend, onthullend, tragisch is het boek van Stichting Jurilet..!

Raad van State pleegt strafbare feiten, waarvan aangifte is gedaan bij de politie (video)
Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Van strafbare feiten, gepleegd door de Raad van State is aangifte gedaan
  IN ALLE STATEN door de RAAD VAN STATE

Kleintje Muurkrant van 6 april l.l. maakt melding van strafbare feiten, gepleegd door de Raad van State en vermeldt dat Ad van Rooy aangifte heeft gedaan.

Op grond van onze ervaringen doen wij de voorspelling dat de aangifte van ing. van Rooij door het OM met de wet ( WSV, Wetboek van Strafvordering, art. 12) in de hand geseponeerd zal worden. Ad van Rooij kan conform art. 12 Wetboek van Strafvordering tegen dat sepot in beklag komen bij het Gerechtshof. Gedreven door zijn gelijk zal van Rooij dat ongetwijfeld doen. Het Hof zal van Rooij weer met voornoemde wet in de hand kennelijk niet ontvankelijk verklaren en zijn beklag kennelijk ongegrond.

Datzelfde overkwam ons bij ons beklag tegen 10 Europarlementariërs die ten overstaan van TV-kijkend Nederland strafbare feiten pleegden en ook bij ons beklag tegen het sepot van de strafbare feiten, die de heer Bram Peper pleegde Het overkwam ons eveneens bij ons beklag tegen het sepot van onze aangifte van strafbare feiten, gepleegd door de Nederlandse Orde van Advocaten, die er met een samenweefsel van leugens en verdichtsels aan bijdroeg dat het tijdschrift Account ons - zonder wederhoor toe te passen - , afschilderde als "querulanten, mensen met een ontevreden grondhouding, die zich te buiten gaan telefooonterreur en misbruik maken van publiciteit en het tuchtrecht, etc". Het overkomt alle mensen die zich teweer stellen tegen strafbare feiten, gepleegd door mensen en/of instanties met aanzien, macht, gezag en reputatie.

In al die gevallen leiden aangiftes niet tot een oordeel van de onafhankelijke rechter. Het OM seponeert en schikt naar eigen believen en willekeur als een onverlicht despoot, niet gestoord door de waakhonden van de journalistiek, noch die van de politiek. Slechts wanneer een aangifte of een beklag, zoals dat van de Socialistische Partij m.b.t. de zogenoemde bouwfraude, vlak voor de verkiezingen, de landelijk publiciteit haalt en houdt is er een kans dat een aangifte de rechter wel bereikt. (M.b.t de Euro- en de Peperfraude, die collegae / politici raakten en ver voor de verkiezingen plaatsvonden was diezelfe SP overigens niet bereid om vragen in de kamer te stellen en om ons beklag tegen de sepots in beide fraudezaken te steunen!)

Indien en voorzover die rechter het OM zou bevelen om alsnog tot strafrechtelijk onderzoek en vervolging over te gaan van de door van Rooij of de SP genoemde verontrustende stafbare feiten, dan is het nog altijd aan het OM om met de wet in de hand te bepalen of, en zo ja wanneer zij "zulks opportuun acht". Die verouderde voor velerlei uitleg vatbare wet is een van de oorzaken die ten grondslag liggen aan m.n. politieke sepots en het ongegrond verklaren van het beklag daartegen.

Eenmansacties zoals die van Van Rooij, van ons en van onze geestverwanten zullen niet tot het sukses leiden, dat voor ons aller recht bitter nodig is. Bundeling van alle krachten van alle tegenspraak samen met een een hele Grote Muurkrant wel. Tot slot de Raad van State behandelt ons beroep tegen de afwijzende beslissing van de Bestuursrechter te Zutphen van ons verzoek aan het Ministerie van Justitie om ons (en onze geestverwanten - zoals van Rooij, de Sociale Databank Nederland, de David Alliantie, etc. - te helpen het werk uit te voeren dat Justitie laat liggen.

Nadere informatie over de stichting Advocadur, de stichting/uitgeverij Jurilet en de door haar uitgegeven boeken: www.sdnl.nl/advocadur.htm
    Th. Gerritsen, secretaris          H.H. Teernstra, voorzitter