Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Een juridisch en politiek schandaal van de hoogste orde om machtsmisbruik en corruptie af te dekken

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Verbijsterende vaststellingen over de gedragingen van ministers, politici, advocaten, rechters e.a.

  Aan alle volksvertegenwoordigers, ministers, justitiële en politieambtenaren, mijn verslag van overheidsfraude in de brief aan minister Opstelten over binnenvallen van politie in opdracht van de Officier van Justitie. Dit kan aanleiding zijn voor een kabinetscrisis omdat de ministers politiek verantwoordelijk zijn voor de uitwassen bij het UWV, het CJIB, de ambassade in Jakarta en het beleid voor Justitie en Buitenlandse Zaken. N.B.: Alle uitlatingen vallen strikt onder de verantwoordelijkheid van Ir. R.A.A. Rietveld.

  Zie interview Deel III.

  Het wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk zijn, gaat in deze affaire zeker niet op (J.P. Balkenende). Tot nu toe durft niemand vragen stellen. Ook de media niet! Vooral nu de RVD het stellen van vragen verbiedt. De aangifte bij de politie m.b.t. strafbare feiten waarvan bewijzen zijn bijgevoegd aan de aangifte met een lijst van personen die aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid om zelf aangifte te doen van strafbare feiten waarvan zij kennis dragen. Dit op de verplichting daarvan vanwege 162 Sv van het wetboek van strafvordering. Daarnaast is ook art. 136 Sr. van toepassing. Zie de aangifte tegen rechters en advocaten. Zolang politici en pers blijven zwijgen, zullen per jaar ca. 400 mensen zelfmoord plegen.

Waarom doet het Openbaar Ministerie niks met zoveel aangiften tegen de elite?

Verbijsterende vaststellingen over de gedragingen van ministers, politici, advocaten, rechters e.a.
Eureka ! Rechter maakt tijdreis met 'n getekend openbaar vonnis. Albert Einstein zat goed fout !
Zie de lijst van organisaties die werden geïnformeerd over die rechterlijke valsheid in geschrifte !


     Erik van den Emster (RvdR)                    Twan Huys (nieuwsuur)                      mr. J.W. Westenberg (ex-rechter)

mr. P. Kalbfleisch (ex-rechter)      Suzanne Terporten (Openbaar Ministerie)        Schipholwanbeleid (website)

De ivoren toren begint eindelijk te wankelen

De verbijsterende vaststelling over gedragingen van ministers, politici, advocaten, rechters, deurwaarders, curatoren, politie, officieren van Justitie en hoge ambtenaren naast het absolute zwijgen van de media die kennelijk onder censuur staan van de Rijksvoorlichtingsdienst zoals o.a. bij Julius Vischjager van de parlementaire pers. Het lijkt minder gevaarlijk verslaggever te zijn in een oorlogsgebied dan lastige vragen te stellen over de geheimen van de achterkamertjespolitiek. Toch zijn wel publicaties zoal dei in HP/De Tijd van 9 feb. 2012, maar vrijwel nooit op de massamedia als de landelijke bladen en televisie.

Micha Kat was het die Westenberg ontmaskerde als fraudeur waardoor ook nog drie rechters werden vervangen door rechters met duidelijke belangenverstrengeling om de Chipsholzaak ten gunste van de tegenpartij uit te laten spreken. Een miljardenschade ten koste van de fam. Poot. Op de site Klokkenluider Online toont Micha een scala van onthullingen die wijzen op frauduleus handelen van diverse overheidsinstanties. Het zwijgen van de Tweede Kamer is letterlijk een bom onder de democratie. Een poging om o.a. de advocatenwet aan te laten scherpen m.b.t. de ook door het Hoge Raad, de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en Justitie in alle alle geledingen gedoogde liegen en bedriegen door advocaten in civiele procedures, is nog steeds niet in openbare behandeling in de Tweede Kamer. Zie ook de brief aan oud-rechter Jeroen Recourt van de PvdA. Nederland als land functioneert kristalhelder als een zuiver criminele organisatie.

Klacht van ir. R.A.A. Rietveld
Strafaangifte nr. 37 gemaakt op 31 januari 2012 tegen vier Presidenten van de rechtbanken Maastricht / Amsterdam en Alkmaar dit met de reden dat zij allen hebben verzuimd zelf de wet te handhaven, door zich niets aan te trekken van de voorgaande aangiften met betrekking tot 162 Sv Strafvordering (kennisdrager zijn van strafbare feiten, begaan door de Advocaten G.R.M. v.d. Assum, zowel A.P. Maes e.a. en een roedel van misdadig werkende deurwaarders! Zie de publicatie hierover op de site van ir. R.A.A. Rietveld en zijn bezoek aan de Tweede Kamer met overhandiging van de brief aan de minister van Justitie aan Ton Elias van de VVD. Zie:

Klacht van ing. A.M.L van Rooij
Ing. van Rooij heeft serieus gesolliciteerd naar de functie van vice-president van de Raad van State. Net als andere sollicitanten als de heer Rinnooy Kan en de voorzitter van de Volks Partij Nederland. Zowel van A.M.L. van Rooij als de A. Gelder hebben klacht ingediend bij de minister van Veilgheid en Justitie I. Opstelten. Het bijzonder hier is dat de heer van Rooij lopende strafkachten heeft ingediend tegen zowel minister Opstelten als tegen kandidaat J.P.H. Donner, waardoor Opstelten de sollicitatieprocedure niet mocht leiden en de heer Donner zich niet kon kandideren zonder vrijspraak bij de rechtbank in Hasselt (België) waar de strafaangifte nog steeds onder de rechter is. De Heer Gelder gaat naar een besloten zitting op 16 februari 2012 bij het ministerie om zijn klacht toe te lichten. De benoeming van mr. J.P.H. Donner lijkt hierbij al te prematuur, gezien de lopen rechtszaken tegen hem. Zie: de brief aan de minister van De Groenen.

Klacht van Robert Hörchner
In Vrij Nederland van deze week staat een verbijsterend verslag over wat de heer R. Hörchner is overkomen die als eerste Nederlander werd overgeleverd aan justitie in Polen. De hele procedure die daaraan voorafging is aan aanfluiting van wat aan recht zou hebben moeten geschieden. Tien maanden heeft de heer Hörchner als vokomen onschuldig aan een wetsovertreding in Polen. Hij heeft in zeer slechte, bijna middeleeuwse omstandigheden in de gevangenis gezeten, waar hij na die tijd onder de schurft en sterk vermagerd uitkwam. Justitie en de rechterlijke macht duiken weg voor hun verantwoordelijkheid. Inmiddels is in Europa (Brussel) de zaak aanhangig gemaakt, waarbij Nederland voor de zoveelste keer op de vinger wordt getikt wegens het schenden van de mensenrechten en de integriteit van de rechtspraak. Zie: Vrij Nederland en zijn persconferentie in de RAI. Verder: een goed geweten wordt ondersteund door een slecht geheugen.

Klacht van André Fleeré
De heer André Fleeré is een vasthoudend figuur die het misbruik van kinderen zeer zwaar veroordeelt. Hij is als stiefvader zeer betrokken bij de wederwaardigheden van zijn zoon die onder de hoede van Jeugdzorg nog steeds in en gesloten inrichting moet verblijven, omdat de psychische beschadiging die hij heeft opgelopen noodzaakt dat hij vooralsnog niet vrij in de maatschappij kan functioneren. De bijdrage die Fleeré deed op het symposium in Amsterdam gaf duidelijk aan waar de schoen bij de jeugdzorg wringt. Hij ziet Jeugdzorg, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, als een semi-commerciële organisatie waar de geldstromen belangrijker lijken te zijn dan de hulp die kinderen nodig hebben. De commissie Samson die nu na de Commissie Deetman seksueel misbruik in de RK-organisaties in beeld bracht, is nu bezig om misbruik van kinderen bij maatschappelijke organisatie, voogdijinstellingen en pleeggezinnen in beeld te krijgen. Zie: Symposium in Amsterdam.

Klacht van dr. G.J.J. Beukeveld
Dr. Beukeveld heeft een langlopend conflict met de gemeente Coevorden die volgens hem onwettige praktijken heeft toegepast om de grond onder de discotheek van zijn broer in handen te krijgen, omdat een aanvoerweg naar het gemeentehuis over het perceel van de discotheek niet kon worden aangelegd wanneer de discotheek zou blijven staan. Een verslag van de gebeurtenissen vindt u op: HREF="http://www.sdnl.nl/nelson-aanklacht.htm">Discotheek Lord Nelson. Verder heeft dr. Beukeveld een conflict met het Productschap Zuivel in Zoetermeer, omdat bij de overdracht van gepachte grond aan de eigenares een onwettelijke procedure is gevolgd, die grote schade heeft aangericht aan de familie van Beukeveld. Daarnaast is er een grensconflict met de Staat der Nederlanden m.b.t. de soevereiniteit en de exacte bepaling van de landsgrens onder Coevorden, waarbij een strook van ca. 3000 m2 niet toebehoort aan Nederland en evenmin aan Duitsland. De traktaten in Berlijn en in Den Haag zijn bepalend en niet het kadaster waar o.a. de NAM zich op baseert. Zie: EuroStaete.

Klacht van Jhr. mr. J.G. Reuchlin
George Reuchlin schreef het boek: Het geschonden gelaat van de Staat' waarin hij zijn ervaringen etaleerde met met name de landsadvocaat, die na de toegewezen schadeclaim door de rechter kennelijk maar één opdracht heeft: vertragen, vertragen, en als het even kan stellen dat de schadeclaim die betaald moet worden door de overheid (helaas) voor de eiser verjaard is, en dus niet meer opvraagbaar. Mr. Reuchlin heeft 15 jaar moeten wachten om uiteindelijk slechts 10 procent van zijn toegewezen schadebedrag uitbetaald te krijgen. Had hij dat niet geaccepteerd, dan zou volgens de landsadvocaat het nog eens vijftien jaar kunnen duren voordat tot uitbetaling zou worden overgegaan. Mr. Reuchlin gaf op het symposium van EuroStaete in Eemnes een lezing over zijn schandelijke ervaring met het overheidsbeleid inzake schaderegelingen.

Klacht van drs. Harry Teernstra
Harry Teernstra deed op 31 juli 1998 als voorzitter van de Stichting Advocadur bij het OM te Rotterdam aangifte van strafbare feiten, gepleegd door een 9-tal Nederlandse Europarlementariërs. Te weten H. d'Ancona, W. Van Velzen, T. Wiersma, P. Dankert, K. de Vries (PvdA), Wijsenbeek en Larive (VVD) en Bertens en Eisma van D'66. Ondanks vele verzoeken reageerde het O.M. niet. Teernstra schreef er een boek over, waarin hij aandacht vroeg voor met name de belangenverstrengeling tussen de advocatuur en verzekeraars inzake letselschade. De titel is: 'Recht in de ogen gekeken'. In zijn archief vindt u een groot aantal brieven met o.a. de overheid en de politiek, maar zoals overal waar de verantwoordelijkheid van de overheid uitmondt in wettelijke aansprakelijkheid met het vergoeden van schade, er wordt gezwegen en weggekeken ondanks de verplichting daarvan vanwege 162 Sv van het wetboek van strafvordering.

Klacht van Karel de Werd
Oud-ondernemer Karel bracht het bewijs van sabotage en leugens van hoofdofficier L.A.J.M. de Wit in een Art. 12 procedure. Hij zocht journalisten, kamerleden, advocaten, en rechters die de juridische fraude niet pikken!. Want het College van Procureurs-generaal manipuleert, verduistert en verkracht bewijsbaar het recht met valselijk opgemaakte besluiten om de overheid af te schermen van schadeplicht wegens 68-voudige meineed die werd gepleegd door vakbondsbestuurders van FNV en CNV. Deze zaak loopt al 33 jaar. Geen truc is te dol om de rechthebbende burger het bos in te sturen, wanneer het om schadevergoeding, prestige en politieke macht gaat. Lees over het conflict met het College van Procureurs-generaal en zijn interview met de SDN en verbaas u over de onweersproken belediging van Procureur-generaal Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Klacht van Eric Verbeek
Eric Verbeek introduceerde een een homeopatisch product dat in de Oekraone gebruikt wordt om kanker tegen te gaan en zelfs te laten verdwijnen. In B elgie waar hij met zijn stichting No Cancer Foundation dit kennelijk heilzame preparaat wilde introduceren werd door de lokale medische wereld in beslaggenomen als zou hier kwakzalverij aan de orde zijn. Enkele mensen die het gebruikten hebben hun ervaring op video laten vastleggen zodat er tegenwicht ontstaat tegen de reguliere en vooral commerciele geneesmiddelenindustrie en de zeer goedkope alternatieve preparaten die in de Oosterse landen op recept en in de apotheek gewoon verkrijgbaar zijn. Zie: No Cancer Foundation en de interviews bij de SDN.

Klacht van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten
De uitgedragen kernwaarden van de rechtsstaat naar de ISO-9000 norm ontbreken in de rechtspraak. Het huidige rechtsbedrijf kan nooit naar behoren functioneren, omdat de ISO-9000 norm voor de kwaliteit van de rechtspraak niet wordt gebezigd, hoewel dat wettelijk verplicht is voor elke andere wat grotere organisatie. Prof. van Putten protesteert dan ook tegen het misbruik van zijn handtekening voor de aanvraag van Europese subsidie door Fontys Hogescholen, waarna hij na een hoog opgelopen conflict als hoogleraar ontslagen werd. Zijn inspanningen om de rechtspraak te laten verbeteren legt hij uit op zijn website: De verwording van de (pseudo) rechtsstaat Nederland en het Falend Rechtssysteem

Klacht van ir. L.M. Nevels
Leo Nevels is een gedreven uitvinder van een milieutechnologie om zwaar giftig chemisch afval terug te winnen tot zuivere grondstoffen voor hergebruik in het productieproces, wat hij noemt de "maakindustrie". Hoewel Nevels kan bewijzen dat zijn gepatenteerde methode het milieu helemaal schoon kan maken kreeg hij in de Provicnie Limburg grote tegenstand van de autoriteiten, hoewel men erkende dat hij de minimumstandaard met zijn http://www.sdnl.nl/nuloptie.htm">Nuloptie had genormeerd. Nevels toont met zijn bedrijven in Belgie, Ierland en vroeger in Nederland (Panheel) aan dat een kleine uitvinder met een moderne techniek een wereldrevolutie kan bewerkstelligen indien hem daartoe de mogelijkheid wordt geboden, en niet dat belangen op de achtergrond deze techniek blokkeren. Vele rechtszaken tot aan de Raad van State aan toe hebben niet kunnen voorkomen dat de Nuloptie nationaal en Europees werd ondersteund. Zie: Edelchemie BV.

Klacht van Ria Linsen
Mevrouw Linsen is duidelijk slachtoffer van illegale transacties met grond op een recreatiepark in Vlagtwedde. Zij heeft haar probleem (een van de driehonderd kopers) voorgelegd aan de Tweede Kamer, waar men inmiddels heeft begrepen dat deze zaak een ongekende beerput is van juridisch gezwendel met onroerendgoed. Bijzonder detail: De verkoper heeft de koper(s) laten betalen aan een nooit opgerichte Parc Emslandermeer BV (verkoper) en leverden niet wat de kopers kochten en betaalden. familie Linsen heeft nu eindelijk een Kamerlid gevonden dat haar zaak wil opnemen in een debat. De tijd dringt, omdat mensen financieel uitgeput raken, waardoor zij de strijd om recht moeten staken, hetgeen kennelijk de bedoeling is van het zogenaamde rechtssysteem dat gedijt dankzij de ruzie tussen burgers en overheden. Ook het recreatiepark De Eese in Steenwijk is ook onderwerp van fiscale en juridische ongerechtigheden die nog steeds in een gigantische doofpot worddt gehouden. De heer Fons Fennis is woordvoerder voor aan aantal slachtoffers van gezwendel.

Klacht van No Cancer Foundation
No Cancer Foundation doet al vele jaren pogingen om burgers en verantwoordelijke bewust te maken van de huidige problematiek en de oorsprong ervan. Om zo vervolgens de nog bestaande mensenrechten te laten gelden (strafaangiftes ) en onderdrukte oplossingen zoals Flaraxin dat vanwege belangenverstrengeling onderdrukt wordt te laten gelden. De door overheid vergiftigde patiŽnten krijgen dan ook niet de hulp waar ze recht op hebben. Verbeek Erik wordt dan ook door corrupt misbruikte macht financieel, moreel en mentaal volledig onderuit gehaald om betreffende criminaliteit in de doofpot te kunnen houden en voort te zetten!

Klacht van mr. Mic van Bremen
Mic van Bremen heeft de advocatuur de rug toegekeerd, zoals hij op televisie bij Astrid Joosten verklaarde in het programma: "Alles draait om geld". Van Bremen heeft op het symposium van EuroStaete in Eemnes een lezing gegeven over het functioneen van de advocatuur en de kennelijke plunder door vooral grote advocatenkantoren van hun cliënten onder het kopje "uitbenen". Daarnaast is het een gotspe dat dit ongestraft kan gebeuren en rechters beide ogen stijf dichtknijpen; net als Vrouwe Justitia. Zeker wanneer een rechter geen rechter is maar een plaatsvervanger en tegelijk advocaat is met daarnaast ook nog een deurwaarderskantoor om de veroordeelde financieel nog verder te slopen zoals blijkt uit de antecedenten van een rechter in de rechtbank Maastricht: mr. W.J. Beurskens. Kortom er is veel werk aan de winkel om de rotzooi in het rechtssysteem die als een Augiasstal vervuild blijkt te zijn een beetje op te schonen. Paul Quekel is een ziener met zijn waarschuwingen hiervoor: Zie: het http://www.sdnl.nl/parmalat.htm">Parmalat-drama.

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin