Deze website is een klein deel van wat beschikbaar is m.b.t. rechterlijke
Zie kortgeding van 20 juni 2017 in Amsterdam voor rechter mr. Elion Dosker en toezicht van raadsheer NN

Zie de klacht van R. Kluun m.b.t. curatorfraude en de evaluatie van de rechtspraak van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten


IRM . . Antecedenten Juristen . . <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Ir. R.A.A. Rietveld

Help, Help, Help, wij worden aangevallenÖ!!

Wij hebben nu al € 150 financiële steun toegezegd gekregen om een rechtszaak per se te voorkomen. Dit omdat de macht van
het ANP en de macht van de rechtspraak geen garantie is voor 'n eerlijk vonnis. Bewijzen te over van dwalende rechtspraak.
Zie de aangifte. Dit los van of wij als claim van ANP over copyrightschending moeten betalen. Dit is beschamend voor 't ANP.

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem (aangifte)

Zie de bijlage met een verslag van ervaringen met het recht en het UWV en de rechtszaak zelf


Ruud Rietveld over verplichting art. 162 Sv op 27 juni 2017 ------ Rolzitting van 20 juni 2017 met vals opgemaakt Proces-verbaal

27 juni was de vervolgzitting met aanklachten tegen de overheid, UWV, Rechterlijke Macht, etc.


Grondwettelijk onrecht art. 120 -- Fraude en corruptie UWV en rechtspraak -- Juristerij bij Hof van Discipline

   
Strafaangifte tegen het hof in Arnhem  ---  ir. Rietveld over overheidscriminaliteit II  ---  ir. Rietveld opent aanval op rechtsapparaat

   
Stem v/d Straat over corruptie bij 't UWV ---  Ir. Rietveld bindt de kat de bel aan III  ---  Ir. Rietveld over overheidscriminaliteit IV

 
Verslag uit het GBA wegens domiciliefraude -- Kortgeding tegen UWV over identiteitsfraude

Strafaangifte bij de politie tegen rechters die weigeren art. 162 Sv te implementeren
 1. Het televisieverslag over de aangifte van president mr. F. van der Winkel over Art. 162 Sv Het verschoningsrecht geldt niet voor functionarissen in het rechtssysteem incl. rechters, raadsheren en officieren van Justitie. De rol van het Openbaar Ministerie is cruciaal voor al dan niet vervolgen; en blijkt het OM tegelijk vervolger, rechter en beul te zijn met het ongecontroleerd overrulen van de politiek als wetgever.

 2. Een aanleiding voor de wrakingzitting van de heer ir. R.A.A. Rietveld inzake zijn jarenlange strijd tegen machtsmisbruik en frauduleus handelen ook van beëdigde functionarissen, zoals hij kan bewijzen met zijn gigantische dossier, waarvan hij tegen veel ambtsdragers aangifte heeft gedaan met als hoogtepunt in juridische manipulatie bij het Gerechtshof in Arnhem, waarvan hij aangifte deed tegen de voorzitter van het Hof en tegen de advocaat-generaal. (zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm

 3. Het kerndeel van de wrakingszitting waarin de argumenten van ir. R.A.A. Rietveld naar voren werden gebracht als aanvulling op zijn aan de wrakingkamer aangeboden verklaring m.b.t. de wettelijke plicht van beëdigde kennisdragers om naar Art. 162 Sv aangifte te doen bij Justitie van de aan hen te kennis gebrachte strafbare feiten die werden gepleegd door andere beëdigde functionarissen in o.a. het openbaar bestuur en het eigen rechtssysteem van bijv. advocaten, deurwaarders, notarissen en ambtenaren als die werkzaam bij het UWV en of ministeries als die van Buitenlandse Zaken, waarvan bewijzen te over zijn.

 4. De nabeschouwing van de getuigen van de wrakingzitting die stuk voor stuk ervaringsdeskundig zijn, en net als honderdduizenden Nederlander overal de neus hebben gestoten met hun vraag om een rechtvaardig vonnis. Een vonnis of uitspraak bij een rechtsbank, Gerechtshof of de Raad van State dat gebaseerd is op de wet en vooral op waarheidsvinding. Dat staat helaas vaak haaks op de belangen ven de overheid, die alles is het werk stelt om schadevergoeding in geld te verhinderen aan slachtoffers van corruptie in het rechtssysteem. Een helder voorbeeld daarvan is ook de ervaring gepubliceerd in het boek van Jhr. mr. G.J Reuchlin. Zie: www.sdnl.nl/reuchlin.htm met de titel: 'Het Geschonden Gelaat van de Staat', waarin machtsmisbruik van de landsadvocaat aangetoond wordt.

 5. Het is van essentieel belang dat ook de kwalijke gevolgen van de rechtspraak in de samenleving duidelijk worden. Niet alleen wordt terecht onwettig gedrag bestraft vanuit de overheid tegenover de wetovertredende burger, maar omgekeerd wordt al te vaak een slecht of zelfs crimineel gedrag van overheidsdiensten en/of functionarissen weggemoffeld. Soms met overplaatsing of zelfs promotie. Het aantal dodelijke slachtoffers per jaar als gevolg van ondraaglijk geestelijk lijden door veroordeelden vanwege rechterlijke vonnissen, ligt rond de 500 zelfdodingen per jaar. Dit als aandeel in het totaal van ca. 1850 zelfdodingen per jaar als totaal. Nooit wordt daaraan aandacht gegeven, terwijl het hele circus rond de slachtoffers van de neergeschoten MH17 nauwelijks een einde neemt, hoe verschrikkelijk ook en met respect voor de nabestaanden. Die van de zelfdodingen worden kennelijk nationaal en politiek compleet vergeten, gezien het zwijgen daarover.

Stel deze drie Tweede Kamerleden nu een wat vragen over dit onderwerp.

  P.s.,
  Eindelijk iets inhoudelijks over het geld- en schuldensysteem. Ik adviseer u om wat oude tv-uitzendingen te bekijken, zoals die bij Tegenlicht van de VPRO. Dat is De dag dat de dollar valt en bij de EO: Als de euro valt en nog twee uitzendingen van Tros Radar over de Schuldvraag, Deel 1 en Deel 2 met de promo van die uitzending van De Schuldvraag. Ook mijn Leunstoeltirade past daar wel bij, net als de lezingen van mij over geld en die van Henk Bor onder de titel Het economisch Schandaal van de Eeuw. Ook de schitterende uitleg over hoe geld ontstaat en wie aan de touwtjes trekt, staat al jaren op het internet waarover onze politici heftig zwijgen.

  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland
  Analyse Integriteit Rechterlijke Macht
  Briefwisseling met Gerechtshofpresident mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Twee Vandaag op 25 juli 2005: De Nederlandse rechtsstaat blijkt een absolute illusie
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij de Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
  Het Teernstra-archief over o.a. letselschade met: Recht in de ogen gekeken
  Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Een blik achter de schermen van de rechtspraak in de lezing van oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga
  Ook recht is te koop in Nederland, een overzicht van foute advocaten
  Jhr. mr. J.G. Reuchlin: De integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Advocatenwet die in de praktijk niets voorstelt
  Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
  Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro geplukt !
  Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld
  Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN door drie Nederlandse burgers
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Hoge Raad heeft een strafrechter ontslagen wegens ondermaats presteren
  Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
  Rechter Otte: Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak
  Meer klaarheid bij toewijzing rechter
  Rechter Otte: Kwaliteit rechtspraak lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de integriteit van de Rechterlijke Macht
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Algemeen Dagblad van 25 november 1999: Juridische hulp en de valkuilen voor de cliŽnt
  Brief aan presidenten van rechtbanken: Gebrek aan onpartijdigheid kan vertrouwen ondermijnen
  De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen
  Rechters moet ook aansprakelijk worden: Schade kunnen verhalen op de rechter
  Rechters zijn boos op het Openbaar Ministerie
  Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Het IRM-rapport doet verbijsterende onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat
  Weer wordt een rechter vervolgd om een ambtsmisdrijf
  HP/De Tijd: De vechtende rechter
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?
  Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie
  Hoge Raad serveert Jan Poot af: Het is een vervalsing van de ambtelijke instructie van oud-minister Hirsch Ballin
  Raad van State lijkt meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid met draaideur rechtspraak
  De Klokkenluiders en hun meldingen aan de Tweede Kamer die doof en blind blijkt te zijn
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?

  Terug naar het begin