Deze website is een klein deel van wat beschikbaar is m.b.t. rechterlijke
Zie kortgeding van 20 juni 2017 in Amsterdam voor rechter mr. Elion Dosker en toezicht van raadsheer NN

Zie de klacht van R. Kluun m.b.t. curatorfraude en de evaluatie van de rechtspraak van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten


IRM . . Antecedenten Juristen . . <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Ir. R.A.A. Rietveld

Help, Help, Help, wij worden aangevallenÖ!!

Wij hebben nu al € 150 financiële steun toegezegd gekregen om een rechtszaak per se te voorkomen. Dit omdat de macht van
het ANP en de macht van de rechtspraak geen garantie is voor 'n eerlijk vonnis. Bewijzen te over van dwalende rechtspraak.
Zie de aangifte. Dit los van of wij als claim van ANP over copyrightschending moeten betalen. Dit is beschamend voor 't ANP.

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem (aangifte)

Zie de bijlage met een verslag van ervaringen met het recht en het UWV en de rechtszaak zelf


Ruud Rietveld over verplichting art. 162 Sv op 27 juni 2017 ------ Rolzitting van 20 juni 2017 met vals opgemaakt Proces-verbaal


Grondwettelijk onrecht art. 120 -- Fraude en corruptie UWV en rechtspraak -- Juristerij bij Hof van Discipline

   
Strafaangifte tegen het hof in Arnhem  ---  ir. Rietveld over overheidscriminaliteit II  ---  ir. Rietveld opent aanval op rechtsapparaat

   
Stem v/d Straat over corruptie bij 't UWV ---  Ir. Rietveld bindt de kat de bel aan III  ---  Ir. Rietveld over overheidscriminaliteit IV

 
Verslag uit het GBA wegens domiciliefraude -- Kortgeding tegen UWV over identiteitsfraude

Strafaangifte bij de politie tegen rechters die weigeren art. 162 Sv te implementeren
  1. Het televisieverslag over de aangifte van president mr. F. van der Winkel over Art. 162 Sv Het verschoningsrecht geldt niet voor functionarissen in het rechtssysteem incl. rechters, raadsheren en officieren van Justitie. De rol van het Openbaar Ministerie is cruciaal voor al dan niet vervolgen; en blijkt het OM tegelijk vervolger, rechter en beul te zijn met het ongecontroleerd overrulen van de politiek als wetgever.

  2. Een aanleiding voor de wrakingzitting van de heer ir. R.A.A. Rietveld inzake zijn jarenlange strijd tegen machtsmisbruik en frauduleus handelen ook van beëdigde functionarissen, zoals hij kan bewijzen met zijn gigantische dossier, waarvan hij tegen veel ambtsdragers aangifte heeft gedaan met als hoogtepunt in juridische manipulatie bij het Gerechtshof in Arnhem, waarvan hij aangifte deed tegen de voorzitter van het Hof en tegen de advocaat-generaal. (zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm

  3. Het kerndeel van de wrakingszitting waarin de argumenten van ir. R.A.A. Rietveld naar voren werden gebracht als aanvulling op zijn aan de wrakingkamer aangeboden verklaring m.b.t. de wettelijke plicht van beëdigde kennisdragers om naar Art. 162 Sv aangifte te doen bij Justitie van de aan hen te kennis gebrachte strafbare feiten die werden gepleegd door andere beëdigde functionarissen in o.a. het openbaar bestuur en het eigen rechtssysteem van bijv. advocaten, deurwaarders, notarissen en ambtenaren als die werkzaam bij het UWV en of ministeries als die van Buitenlandse Zaken, waarvan bewijzen te over zijn.

  4. De nabeschouwing van de getuigen van de wrakingzitting die stuk voor stuk ervaringsdeskundig zijn, en net als honderdduizenden Nederlander overal de neus hebben gestoten met hun vraag om een rechtvaardig vonnis. Een vonnis of uitspraak bij een rechtsbank, Gerechtshof of de Raad van State dat gebaseerd is op de wet en vooral op waarheidsvinding. Dat staat helaas vaak haaks op de belangen ven de overheid, die alles is het werk stelt om schadevergoeding in geld te verhinderen aan slachtoffers van corruptie in het rechtssysteem. Een helder voorbeeld daarvan is ook de ervaring gepubliceerd in het boek van Jhr. mr. G.J Reuchlin. Zie: www.sdnl.nl/reuchlin.htm met de titel: 'Het Geschonden Gelaat van de Staat', waarin machtsmisbruik van de landsadvocaat aangetoond wordt.

  5. Het is van essentieel belang dat ook de kwalijke gevolgen van de rechtspraak in de samenleving duidelijk worden. Niet alleen wordt terecht onwettig gedrag bestraft vanuit de overheid tegenover de wetovertredende burger, maar omgekeerd wordt al te vaak een slecht of zelfs crimineel gedrag van overheidsdiensten en/of functionarissen weggemoffeld. Soms met overplaatsing of zelfs promotie. Het aantal dodelijke slachtoffers per jaar als gevolg van ondraaglijk geestelijk lijden door veroordeelden vanwege rechterlijke vonnissen, ligt rond de 500 zelfdodingen per jaar. Dit als aandeel in het totaal van ca. 1850 zelfdodingen per jaar als totaal. Nooit wordt daaraan aandacht gegeven, terwijl het hele circus rond de slachtoffers van de neergeschoten MH17 nauwelijks een einde neemt, hoe verschrikkelijk ook en met respect voor de nabestaanden. Die van de zelfdodingen worden kennelijk nationaal en politiek compleet vergeten, gezien het zwijgen daarover.

Stel deze drie Tweede Kamerleden nu een wat vragen over dit onderwerp.

    Het is van ultiem belang dat de briefwisseling met de president van het Gerechtshof in Leeuwarden wordt voortgezet, ook in de media en in het parlement, omdat de discussie staakt vanwege de gigantische repercussies die deze inzet van art. 162 Sv heeft op het nog kunnen vertrouwen van de overheid en de integriteit van de rechtspraak die nu op losse schroeven is komen te staan, wanneer men zwijgt over missatanden in het rechtssysteem. Zie de briefwisseling met Gerechtshof-president mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5