Afluisteren in Nederland gebeurt massaal naast partijdigheid, belangenverstrengeling, corruptie en politiek gesjoemel!

Inbraak in de server van de Sociale Databank Nederland

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Ir. R.A.A. Rietveld heeft tegen acht personen in de foto een strafaangifte gedaan met bewijs bij politie en/of Justitie

Namen van Links naar Rechts via Minister voltallige Raad voor de Rechtspraak en Presidenten

Links vooraan mr. L. Leenderd Verheij  /  mw. mr. R.G. Robine de Lange - Tegelaar / dhr. mr. drs. T.G.M. Simons / mw. mr. C.M.T. Eradus / dhr. .mr. F. W.H. van den Emster / dhr. I.W. Opstelten / mw. mr. M.W. Koek / dhr. mr. R.F.B. van Zutphen / mw. mr. C.M. Wiertz - Wezenbeek / dhr.mr. R.C.A.M. Philippart . Rij 2 achteraan dhr . mr. Uniken Venema / mw. drs . S.M. Roos / dhr. mr. D.J. Keur / dhr. mr. dr. M.A. van der Laarschot / dhr. mr. H.T.M. van der Meer / dhr. drs. J.C. Pot / dhr. mr. A.R. van der Winkel / dhr. mr. H.C. Naves / dhr. mr. E.J. van der Molen / dhr. mr. F.C. Bakker / dhr. mr. P.W.E.C. Pulles / als in het bijzonder niet op Groepsfoto, maar in bijlage F. Bakels , met zijn Arglistige vriend mr P.J.Ph. Dietz de Loos ! 

Kleur blauw : Integere president in de zaak Rietveld - Buitenlandse Zaken. Rietveld geeft hier later tevens uitleg over, maar als schot voor de boeg ziet Rietveld mr. dr. van der Laarschot als de enige grote omvormer voor de totale corrumperende roedel rechters in Nederland werkzaam, ook op dit punt zal Rietveld een reeks rechters in Strafaangiften zittende zaken Rietveld inclusief hun meer als Valselijke Vonnissen gaan toe voegen !  kleur rood : Presidenten in strafaangiften, dan wel er nog in behoren te komen, als strafvervolging dienen te verkrijgen - Rijksrecherche ! kleur rood met streepje begint Rietveld bij E. van der Emster - Eradus (Hattummerbroek - Noorderbreedte ………… Zuiderlengte coördinaten, met rest …...….....) en als E.J. van Der Molen met 59 dode eisers 16 jaar levens fam. Rietveld opzettelijk heeft laten Kapot maken, tot op het Bot ! Tevens .........……......….. op de rest van Rood vernoemde namen komt Rietveld later terug indien noodzakelijk !

De Foto, plus lijst, dan wel tot heden zeer summier zijnde uitleg, heeft ook te maken met de werkwijze in de mailtekst van ene politieambtenaar Ron Derogee werkzaam bij Politie Amsterdam - Amstelland, Rest zij op dit moment geen verdere tekst noodzakelijk op dit moment !

Ir. R.A.A. Rietveld heeft van een achttal van deze 21 personen een strafaangifte bij de politie en/of Justitie gedaan. Daarom hier de aparte link naar die aangiften met naam en toenaam en foto van deze personen waarvan de aangiften m.b.t. de strafbare feiten bewezen kunnen worden.

Zie: www.sdnl.nl/strafaangifte-presidenten.htm. Het is van belang te weten dat de advocatuur dienstbaar blijkt te zijn aan de magistratuur en het eigenbelang van de groep, die wordt gefinancierd door de regering en het ministerie van Justitie en Veiligheid; en met de griffierechten die rechtzoekenden moeten betalen. Een groot probleem voor mensen zonder geld. Daarom aandacht voor de rechtspraakdoden als gevolg van een vonnis.


Huizen, 6 oktober 2019
Aan mevr. mr. Karin Faber (advocaat)
Burgemeester Falkenaweg 54
8442LE Heerenveen
Tel.: 0513-746746
Email: karin.faber@advocatenkantoorfaber.nl

Geachte mevr. Faber.

Op 4 oktober 2019 heb ik op uw voicemail een prangende reactie gegeven over mijn ervaring met u als advocaat van ir. R.A.A. Rietveld inzake zijn gevecht om recht versus o.a. het UWV. Laat ik helder zijn, u en alle andere betrokkenen, officieren van Justitie, rechters, raadheren, deurwaarders en ook ambtenaren van diverse instanties als de gemeente Amsterdam en Castricum schenden de wet. Zij vertonen allemaal zonder uitzondering hetzelfde gedrag. Namelijk nooit antwoorden op vragen en kritische brieven; en helemaal niet reageren op telefoontjes met een verzoek om contact te hebben.

Iedereen in overheidsdienst en cruciale massamedia en politiek doen structureel en consequent er het zwijgen toe wanneer zaken aan de orde komen die onthullend zijn over misdraging van beëdigde personen bij een overheidsinstantie. Dat kan zijn bij een rechtbank, gerechtshof, een kantoor van het Openbaar Ministerie, beambte van een gemeente als Castricum of Amsterdam, maar ook andere instanties. Allemaal zwijgen zij al het graf wanneer verantwoordelijkheid wordt gevraagd voor schending van de wet en bewijzen van fraude en misbruik van macht. Het dossier dat u beheert van de heer Rietveld en van cliënten van u, staan bol van bewijs van wetsovertredingen door beëdigde functionarissen tot op het hoogste niveau. Hoe ernstiger de schending van de wet, hoe dieper wordt gezwegen en afgedekt, om het imago van de rechtspleging te beschermen tegen enige onthulling daarover naar de burgerij.

In mijn voicemail van 4 oktober was is kristalhelder over uw verantwoordelijkheid om de belangen van uw cliënt te behartigen, maar duidelijk is dat u die niet als prioriteit neemt, maar juist die van de tegenpartij, namelijk het UWV en andere overheidsinstanties als Buitenlandse Zaken. U hebt alle wettelijke instrumenten in handen om op basis van het vonnis van rechter Bode het UWV te dwingen de noodzakelijk bescheiden aan te leveren waarvan het UWV doodgewoon zegt: “Dat doen wij niet”.

U laat deze schending van het vonnis door het UWV gewoon liggen en overlegt intensief met o.a. het UWV, maar natuurlijk ook met de Raad voor de Rechtspraak, het ministerie van Justitie, als zeker met Binnenlandse Zaken over deze loeigevaarlijke zaak om die, in opdracht van hogerhand, in de doofpot te krijgen. U doet werkelijk alles om deze zaak tegen het UWV (gedwongen) te saboteren in opdracht van bovenaf.

Ik begrijp uw dilemma. Maar dat is geen reden voor mij als toeschouwer en kennisdrager van strafbaar gedrag van overheidspersoneel, danwel functionarissen in afgeleide organisaties van de overheid, zoals rechtbanken en gerechtshoven, om net te doen of ik blind en doof zou zijn. De voorzitter van de AIVD mr. Dick Schoof heeft daarom een strakke mening over mij als klokkenluider.

Ik spreek u dus ook aan als kennisdrager van de vele jaren met het volgen van het gevecht om recht van ir. Rietveld tegen wangedrag van de overheid, om van u te mogen verwachten dat uw functie als advocaat verplichtingen met zich meebrengt. De Advocatenwet is stellig in het verdedigen van het belang van een cliënt. Ja zelfs zo stellig dat een advocaat ongestraft in de rechtszaal mag liegen, lasteren, karaktermoord plegen en verdraaien van feiten in het belang van de cliënt en zichzelf, zoals ik zelf dat heb mogen ervaren. Ik stel daarom onomwonden vast dat de fictieve rechtstaat helemaal niet bestaat maar een samenzwering is van de elite tegen de bevolking. Het resultaat van rechtspraak in civiele zaken leidt zonder enig commentaar van wie dan ook, journalist of politicus, nooit tot enige zorg voor ca. 500 zelfmoorden per jaar als direct gevolg van een rechterlijk vonnis.

Mr. Faber, u begrijpt heel goed welk gevecht er ook over uw hoofd wordt uitgevochten. Ik verwacht voor de zoveelste keer een inhoudelijke reactie, waarbij ik niet uw tegenstrever ben, maar zoals ik u zei in de voicemail, dat ik u wil helpen de terreur die ook advocaten ervaren van de overheid, om hen te laten zwijgen over onfrisse zaken, zoals Bas Haan van Nieuwsuur die soms naar buiten brengt op televisie. Ik heb correspondentie gehad over de kwaliteit van de rechtspraak met gerechtshofpresident mr. A.R. van de Winkel. Die uiteindelijk stopte met reageren toen ik hem er op wees dat ook zijn eigen personeel strafbare handelingen pleegt door artikel 162 Sv te negeren, waarop hij zo duidelijk ageerde m.b.t. het illegale zwijgen van ambtenaren van het ministerie van Financiën. Dit wetsartikel in het recht en in de rechtspraak wordt door presidenten, rechters en raadsheren, officieren van justitie genegeerd om kwalijke zaken bij de overheid zelf af te dekken. Dat is onacceptabel! Zie mijn briefwisseling met gerechtshofpresident mr. A.R. van der Winkel.

Mevr. Faber, ik heb een foto van alle president van gerechtshoven en rechtbanken ter beschikking gekregen waarvan acht van die eenentwintig presidenten een zware stafklacht tegen zich hebben gekregen van ir. R.A.A. Rietveld. Het ligt in de lijn van de verwachting dat alle president op naam en toenaam een kopie ontvangen van deze brief met verwijzing naar de opstelling van alle presidenten in de rechtspraak met de klemmende vraag, of zij het gedrag van o.a. rechter Bakels als rechtmatig willen erkennen, danwel te veroordelen.

Ik wacht op uw inhoudelijk antwoord.

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

 


 

Aangepaste versie

Amsterdam 1 oktober 2019

Rechtbank Amsterdam

Parnassusweg 220,

1076 AV Amsterdam

 

Aan de president van de rechtbank Amsterdam

mr. C. Wiertz-Wezenbeek met kopie aan mr. E. Bouwhuis.

 

Vandaag 30 september 2019 heb ik als redacteur van de st. Sociale Databank Nederland geprobeerd om met mevr. Bouwhuis of met de president van de rechtbank Amsterdam in gesprek te komen.

 

Dit omdat ik als redacteur op de hoogte ben van de rechtszaken van de heer R.A.A. Rietveld.

 

Na enkele rondjes door de bureaucratie te hebben beleefd, kreeg ik van het secretariaat van de president de verklaring voor o.a. de afwezigheid van mevr. mr. E. Bouwhuis. Zij blijkt in korte tijd en opnieuw met vakantie te zijn; en zal over ca. een week weer op kantoor zijn.

 

Omdat de zaak zeer ernstig is m.b.t. de wettelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de werkgever voor gedragingen van het personeel van de rechtbank Amsterdam, vroeg ik om telefonisch contact met de president van de Rechtbank Amsterdam zelf, zijnde mr. C. Wiertz-Wezenbeek. Maar ook zij blijkt onbereikbaar in een cruciale zaak waarin corruptie binnen de rechtspleging in de Rechtbank Amsterdam bewijsbaar is.

 

Met name de rechtszaak onder regie en verantwoordelijkheid van rechter F.B. Bakels, die naar verluidt de heer Rietveld uit zijn woning liet zetten als wraak van het rechtssysteem, omdat naar onthulling van de advocaat de rechter zei: “Ja meneer Rietveld heeft te vaak op de tenen van de rechters gestaan”.

 

Deze vorm van machtsmisbruik en boze opzet liggen op het bord van de verantwoordelijke werkgever mr. C. Wiertz-Wezenbeek die samen met andere partijen probeert alle verantwoordelijkheid te ontlopen, waarbij ook de advocaat van de heer Rietveld in intensief overleg met het UWV, in voor de hand liggende opdracht, alles in het werk stelt om de terechte beslaglegging op de bankrekening van het UW niet in gang te zetten. Mr. K. Faber is nalatig door als maar zaken te traineren en te vluchten in onnodig opvragen van een toevoeging voor rechtsbijstand om niet te doen wat rechtens correct en absoluut noodzakelijk is.

 

Iedereen in de rechtsketen weet dat wanneer dat beslag op het financiële vermogen van het UWV effectief is, dat dan de media niet meer kunnen zwijgen, omdat de chaos die daardoor ontstaat niet onder het tapijt is te vegen. Dan komen meer zaken aan de orde die het UWV als criminele organisatie aan het licht brengt bij tientallen gevallen.

 

Niet voor niets is een petitie aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden om een parlementair onderzoek te doen naar de bewijsbare onregelmatigheden in de rechtspleging. Want ook alle topfunctionarissen als Silvis, Navis, Sterk en andere bestuurders zeggen desgevraagd dat zij van niets afweten. Dit ondanks alle pogingen van slachtoffers om recht te kunnen krijgen. Zie: www.sdnl.nl/instructie-en-lijst-van-ondersteuning.pdf.

 

Dus mr. Wiertz-Wezenbeek, en ook uw klachtencoördinator mr. E. Bouwhuis, spreek ik u als redacteur van de Sociale Databank Nederland aan op uw wettelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in deze zaak.

 

Rob Brockhus (redacteur SDNL)

Westkade 227

1273 RJ Huizen

Tel.: 035-5268153

Mail: sdn@planet.nl

Web: www.sdnl.nl

 

Zie de bijlage:

www.sdnl.nl/petitie-rechtspraak.pdf  en

www.sdnl.nl/rietveld-antwoord-wiertz-wezenbeek.pdf

 

P.s. Na overleg met de heer Rietveld geef ik hieronder zijn opmerking weer m.b.t. de werkwijze van rechter F. Bakels die voor zich spreekt

 

Citaat:

Met name de rechtszaak onder regie en verantwoordelijkheid van rechter F. Bakels, die naar verluidt de heer Rietveld met direct vonnis te wijzen op 09-02-2018 deze uit de woning liet zetten, en wel binnen 2 dagen op 12-02-2018, als wraak van het rechtssysteem, omdat de onthulling van de advocaat over de rechter aangaf: “Ja meneer Rietveld heeft te vaak op de tenen van de rechters gestaan”. 

 

Expliciet is ook deze vermelding dat mr. F. Bakels de griffier de opdracht heeft gegeven om het proces-verbaal te laten vervalsen tot helemaal leeg, waarbij Rietveld via transcriptie de geluidsopname heeft laten omzetten tot een volledig PV waar de actie van o.a. mr. F. Bakels in combinatie met advocaat mr. P.J. Dietz de Loos tot in perfectie zijn te aanschouwen.

Waarbij tevens de opmerking in deze tekst niet weggelaten zal worden door Rietveld zelf.

 

Hoe durft een normaal denkende rechter de persoon Rietveld met 22 Jaar Parkinson in het jaar 2018 een heel huis leeg te laten slopen binnen twee dagen, en dat ook nog in het weekend, tezamen met alleen dochter M. Rietveld. Vandaar dat op maandag 12-02-18 om 13.00 uur met 17 getuigen als fijne buren met afgrijzen hebben moeten constateren dat voor € 30.000 aan prachtige roerende zaken van Rietveld een Amsterdamse vuilniswagen werden ingesmeten. Rest zij op dit punt op dit moment geen verdere tekst nodig, als te verwijzen naar de linkjes hieronder met wederom naar de brief van dochter M. Rietveld. 

 

In deze geeft Rietveld tevens aan: Mr. C. Wiertz-Wezenbeek, u moet eens terugdenken met welke reden u Ciske de Rat ooit als motief genomen hebt, om te doen waar u vandaag niet mee bezig bent mr. Wiertz Wezenbeek!

 

P.s.: Deze toevoeging is reden om niet alleen u, maar meer van uw collega’s hierover te informeren en aan te spreken over zaken die massaal zijn gedocumenteerd.

 

Zie nogmaals de brief van de dochter van ir. R.A.A. Rietveld:  www.sdnl.nl/brief-m-rietveld-aan-president-mr-wiertz-wezenbeek.pdf 

en zijn antwoord aan u: www.sdnl.nl/rietveld-antwoord-wiertz-wezenbeek.pdfen de site van Rietveld: www.sdnl.nl/rietveld.htm.


M.v.g.

 

Rob Brockhus (redacteur SDNL)

Westkade 227

1273 RJ Huizen

Tel.: 035-5268153

Mail: sdn@planet.nl

Web: www.sdnl.nl

 

C.c. info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl;   

postbureau.kantonrb.amsterdam@rechtspraak.nl;

Een beerput vol met stinkende verrassingen