De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold zegt Kamerlid Hendriks

Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks
oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks
SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm"> Homepage Hendriks . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

kamervragen over onregelmatigheden bij de benoeming in een vacature bij de Hoge Raad

Zie eerdere kamervragen over onregelmatigheden
bij de benoeming in een vacature bij de Hoge Raad.


van het lid Hendriks (Hendriks) aan de ministers van Justitie en van Financiën:

 1. Kent u het recente artikel * over scheidingsgevecht tot aan de Hoge Raad....?

 2. Heeft een voormalig gerechtsauditeur fiscale zaken bij de Hoge Raad gebruik gemaakt van haar functie om belastinggegevens van haar voormalige echtgenoot te verkrijgen ten behoeve van de boedelscheidingsprocedure?

 3. Zo neen, hoe heeft zij dan de belastingdienst ertoe bewogen, om de belastinggegevens van haar voormalige echtgenoot aan haar af te geven?

 4. Wat was de reactie van de belastingdienst ten aanzien van de afgifte van de betreffende belastinggegevens?

 5. Heeft de toenmalige President van de Hoge Raad haar en de belastingdienst om opheldering gevraagd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat was hun reactie?

 6. Heeft betrokkene in het kader van haar boedelscheidingsprocedure briefpapier van de Hoge Raad gebruikt? Zo ja, acht u dit toelaatbaar?

 7. Heeft de vorengenoemde gerechtsauditeur tijdens haar dienstverband belasting ontdoken en valsheid in geschrifte gepleegd?

 8. Was de toenmalige President van de Hoge Raad hiervan op de hoogte en, zo ja, heeft hij hieraan gevolgen verbonden? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

 9. Heeft betrokkene door een handgeschreven brief met valse handtekeningen, de helft van het tegoed op de Zwitserse bankrekening van haar voormalige echtgenoot over laten boeken naar een nieuw te openen rekening op haar meisjesnaam?

 10. Stellen de Zwitserse justitiële autoriteiten een strafrechtelijk onderzoek in wegens het plegen van valsheid in geschrifte en of bedrog door de voormalige gerechtsauditeur bij de Hoge Raad?

 11. Is naar aanleiding van vorengenoemde feiten een verzoek om vervolging conform artikel 12 Sv ingediend?

 12. Heeft de klager nimmer een oproep ontvangen om te worden gehoord door het gerechtshof Den Haag in tegenstelling tot hetgeen de griffie van het Hof beweert? Heeft klager nimmer een tussenbeschikking ontvangen?

 13. Acht u het op de weg van de griffie van het Hof als verzender liggen om te bewijzen dat de oproep inderdaad is verzonden en ontvangen door de geadresseerde?

 14. Is voldaan aan het vereiste van behoorlijke oproeping, conform artikel 12d, van het Wetboek van strafvordering, nu vaststaat dat nagelaten is klager per aangetekende brief op te roepen, zulks in een kwestie waarbij de integriteit van de Hoge Raad in het geding is?

 15. Zijn bewijsstukken, hoewel tijdig door klager overgelegd aan de Procureur-generaal, aan het Hof onthouden?

 16. Heeft de Nationale Ombudsman de handelwijze van de griffier en de Procureur-generaal bij het Hof onderzocht? Zo ja, hoe luidde zijn oordeel? Zo neen, waarom niet?

 17. Is de Substituut-Ombudsman een goede studievriendin van bovengenoemde gerechtsauditeur?? Werkt laatstgenoemde nog bij de overheid?

 18. Bent u bereid gezien bovengenoemde feiten en omstandigheden alsnog een strafvervolging te bevelen tegen de voormalig gerechtsauditeur, met name nu additioneel bewijsmateriaal boven water is gekomen? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

 19. Erkent u dat de indruk is gewekt, van machinaties binnen de Hoge Raad en het Hof ressort Den Haag? Zo ja, zijn dan niet de integriteit en het aanzien van ons hoogste rechtscollege alsmede het aanzien van leden van de rechterlijke macht in het algemeen geschaad?

* Telegraaf, 9 november 1996.

SDN-rubrieken
SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm"> Homepage van Kamerlid Theo Hendriks
Naar de brief van H.J. Rem en A. Rem-Bruijn aan de President van de Hoge Raad mr. S.K. Martens

Documentatie van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks