Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Initiatief van de VVD om de integrteit in de politiek terug te brengen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Klokkenluiders die strijden tegen politieke collusie hebben in Nederland geen enkel recht

(Het tribunaal tegen politieke en juridische collusie)

Voorstel tot het collectie en openbaar doen van aangifte bij Justitie en Europees Hof wegens schending van de ambtseed door ministers, Kamerleden, deurwaarders, advocaten, notarissen, rechters, staatsraden, officieren van Justitie, bankiers en politieambtenaren die betrokken zijn bij het afdekken van strafbare feiten, gepleegd door een derde, (art. 162. Sv.) maar ook gekende beleidsambtenaren bij ministeries.

De reden en legitimiteit

Veel van de bovengenoemde beëdigde personen schenden hun ambtseed door te blijven zwijgen over wat zij als kennisdrager weten over crimineel en onwettig gedrag van beleidspersonen en hoge ambtsdragers. Velen van hen zijn bij naam bekend en zijn nu vanwege de wet bewust medeplichtig aan veroorzaakte schade (in geld) en aan menselijk leed; en zelfs aan het daardoor uitlokken van zelfdoding van minimaal 400 mensen per jaar, die door wanpraktijken in het juridisch systeem daartoe gedwongen worden.

M.b.t. het o.a. onwettig weigeren van aangifte door de politie wordt de wet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) compleet uitgeschakeld en functioneert de executieve macht volstrekt wetteloos met crimineel overheidsgedrag tegen de burgers in ons land. Dat geldt voor meer gebieden waar conflicten tussen de burger en de overheidsinstellingen voorkomen. Teveel om nu op te noemen, maar komt vanzelf aan de orde wanneer een openbare discussie de slachtoffers van dit machtsspel weet te bundelen en aangeklaagden voor een tribunaal brengen ter berechting. Niettemin zijn wij voorstander van verzoening door mediation, wanneer de aangeklaagden daartoe aanleiding geven. Wraak is tamelijk zinloos en contraproductief, maar erkenning van de fouten en een redelijke genoegdoening moet mogelijk zijn.

 1. Met betrekking tot de financiŽle crisis eisen wij dat eenieder kennis neemt van de video die op internet een goed beeld geeft van hoe het geldsysteem is ontwricht en een oplossing kan worden bedacht, zonder krimpbeleid met volstrekt contraproductieve bezuinigingen in Nederland en de hele EU. zie:

 2. Een goede analyse van de weeffouten in het rechtssysteem waardoor met juristerij de burger in zaken als jeugdzorg, en faillissementen misbruik van macht en privileges massaal schade berokkenen aan de burger die het treft, waarover ook de media heftig zwijgen.
Meldt u zich bij de initiatiefnemers: Aanmeldingsformulier

De initiatiefnemers

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin